Tinh tấn là không bị tám thứ gió (15) thế gian làm thối chuyển, lại không vì dị kiến, bệnh duyên nặng nhẹ mà sanh giãi đãi trong sự thực hành, gọi là tinh tấn.

Hành giả đã y vào khuyến phát, vĩnh viễn đoạn diệt nghiệp sát, dần dần trọn đủ các giới. Muốn chứng nhập tam muội, ở trong tam muội hoặc bị hai loại ma mạnh, yếu, trong, ngoài quấy loạn làm cho thối chuyển, nên phải kiên cường ý chí nỗ lực tinh tấn như tràng phan kim cang không thể xô ngã, như núi tu-di không thể lay động, như biển cả các độc không hại được. Giã sử hành giả nghe Phật nói rằng: Nhà ngươi nay tu hạnh này cõi An-Dưỡng kia quyết định không được sanh về.

Liền phải bạch rằng: Lành thay! Bạch đức Thế-Tôn, đệ tử trước thọ lời dự ký của Phật cầu sanh về Cực-Lạc. Đức Phật Thích-Ca nói: Tất cả chúng sanh đều nên phát nguyện nguyện sanh về cõi nước đó. Cõi nước đó còn không nghe những tiếng nữ nhơn, căn khuyết, thập ác, ngũ nghịch, a tỳ. Mười niệm tất được vãng sanh, lời Phật đâu có dối gạt trái với bổn nguyện, lại có chư Phật mười phương hiện tướng lưỡi rộng dài để chứng minh điều đó, nên hôm nay đệ tử quyết định cầu sanh không dám thối thất. Ấy gọi là hành giả dũng mãnh dựng tràng kim cang.

Lời Phật nói ra còn không thối thất ý chí ban đầu, sá gì hàng thiên ma ác đảng, cảnh giới nước lửa giặc cướp cường tà trong loài người và thê thiếp tình ái làm sao lay động hạnh nguyện của ta được ư!

Có người nói rằng: Tôi thấy người đời tu hành mà không được vãng sanh là sao?

– Vì họ có dị kiến mà thực hành không trang trọng vậy.

– Như vậy thì uổng công lắm ru?

– Đâu có uổng công, còn nhờ vào nguyện lực của đức Phật A-Di-Đà nữa. Đời này không sanh, đời thứ hai tất sanh, đời thứ hai không sanh đời thứ ba tất sanh, chỉ cần quyết định một niệm quy hướng đức Phật ấy, tất nhiên nhiều đời về sau chắc chắn vãng sanh, ấy gọi là được bất thối chuyển, há lại không được vãng sanh hay sao?

Cho nên, biết là sanh về cõi ấy được bất thối chuyển. Hành giả tu theo pháp này cũng được bất thối chuyển vậy. Chỉ vì hàng hậu thế luống chịu khổ nhiều kiếp luân hồi nên cần phải quyết chí xong một đời sao lại tự chế để qua đời khác cầu vãng sanh?

Trong khi tu tập nếu vì túc nghiệp khiến cho hạnh nguyện có chỗ giảm thiểu, thường phải nhứt tâm tụng đà la ni “Bạt nhứt thiết khinh trọng nghiệp chướng đắc sanh Tịnh-Độ”. Như tụng một lần tức diệt được tất cả tội ngũ nghịch thập ác của tự thân, tụng mười vạn (100.000) lần tức được không mất tâm bồ-đề, tụng hai mươi vạn (200.000) biến tức cảm thấy mầm bồ-đề nảy sanh, tụng ba mươi vạn (300.000) lần được đức Phật A-Di-Đà thường ở trên đỉnh đầu, quyết định sanh về Tịnh-Độ.

Chơn ngôn này người người đều tụng, tuy cũng từ trong tạng bổn, nhưng âm thanh câu tụng phần nhiều sai lầm, nay vị truyền thọ tam tạng pháp sư Sa-La-Ba cận đại dịch, so với bản khác thì rất rõ và thiết yếu. Hành giả tu tập nên tụng theo để làm chánh hạnh trực chỉ, xin phụ lục sau đây:

Bạt nhứt thiết khinh trọng nghiệp chướng đắc sanh Tịnh Độ Đà-la-ni:

Nại ma lạt đát nạp, đặc ra da dã, nại ma a rị dã, a di đả bạt dã, đát đạt cả đát dã, a ra hắc đế, tam mê tam bất đạt dã, đát đích dã thát.
Án! A di rị đế, a di rị đả, ốt ba vĩ, a di rị đả, tam ba vĩ, a di rị đả, cát rị tỉ, a di rị đả, tiết đế, a di rị đả, đế tế, a di rị đả, vi yết lan đế, a di rị đả, vi yết lan đế, cả di nhĩ, a di rị đả, cả cả nại, yết rị đế cát rị, a di rị đả, đốn độ tỉ, tô oa rị, tát rị oa, a lặc thát, tát đát nhĩ, tát rị oa, cả rị ma, cát rị xá, cát rị dã, cát rị, tóa hắc.

Cũng có tên là “Vô-Lượng-Thọ Như-Lai căn bổn” chơn ngôn, trì tụng thì được đại tinh tấn, mau sanh về Tịnh-độ.

________________

15. Tám thứ gió: danh lợi, thương yêu, nói xấu, khen ngợi, tâng bốc, chê bai, khổ, vui. Tám điều này làm cho ta thối thất đạo tâm.
Trích từ: Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 48 Pháp Niệm Phật, Sa Môn Thích Tịnh Lạc Tải Về
2 Luận Bảo Vương Tam Muội, Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn Tải Về
3 Niệm Phật Thành Phật, Hòa Thượng Thích Phước Nhơn Tải Về
4 Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ, Cư Sĩ Minh Chánh Tải Về
5 Niệm Phật Vô Tướng, Cư Sĩ Hạnh Cơ Tải Về
6 Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh, Thượng Tọa Thích Minh Tuệ Tải Về
7 Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận, Tịnh Sĩ Tải Về
8 Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tải Về
9 Quy Nguyên Trực Chỉ, Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến Tải Về
10 Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tải Về
11 Niệm Phật Cảnh, Hòa Thượng Thích Minh Thành Tải Về
12 Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật, Thích Nguyên Anh Tải Về
13 Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh, Hòa Thượng Thích Giác Qủa Tải Về
14 Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết, Cư Sĩ Như Hòa Tải Về
15 Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật, Cư Sĩ Diệu Âm Tải Về