Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Duy Thức Và Tịnh Độ
Thường Sám | Dịch Giả : Thích Đức Trí
6/26/2022 | Xem 5
Chúng ta nghiên cứu xuyên suốt tư tưởng Phật học nhận thức được rằng, có hai pháp môn cần phải tham cứu trước. Một là “Luật Tông” là căn bản nhất của tất cả các pháp môn. Các tông phái Phật học rất nhiều do giới luật mà tồn tại. Khi Đức Phật sắp nhập diệt, đã từng phó chúc cho A Nan rằng: “Sau khi Thế Tôn nhập diệt, các thầy hãy lấy giới luật làm thầy, nương vào giới luật mà tu hành để được giải....
Đọc Tiếp

Làm Thế Nào Để Khắc Phục Bệnh Khổ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Vọng Tây
6/23/2022 | Xem 10
Chúng sanh tạo tác ác nghiệp, đó là cội gốc chân thật của bệnh khổ. Bởi vì Phật, Bồ Tát, A La Hán không tạo ác nghiệp, cho nên các Ngài không bệnh. Đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu Phật Bồ Tát bị bệnh thì đó là thị hiện, đó là hoằng pháp. Ví dụ như bệnh của Ngài Duy Ma Cật là hoằng pháp lợi sanh, không phải Ngài bệnh thật, Ngài không thể bị bệnh, Ngài không có lý do gì để bị bệnh. Tất cả chúng....
Đọc Tiếp

Dự Bị Lúc Lâm Chung
Thích Nguyên Liên
6/22/2022 | Xem 18
Tâm thức chánh niệm hay tán loạn của con người khi lâm chung là yếu tố quyết định cho sự vãng sanh Tịnh độ hay đọa lạc về các cảnh giới khổ đau. Muốn đạt được tâm chánh niệm đó, người Phật tử khi còn sống phải chuẩn bị đầy đủ các duyên như thế nào, đồng thời khi sắp lâm chung phải giữ tâm kiên định vãng sanh ra sao? Đây là vấn đề vô cùng quan trọng, chúng ta cần phải biết để chuẩn bị sẵn, bởi vì....
Đọc Tiếp

Các Cách Niệm Phật
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
6/22/2022 | Xem 16
của nó. Khi niệm Phật, người tu hành nên y theo các phương pháp nêu ra sau đây, chọn lấy phương pháp nào thích hợp nhất với căn cơ và hoàn cảnh mình mà hành trì. Nếu tu niệm trong một thời gian mà thấy rằng phương pháp mình đã chọn lựa không trấn tỉnh được tâm cảnh vọng động thì nên bỏ phương pháp đó, chọn lại một phương pháp khác, lắm lúc phải chọn đi chọn lại năm bảy lần mới tìm ra một phương....
Đọc Tiếp

Nghe Kinh Quan Trọng
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Vọng Tây
6/20/2022 | Xem 28
Trí tuệ phải làm thế nào để bồi dưỡng, chỉ một phương pháp là nghe kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn ở đời, nói pháp 49 năm, chưa từng gián đoạn.   Ngay trong học trò của ngài, chúng xuất gia thường theo ngài là 1250 người, ngoài số này ra, không phải là những người thường đi theo còn đông hơn nhiều. có rất nhiều người đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, không muốn rời xa, mỗi ngày nghe Phật....
Đọc Tiếp

Nhập Tri Kiến Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Vọng Tây
6/20/2022 | Xem 22
“Khẳng định hư không pháp giới tất cả chúng sanh chính là tự tánh”, đây chính là “vào tri kiến Phật”, đó là chân tướng của Vũ trụ nhân sanh.  Đặc biệt là thời đại hiện tại, nếu không có sự nhận biết này, thì kiếp nạn của mình và tất cả chúng sanh, không cách gì tránh khỏi. Muốn nhận biết cái sự thật này, thì cần phải “Thâm nhập Kinh tạng”, mà kinh tạng thì tuyệt nhiên không phải là chỉ “ Đại....
Đọc Tiếp

