Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Tâm Niệm Rối Bời Chẳng Thể Tự Khống Chế Thì Nên Dụng Tâm Như Thế Nào Để Khỏi Bị Tán Loạn...?
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Minh Thành
5/28/2022 | Xem 5
* Nếu như trong lúc niệm Phật, tuy vận dụng cả thân lẫn miệng, mà tâm niệm rối bời chẳng thể tự khống chế thì nên dụng tâm như thế nào để khỏi bị tán loạn? Ðáp: Nên vận dụng thân khẩu mà niệm, chẳng cần quan tâm đến tán loạn, cứ chẳng gián đoạn, tự có thể một lòng mà niệm thì cũng gọi là Nhất Tâm. Chỉ lấy việc thực hành chẳng ngơi làm chừng, cố nhiên bất tất phải lo đến tán loạn! [Nghĩ đến Phật hiệu] như mẹ chôn con yêu, như rồng bị mất mạng châu[4] thì chẳng mong nhất tâm mà tâm tự nhất, cần gì phải chế ngự tâm cho nó quy nhất? Tâm này vốn chẳng thể chế ngự, thật sự chỉ là do hành nhân....
Đọc Tiếp

Sao Gọi Là Chánh Hạnh...?
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Minh Thành
5/28/2022 | Xem 6
Sao gọi là Chánh Hạnh? Hạnh là phải khiến cho thân tâm thanh tịnh. Vào đạo tràng, trước hết phải quán ta cùng hết thảy chúng sanh tột cùng cõi hư không thường ở trong biển lớn sanh tử, không chỗ quay về, không ai cứu vớt, nếu chẳng làm cho họ đều được giải thoát hết thì gọi là Chánh Hạnh sao được? Vì thế, coi oán lẫn thân bình đẳng, khởi tâm đại bi như hư không che chở khắp cả.
Đọc Tiếp

Thập Bất Cầu Hạnh
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Minh Thành
5/28/2022 | Xem 4
* Vừa muốn hiểu thấu đáo Ðạo thì ma cảnh đã hiện trước, tâm thiếu cẩn trọng đối với một chuyện thì vạn thiện đều mất. Vì thế, căn cứ vào kinh, lập ra mười hạnh gây trở ngại lớn, đặt tên là Thập Bất Cầu Hạnh: 1. Một là nghĩ đến thân, chẳng cầu không bệnh. Không bệnh thì tham dục sanh, ắt phá giới, thoái đạo. Biết tánh của bệnh là Không, bệnh chẳng não hại được. Vì thế, lấy bệnh làm thuốc hay.
Đọc Tiếp

Nguyên Do Của Bệnh Tật Phần Nhiều Từ Sát Sinh Mà Ra
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Minh Thành
5/26/2022 | Xem 13
Nguyên do của bệnh tật phần nhiều từ sát sinh mà ra, cho nên cần chú trọng việc phóng sinh. Nhờ chư Tăng thay thế sám hối bên ngoài, so với tự mình sám hối trong lòng, công đức khác nhau xa. Nguyện làm trống không tâm mình, dứt hết tất cả các duyên, ở trong tâm rỗng không ấy chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Bảo rằng niệm, không cần động môi lưỡi, chỉ âm thầm dùng mắt tâm soi sáng lại, mỗi chữ mỗi chữ rõ ràng, mỗi câu mỗi câu liên tục, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, tâm tâm không gián đoạn. Nếu có thống khổ đều nhẫn nại chịu đựng, một lòng chuyên niệm. Trong kinh nói: “Chí tâm niệm Phật một....
Đọc Tiếp

Tạp Niệm Là Bệnh Niệm Phật Là Thuốc
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Minh Thành
5/26/2022 | Xem 8
Tạp niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Niệm Phật chính để trị tạp niệm mà người không thể trị được, vì niệm không khẩn thiết. Khi tạp niệm sinh khởi, liền dụng công gia tâm niệm Phật, mỗi chữ mỗi câu chuyên nhất không hai, tạp niệm tự dứt. Mỗi niệm mỗi niệm đều niệm Phật, hoàn toàn không có tạp niệm, đó gọi là nhất tâm. Nhất tâm niệm Phật, lại nhất tâm tu nhiều pháp môn khác, đó là nhị tâm. Không có tạp niệm, chỉ được Sự nhất tâm, nay còn chưa được vậy huống gì Lý nhất tâm. Thế nên, người niệm Phật giữ chí không hai, đừng vì khó thành tựu Tam-muội mà vội vàng thay đổi tu theo những hạnh khác....
Đọc Tiếp

Chỉ Lấy Niệm Phật Làm Chính
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Minh Thành
5/26/2022 | Xem 9
Phương pháp tu hành cũng có thứ bậc, như công khóa của người xuất gia không cần câu nệ hình thức bên ngoài, chỉ lấy niệm Phật làm chính. Mỗi ngày dậy sớm lễ Phật, tụng một quyển kinh Di-đà, cầm chuỗi niệm danh hiệu Phật A-di-đà hoặc ba ngàn, năm ngàn câu, hoặc một vạn, niệm xong liền đối trước Phật hồi hướng phát nguyện vãng sinh Tịnh độ. Đó là thời khóa buổi sáng, tối cũng như vậy, ngày ngày lấy đó làm thời khóa cố định, nhất quyết không thể thiếu. Đem pháp này chỉ bảo cho quyến thuộc như pháp cùng tu càng hay, đó là pháp thực hành thường nhật. Nếu vì việc lớn sau cùng, thực hành công phu....
Đọc Tiếp

