Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

1. Ăn Chay
2. Ấn Quang Đại Sư
3. Ấn Quang Đại Sư khai thị Cư Sĩ Trần Tích Châu
4. Ba Cõi Không An Dường Như Nhà Lửa
5. Bậc đã ngộ đạt mà còn cầu sanh Tịnh Độ
6. Bát Khổ
7. Bây Giờ Tôi Tạo Tác Theo Duyên Đời Đợi Khi Sắp Chết Rồi Sẽ Niệm Phật Có Được Chăng...?
8. Biển Thế Giới Hoa Tạng
9. Bồ Đề Tâm Với Môn Tịnh Độ
10. Bốn Kỳ Kiết Tập
11. Bốn Môn Niệm Phật
12. Các Chủng Loại Thế Giới
13. Các Duyên Ma Khảo
14. Cách Đoạn Tuyệt Thị Phi
15. Cách Đối Trị Hôn Trầm Tán Loạn
16. Cách Giữ Vững Tâm Không Thối Chuyển
17. Cần chi phải cầu sanh về Tây Phương Tịnh Độ...?
18. Cần Gì Phải Niệm Phật Cho Nhọc Sức Lao Hơi...?
19. Cần Giải Thoát Ngay Trong Hiện Kiếp
20. Cảnh Ta Bà Đã Huyễn Mà Cõi Cực Lạc Cũng Là Huyễn
21. Châu Hoằng Đại Sư
22. Chúng Sanh Trong Ba Cõi
23. Có phải Ngài đã chủ trương Tịnh độ tự hạ môn Thiền của mình...?
24. Cõi Đại Thiên Và Thời Kiếp
25. Cứ Tham Thiền Chờ Khi Chứng Được Thần Thông Chừng Ấy Có Thể Đi Về Cực Lạc
26. Cực Lạc Cách Đây Mười Muôn Ức Cõi
27. Đã gọi thấy tánh thành Phật há lại khứng chịu cầu sinh về Tây Phương ư...?
28. Đã Là Phàm Phu Tất Còn Ở Trong Vòng Phiền Não
29. Đại Khái Của Pháp Môn Tịnh Độ
30. Đại sư Trí Giả khuyên người chuyên tu tịnh độ
31. Đại Thế Chí Bồ Tát
32. Đàm Loan Đại Sư
33. Đạo Phái Đại Sư
34. Đạo Phái Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
35. Đạo Sư A Di Đà Phật
36. Đạo Xước Đại Sư
37. Đệ Tử Ăn Chay Niệm Phật Đã Nhiều Năm Nghe Dạy Rằng
38. Di đà bổn tánh Tịnh độ duy tâm...?
39. Diên Thọ Đại Sư
40. Diệu Hiệp Đại Sư
41. Diệu Hiệp Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
42. Diệu Hiệp Ðại Sư Khai Thị Niệm Phật
43. Diệu Không Đại Sư
44. Đối Trị Dục Nhiễm
45. Dòng Dõi Đức Phật
46. Đức Như Lai Ra Đời Nói Pháp Độ Sanh Vẫn Muốn Cho Tất Cả Loài Hữu Tình Đều Thoát Khỏi Sự Sống Chết
47. Đức Thích Tôn Sau Khi Thành Đạo
48. Đức Thích Tôn Trước Khi Thành Đạo
49. Đường Sanh Tử Nhiều Nguy Hiểm
50. Giả sử phiền não ác kiến thường nổi lên thì làm sao được gọi là vượt hơn ba cõi lên ngôi bất thối...?
51. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
52. Giáo Nghĩa Các Bộ Phái
53. Hà Tất Phải Khăng Khăng Niệm Phật Cầu Về Cực Lạc Làm Chi...?
54. Hạng phàm phu làm sao vãng sanh...?
55. Hành Sách Đại Sư
56. Hoài Cảm Đại Sư
57. Huệ Nghiêm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
58. Huệ Viễn Đại Sư
59. Huệ Viễn Đại Sư
60. Hữu Nghiêm Đại Sư
61. Hữu Nghiêm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
62. Khái Yếu Về Ngũ Giới
63. Khái Yếu Về Tam Quy
64. Không Cốc Đại Sư
65. Không Cốc Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
66. Không tu Tịnh nghiệp tất khó vãng sinh đó là điều chắc chắn
67. Khuyên Phát Tâm Niệm Phật
68. Kinh Ðiển Đạo Phật
69. Làm Thế Nào Để Phát Lòng Bồ Đề
70. Làm Thế Nào Để Thành Mãn Bồ Đề Tâm
71. Làm Thế Nào Niệm Được Bền Lâu...?
72. Liên Trì Ðại Sư Khai Thị Niệm Phật
73. Long Thọ Bồ Tát
74. Luân Hồi Và Nhân Quả
75. Mã Minh Bồ Tát
76. Miền Cực Lạc cách đây mười muôn ức cõi khi mạng chung làm sao có thể đến nơi...?
77. Môn Tịnh Độ Là Pháp Sơ Cơ Chỉ Để Cho Kẻ Ngu Dốt
78. Mười Nghiệp Lành
79. Mười Phương Thức Trì Danh
80. Mười Phương Tịnh Độ Và Đâu Suất Tịnh Độ
81. Nay tôi quyết định cầu sanh Tây Phương nhưng chưa biết phải làm những nghiệp gì...?
82. Nền Học Thuyết Ấn Độ Trước Phật Giáo
83. Nếu bỏ Ta Bà cầu về Cực Lạc há chẳng là trái lý...?
84. Nếu cõi Ta bà có đủ bốn độ thì cần chi phải cầu sinh Cực Lạc...?
85. Nghi Thức Thập Nhị Danh Lễ Sám Diệt Tội
86. Ngộ đạo mà còn cầu sinh Tịnh độ đó chẳng qua là tâm niệm chán khổ tìm vui...?
87. Ngộ Khai Đại Sư
88. Ngộ Khai Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
89. Người Mới Phát Tâm Học Phật
90. Nhân Quả Của Thập Thiện
91. Những Điều Làm Giảm Phá Niềm Tin
92. Những Huấn Thị Về Bồ Đề Tâm
93. Những Mối Nghi Thông Thường Về Tịnh Độ
94. Những Tương Quan Giữa Nhân Và Quả
95. Niệm Phật Có Phải Là Tà Vọng Chăng...?
96. Niệm Phật Phải An Nhẫn Các Chướng Duyên
97. Niệm Phật Phải Bền Lâu Không Gián Đoạn
