Tác Giả

Thượng Tọa Thích Minh Tuệ


Phật Học Vấn Đáp Liên Quan Tới Tác Giả
1. Hành giả phải niệm Phật thế nào để được bảo đảm vãng sanh? | Xem: 183
2. Niệm theo không nổi thì vọng niệm lại tái khởi dậy. Vậy con phải làm sao, thưa Thầy? | Xem: 270
3. Tu đắc quả A-la- hán có khả năng bay qua Tây phương thế giới Cực Lạc. Phải vậy không? | Xem: 216
4. Cùng một pháp môn Tịnh Độ, tại sao mỗi Thầy lại dạy mỗi cách khác nhau? | Xem: 322
5. Tổ Tịnh độ ca tụng một câu Nam-mô A-di-đà Phật bao gồm tất cả, vậy có quá đáng không? | Xem: 225
6. Quang minh của Phật A-di-đà tiếp dẫn người niệm Phật vãng sanh Cực Lạc. Tại sao không thấy? | Xem: 493
7. Tại sao hai lối giáo hóa của Ấn Quang Đại Sư và Pháp Nhiên Đại Sư không giống nhau? | Xem: 163
8. Người sanh về Cực Lạc nghe tiếng chim kêu đều vui mừng phát lòng niệm Phật, sao lạ vậy, thưa Thầy? | Xem: 351
9. Con theo đạo Chúa, con muốn niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Không biết Phật có rước con không? | Xem: 279
10. Chúng con vừa lần chuỗi niệm Phật vừa nghe quý Thầy giảng pháp, có được không, thưa Thầy? | Xem: 204
11. Thời gian quá ư là dài, đó là cách tính ở Cực Lạc hay ở Ta-bà? | Xem: 235
12. Người không niệm Phật, quang minh của Phật có thâu nhiếp không? | Xem: 195
13. Chúng sanh nhiều vô số kể, làm sao Phật A-di-đà tiếp dẫn một lúc cho kịp? | Xem: 232
14. Lâm chung chỉ trong khoảnh khắc e khó đến được Cực Lạc. Làm sao hiểu được điều này? | Xem: 234
15. Cần gì phải bỏ Đâu-suất gần, để cầu Cực Lạc nơi xa xôi? | Xem: 287
16. Phòng sanh đẻ cũng bất tịnh vậy, sao lại không sợ mang lỗi bất kính? | Xem: 307
17. Niệm Phật tà tà Di Đà cũng rước. Có đúng vậy không, thưa thầy? | Xem: 236
18. Cần gì riêng niệm đức Phật A-di-đà cầu sanh về Cực Lạc? | Xem: 209
19. Niệm Quán-Thế-Âm Bồ-tát mấy chục năm rồi, nay bỏ để niệm Phật A-di-đà, vậy con có lỗi không? | Xem: 227
20. Tại sao lại nguyện sanh về Tịnh Độ, chỉ vì lợi ích của riêng mình? | Xem: 197
21. Hàng cư sĩ chúng con có được sanh về bậc Thượng phẩm không, thưa Thầy? | Xem: 211
22. Mong cầu được vãng sanh Thượng phẩm thượng sanh thì có bị quỉ phá không Thầy? | Xem: 192
23. Nguyện cầu Thượng phẩm thượng sanh quá cao như vậy, có mắc tội tham không? | Xem: 209
24. Chúng ta đới nghiệp vãng sanh, sau này có phải trả nghiệp không? | Xem: 232
25. Chứng thiền tông vượt lên địa vị Phật, cần gì nguyện sanh về Tịnh Độ? | Xem: 163
26. Phân chia, Uế Độ, bỏ uế lấy tịnh, đều thuộc vọng tưởng, đâu đáng gọi là chân tu? | Xem: 177
27. Tâm chính là Phật, thì quán xét ngay nơi tâm mình là được, cần gì niệm Phật nào khác? | Xem: 257
28. Tịnh độ ở nơi tâm, cần gì cầu sanh Cực Lạc? | Xem: 282
29. Tự thanh tịnh tâm mình thì tự nhiên vãng sanh, cần gì niệm Phật cầu vãng sanh? | Xem: 215
30. Tham sân chưa dừng, tâm thật sự chẳng thanh tịnh, thì làm sao vãng sanh? | Xem: 252
31. Những người tạo năm tội nghịch, có được vãng sanh, không? | Xem: 209
32. Người phạm tội phỉ báng chánh pháp có được vãng sanh không? | Xem: 297