Pháp Môn Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Mong Thấu Suốt Vượt Thoát Sinh Tử
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Minh Thành
5/26/2022 | Xem 9
* Pháp môn niệm Phật cầu sinh Tịnh độ là mong thấu suốt vượt thoát sinh tử. Nếu chẳng biết cội rễ của sinh tử, rốt cuộchướng đến chỗ nào để thấu suốt vượt thoát. Vậy cái gì là cội rễ sinh tử? Người xưa nói: “Nghiệp chẳng nặng chẳng sinh Ta-bà, ái chẳng đoạn chẳng sinh Tịnh độ”. Vậy ái là gốc sinh tử. Từ lúc mới có sinh tử đến nay, đời đời kiếp kiếp, bỏ thân này thọ thân khác đều do ái dục, nên bị lưu chuyển đến ngày nay. Nay niệm Phật, niệm niệm phải đoạn gốc ái này. Nghĩa là hằng ngày ở nhà niệm Phật, thấy con cháu, việc nhà, của cải không có gì chẳng thuộc về ái. Như thế, không có một việc....
Đọc Tiếp

Người Đời Chẳng Biết Chỗ Vi Diệu Pháp Môn Niệm Phật Cho Là Cạn Cợt
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Minh Thành
5/26/2022 | Xem 8
Pháp môn niệm Phật, người đời chẳng biết chỗ vi diệu cho là cạn cợt, kỳ thực mỗi bước đều đạp trên đất chân thật. Tại sao? Vì chúng ta từ khi chào đời đến nay, mỗi niệm mỗi niệm vọng tưởng phan duyên tạo nghiệp sinh tử, chưa từng có một niệm soi sáng lại tâm mình, chưa từng có một niệm chịu đoạn dứt phiền não. Nay quả như có thể đem tâmvọng tưởng đổi thành niệm Phật, thì trong mỗi niệm đoạn dứt phiền não. Nếu trong mỗi niệm đoạn được phiền não, tức là mỗi niệm thoát khỏi sinh tử. Nếu có thể giữ một niệm niệm Phật không đổi dời, nhất tâm không loạn, so với việc tham thiền còn rốt ráo hơn. Tóm....
Đọc Tiếp

Tu Tuệ Ở Chỗ Quán Tâm Tu Phước Ở Nơi Vạn Hạnh
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Minh Thành
5/26/2022 | Xem 7
Tu tuệ ở chỗ quán tâm, tu phước ở nơi vạn hạnh. Quán tâm lấy niệm Phật làm bậc nhất, vạn hạnh lấy cúng dường làmtrước tiên, hai điều ấy chính là bao gồm hết thảy. Tất cả mọi sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, khởi tâm động niệm đều là vọng tưởng, là gốc sinh tử, cho nên chuốc lấy quả báo khổ. Nay đem tâm vọng tưởng đổi thành niệm Phật thì mỗi niệm đều trở thành nhân Tịnh độ, đó là quả báo vui. Nếu niệm Phật tâm không gián đoạn, vọng tưởng tiêu diệt, ánh sáng của tâm phát lộ, trí tuệ hiện tiền thì thành tựu Pháp thân Phật.
Đọc Tiếp

Ý Nghĩa Và Giá Trị Tụng Niệm
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
5/26/2022 | Xem 8
Ý nghĩa tụng niệm đã được giài thích trong lời nói đầu Nghi Thức Tụng Niệm do Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam biên soạn dành cho hàng cư sĩ sử dụng với sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Hòa Thượng Thích Khánh Anh, Hòa Thượng Thích Giác Nguyên, Hoà Thượng Thích Thiện Hòa xin ghi lại như sau:     TỤNG là đọc tụng. NIỆM là suy nghĩ nhớ tưởng. TỤNG NIỆM là miệng đọc tụng tâm nhớ nghĩ, tâm và miệng hợp nhứt, chú định vào lời Kinh tiếng Pháp. Tụng niệm có nhiều ý nghĩa: 
Đọc Tiếp

Nghĩa Lý Tụng Niệm
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
5/26/2022 | Xem 7
Vấn đề tụng niệm một số người không nắm được giá trị và nghĩa lý của nó nên có thái độ khinh thường, xem nhẹ, không quan tâm, không chú trọng cho việc làm này là thuộc về hạ cấp, tầm thường, chỉ dành riêng cho hạng bình dân mê tín tu tập. Nhưng họ không ngờ rằng việc tụng niệm cũng là một trong những pháp môn không kém trong việc tu tập đạt đạo mà chính đức Phật đã khuyến khích các đệ tử thực tập đã được ghi lại trong các kinh Đại Thừa, như Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh A Di Đà,..v..v......   
Đọc Tiếp

Đức Như Lai Ra Đời Nói Pháp Độ Sanh Vẫn Muốn Cho Tất Cả Loài Hữu Tình Đều Thoát Khỏi Sự Sống Chết
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
5/20/2022 | Xem 23
Đức Như Lai ra đời nói pháp độ sanh, vẫn muốn cho tất cả loài hữu tình đều thoát khỏi sự sống chết, chứng ngay đạo Bồ Đề. Nhưng vì chúng sanh căn cơ sai khác, không thể hoàn toàn thỏa mãn tấm lòng xuất thế của Phật, nên đấng Từ Nghiêm chỉ còn có cách tùy theo cơ nghi mà lần lượt dẫn dụ. Với bậc đại căn, đức Thế Tôn vì nói Phật Thừa chỉ ngay bản tánh, khiến cho một đời tròn chứng quả Phật, như Thiện Tài trong Kinh Hoa Nghiêm, Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa. Bậc thứ, thì Ngài vì nói Bồ Tát, Duyên Giác hoặc Thanh Văn Thừa khiến cho lần lượt tu tập và chứng quả. Bậc thứ nữa, Ngài lại vì nói ngũ giới,....
Đọc Tiếp

