Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nguyện Là Điều Kiện Tối Quan Trọng Trong Pháp Môn Tịnh Ðộ
Đại Sư Triệt Ngộ | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
8/9/2022 | Xem 4
NGUYỆN là điều kiện tối quan trọng trong pháp môn Tịnh Ðộ, phàm đã Nguyện cuối cùng ắt sẽ mãn nguyện. Như ông Uất-đầu-lamphất tu tập định Phi Phi Tưởng bên bờ suối trong rừng sâu, mỗi khi định sắp thành tựu, phần nhiều bị các loài chim cá kinh động. Do đó ông ấy phát lời nguyện ác rằng: "Ngày sau ta sẽ làm con chồn bay vào rừng ăn chim, xuống sông bắt cá". Quả thật về sau thành tựu định Phi Phi....
Đọc Tiếp

Tâm Tạo Nghiệp Thì Tâm Cũng Chuyển Được Nghiệp
Đại Sư Triệt Ngộ | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
8/9/2022 | Xem 3
Tâm tạo nghiệp thì tâm cũng chuyển được nghiệp. Nghiệp do tâm tạo thì nghiệp tùy tâm chuyển. Nếu tâm chẳng chuyển được nghiệp, tức bị nghiệp trói buộc. Nếu nghiệp chẳng chuyển theo tâm tức nghiệp trói buộc tâm. Vì sao tâm chuyển được nghiệp? Vì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật. Vì sao nghiệp trói buộc được tâm? Vì tâm nương gá theo trần cảnh, mặc tình tạo tác, mặc tình lãnh thọ.
Đọc Tiếp

Chân Thật Vì Sanh Tử Mà Phát Tâm Bồ Đề
Đại Sư Triệt Ngộ | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
8/5/2022 | Xem 17
Nếu chân thật vì sanh tử mà phát tâm Bồ-đề, dùng tin sâu nguyện thiết trì niệm danh hiệu Phật thì chỉ mười sáu chữ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A-di-đà Phật đã là đại tông chỉ của pháp môn Niệm Phật. Nếu chẳng phát tâm chân thật vì sanh tử thì tất cả những lời khai thị đều là hý luận. Tất cả những khổ não sâu rộng ở thế gian không gì hơn sanh tử. Nếu chẳng thấu suốt sanh tử thì....
Đọc Tiếp

Tâm Niệm Khởi Lên Hằng Ngày Tương Ưng Với Pháp Giới Nào
Đại Sư Triệt Ngộ | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
8/5/2022 | Xem 11
Một niệm tâm hiện tiền của chúng sanh vốn toàn chân mà thành vọng, nhưng toàn vọng tức chân, suốt ngày chẳng biến đổi, mà suốt ngày tùy duyên. Nếu chẳng thuận cảnh Phật mà niệm cảnh Phật thì liền niệm chín cõi; chẳng niệm Tam Thừa thì liền niệm Lục Phàm; chẳng niệm cõi trời người thì liền niệm Tam Ðồ; chẳng niệm ngạ quỷ, súc sanh thì liền niệm địa ngục. Phàm đã có tâm thì không thể vô niệm. Vì tâm....
Đọc Tiếp

Điều Quan Trọng Nhất Trong Việc Tu Hành Là Tâm Khẩn Thiết Vì Sanh Tử
Pháp Sư Thích Tự Lìễu | Dịch Giả :Cư Sĩ Bích Ngọc
8/3/2022 | Xem 22
Điều quan trọng nhất trong việc tu hành là tâm khẩn thiết vì sanh tử. Nếu tâm sanh tử không khẩn thiết, làm sao dám nói tới niệm Phật thành phiến? Vô lượng kiếp tới nay chúng sanh niệm niệm vọng tưởng, tình căn cứng chắc che lấp. Như hiện nay ra đời, đã từng có một niệm thống thiết vì sanh tử hay chăng? Cả ngày niệm niệm quay vòng quanh chữ Tình, chưa từng phản tỉnh. Muốn dùng tín tâm hời hợt để....
Đọc Tiếp

