Tác Giả

Hòa Thượng Thích Phước Nhơn


Công Đức Sáu Chữ Di Đà,

Thiền Tông lấy sự thấy tự tánh để làm nhân hạnh tu tập, sau đó có kết quả là giác ngộ thành Phật. Chúng sanh từ nhiều đời bị vô minh che lấp tự tánh,.... Xem Tiếp

Di Đà Thánh Hiệu Tâm Bất Thối,

Chúng ta đã biết niệm Phật tinh chuyên, vãng sanh Tây Phương liền được ba quả vị bất thối; đây nói thêm về tâm bất thối. Trong lúc niệm phật bất.... Xem Tiếp

Đoạn Nghi Ngờ Sanh Tín Tâm Cầu Vãng Sanh,

Phật, tâm, chúng sanh tuy ba nhưng đồng nhứt thể, vì chúng sanh mê muội vọng tâm, chạy theo trần cảnh tạo nhiều nghiệp lực đau khổ sanh tử luân hồi.... Xem Tiếp

Đoạn Nhân Ta Bà Quyết Sanh Tịnh Độ,

Trong thiền môn vào thời công phu chiều ở phần hồi hướng có đoạn: “ thị nhựt dĩ quà, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư…” có nghĩa: “ngày nay đã.... Xem Tiếp

Đoạn Trừ Sanh Tử Chơn Thật Phú Quý,

Người học Phật cần có chánh tâm, chánh trí để nhìn thấy mọi sự việc đang xảy ra chung quanh cuộc sống hàng ngày, trong đó có vấn đề tu tập. Không có.... Xem Tiếp

Mượn Cảnh Mộng Đạt Thật Tướng,

Tam giới vốn không thật, ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức vốn không có tướng chân thật, nhất định. Nhưng nếu đã nói giả tướng vậy thì lấy gì để tu.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Niệm Phật Thành Phật

Khi mới xuất gia học đạo hằng ngày chúng tôi thường nghe câu niệm Phật của quý Hòa Thượng, quý Sư Bà.... Xem Tiếp