Ba Cõi Không An Dường Như Nhà Lửa
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
5/20/2022 | Xem 15
(Cư sĩ nhân gặp hỏa tai, nhà cửa vật dụng bị cháy sạch, vợ kinh hãi đau nặng, nên tâm thần mê muội như điên cuồng, Ấn Quang Pháp Sư gởi bức thơ nầy khuyên dạy...) Kinh Pháp Hoa nói: 'Ba cõi không an, dường như nhà lửa, sự khổ dẫy đầy, rất đáng sợ hãi.' Tuy nhiên, nhiều khi cảnh ngộ cũng làm nên cho người bằng những giai đoạn: họa, phước, nghịch, thuận, khổ, vui... không nhất định. Với bậc có trí, biết quyền biến, khéo an theo số phận thì cảnh họa, nghịch, khổ nào không hóa thành phước, thuận, vui? Cho nên người quân tử thường vui theo phần, biết số mạng, không oán trời trách người, dù....
Đọc Tiếp

Đệ Tử Ăn Chay Niệm Phật Đã Nhiều Năm Nghe Dạy Rằng
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
5/20/2022 | Xem 15
Đệ tử ăn chay niệm Phật đã nhiều năm, nghe dạy rằng: Những người tin tưởng Phật sẽ được chư Phật trong mười phương ba đời hộ niệm, các vị Thiên Long Bát Bộ, Đại Lực Thần Vương thường theo hộ trì, nghiệp ác đời trước lần lần tiêu trừ, dù có oan gia đối đầu cũng không thể làm hại. Mấy điều trên đây căn cứ trong kinh Phật, quyết không phải là lời nói suông. Nhưng vào khoảng tháng ba nầy, nhân tiếp được tin tức của người bà con từ Thượng Hải gửi về khiến đệ tử vô cùng ngạc nhiên! Theo tin ấy cho biết: Bà Trương Thái Thái là người rất tin Phật, ăn chay đã hơn hai mươi năm, thường đến Cư Sĩ Lâm nghe....
Đọc Tiếp

Vì Sao Thiết Lập Pháp Môn Tịnh Độ...?
Đại Sư Hám Sơn | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
5/20/2022 | Xem 10
Phật thiết lập pháp ba thừa, cần yếu cho người tu hành, không phải chỉ một đời mà có thể thành tựu. Vì sợ đoạ lạc vào trong biển khổ sanh tử, khó mà ra khỏi, nên hành tham thiền, có thể trong một đời được liễu ngộ, xuất ra khỏi sanh tử. Song, vì vọng tưởng rối rắm, tập khí sâu dày, nên không thể tham cứu. Nếu chưa ngộ sáng tâm này, thì không miễn luân hồi. Thế nên, Phật mới đặc biệt thiết lập pháp môn cầu vãng sanh qua cõi Tây Phương Cực Lạc. Không luận thượng trung hạ căn, cùng giàu sang nghèo hèn, nếu y chiếu theo đó mà tu hành, thì trong một đời có thể thành tựu. Vì vậy, bảo rằng tuy có....
Đọc Tiếp

Được Thân Người Là Khó
Đại Sư Hám Sơn | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
5/19/2022 | Xem 51
Phật dạy hai mươi việc khó được, mà trong đó có : “Được thân người là khó ; sanh tại trung quốc là khó ; được gặp Phật Pháp là khó ; thân cận thiện tri thức là khó ; sanh chánh tín là khó”. Đây là năm việc khó trong những cái khó. Sa di Tại Tịnh đã đủ bốn việc, chỉ còn thiếu việc sanh chánh tín. Hôm nay, may mắn xuất gia, gặp được đại thiện tri thức mà quy y, lại đem thân vào biển Phật Pháp. Việc này do duyên tu hành như thế nào mà được ? Nếu không phấn tấn dũng mãnh, sanh đại chánh tín, rồi đem thân tâm huyễn vọng tẩy rửa cho thanh tịnh trong sạch, lật ngược tánh mạng, chí xuất sanh tử,....
Đọc Tiếp

Người Xuất Gia Phải Hội Đủ Những Điều Kiện Sau
Đại Sư Hám Sơn | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
5/19/2022 | Xem 52
Phải nhìn thấu suốt mọi cảnh giới ở thế gian. Không để vọng duyên xoay chuyển.  Phải chuyên tâm vì đại sự sanh tử. Tâm tràng sắt đá quả quyết. Chẳng để vọng tưởng phan duyên xâm đoạt ý chí. Phải tẩy rửa sạch tận hết tất cả tập khí xấu xa và ác giác tri kiến thuở xưa, mà không chừa một cọng lông nào. Phải chân thật xả bỏ thân mạng. Không để bị sanh tử, bịnh hoạn ác duyên làm chướng ngại. Phải phát khởi chánh tín, chánh kiến. Không thể nghe theo tà sư khiến mê lầm.
Đọc Tiếp

Người Học Đạo Trước Hết Phải Quyết Định Phát Khởi Ý Chí Tu Hành Dài Lâu
Đại Sư Hám Sơn | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
5/19/2022 | Xem 28
Người học đạo, trước hết phải quyết định phát khởi ý chí tu hành dài lâu. Đến suốt cuộc đời, mãi tới ba đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, muôn ngàn đời, cùng đến sanh sanh kiếp kiếp, nhất định tới khi nào đại ngộ mới thôi. Không đại ngộ được tâm này thì quyết chẳng ngơi nghỉ. Dẫu có đoạ lạc vào ba đường khổ địa ngục, hay nhập thai lừa bụng ngựa, thì chí nguyện thành Phật cũng quyết không xả bỏ. Lại nữa, ngày nay không vì bao khổ não bức bách mà thối thất tín tâm. Ví như có người phát tâm đi muôn dặm đường, quyết định đến được mục đích mới thôi. Từ ngày vừa bước chân ra cửa, đi thẳng....
Đọc Tiếp

