Tác Giả

Thượng Tọa Thích Minh Tuệ


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh

Minh Tuệ tôi là một tiểu tăng rất dốt chữ nghĩa và giáo lý, lại thêm tuổi già sức yếu không có khả.... Xem Tiếp

Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp

Vâng lệnh thầy Trụ trì và thầy Giáo thọ, Minh Tuệ tôi ra thất chia sẻ kinh nghiệm niệm Phật cho Phật.... Xem Tiếp