Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

1. Ái Tâm Chẳng Nhiễm Nặng Thì Không Sanh Ở Ta Bà
2. Ăn Chay
3. Ấn Quang Đại Sư
4. Ấn Quang Đại Sư khai thị Cư Sĩ Trần Tích Châu
5. Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
6. Ba Cõi Không An Dường Như Nhà Lửa
7. Bậc đã ngộ đạt mà còn cầu sanh Tịnh Độ
8. Bát Khổ
9. Bây Giờ Tôi Tạo Tác Theo Duyên Đời Đợi Khi Sắp Chết Rồi Sẽ Niệm Phật Có Được Chăng...?
10. Biển Thế Giới Hoa Tạng
11. Bồ Đề Tâm Với Môn Tịnh Độ
12. Bốn Kỳ Kiết Tập
13. Bốn Môn Niệm Phật
14. Các Chủng Loại Thế Giới
15. Các Duyên Ma Khảo
16. Cách Đoạn Tuyệt Thị Phi
17. Cách Đối Trị Hôn Trầm Tán Loạn
18. Cách Giữ Vững Tâm Không Thối Chuyển
19. Cần chi phải cầu sanh về Tây Phương Tịnh Độ...?
20. Cần Gì Phải Niệm Phật Cho Nhọc Sức Lao Hơi...?
21. Cần Giải Thoát Ngay Trong Hiện Kiếp
22. Cảnh Ta Bà Đã Huyễn Mà Cõi Cực Lạc Cũng Là Huyễn
23. Châu Hoằng Đại Sư
24. Chớ Để Mất Phần Nhập Phẩm
25. Chúng Sanh Tâm Tịnh Thì Cõi Phật Tịnh
26. Chúng Sanh Trong Ba Cõi
27. Có phải Ngài đã chủ trương Tịnh độ tự hạ môn Thiền của mình...?
28. Cõi Đại Thiên Và Thời Kiếp
29. Cứ Tham Thiền Chờ Khi Chứng Được Thần Thông Chừng Ấy Có Thể Đi Về Cực Lạc
30. Cực Lạc Cách Đây Mười Muôn Ức Cõi
31. Đã gọi thấy tánh thành Phật há lại khứng chịu cầu sinh về Tây Phương ư...?
32. Đã Là Phàm Phu Tất Còn Ở Trong Vòng Phiền Não
33. Đại Khái Của Pháp Môn Tịnh Độ
34. Đại sư Trí Giả khuyên người chuyên tu tịnh độ
35. Đại Thế Chí Bồ Tát
36. Đàm Loan Đại Sư
37. Đạo Phái Đại Sư
38. Đạo Phái Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
39. Đạo Sư A Di Đà Phật
40. Đạo Xước Đại Sư
41. Đệ Tử Ăn Chay Niệm Phật Đã Nhiều Năm Nghe Dạy Rằng
42. Di đà bổn tánh Tịnh độ duy tâm...?
43. Điểm Quan Yếu Bậc Nhất Của Sự Tu Hành Là Tha Thiết Vì Thoát Ly Nỗi Khổ Sống Chết Luân Hồi
44. Diên Thọ Đại Sư
45. Diệu Hiệp Đại Sư
46. Diệu Hiệp Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
47. Diệu Hiệp Ðại Sư Khai Thị Niệm Phật
48. Diệu Không Đại Sư
49. Đối Trị Dục Nhiễm
50. Dòng Dõi Đức Phật
51. Đức Như Lai Ra Đời Nói Pháp Độ Sanh Vẫn Muốn Cho Tất Cả Loài Hữu Tình Đều Thoát Khỏi Sự Sống Chết