Khai Thị Tham Thiền Thiết Yếu
Đại Sư Hám Sơn | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
5/19/2022 | Xem 28
Tông chỉ thiền môn là truyền tâm ấn của Phật, vốn chẳng phải là việc nhỏ. Khởi đầu, Tổ Đạt Ma từ Tây Thiên sang Đông Độ, đơn độc đứng ra truyền tông chỉ, rồi dùng bốn quyển kinh Lăng Già làm tâm ấn. Tuy truyền ngoài giáo lý (giáo ngoại biệt truyền), mà thật ra Thiền tông lại dùng giáo để ấn chứng, mới thấy đạo của Phật Tổ không hai. Công phu tham cứu, cũng từ giáo mà ra. Kinh Lăng Già thuyết : - Ngồi thiền tĩnh toạ trong núi rừng, bậc thượng trung hạ, nên xem xét tự tâm vọng tưởng lưu chú. Đây chính là bí quyết công phu của đức Thế Tôn. Kinh lại nói : - Ý thức kia do tự tâm mà hiện ; tướng....
Đọc Tiếp

Vì Vọng Tưởng Không Đoạn Nên Sanh Tử Không Cùng Tận
Đại Sư Hám Sơn | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
5/19/2022 | Xem 26
Phật dạy rằng sự sanh tử của chúng sanh, cứ tương tục luân chuyển trong bao số kiếp mà không ngừng nghỉ, chỉ vì niệm niệm vọng tưởng phan duyên, chưa hề dứt đoạn. Vì vọng tưởng không đoạn, nên sanh tử không cùng tận, rồi bị lôi kéo luân chuyển không dừng. Phật thuyết bao phương pháp chế ngự tâm, đều là muốn bánh xe luân hồi dừng lại. Pháp môn tuy nhiều, mà chúng sanh trần cấu nặng nề, tâm thức mê muội khó nhiếp nhập, nên chỉ có pháp môn niệm Phật là thẳng tắt và cần yếu nhất. Thế nên bảo rằng nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền và tương lai, nhất định thấy Phật. Tất cả vọng kiến của chúng sanh đều....
Đọc Tiếp

Tất Cả Nghiệp Hạnh Ở Thế Gian Đều Là Vô Thường
Đại Sư Hám Sơn | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
5/19/2022 | Xem 26
Ngô Khải Cao quy y Tam Bảo và trì trai giới đã bao năm, nay lại đến Lô Sơn, cầu thọ giơi pháp, làm đệ tử trong pháp môn, để kết duyên xuất thế trong vị lai. Nhân vì đó mà có pháp danh là Phước Thường, hiệu cư sĩ Tịnh Tâm ; thọ giới ưu bà tắc, rồi lại dâng hoa, đến thỉnh vấn. Lão nhân vì vậy khai thị rằng tất cả nghiệp hạnh ở thế gian, đều là vô thường, và cứu cánh đều là nhân khổ. Chúng sanh đồng hội tụ, và cảm sanh đến cõi Ta Bà đau khổ, nên gọi cõi này là kham nhẫn. Kẻ ngu mê, lấy khổ làm vui, chuyên thêm tham ái, lại tăng gốc khổ, mà không biết sự thiết yếu của việc xuất thế ra biển khổ.....
Đọc Tiếp

Tịnh Độ Chỉ Quy
Đại Sư Hám Sơn | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
5/19/2022 | Xem 22
Chỉ quy Tịnh Độ : Chỉ tức ý chỉ tu hành ; quy tức quy về cõi Tịnh Độ. Đức Thế Tôn nhiếp hoá quần sanh, thuyết ra bao loại pháp môn, phương tiện chẳng có một, mà pháp yếu thuỷ chung vốn có hai tông tánh và tướng. Vì căn cơ có đại tiểu, nên giáo có thi thiết đốn tiệm. Người sau phân hai môn thiền giáo. Giáo tức là nhiếp cả ba căn. Thiền tức là đốn ngộ nhất tâm. Như cả Đại tạng kinh Đại Thừa, cùng một ngàn bảy trăm công án, thì hướng về cái nào ! Pháp môn Tịnh Độ, bao trùm ba căn, đốn tiệm đều được cứu độ ; không có căn cơ nào mà chẳng nhiếp thọ. Vì vậy bảo rằng siêu vượt ra ba cõi, đây là pháp....
Đọc Tiếp

Cư Sĩ Tại Gia Thọ Năm Món Dục Lạc Nồng Hậu Cội Rễ Phiền Não Sâu Dày
Đại Sư Hám Sơn | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
5/19/2022 | Xem 27
Cư sĩ tại gia, thọ năm món dục lạc nồng hậu, cội rễ phiền não sâu dày. Nơi việc hằng ngày thường mê muội trước mắt, như nước sôi sùng sục. Vừa an được một niệm trong sạch, bèn phát tâm tu hành, nhưng khó bề hạ thủ công phu. Người thông minh xem kinh giáo ; bất quá chỉ học theo đường tri kiến, rồi đàm luận lăng xăng, chẳng có thật dụng. Họ lại xem việc niệm Phật rất ư tầm thường, nên chẳng quyết tâm tu ; hoặc tuy muốn nhưng lại không đắc lực, và chỉ khởi vọng niệm thô phù.
Đọc Tiếp

Phật Dạy Rằng Pháp Ở Trên Và Dưới Ba Cõi Chỉ Do Một Tâm Tạo Tác
Đại Sư Hám Sơn | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
5/19/2022 | Xem 24
Phật dạy rằng pháp ở trên và dưới ba cõi, chỉ do một tâm tạo tác. Trên ba cõi, tức bốn thánh vị xuất thế gian, là Phật, Bồ-tát , Thanh Văn, Duyên Giác. Dưới ba cõi, tức sáu đường phàm phu, là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và A Tu La. Ba đường ác cũng nằm trong mười pháp giới. Tất cả thánh phàm, nhân quả thiện ác, chánh báo y báo trang nghiêm, đều do một tâm tạo tác. Tâm này không khác với tâm liễu tri phân biệt thường ngày của chúng ta.
Đọc Tiếp