Chánh Tri Kiến
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Vọng Tây
6/20/2022 | Xem 23
“Tri kiến” rất quan trọng, chính là “Chánh tri chánh kiến”. Cương lĩnh tu hành của pháp môn niệm Phật chúng ta là “ Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm”. “ Phát tâm Bồ Đề” chính là Chánh tri chánh kiến, cho nên chưa có Chánh tri chánh kiến, cho dù làm đến được một lòng chuyên niệm, cũng rất khó vãng sanh, cái điểm này rất then chốt. Thành thật mà nói, nếu chưa có Chánh tri chánh kiến, tuy là....
Đọc Tiếp

Nhìn Sâu Buông Xả Tự Tại Tùy Duyên Niệm Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Vọng Tây
6/18/2022 | Xem 24
Có tâm tốt thì có thể làm được việc tốt. Thế nào gọi là việc tốt? Mặc áo, ăn cơm đều là việc tốt, chỉ cần làm trong chính niệm, hành động và tâm thức đều tương ưng với nhau thì là việc tốt; nếu không có chính niệm, hành động và tâm thức không tương ưng với nhau thì là việc xấu. Cho nên, năm điều tiếp theo đây: Nhìn thấu – buông xả – tự tại – tuỳ duyên – niệm Phật cũng chính là làm việc tốt, nói....
Đọc Tiếp

Chân Thành Thanh Tịnh Bình Đẳng Chính Giác Từ Bi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
6/18/2022 | Xem 22
Chân thành – thanh tịnh – bình đẳng – chính giác – từ bi   Tôi đem những gì mình tu học tâm đắc nhất tóm tắt thành 10 điều 20 chữ. Ðây là những điều rất dễ hiểu, dễ nhớ. Năm điều đầu tiên là: Chân thành – thanh tịnh – bình đẳng – chính giác – từ bi.    - Chân thành   Tiêu chuẩn của cái tốt là gì? Ðó là lòng chân thật, không lừa mình dối người. Trong xã hội hiện tại người có thể làm được một....
Đọc Tiếp

Nghiêm Trì Giới Luật
Đại Sư Hư Vân | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
6/17/2022 | Xem 23
Đối với công phu tu đạo, việc đầu tiên là phải trì giới. Giới là gốc của đạo Bồ Đề vô thượng. Do giới mà sanh định. Do định mà phát huệ. Nếu không trì giới mà muốn tu hành thì không thể được. Kinh Lăng Nghiêm nói đến việc đức Phật răn nhắc chúng ta về bốn hạnh thanh tịnh. Chẳng trì giới mà muốn tu chánh định thì không thể nào thoát khỏi trần lao. Lại nữa, dầu hiện tại có phát sanh trí huệ hay....
Đọc Tiếp

Đầu Tiên   Trở Lại  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  Kế Tiếp   Cuối Cùng
Page 1 of 157
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
“Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện” là nghĩa trọng yếu trong giới kinh của Phật pháp. Người độn căn đời sau phải nên dốc sức nơi đây thì mới có thể khế lý khế cơ. Lúc lễ Phật nên tưởng như đích thân đối trước Phật làm lễ sẽ tiêu diệt được vô lượng tội, tăng vô lượng phước.
Ấn Quang Đại Sư

Nam Mô A Mi Đà Phật

Nguyện Đem Công Đức Này, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Trên Đền Bốn Ân Nặng, Dưới Cứu Khổ Tam Đồ, Nếu Có Ai Thấy Nghe, Đều Phát Tâm Bồ Đề, Hết Một Báo Thân Này, Đồng Sanh Nước Cực Lạc

Từ Ngữ Phật Học

Dữ liệu có hơn 98752 từ ngữ Phật Học. Tự điển này sẽ được cập nhật thường xuyên.
Quả Hải
(果海) Biển quả, ví dụ trí tuệ, công đức của Phật sâu rộng như biển. Hoa nghiêm kinh sớ quyển 5 (Đại 35, 534 hạ) nói: Suốt cả nguồn nhân và bao trùm biển quả.
Đọc Tiếp
Thống Kê Truy Cập
Đang truy cập:
59
Hôm nay:
1539
Tháng hiện tại:
41802
Tháng trước:
42149
Tổng lượt truy cập:
948781

Nếu trang Phật Giáo này hữu ích, xin đạo hữu đọc, hành trì, và chia sẻ nội dung trên website. Cám ơn đạo hữu hoằng dương Phật pháp!