98. Niệm Phật Phải Đoạn Tuyệt Phiền Não
99. Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung
100. Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi
101. Niệm Phật Phải Hành Trì Cho Thiết Thật
102. Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm
103. Niệm Phật Phải Phát Lòng Bồ Đề
104. Niệm Phật Phải Quyết Định Nguyện Vãng Sanh
105. Niệm Phật Phải Vì Thoát Sanh Tử
106. Niệm Phật Từ Tán Tâm Sẽ Đi Đến Định Tâm
107. Phải Diệt Niệm Buồn Chán
108. Phải Nhớ Chí Nguyện Để Tinh Tấn
109. Phàm Phu Nghịch Ác Khi Lâm Chung Cũng Có Thể Vãng Sanh
110. Pháp Chiếu Đại Sư
111. Pháp Giới Tổng Luận
112. Pháp Môn Thoát Sanh Tử Trong Một Đời
113. Pháp môn Tịnh Độ trùm khắp cả ba căn gồm thâu hàng lợi độn
114. Phật Giáo Với Gia Ðình
115. Phổ Hiền Bồ Tát Khuyên Sanh Về Cực Lạc
116. Phương Diện Khai Tâm
117. Phương Pháp Đối Trị Sân
118. Quán Thế Âm Bồ Tát
119. Sao nay lại riêng cầu Tịnh Độ của một Đức Phật...?
120. Sống trong đời ác năm trược mỗi người đều có tội
121. Sự Phát Triển Của Đại Thừa
122. Sự Phát Triển Của Tiểu Thừa
123. Sự Trọng Yếu Của Lòng Tin
124. Ta Thấy Người Khác Chết Trong Lòng Nóng Xót Xa
125. Tại sao chúng ta đã học theo Phật lại xa rời chúng sanh...?
126. Tại sao khi lâm chung mười niệm thành tựu liền được vãng sanh...?
127. Tại sao người tu không tùy ý niệm một Đức Phật...?
128. Tam Giới Là Gì...?
129. Tám Mối Khổ Lớn
130. Tất Cả Pháp Hữu Vi Như Mộng Huyễn Bóng Bọt Thế Thì Cảnh Ta Bà Đã Huyễn Mà Cõi Cực Lạc Cũng Là Huyễn
131. Tế Tỉnh Đại Sư
132. Thân Trung Hữu Và Sự Thọ Sanh
133. Thật Hiền Đại Sư
134. Thế giới Cực Lạc cách đây mười muôn ức cõi Phật hạng phàm phu yếu kém làm sao có thể đi đến...?
135. Thế Giới Quan Của Đạo Phật
136. Thế nào là Thập niệm hồi hướng...?
137. Thế Thì Cần Chi Phải Cầu Sanh Về Tây Phương Tịnh Độ...?
138. Thích Ca Mâu Ni Phật
139. Thiện Đạo Đại Sư
140. Thiện Đạo Đại Sư
141. Thiên Như Đại Sư
142. Thiên Như Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
143. Thiên Thân Bồ Tát
144. Thiếu Khang Đại Sư
145. Thơ Đáp Cư Sĩ Bộc Đại Phàm
146. Thơ Đáp Cư Sĩ Cao Thiệu Lân
147. Thơ Đáp Cư Sĩ Châu Mạnh Do
148. Thơ Đáp Cư Sĩ Châu Tụng Nghiêu
149. Thơ Đáp Cư Sĩ Cừu Bội Khanh
150. Thơ Đáp Cư Sĩ Hoàng Tụng Bình
151. Thơ Đáp Cư Sĩ Lâm Giới Sanh
152. Thơ Đáp Cư Sĩ Mã Khế Tây
153. Thơ Đáp Cư Sĩ Ngô Hi Chân
154. Thơ Đáp Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
155. Thơ Đáp Cư Sĩ Phật Điển
156. Thơ Đáp Cư Sĩ Tạ Thành Minh
157. Thơ Đáp Cư Sĩ Trạch Phạm
158. Thơ Đáp Cư Sĩ Trần Huệ Siêu
159. Thơ Đáp Cư Sĩ Trương Vân Lôi
160. Thơ Đáp Cư Sĩ Uông Võ Mộc
161. Thơ Đáp Một Cư Sĩ Ở Dõng Giang
162. Thơ Đáp Một Cư Sĩ Ở Vĩnh Gia
163. Thơ Đáp Nhạc Tiên Kiều
164. Thơ Gởi Cư Sĩ Tạ Dung Thoát
165. Thơ Gởi Nữ Sĩ Từ Phước Hiền
166. Thơ Khuyên Dạy Một Vị Tỳ Kheo Ni
167. Thừa Viễn Đại Sư
168. Tiểu Thừa và Đại Thừa
169. Tỉnh Am Đại Sư
170. Tỉnh Thường Đại Sư
171. Tông Bổn Đại Sư
172. Tông Trách Ðại sư Khuyến Ðạo
173. Trí Giả Đại Sư
174. Trí Húc Đại Sư
175. Trí Khải Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
176. Triệt Lưu Đại Sư
177. Triệt Lưu Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
178. Triệt Ngộ Đại Sư
179. Trong Môn Tịnh Độ Lòng Tin Là Cội Gốc
180. Trong mười phương cõi Đồng Cư Tịnh Độ rất nhiều
181. Tử Bá Đại Sư
182. Từ Chiếu Đại Sư
183. Từ Ðức Thích Ca Đến Phật Di Lặc
184. Từ Giác Đại Sư
185. Từ Giác Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
186. Tu Làm Sao Cho Mỗi Niệm Nối Nhau
187. Tứ Sanh Là Gì...?
188. Tu Tịnh Độ Cần Phải Chứng Niệm Phật Tam Muội
189. Tuân Thức Đại Sư
190. Ưu Đàm Đại Sư
191. Ưu Đàm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
192. Vài Nguyên Nhân Của Các Chướng Duyên
193. Văn Phát Nguyện Của Ngài Liên Trì Và Từ Vân
194. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
195. Về phần đại khái của pháp môn Tịnh độ tôi có thể nghe được chăng...?
196. Vĩnh Minh Đại Sư
197. Xã Hội Ấn Độ Trước Khi Phật Ra Đời
198. Ý Nghĩa Của Bồ Đề Tâm
199. Ý Nghĩa Và Các Yếu Điểm Về Nhân Quả
200. Yếu Nghĩa Về Thập Thiện