33. Những người tạo mười nghiệp ác, chỉ niệm mười câu Phật hiệu được vãng sanh, điều này thật khó tin. | Xem: 171
34. Niệm một câu Phật hiệu trừ được tội nặng của sự sanh tử trong tám mươi ức kiếp. Điều này thật khó tin. | Xem: 243
35. Mang nghiệp được vãng sanh, điều đó tôi có thể tin, nhưng vì sao được không thoái chuyển? | Xem: 190
36. Con vọng niệm quá nhiều làm sao diệt trừ, thưa Thầy? | Xem: 280
37. Lúc miệng con đang niệm Phật, vọng niệm vẫn khởi dậy? | Xem: 215
38. Con vọng niệm vẫn khởi lên liên tục. Vậy phải làm sao, thưa Thầy? | Xem: 217
39. Con lần chuỗi niệm Phật cả chục năm rồi, thế mà vọng niệm vẫn tuôn trào không dứt, là sao thưa Thầy? | Xem: 279
40. Con thực hành pháp Thập niệm ký số, thời gian sau vọng niệm vẫn dậy khởi. Vậy là sao thưa Thầy? | Xem: 238
41. Hành pháp Thập niệm ký số nhưng thời gian sau vọng niệm vẫn dậy khởi là sao, thưa Thầy? | Xem: 217
42. Vậy sao Kinh nói ở cõi Cực Lạc có Thanh văn, Duyên giác nhiều vô số kể? | Xem: 236
43. Bí quyết của niệm Phật là gì? | Xem: 180
44. Sao con niệm Phật, mà không nhập tâm? Còn ông xã con niệm Phật lai rai mà được nhập tâm? | Xem: 328
45. Niệm A-di-đà Phật và niệm A-mi-đà Phật cách nào đúng? | Xem: 181
46. Niệm Nam-mô A-di-đà Phật” (sáu chữ) và niệm “A-di-đà Phật” (bốn chữ) cách nào tốt hơn? | Xem: 227
47. Hành giả Tịnh nghiệp có bắt buộc phải lần chuỗi để niệm Phật không? | Xem: 243
48. Con bận rộn quá, làm sao có thì giờ rảnh để niệm Phật, thưa Thầy? | Xem: 289
49. Niệm Phật sao cho mau tiến bộ, thưa Thầy? | Xem: 253
50. Tịnh tọa niệm Phật như thế nào? | Xem: 208
51. Kinh hành niệm Phật như thế nào? | Xem: 188
52. Quá bận rộn nên con không có thì giờ để niệm Phật nhiều theo định khóa. Vậy con phải làm sao? | Xem: 275
53. Con để máy niệm Phật suốt đêm ở phòng ngủ, có tội không Thầy? | Xem: 167
54. Thỉnh thoảng lại cảm thấy niệm Phật một cách lạt lẽo không vô, vậy là sao? | Xem: 204
55. Con vừa giải phẫu, con niệm Phật mà còn muốn lạy Phật nữa, vậy con phải làm sao, thưa Thầy? | Xem: 188
56. Hôn trầm là gì, phải đối trị cách nào? | Xem: 212
57. Ý trì là một pháp tu mới mẻ, do vài thầy mới đặt ra mấy năm nay thôi. Có phải vậy không? | Xem: 245
58. Kính bạch Thầy, con niệm Phật lâu rồi, sao vẫn chưa thấy Phật quang? | Xem: 277
59. Làm sao nhập định để đạt Nhất tâm bất loạn, thưa Thầy? | Xem: 271
60. A-bệ-bạ-trí với Bát địa Bồ Tát khác nhau thế nào? | Xem: 251
61. Tu tam phước có bảo đảm vãng sanh không? | Xem: 268
62. Con vẫn chưa rõ làm thế nào cho hoàn hảo hạnh hiếu? | Xem: 189
63. Y cứ vào đâu mà Thầy nói người niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh? | Xem: 279
64. Tâm vốn lìa niệm, pháp vốn không sanh. Nay dạy người niệm Phật cầu sanh là tại sao? | Xem: 248
65. Pháp niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm, có phải là ngoài pháp môn Tịnh Độ không, thưa Thầy? | Xem: 217
66. Bất niệm tự niệm, sẽ làm hư mình, phải vậy không, thưa Thầy? | Xem: 259
67. Niệm Phật phải niệm ra tiếng, niệm thầm là tà niệm, có phải vậy không, thưa Thầy? | Xem: 226
