Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Ưu Ðàm Ðại Sư Khai Thị Niệm Phật
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phàm người niệm Phật, điểm chánh yếu là giải quyết vấn đề sống chết, chẳng phải lơ láo qua ngày!. Nên nghĩ đến cơn vô thường mau chóng, thời khắc chẳng chờ người, hằng chăm chú lo cho thành tựu một việc ấy mới được. Nếu nửa lui nửa tới, tợ tin tợ nghi, kết cuộc không chắc thật, thì từ nay trở đi, phải quyết lòng đại dõng mãnh, đại tinh tấn! Khi đi đứng nằm ngồi, chỉ nắm giữ một câu A Di Đà Phật, như tựa vào tòa núi Tu Di, đẩy xô không lay chuyển. Chỉ chuyên tâm nhất ý mà niệm, tham cứu mà niệm, hoặc dùng pháp thập niệm, lễ niệm, mặc niệm, kim cang niệm, đề thanh niệm, cao thanh niệm. Mỗi niệm....
Đọc Tiếp

Ái dục là gốc của sinh tử
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Đức Phật dạy: "Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nữ sắc, cũng đừng nói năng với họ." Đây là cách người nam đối xử với người nữ. Về cách người nữ đối xử với người nam thì có thể đảo lại: "Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nam sắc, cũng đừng nói năng với họ!" Nên biết ái dục là gốc rễ của sinh tử. Chúng sinh chịu khổ trong vòng luân hồi đều là do lòng ái dục mà ra. Truy cho cùng gốc ái dục thì nào phải chỉ mới có trong đời này, hay đã có từ 2, 3, 4 kiếp trước đâu. Nó đã có từ vô thỉ kiếp, khi sinh tử mới bắt đầu vậy. Đời đời kiếp kiếp, bỏ thân này sinh thân kia, đều do ái dục làm cho luân chuyển. Chỉ....
Đọc Tiếp

Xây Tượng Hay Cứu Tế
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Qua bài viết của cụ Tịnh Không về câu hỏi “Xây tượng hay Cứu tế”, chúng ta dễ dàng nhận ra các điểm sau : -Thứ nhất, người hỏi có ý thiên về mặt “thuần túy cứu tế” đồng với thuần làm từ thiện, ngầm ý cho rằng “xây tượng lợi ích chẳng bằng cứu tế”. Vì vậy nên cụ “nhẹ nhàng” bài xích tư tưởng này, nêu lên chỗ lợi ích không viên mãn của cái “cứu tế” theo tinh thần người hỏi, để so sánh với chỗ lợi ích của “xây tượng”. -Thứ hai, cụ là một vị tăng Hoằng pháp, đứng trên cương vị này, cụ luôn luôn coi trọng mọi thiện pháp dính líu tới Phật pháp hơn những thứ thiện pháp thuần mặt thế gian. Nói một....
Đọc Tiếp

Phóng Sinh Và Từ Thiện
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Trên thế gian này hội từ thiện nhiều hơn hội Lưu Thủy, con người chỉ biết thương đồng loại mà không biết thương muôn loài, từ bi của Phật pháp trải đến muôn vật, từ con người đến muôn thú đều là chúng sinh trong cõi luân hồi, nay người mốt thú, nếu thâm hiểu nghĩa luân hồi tất cứu trẻ sơ sinh, người già bệnh, người bần cùng hay cải thiện người ác đều đồng với hành phóng sinh. Từ thiện hàm nghĩa cứu tế những chúng sinh đau khổ và cần cứu ngay. Thử hỏi chúng sinh nào đau khổ nhất, nếu không là những chúng sinh mất thân người?, thử hỏi chúng sinh nào ngu muội và ác nhất (ác phải hiểu theo nghĩa....
Đọc Tiếp

Khuyên Phát Tâm Niệm Phật
Cư Sĩ Bành Tế Thanh | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Mảng nghe: Lấy tâm có niệm mà niệm Phật, lấy sự có sanh để cầu sanh, là chỗ sơ thất của người chấp Thường. Cho không niệm Phật là vô niệm, cho không cầu sanh là vô sanh, là điều lầm lạc của hàng tà kiến. Niệm Di Đà mà không niệm, sanh Cực Lạc mà không sanh, đó mới là thật là Đệ Nhất Nghĩa Môn. Thế nên, chỗ lý thật tế, tất không vương nhiễm một mảy trần. Dù niệm Phật cầu sanh, trên không thấy thật có Phật A Di Đà để niệm, dưới không chấp thật có cảnh tịnh độ để sanh. Bởi Phật tướng và tịnh cảnh đều là chân không như huyễn. Nhưng trong hành môn Phật sự, quyết chẳng thể bỏ một pháp. Cho nên nhiếp....
Đọc Tiếp

Đầu Tiên   Trở Lại  
1  2  3  4 
  Kế Tiếp   Cuối Cùng
Page 1 of 4
Mỗi tâm niệm, mỗi ý nghĩ, bạn chớ xa rời cảnh giới Phật. Ði, đứng, nằm, ngồi - nhất cử nhất động, làm gì bạn cũng cứ niệm Phật. Khóc cũng niệm Phật; cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc Niệm Phật Tam-Muội - một thứ Ðịnh không phải tầm thường.
Hòa Thượng Quảng Khâm
  • Contact