Khai Thị Về Những Điếm Thiết Yếu Khi Niệm Phật
Đại Sư Hám Sơn | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
5/19/2022 | Xem 26
Pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh cõi Tây phương Cực Lạc, vốn là đại sự cắt đứt dòng sanh tử. Vì vậy bảo rằng chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là có thể cắt đứt sanh tử. Do đó, ngày nay mới phát tâm niệm Phật. Song, nếu không biết cội gốc của sanh tử, mà cứ niệm Phật mãi thì cuối cùng sẽ đi về đâu ? Nếu niệm Phật mà không đoạn được cội gốc của sanh tử thì làm sao cắt đứt dòng sanh tử ? Cội gốc của sanh tử là gì ? Cổ nhân nói : “Nghiệp bất trọng bất sanh Ta Bà. Ái bất đoạn bất sanh Tịnh Độ”. Thế nên, biết rõ ái dục là cội gốc của sanh tử. Khiến tất cả chúng sanh thọ khổ trong sanh tử đều do....
Đọc Tiếp

Đại Sư Hám Sơn Khai Thị Đại Chúng
Đại Sư Hám Sơn | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
5/19/2022 | Xem 26
Đức Phật trụ thế, thuyết pháp lợi sanh, khiến bốn chúng đều được đắc độ. Ngài tuỳ cơ giáo hoá, mỗi mỗi đều có phương tiện quyền xảo, khiến tất cả mọi loài đều được lợi ích. Thí như trời mưa, cỏ cây đều được thấm nhuần, tuỳ theo loại lớn nhỏ mà được sung túc, sanh trưởng. Thế nên tuy pháp môn có thiên sai vạn biệt, nhưng quay về nguồn thì không hai. Nếu dùng Phật tánh mà quán sát chúng sanh, thì không có loài nào mà chẳng được độ. Dùng tự tâm mà quán xét Phật tánh, thì ai ai cũng đều tu được cả. Song, chúng sanh tự mê muội mà không biết điều này. Lại nữa, vì không có thiện tri thức chân chánh....
Đọc Tiếp

Bị Tam Tai Niệm Danh Hiệu Phật Có Giải Được Nạn Không...?
Thượng Tọa Thích Phước Thái
5/16/2022 | Xem 24
Hỏi: Kính thưa thầy, con năm nay 39 tuổi, người ta nói là con bị tam tai, nghe thế, trong lòng con luôn bất an, con thường niệm danh hiệu Phật A Di Đà, không biết con có được giải nạn không? Con đã quy y Tam bảo rồi, con có được cúng giải hạn tam tai không? Kính xin thầy giải đáp cho con rõ. Đáp: Trong câu hỏi của Phật tử chúng tôi thấy có ba vấn đề hệ trọng liên quan đến niềm tin mà Phật tử thắc mắc nghi ngờ. Thứ nhứt, Phật tử nghe người ta nói tuổi của Phật tử năm nay 39 là cái tuổi bị nạn tam tai, nghe vậy Phật tử đâm ra hoang mang lo sợ bất an.
Đọc Tiếp

Tụng Kinh Hộ Niệm Cho Một Người Mới Mất Mà Người Đó Cả Đời Không Biết Tu Hành Như Vậy Người Đó Có Được Vãng Sanh Không...?
Thượng Tọa Thích Phước Thái
5/16/2022 | Xem 29
Hỏi: Kính bạch thầy, hiện nay phong trào hộ niệm cho người chết rất thạnh hành, nhưng con có một thắc mắc, đối với người cả đời họ không biết tu hành ăn chay niệm Phật là gì, thậm chí họ chưa bao giờ bước chân tới chùa một lần, như vậy, khi họ chết mình tụng kinh niệm Phật cho họ, xin hỏi họ có được siêu thoát không? Đáp: Hai chữ tu hành theo Phật tử nghĩ là người đó phải ăn chay, niệm Phật, tụng niệm, bái sám v.v... như thế mới gọi là tu hành. Ngoài ra, không phải là tu hành. Nghĩ thế không phải là sai, nhưng theo tôi, thì cũng chưa đúng hẳn hoàn toàn. Vì hai chữ tu hành nó không hạn cuộc....
Đọc Tiếp

Tưởng Niệm Đản Sanh Với Ý Nghĩa Cứu Cánh
An Chí Hoằng Khai
5/14/2022 | Xem 39
Đối với người con Phật, một khi nghe đến cụm từ Tưởng Niệm Đản Sanh, thì chúng ta nghĩ ngay đến Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đản Sanh cách đây hơn 26 thế kỷ (tính theo năm 2021 là 2645 năm). Ngài được sanh ra và lớn lên trong Hoàng Tộc với vương cung Ca Tỳ La Vệ. Nhưng sự xuất hiện của Ngài không phải trong hoàng cung với chăn êm nệm ấm lụa là gấm vóc nguy nga sang trọng của hàng vương giả, mà Ngài xuất hiện giữa một không gian rộng lớn với muôn ngàn cây cỏ hoa lá xinh tươi giữa tiết trời xuân hạ giao thoa. Nơi ấy bây giờ được gọi là Thánh Tích Đản Sanh, một trong bốn Thánh Tích (Đản....
Đọc Tiếp

Chuẩn Đề Vương Bồ Tát
Thích Nguyên Liên
5/14/2022 | Xem 33
Theo kinh Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni, Bồ tát Chuẩn Đề là hóa thân của Đức Quán Thế Âm, thị hiện vào trong sáu đường sanh tử để hóa độ chúng sanh. Ngài là vị Bồ tát có thệ nguyện hộ trì Phật pháp và hộ mạng cho những chúng sanh nào trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh, thọ mạng ngắn ngủi… Mật tông rất tôn sùng Bồ tát và xếp Ngài vào một tôn vị trong Quan Âm bộ. Trong Mạn đà la của Thai tạng giới, tôn vị này ở tận cùng bên trái của Viện Biến tri. Phái Thai mật của Phật giáo Nhật Bản xếp Bồ tát Chuẩn Đề vào Phật mẫu, là một tôn vị trong Phật bộ.
Đọc Tiếp