68. Con đạt Bất niệm tự niệm từ lâu rồi, sao không thấy Đức Phật ấn chứng cho con? | Xem: 189
69. Người không niệm mà nó tự niệm là người điên, phải vậy không, thưa Thầy? | Xem: 174
70. Bất niệm tự niệm, niệm đó là ma nhập, Điều này có phải không, thưa Thầy? | Xem: 182
71. Mình không niệm mà nó niệm suốt ngày đêm, vậy là tẩu hỏa nhập ma rồi. Như vậy có đúng không, thưa Thầy? | Xem: 190
72. Tín sâu là sao? | Xem: 289
73. Làm sao để nguyện thiết? | Xem: 240
74. Hạnh là sao? | Xem: 297
75. Trong ba tư lương Tín, Nguyện, Hạnh, điều nào quan trọng nhất? | Xem: 206
76. Con vừa giải phẫu, quì đứng không được, vậy con ngồi lễ Phật được không, thưa Thầy? | Xem: 211
77. Niệm Phật và tu các công hạnh khác có cần hồi hướng không? | Xem: 211
78. Con cũng muốn niệm Phật cho nhiều, ngặt nỗi loay hoay công việc nhà suốt ngày, nên không nhớ niệm Phật | Xem: 262
79. Tội ngũ nghịch là gì, chịu hình phạt thế nào? | Xem: 240
80. Người niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm có được chứng đắc gì chưa? Lợi ích thế nào? | Xem: 242
81. Bất niệm tự niệm và Vô niệm mà niệm là một hay khác? Nếu khác thì khác chỗ nào? | Xem: 220
82. Nếu công đức nhiều thì sanh vào phẩm vị cao, công đức ít thì vãng sanh ở phẩm vị thấp, phải không? | Xem: 194
83. Thường Tịch Quang là thế nào? | Xem: 249
84. Thật Báo Trang Nghiêm là thế nào? | Xem: 170
85. Phương Tiện Hữu Dư là thế nào? | Xem: 254
86. Lạy Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Vậy Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật là gì? | Xem: 284
87. Mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi”. Câu này thật khó hiểu? | Xem: 225
88. Pháp niệm Phật cầu vãng sanh quá dễ tu, tại sao lắm người không tin, là thế nào, thưa Thầy? | Xem: 253
89. Mấy chục năm khổ hạnh như quý Thầy mới có kỳ vọng sanh về cực Lạc? | Xem: 281
90. Phàm Thánh Đồng Cư là thế nào? | Xem: 256
91. Hào quang của Phật A-di-đà luôn nhiếp thọ người niệm Phật, tại sao ta không thấy? | Xem: 213
92. Người vãng sanh Cực Lạc đều trụ trong Chánh định tụ là sao? | Xem: 239
93. Việc Vãng sanh hoàn toàn do Đức Phật quyết định phải không thầy? | Xem: 217
94. Phật tử có bị bắt buộc phải tham dự tất cả các buổi giảng pháp của pháp sư không? | Xem: 205
95. Hằng thuận chúng sanh thế nào? | Xem: 210
96. Người nữ, kẻ khuyết tật và hàng nhị thừa không được vãng sanh là sao? | Xem: 254
97. Tại sao Phật giáo có nhiều Tông phái vậy? | Xem: 165
98. Thế nào là tích lũy nghiệp, ảnh hưởng ra sao? | Xem: 250
99. Niệm Phật phải chuyển được chỗ chín thành chỗ sống, chỗ sống thành chỗ chín” là như thế nào? | Xem: 226
100. Người được vãng sanh Cực lạc được bất thoái là sao? | Xem: 220
101. Người vãng sanh Cực Lạc đắc Vô sanh pháp nhẫn là gì | Xem: 172
102. Lễ bái trì danh như thế nào? | Xem: 222
103. Xin Thầy nói rõ mười hai danh hiệu Quang minh của Phật A-di-đà cùng sự lợi ích của những quang minh ấy. | Xem: 162
104. Ý trì và tâm niệm có khác nhau không? Tại sao phải dùng hai từ khác nhau vậy? | Xem: 221