52. Đức Thích Tôn Sau Khi Thành Đạo
53. Đức Thích Tôn Trước Khi Thành Đạo
54. Đường Sanh Tử Nhiều Nguy Hiểm
55. Giả sử phiền não ác kiến thường nổi lên thì làm sao được gọi là vượt hơn ba cõi lên ngôi bất thối...?
56. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật
57. Giáo Nghĩa Các Bộ Phái
58. Hà Tất Phải Khăng Khăng Niệm Phật Cầu Về Cực Lạc Làm Chi...?
59. Hạng phàm phu làm sao vãng sanh...?
60. Hàng Phụ Nhân Khi Sanh Sản Nên Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát
61. Hành Sách Đại Sư
62. Hiện Cảnh Tuy Có Tốt Xấu Chuyển Biến Chỉ Tại Nơi Ta
63. Hoài Cảm Đại Sư
64. Huệ Nghiêm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
65. Huệ Viễn Đại Sư
66. Huệ Viễn Đại Sư
67. Hữu Nghiêm Đại Sư
68. Hữu Nghiêm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
69. Khái Yếu Về Ngũ Giới
70. Khái Yếu Về Tam Quy
71. Không Cốc Đại Sư
72. Không Cốc Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
73. Không tu Tịnh nghiệp tất khó vãng sinh đó là điều chắc chắn
74. Khuyên Người Chí Thành Niệm Phật
75. Khuyên Niệm Phật Vãng Sanh
76. Khuyên Phát Tâm Niệm Phật
77. Kiếp Người Vô Thường Vinh Hoa Giả Tạm
78. Kinh Ðiển Đạo Phật
79. Làm Thế Nào Để Phát Lòng Bồ Đề
80. Làm Thế Nào Để Thành Mãn Bồ Đề Tâm
81. Làm Thế Nào Niệm Được Bền Lâu...?
82. Liên Trì Ðại Sư Khai Thị Niệm Phật
83. Lòng Nóng Giận Là Tập Tánh Từ Kiếp Trước
84. Long Thọ Bồ Tát
85. Luân Hồi Và Nhân Quả
86. Lược Giải Về Cương Yếu Của Môn Niệm Phật
87. Mã Minh Bồ Tát
88. Miền Cực Lạc cách đây mười muôn ức cõi khi mạng chung làm sao có thể đến nơi...?
89. Môn Tịnh Độ Là Pháp Sơ Cơ Chỉ Để Cho Kẻ Ngu Dốt
90. Mười Nghiệp Lành
91. Mười Phương Thức Trì Danh
92. Mười Phương Tịnh Độ Và Đâu Suất Tịnh Độ
93. Muốn Cho Bệnh Mau Lành
94. Muốn Trong Hiện Đời Thật Ích Phải Y Pháp Môn Tịnh Độ
95. Nay tôi quyết định cầu sanh Tây Phương nhưng chưa biết phải làm những nghiệp gì...?
96. Nền Học Thuyết Ấn Độ Trước Phật Giáo
97. Nên Niệm Phật Tinh Thuần Đừng Tham Nhiều
98. Nếu bỏ Ta Bà cầu về Cực Lạc há chẳng là trái lý...?
99. Nếu cõi Ta bà có đủ bốn độ thì cần chi phải cầu sinh Cực Lạc...?
100. Nghi Thức Thập Nhị Danh Lễ Sám Diệt Tội
101. Ngộ đạo mà còn cầu sinh Tịnh độ đó chẳng qua là tâm niệm chán khổ tìm vui...?
102. Ngộ Khai Đại Sư
103. Ngộ Khai Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
104. Người Mới Phát Tâm Học Phật
105. Nhân Quả Của Thập Thiện
106. Những Điều Làm Giảm Phá Niềm Tin
107. Những Huấn Thị Về Bồ Đề Tâm
108. Những Mối Nghi Thông Thường Về Tịnh Độ
109. Những Tương Quan Giữa Nhân Và Quả
110. Niệm Phật Chớ Sợ Cười Đừng Chờ Hẹn
111. Niệm Phật Có Phải Là Tà Vọng Chăng...?
112. Niệm Phật Là Phương Tiện Lập Thiết Cho Hạng Ngu Tối Quê Mùa
113. Niệm Phật Nên Tùy Chỗ Thích Hợp Riêng Của Mỗi Người Mà Lập
114. Niệm Phật Phải An Nhẫn Các Chướng Duyên
115. Niệm Phật Phải Đoạn Tuyệt Phiền Não
116. Niệm Phật Phải Dự Bị Lúc Lâm Chung
117. Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi
118. Niệm Phật Phải Hành Trì Cho Thiết Thật
119. Niệm Phật Phải Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm
120. Niệm Phật Phải Lấy Lòng Thành Kính Làm Chủ
121. Niệm Phật Phải Phát Lòng Bồ Đề
122. Niệm Phật Phải Quyết Định Nguyện Vãng Sanh
123. Niệm Phật Phải Vì Thoát Sanh Tử
124. Niệm Phật Phương Pháp Dễ Tu
125. Niệm Phật Từ Tán Tâm Sẽ Đi Đến Định Tâm
126. Phải Diệt Niệm Buồn Chán
127. Phải Nhớ Chí Nguyện Để Tinh Tấn
128. Phàm Phu Nghịch Ác Khi Lâm Chung Cũng Có Thể Vãng Sanh
129. Pháp Chiếu Đại Sư
130. Pháp Giới Tổng Luận
131. Pháp Môn Thoát Sanh Tử Trong Một Đời
132. Pháp môn Tịnh Độ trùm khắp cả ba căn gồm thâu hàng lợi độn
133. Phật Giáo Với Gia Ðình
134. Phật Pháp Tùy Người Mà Lập
135. Phổ Hiền Bồ Tát Khuyên Sanh Về Cực Lạc
136. Phương Diện Khai Tâm
137. Phương Pháp Đối Trị Sân
138. Quả Báo Thông Ba Đời Và Người Sanh Con Cái Lược Có Bốn Nhân
139. Quán Thế Âm Bồ Tát
140. Sắc Dục Là Chứng Bệnh Chung Của Người Đời
141. Sao nay lại riêng cầu Tịnh Độ của một Đức Phật...?
142. Sống trong đời ác năm trược mỗi người đều có tội
143. Sự Phát Triển Của Đại Thừa
144. Sự Phát Triển Của Tiểu Thừa
145. Sự Thọ Sanh Của Thân Trung Ấm Nơi Sáu Đường Ba Cõi
146. Sự Trọng Yếu Của Lòng Tin
147. Ta Thấy Người Khác Chết Trong Lòng Nóng Xót Xa
148. Tại sao chúng ta đã học theo Phật lại xa rời chúng sanh...?
149. Tại sao khi lâm chung mười niệm thành tựu liền được vãng sanh...?
150. Tại sao người tu không tùy ý niệm một Đức Phật...?
151. Tam Giới Là Gì...?
152. Tám Mối Khổ Lớn
153. Tâm Tham Giận Mê Người Người Đều Có
154. Tất Cả Pháp Hữu Vi Như Mộng Huyễn Bóng Bọt Thế Thì Cảnh Ta Bà Đã Huyễn Mà Cõi Cực Lạc Cũng Là Huyễn
155. Tế Tỉnh Đại Sư
156. Tham Thiền Chẳng Phải Là Cơ Duyên Của Người Đời Nay
157. Thân Trung Hữu Và Sự Thọ Sanh
158. Thật Hiền Đại Sư
159. Thế giới Cực Lạc cách đây mười muôn ức cõi Phật hạng phàm phu yếu kém làm sao có thể đi đến...?
160. Thế Giới Quan Của Đạo Phật
161. Thế nào là Thập niệm hồi hướng...?
162. Thế Thì Cần Chi Phải Cầu Sanh Về Tây Phương Tịnh Độ...?
163. Thích Ca Mâu Ni Phật
164. Thiện Đạo Đại Sư
165. Thiện Đạo Đại Sư
166. Thiên Như Đại Sư
167. Thiên Như Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
168. Thiên Thân Bồ Tát
169. Thiếu Khang Đại Sư
170. Thơ Đáp Cư Sĩ Phật Điển
171. Thừa Viễn Đại Sư
172. Tiểu Thừa và Đại Thừa
173. Tỉnh Am Đại Sư
174. Tỉnh Thường Đại Sư
175. Tông Bổn Đại Sư
176. Tông Trách Ðại sư Khuyến Ðạo
177. Trì Danh Niệm Phật
178. Trí Giả Đại Sư
179. Trí Húc Đại Sư
180. Trí Khải Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
181. Triệt Lưu Đại Sư
182. Triệt Lưu Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
183. Triệt Ngộ Đại Sư
184. Trong Môn Tịnh Độ Lòng Tin Là Cội Gốc
185. Trong mười phương cõi Đồng Cư Tịnh Độ rất nhiều
186. Tử Bá Đại Sư
187. Từ Chiếu Đại Sư
188. Từ Ðức Thích Ca Đến Phật Di Lặc
189. Từ Giác Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