Hòa thượng thế danh Lê Diêu, Pháp danh Như Lễ, Pháp hiệu Thích Huyền Dung. Ngài sinh năm 1918 tại thôn Thanh Mai, xã Nhơn Hạnh, quận An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân Phụ ngài là cụ ông Lê Cừu, pháp danh Như Trung, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Đĩnh, pháp danh Diệu Trực. Ngài là con út trong gia đình có tám người con, anh kế Ngài là Lê Siền, hiện còn đang sinh sống tại quê nhà với tuổi đại thọ 102.

Năm 1932, Ngài xuất gia, khi đó Ngài vừa tròn 14 tuổi tại chùa Bích Liên với Bổn sư là Hòa thượng Thích Chơn Giám. Ngài được trực tiếp học giáo pháp và tu tập với Hòa thượng Bổn sư cho đến năm 1939 và cũng trong năm này Hòa Thượng thọ đại giới.

Năm 1940, Ngài ra Huế, tu học tại Phật học viện Bảo Quốc, dưới sự hướng dẫn của sư huynh là Hòa thượng Thích Trí Độ. Năm 1945, Ngài được chỉ định vào Sài Gòn để cùng Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Phật sự, khai sáng Phật học đường Liên Hải và làm chủ bút báo Từ Bi Âm.

Năm 1949, Ngài là sáng lập hai viện Phật học và làm giám đốc: Phật học đường Mai Sơn và Phật học đường Sùng Đức tại Phú Lâm, Chợ Lớn. Năm 1951, do nhu cầu hoằng pháp trong phạm vi rộng lớn cần đến sự kết hợp các Phật học đường lại với nhau, Ngài đã hợp Phật học đường Liên Hải, Phật Học đường Mai Sơn và Sùng Đức thành Phật học đường Ấn Quang. Ngài vừa là một thành viên trong Ban Giám đốc, vừa là Giáo sư bậc Cao đẳng tại Phật học đường Ấn Quang. Và cũng cùng năm ấy, do nhu cầu thống nhất Phật giáo Bắc Nam Trung, Ngài cùng với chư Tăng sáng lập Giáo hội Tăng già Nam Việt và Ngài đảm nhiệm chức vụ Tổng Trị sự Trưởng Giáo hội.
Văn Thù Bồ-tát nói: Các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật. Niệm Phật là “vua” trong các pháp môn.
Ấn Quang Đại Sư