105. Nhất tâm, Nhất niệm, Thành Khối giống hay khác nhau? | Xem: 218
106. Niệm Phật là huân tập chủng tử vào tạng thức cho đến khi nào nó đầy tràn sẽ khởi hiện hành phải không? | Xem: 200
107. Người tu niệm Phật phần đông tu trên các căn, phải tu trên linh hồn mới thật tốt. Vậy cách tu đó như thế nào? | Xem: 249
108. Vậy, sự trì và lý trì là thế nào? | Xem: 213
109. Nhất tâm bất loạn là thế nào? | Xem: 265
110. Niệm Phật được vãng sanh Cực Lạc là việc đời sau. Không biết hiện đời có lợi ích gì không? | Xem: 181
111. Không tiếp xúc bạn đồng tu, Như vậy có lỗi là chấp pháp, ích kỷ, thiếu trí huệ không? | Xem: 233
112. Nói rằng Tịnh Độ môn là pháp môn cực viên đốn, thù thắng, vi diệu vô thượng, là thế nào? | Xem: 289
113. Người tu Tịnh Độ trước khi chết có những điềm lành gì không? | Xem: 266
114. Trung ấm thân là gì? | Xem: 165
115. Con lầm lỡ quy y với tà sư. Khi tà sư bị đọa, vậy bạn con có bị đọa theo vị tà sư đó hay không? | Xem: 168
116. Tu Tịnh Độ thuộc Tiểu thừa hay Đại thừa? | Xem: 216
117. Cận tử nghiệp là gì? | Xem: 215
118. Vì sao Thầy tu Tịnh Độ? | Xem: 223
119. Thế nào là cực trọng nghiệp và ảnh hưởng việc tái sanh ra sao? | Xem: 165
120. Người tu hành có bị cận tử nghiệp chi phối không? | Xem: 297
121. Người ăn thịt mà niệm Phật và người ăn chay mà không niệm Phật, ai hơn ai? | Xem: 202
122. Giàu sang, phú quý nhất đời. Đài sen chín phẩm ở Cực Lạc. Nên chọn cái nào? | Xem: 275
123. Người chuyên tu có nên đọc thêm nhiều Kinh sách để mở rộng thêm kiến thức không? | Xem: 167
124. Một người suốt đời làm ác, lúc lâm chung niệm A-di-đà Phật, có được vãng sanh không? | Xem: 227
125. Vậy thì hành giả chỉ có Tín, Nguyện mà không có Hạnh thì có được bảo đảm vãng sanh hay không? | Xem: 198
126. Hành giả có Hạnh mà không có Tín, Nguyện có được bảo đảm vãng sanh hay không? | Xem: 218
127. Có một đứa con làm ăn khá giả, lại không chịu niệm Phật cầu vãng sanh. vậy phải làm sao, thưa Thầy? | Xem: 263
128. Nếu đại nạn bão mặt trời xảy ra khủng khiếp, Bất niệm tự niệm có chắc chắn được vãng sanh không? | Xem: 187
129. Vậy con muốn vãng sanh trước khi đại nạn xảy ra được không? | Xem: 227
130. Không có thì giờ rảnh để tu hành, kính xin Thầy từ bi chỉ dạy con | Xem: 306
131. Tu Tịnh nghiệp có cần phá ngã chấp không, nếu cần thì phá bằng cách nào? | Xem: 265
132. Chân tướng người niệm Phật không được vãng sanh là sao? | Xem: 289
133. Niệm “Nam Mô” hoặc niệm “Mô Phật” hoặc niệm “Phật” mà có Tín và Nguyện có được vãng sanh Cực Lạc không? | Xem: 241
134. Niệm Phật Vô tướng là sao? | Xem: 204
135. Niệm Phật Vô tướng là niệm Pháp thân Phật, còn quán tưởng niệm Phật thì sao? | Xem: 229
136. Còn trì danh niệm Phật thì sao? | Xem: 241
137. Tại sao người niệm Phật cầu vãng sanh mà không được vãng sanh? | Xem: 249
138. Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh bằng cách nào? | Xem: 269
139. Người chết thiêu có xá-lợi, nói chắc là người ấy đã được vãng sanh, có đúng không? | Xem: 187