190. Tu Hành Tinh Tấn Sao Lại Chết Thảm Và Có Được Vãng Sanh Không...?
191. Tu Làm Sao Cho Mỗi Niệm Nối Nhau
192. Tứ Sanh Là Gì...?
193. Từ Tán Tâm Sẽ Đi Đến Định Tâm
194. Tu Tịnh Độ Cần Phải Chứng Niệm Phật Tam Muội
195. Tuân Thức Đại Sư
196. Ưu Đàm Đại Sư
197. Ưu Đàm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật
198. Vài Nguyên Nhân Của Các Chướng Duyên
199. Văn Phát Nguyện Của Ngài Liên Trì Và Từ Vân
200. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
201. Về phần đại khái của pháp môn Tịnh độ tôi có thể nghe được chăng...?
202. Vĩnh Minh Đại Sư
203. Xã Hội Ấn Độ Trước Khi Phật Ra Đời
204. Ý Nghĩa Của Bồ Đề Tâm
205. Ý Nghĩa Và Các Yếu Điểm Về Nhân Quả
206. Yếu Điểm Của Môn Tịnh Độ
207. Yếu Nghĩa Về Thập Thiện

Hòa thượng thế danh Lê Diêu, Pháp danh Như Lễ, Pháp hiệu Thích Huyền Dung. Ngài sinh năm 1918 tại thôn Thanh Mai, xã Nhơn Hạnh, quận An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân Phụ ngài là cụ ông Lê Cừu, pháp danh Như Trung, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Đĩnh, pháp danh Diệu Trực. Ngài là con út trong gia đình có tám người con, anh kế Ngài là Lê Siền, hiện còn đang sinh sống tại quê nhà với tuổi đại thọ 102.

Năm 1932, Ngài xuất gia, khi đó Ngài vừa tròn 14 tuổi tại chùa Bích Liên với Bổn sư là Hòa thượng Thích Chơn Giám. Ngài được trực tiếp học giáo pháp và tu tập với Hòa thượng Bổn sư cho đến năm 1939 và cũng trong năm này Hòa Thượng thọ đại giới.

Năm 1940, Ngài ra Huế, tu học tại Phật học viện Bảo Quốc, dưới sự hướng dẫn của sư huynh là Hòa thượng Thích Trí Độ. Năm 1945, Ngài được chỉ định vào Sài Gòn để cùng Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Phật sự, khai sáng Phật học đường Liên Hải và làm chủ bút báo Từ Bi Âm.

Năm 1949, Ngài là sáng lập hai viện Phật học và làm giám đốc: Phật học đường Mai Sơn và Phật học đường Sùng Đức tại Phú Lâm, Chợ Lớn. Năm 1951, do nhu cầu hoằng pháp trong phạm vi rộng lớn cần đến sự kết hợp các Phật học đường lại với nhau, Ngài đã hợp Phật học đường Liên Hải, Phật Học đường Mai Sơn và Sùng Đức thành Phật học đường Ấn Quang. Ngài vừa là một thành viên trong Ban Giám đốc, vừa là Giáo sư bậc Cao đẳng tại Phật học đường Ấn Quang. Và cũng cùng năm ấy, do nhu cầu thống nhất Phật giáo Bắc Nam Trung, Ngài cùng với chư Tăng sáng lập Giáo hội Tăng già Nam Việt và Ngài đảm nhiệm chức vụ Tổng Trị sự Trưởng Giáo hội.

Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh Kết Tập, Ấn Quang Đại Sư Giám Định
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mạc, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, giám định
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Quang
Thượng Tọa Thích Minh Thành
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông HuệTín, Nguyện, Hạnh là ba tư lương sanh về Tịnh độ. Nếu tư lương không đủ, quyết không được vãng sanh. Sở dĩ vì thế mà sự phát nguyện chiếm một địa vị tối quan trọng trong pháp môn tu Tịnh độ.
Ấn Quang Đại Sư