Tụng Kinh Niệm Phật Mà Tâm Còn Tán Loạn Có Được Lợi Ích Gì Không...?
Thượng Tọa Thích Phước Thái
7/31/2022 | Xem 15
Kính thưa thầy, khi con tụng kinh, niệm Phật, lạy sám hối, mà tâm con vẫn còn loạn tưởng, nghĩ nhớ lăng xăng, như vậy con có được lợi ích gì không? Có người nói, như thế chỉ là công dã tràng, không có lợi ích gì hết. Con còn là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, làm sao con giữ tâm không tán loạn cho được? Nếu như không có được lợi ích gì hết, thì thử hỏi con làm những việc đó để làm gì? Con rất....
Đọc Tiếp

Giới Định Huệ Chính Là Pháp Môn Niệm Phật
Pháp Sư Thích Tự Lìễu | Dịch Giả :Cư Sĩ Bích Ngọc
7/27/2022 | Xem 42
"Giới Định Huệ chính là pháp môn Niệm Phật. Vì sao vậy? Giới có nghĩa là phòng ngừa những điều sai trái. Nếu có thể nhất tâm niệm Phật, chẳng dám làm ác, đó là Giới. Định có nghĩa là trừ tán loạn, nếu nhất tâm niệm Phật, tâm chẳng duyên theo cảnh bên ngoài, đó chính là Định. Huệ nghĩa là chiếu soi rõ ràng, giống như quán tiếng niệm Phật, từng chữ phân minh rõ ràng. Và quán năng niệm sở niệm đều....
Đọc Tiếp

Tỉnh Am Đại Sư Khai Thị Về Nỗi Khổ Sanh Tử
Pháp Sư Thích Tự Lìễu | Dịch Giả :Cư Sĩ Bích Ngọc
7/27/2022 | Xem 29
“Ta và chúng sanh, từ nhiều kiếp tới nay luôn luôn ở trong luân hồi sanh tử, chưa từng được giải thoát. Trên cõi trời và người, thế giới này và thế giới phương khác, ra vào vạn lần, thăng trầm phút chốc. Lúc thì ở cõi trời, lúc thì cõi người, lúc thì địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Hắc môn sáng ra chiều về, hang sắt tạm lìa rồi lại nhập. Lên núi đao, khắp mình không còn mảnh da lành. Trèo cây kiếm,....
Đọc Tiếp

Đầu Tiên   Trở Lại  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  Kế Tiếp   Cuối Cùng
Page 1 of 162
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Niệm Phật khẩn yếu nhất là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp. Có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát thiện tâm ấy, hoặc khuyên người có sức làm, hoặc thấy người khác làm bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng.
Ấn Quang Đại Sư

Nam Mô A Mi Đà Phật

Nguyện Đem Công Đức Này, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Trên Đền Bốn Ân Nặng, Dưới Cứu Khổ Tam Đồ, Nếu Có Ai Thấy Nghe, Đều Phát Tâm Bồ Đề, Hết Một Báo Thân Này, Đồng Sanh Nước Cực Lạc

Từ Ngữ Phật Học

Dữ liệu có hơn 98752 từ ngữ Phật Học. Tự điển này sẽ được cập nhật thường xuyên.
Nhân Hành Quả
(因行果) Chỉ cho 3 giai đoạn từ nhân đến quả theo thuyết của Mật tông. Đó là: 1. Tâm bồ đề là nhân của nhân. 2. Đại bi là hạnh của căn. 3. Phương tiện là quả rốt ráo. Nhân, hạnh, quả này gồm chung cho tất cả các tông phái Đại, Tiểu, Hiển, Mật. [X. kinh...
Đọc Tiếp

Phật Học Vấn Đáp

Dữ liệu có hơn 1000 câu hỏi Phật pháp. Phật học vấn đáp này sẽ được cập nhật thường xuyên.
Tây phương cực lạc thường xuất hiện trước mặt, có phải đó là nguyên nhân xuất hiện pháp hỷ sung mãn?
Xem Trả Lời
Thống Kê Truy Cập
Đang truy cập:
68
Hôm nay:
3578
Tháng hiện tại:
16955
Tháng trước:
51523
Tổng lượt truy cập:
1124181

Nếu trang Phật Giáo này hữu ích, xin đạo hữu đọc, hành trì, và chia sẻ nội dung trên website. Cám ơn đạo hữu hoằng dương Phật pháp!