Ngũ Phần Hương Là Gì...?
Hòa Thượng Thích Giác Quang
5/13/2022 | Xem 32
Ngũ phần hương cũng gọi là ngũ phần pháp thân hương, là năm phần công đức, năm phần pháp thân trong giáo lý, Đức Như Lai hiệp lại thành pháp thân. Chỉ có Đức Phật, chư Bồ tát, thanh văn tu đạo giải thoát, thanh tịnh Tăng mới có những công đức. Năm phần công đức nầy thuộc xuất thế gian, bao gồm các công đức như sau:
Đọc Tiếp

Quà Cho Người Ra Đi
Sa Môn Pháp Cự, Sa Môn Pháp Lập | Dịch Giả : Thích Thiện Thuận, Thích Nguyên Trang
5/13/2022 | Xem 33
Đại vương! Xưa nay, người sống trên đời không ai mà không trải qua bốn điều đáng sợ nhất đó là sanh, già, bệnh và chết. Con người đã sanh ra thì sẽ có ngày già nua, rồi bệnh tật, nhan sắc phai tàn, và cuối cùng đón nhận cái chết thảm khốc, khi ấy thần thức ra đi, vĩnh biệt người thân cùng cuộc đời. Bốn điều đáng sợ này không hẹn cùng ai, vạn vật đều vô thường, không thể tồn tại mãi. Mạng sống con người cũng lặng lẽ, nhanh chóng qua đi như một ngày chóng tàn, như nước năm sông cứ âm thầm tuôn chảy.
Đọc Tiếp

Đàn Bò Vô Tri
Sa Môn Pháp Cự, Sa Môn Pháp Lập | Dịch Giả : Thích Thiện Thuận, Thích Nguyên Trang
5/13/2022 | Xem 34
Ngày nọ, trên đường trở về tinh xá, đức Phật và các đệ tử gặp một người lùa đàn bò lớn vào thành. Thấy đàn bò mập mạp no tròn, chạy nhảy, húc nhau đùa giỡn, đức Phật nói kệ: Người cầm roi trong tay Chăn bò mập giết ngay Người nuôi thân mập khỏe Già chết đến nào hay. Tất cả chúng sanh đây Dòng tộc nam nữ thảy Tích chứa nhiều của cải Thần chết chẳng nương tay. Thời gian qua một ngày Mạng sống giảm theo ngay Đến khi tuổi thọ hết Như giếng cạn lâu ngày.
Đọc Tiếp

Nguyện Xưa Đã Thành
Sa Môn Pháp Cự, Sa Môn Pháp Lập | Dịch Giả : Thích Thiện Thuận, Thích Nguyên Trang
5/13/2022 | Xem 52
Thuở xưa, lúc đức Phật giáo hóa tại nước Xá-vệ. Giữa vùng biển phía đông nam nước này có một tòa đài lớn, trên đài có một loài cây nở hoa thơm ngát, thân cây sạch sẽ. Khi ấy, có năm trăm phụ nữ thuộc dòng bà-la-môn tín tâm tu tập theo pháp ngoại đạo, không hề biết có Phật hiện hữu. Một hôm, họ nói với nhau:
Đọc Tiếp

Hương Giới Hạnh
Sa Môn Pháp Cự, Sa Môn Pháp Lập | Dịch Giả : Thích Thiện Thuận, Thích Nguyên Trang
5/13/2022 | Xem 42
Thuở xưa, sau khi thành đạo tại vương quốc La-duyệt-kỳ, trên bước đường hoằng hóa, đức Phật dần dần tiến về kinh thành Xá-vệ, nơi mà vua quan và thần dân vô cùng tôn kính Ngài. Bấy giờ, đại thương gia Ba-lợi cùng năm trăm khách buôn ra biển tìm châu báu. Trên biển, họ gặp một vị thần đưa một vốc nước ngọt hỏi Ba-lợi:
Đọc Tiếp

Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
5/10/2022 | Xem 32
Gọi đủ: Thiện nam tử (Phạm: Kulaputra), thiện nữ nhân (Phạm: Kuladuhitri,Kula-duhìtà). Chỉ cho người nam, người nữ có tâm lương thiện. Trong kinh điển, tiếng xưng hô này thường được dùng đối với chúng tại gia. Thiện là từ khen ngợi những người do tin Phật nghe pháp mà tu các thiện nghiệp. Theo kinh Thắng man thì những điều kiện để trở thành thiện nam tử, thiện nữ nhân là xả bỏ ngã chấp, ngã ý, chí tâm qui y đức Phật. Trong A di đà kinh thông tán, ngài Khuy cơ nói rằng:
Đọc Tiếp

Khuyên Các Vị Phải Tu Công Đức
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Vọng Tây
5/10/2022 | Xem 26
Trong nhà Phật thường hay khuyên các vị phải tu công đức. Cái gì là công đức? Đi ra bên ngoài quyên một ít tiền thì cho rằng đó là công đức, như vậy là đã sai rồi. Việc này không có công đức, đó là phước. Bạn ở trong tự viện am đường, làm một ít việc từ thiện, đó là phước báo, phước đức. Tu phước không phải là công. Công là công phu, chúng ta niệm Phật, phải niệm đến tâm của chính mình được thanh tịnh, phải làm cho vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phiền não của chính mình thảy đều dứt sạch, niệm Phật như vậy mới có công. Vì sao vậy? Phiền não của chúng ta nhẹ, trí tuệ được lớn thì đây là đức....
Đọc Tiếp

Chúng Ta Học Phật Là Cầu Cái Gì...?
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Vọng Tây
5/9/2022 | Xem 40
Chúng ta học Phật là cầu cái gì? Là cầu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác. Ba cái tâm này là ba mà một, một mà là ba; một cái được rồi thì đồng thời ba cái đều được, tất cả Phật Pháp đều không ngoài một nguyên tắc này. Thiền tông ở trong ba điều này chỉ riêng cầu giác, cho nên giống như cái giảng đường này có ba cửa, khi bước vào thì họ bước vào từ cửa giác, Thiền tông từ cửa giác, họ phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, vậy thì vào được cửa. Ngoài Thiền tông ra còn có Giáo Hạ, trong Giáo Hạ thì từ nơi cửa giải mà vào, đại khai viên giải cũng chính là Chánh Môn, Chánh tri chánh....
Đọc Tiếp

Chúng Ta Học Phật Bắt Đầu Vào Từ Chỗ Nào Vậy...?
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Vọng Tây
5/9/2022 | Xem 42
Chúng ta học Phật bắt đầu vào từ chỗ nào vậy? Từ nơi Bồ Tát Địa Tạng mà bắt đầu. Tịnh tông học hội nơi đây, gần đây đã mua một hội sở, cũng có đất. Tất cả thế xuất thế gian pháp, nếu bạn không có đất, không có nơi chốn thì bạn cũng không thể làm gì được. Một người chính mình cũng phải có ngôi nhà nho nhỏ, cũng phải có một nơi để có thể dừng chân. Đất là vô cùng quan trọng mà Ngài Bồ Tát Địa Tạng đã biểu thị. “Địa” này chính là tâm địa, “Tạng” là Bảo tạng, chúng ta biết con người chúng ta sinh sống ở thế gian này. Không thể rời khỏi đại địa, chúng ta phải nhờ vào nó để sinh tồn, ăn uống đi lại....
Đọc Tiếp

Ta Sống Ở Thế Gian Này Là Vì Ai Vậy...?
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Vọng Tây
5/9/2022 | Xem 31
Chúng ta sống ở thế gian này không nên vì chính mình, vì chính mình thì phạm vi đó quá nhỏ, đó chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ta sống ở thế gian này là vì ai vậy? Vì tất cả chúng sanh. Bạn nói vì gia đình của bạn, vì chủng tộc của bạn, vì thôn xóm của bạn, vì quốc gia của bạn, thì phạm vi đó cũng là quá nhỏ. Một quốc gia của bạn tốt, nhưng quốc gia lân cận không được tốt thì bạn cũng không trải qua được những ngày tháng tốt đẹp. Chúng ta mong muốn quốc gia của ta tốt và cũng mong muốn mỗi một quốc gia khác cũng đều tốt, như vậy thiên hạ mới có thể được thái bình, mọi người mới có....
Đọc Tiếp

Chỉ có chánh giác mới giải quyết được vấn đề
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Vọng Tây
5/9/2022 | Xem 37
Chúng ta học với Phật là học pháp chân thật, học chánh giác, chỉ có chánh giác mới có thể giải quyết được vấn đề. Giải quyết vấn đề gì vậy? Lìa tất cả khổ, được tất cả vui, chân thật lìa khổ được vui. Khổ vui chúng ta nói được rất thô thiển, lấy chính cái thân chúng ta hiện tại này mà nói, bạn có sanh lão bệnh tử khổ, bạn có cầu bất đắc khổ, bạn có ái biệt ly khổ, bạn có oán tắng hội khổ, những cái khổ này đều đang nhiễu loạn chung quanh bạn, không cách gì rời khỏi. Sau khi học Phật rồi thì thế nào vậy? Những cái khổ này thật có thể rời khỏi. Những đồng tu tuổi lớn một chút, từ trung niên trở....
Đọc Tiếp

Vì Sao Cả Đời Này Của Chúng Ta Không Gặp Được Một Thầy Tốt...?
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Vọng Tây
5/9/2022 | Xem 30
Nếu chúng ta muốn hỏi, vì sao cả đời này của chúng ta không gặp được một thầy tốt? Lời hỏi này cũng có đạo lý. Thầy tốt có thể gặp, không thể cầu. Thầy tốt không dễ gì gặp được, nhưng sau khi gặp rồi, bạn có chịu theo ông ấy học không? Không chịu theo ông ấy học thì vẫn là uổng phí. Cho nên nhất định là ngay trong tâm chính mình phải có một người mà mình tôn kính nhất, thì mới có thể phát sinh tác dụng. Cũng đồng câu nói, đồng một đạo lý, nhưng do người mà mình xem thường nói ra thì mình không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận, hơn nữa còn muốn mắng họ; nhưng do người mà ngay trong tâm mình....
Đọc Tiếp

Phổ Đẳng Tam Muội Là Gì...?
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Diệu Âm
5/8/2022 | Xem 37
“ Phổ đẳng tam muội” là gì? Tam muội gì có thể phổ biến bình đẳng? Phổ biến là thế xuất thế gian, tất cả hữu tình chúng sanh đều có thể tu. Bình đẳng là trên từ Đẳng Giác Bồ Tát, dưới tới chúng sanh nơi địa ngục đều có thể cùng tu pháp môn này, cùng thành tựu. Quý vị nghĩ xem, “ Phổ Đẳng tam muội” là gỉ? Đó là một câu “ A Di Đà Phật”.
Đọc Tiếp

Không Sanh Về Tây Phương Thì Nhất Định Sẽ Bị Luân Hồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Diệu Âm
5/8/2022 | Xem 35
Nên biết rằng, không sanh về Tây Phương thì nhất định sẽ bị luân hồi. nếu bị luân hồi, nhất định đọa vào tam ác đồ ( ba đường): Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây là việc khó tránh khỏi. Đọa tam đồ thì quá khổ, tam đồ rất dễ đi vào nhưng muốn ra thì lại quá khó! Cho nên tại đây, một lần nữa khuyên chúng ta phải cảnh giác cao độ. Đây không phải việc đùa, phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác.
Đọc Tiếp

Thế Nào Mới Là Thật Sự Giác Ngộ...?
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Diệu Âm
5/8/2022 | Xem 33
Bồ đề Tâm chính là tâm thật sự giác ngộ. Thế nào mới là thật sự giác ngộ? Là thật sự quan sát sanh tử là việc lớn của đời người, vô thường nhanh chóng, lục đạo đáng sợ, phải nên có sự nhận biết như vậy. Từ đó nhất tâm nhất ý phải lìa xa lục đạo luân hồi, thật sự có tâm xuất ly khỏi tam giới, siêu vượt luân hồi, đây mới là thật sự giác ngộ. Tuy nhiên, tâm giác ngộ này cũng chỉ mới được một nửa mà thôi. Nếu tin “Niệm Phật Thành Phật” thì sự giác ngộ của quý vị mới thực sự viên mãn. Biết thật rằng một câu Phật hiệu có thể giúp chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, từ sáng tới tối quyết không....
Đọc Tiếp

Phước Là Do Bao Nhiêu Đời Kiếp Tu Hành Mà Có Được
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
5/8/2022 | Xem 36
Cái thế gian này nhân nhân quả quả quá đáng sợ. Tích lũy công đức thường thường là tích lũy bao nhiêu đời. Nếu như mình hơi có chút mê hoặc. Mê hoặc là thế nào vậy? Là hưởng phước. Quý vị nên biết, hồng phúc của cái thế gian này, ngũ dục lục trần, danh vọng lợi dưỡng loại hưởng thụ này, người mê mới làm, người giác ngộ không hưởng thụ. Mê rồi mới đi hưởng thụ. Một niệm bất giác đã khởi vô minh rồi, họ bèn đi hưởng thụ cái vui của ngũ dục lục trần. Tại sao nói người giác ngộ không hưởng thụ vậy? Người mê hưởng thụ vậy? Người giác ngộ họ biết, hưởng loại phước này, là phước báo tích lũy bao....
Đọc Tiếp

Luân Hồi
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
5/8/2022 | Xem 35
Đã là con người thì ai lại không quan tâm đến chuyện tử sanh. Người giàu sang, quyền quý thì họ muốn được sống thật lâu để tận hưởng những lạc thú trên đời, còn kẻ cùng đinh thì càng từ chối hội ngộ với diêm vương. Nhắc lại chuyện xưa, vua Tần Thủy Hoàng vì muốn kéo dài sự hưởng thụ ngôi cao tột thế của mình, nên sai không biết bao nhiêu người tâm phúc đi tìm thuốc trường sinh bất tử, nhưng ông ta có thoát khỏi bàn tay lông lá của tử thần không? Bởi thế, kể từ khi khai thiên lập địa đến giờ, từ thiên tử đến chí dân, từ giàu sang đến rách rưới, ai ai cũng không qua khỏi cửa tử cả. Vì thế mới có....
Đọc Tiếp

Niệm Phật Chẳng Tương Ứng Với Thật Tướng Là Do Ba Loại Nguyên Nhân
Đại Sư Đạo Nguyên | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
5/7/2022 | Xem 43
Pháp môn Niệm Phật nếu tu hành nơi Thật Tướng, do người tương ứng với Thật Tướng rất ít, [vậy thì] người trong tương lai có thể sanh về Tây Phương cũng rất ít? Đáp: Niệm Phật chẳng tương ứng với Thật Tướng là do ba loại nguyên nhân:
Đọc Tiếp

Đầu Tiên   Trở Lại  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  Kế Tiếp   Cuối Cùng
Page 1 of 31
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Ðại để người tu Tịnh nghiệp: đi, đứng, nằm, ngồi, đứng lên, ngồi xuống, ăn uống đều nên hướng về phương Tây thì sự cơ cảm dễ thành, căn cảnh dễ thuần thục. Trong thất chỉ bày một tượng Phật, một quyển kinh, một lò hương, một cái bàn, một cái giường, một cái ghế, chẳng được bày nhiều thứ khác. Trên sân cũng quét dọn thanh tịnh để đi kinh hành không trở ngại gì. Cần giữ cho tâm này chẳng vướng bận mảy may gì, quên hết muôn mối lo, trống rỗng, chẳng biết có thân, chẳng hay có đời, cũng chẳng biết việc mình đang làm ngày nay là việc tu hành. Ðược vậy thì ngày càng gần với đạo, ngày càng cách xa đời, mới xu hướng Tịnh nghiệp được. Lúc bình thời ông đã có thể buông bỏ sạch hết thảy sự, trong ý niệm chẳng còn chút mắc mứu nào thì khi đại hạn xảy đến, thanh thản, thảnh thơi, chẳng có ý tưởng lưu luyến con cái, nuối tiếc tấm thân, con cháu, há chẳng phải là hành vi của bậc đại trượng phu ư? Bởi vậy, ông nên nhất ý tu hành, chẳng còn dính mắc điều gì khác nữa. Ðó chính là điều then chốt nhất
Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát

Nam Mô A Mi Đà Phật

Nguyện Đem Công Đức Này, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Trên Đền Bốn Ân Nặng, Dưới Cứu Khổ Tam Đồ, Nếu Có Ai Thấy Nghe, Đều Phát Tâm Bồ Đề, Hết Một Báo Thân Này, Đồng Sanh Nước Cực Lạc

Từ Ngữ Phật Học

Dữ liệu có hơn 98752 từ ngữ Phật Học. Tự điển này sẽ được cập nhật thường xuyên.
Bồ Đề Phần
(菩提分) Phạm: Bodhyaíga, Pàli: bodhipakkhiya. Cũng gọi Giác chi, Giác phần. Phần nghĩa là chi phần, là nhân. Bồ đề phần giải thích theo nghĩa rộng là chỉ chung 37 phẩm trở đạo, là những phương pháp tu hành để tìm cầu trí tuệ, gồm: Tứ niệm trụ, Tứ chính...
Đọc Tiếp
Thống Kê Truy Cập
Đang truy cập:
34
Hôm nay:
690
Tháng hiện tại:
32663
Tháng trước:
38702
Tổng lượt truy cập:
848010

Nếu trang Phật Giáo này hữu ích, xin đạo hữu đọc, hành trì, và chia sẻ nội dung trên website. Cám ơn đạo hữu hoằng dương Phật pháp!