140. Lâm chung bị hôn mê (stroke) như vậy có chắc chắn được vãng sanh không? | Xem: 204
141. Phản văn, văn tự tánh là sao? | Xem: 193
142. Biên địa là gì? Vì sao sanh Biên địa? | Xem: 262
143. Con khuyên cha mẹ niệm Phật, chẳng những ông bà không theo, mà còn mắng con, Vậy con phải làm sao? | Xem: 215
144. Sẽ bùng phát trận dịch cúm một cách kinh hồn, sóng thần, động đất, chúng con phải làm gì đây? | Xem: 296
145. Chuyên tu Tịnh nghiệp khi bị đau ốm, khổ nạn, có cần Niệm Quán Thế Âm Bồ-tát để được cứu khổ cứu nạn không? | Xem: 251
146. Sao những vị niệm Phật công phu đắc lực vẫn còn bị những thứ bệnh tật, hoạn nạn hoành hành vậy? | Xem: 268
147. Niệm Phật không được và mất ngủ, nên con mệt nhọc, bơ phờ quá! Vậy phải làm sao, thưa Thầy? | Xem: 241
148. Niệm Phật, khoảng hơn sáu mươi phút, con cảm nhận như có con rận... xin Thầy giải thích | Xem: 340
149. Xin Thầy nói rõ cho chúng con biết sáu loại khảo là nội, ngoại, thuận, nghịch, minh, ám khảo là thế nào? | Xem: 251
150. Lập Phật thất ở nhà có được không? Nếu được, phải tổ chức thế nào? | Xem: 244
151. Chờ lúc lâm chung niệm mười câu. Điều đó thế nào? | Xem: 216
152. Hạnh khởi giải tuyệt là thế nào? | Xem: 292
153. Hằng ngày bị người bạn đời ngăn cấm, lại đốt phá Kinh sách, hình tượng Phật. Vậy phải làm sao đây? | Xem: 222
154. Con niệm Phật không nhập tâm, kính xin thầy từ bi chỉ dạy con. | Xem: 233
155. Người tu Tịnh nghiệp có bắt buộc phải ăn chay trường không? | Xem: 184
156. Cần gì riêng niệm đức Phật A-di-đà cầu sanh về Cực Lạc? | Xem: 250
157. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy tu Tam phước. Phước thứ ba là Phát bồ-đề tâm. Vậy, làm sao Phát bồ-đề tâm? | Xem: 220
158. Bồ-đề tâm hạnh là gì? | Xem: 246
159. Hành giả chuyên tu khi lâm bệnh, có cần niệm Phật Dược Sư hay tụng Kinh Dược Sư để trị bệnh không? | Xem: 228
160. Người tu Tịnh nghiệp tụng Kinh A-di-đà và các Kinh Đại thừa khác được không? | Xem: 237
161. Người tu Tịnh nghiệp có bắt buộc phải thọ Tam qui, ngũ giới không? | Xem: 220
162. Con được nhập tâm hơn một tuần, nay bị mất. Vậy là tại sao, và làm sao lấy lại? | Xem: 157
163. Phải nuôi lớn mức nhập tâm bao lâu mới đạt Bất niệm tự niệm? | Xem: 259
164. Hành giả phải tu đến trình độ nào để chắc chắn được vãng sanh? | Xem: 157
165. Hành giả đạt Bất niệm tự niệm, muốn huân trưởng nó, phải hành trì cách nào? | Xem: 276
166. Niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm và Thành một khối giống hay khác nhau, giống và khác chỗ nào? | Xem: 179
167. Còn tên gọi “nhập tâm” thì sao? | Xem: 230
168. Người đạt Bất niệm tự niệm sâu, có còn vọng niệm không? Bao giờ mời trừ hết vọng niệm? | Xem: 213
169. Người tu Tịnh nghiệp phải đến trình độ nào mới được vãng sanh theo ý muốn? | Xem: 231
170. Con sợ con sẽ chết trước khi con được Nhập tâm, Bất niệm tự niệm, thì phải làm sao? | Xem: 258
171. Có thể con chết sớm chưa đạt Bất niệm tự niệm, vậy con có được vãng sanh không? | Xem: 215
172. Tu Tịnh nghiệp có cần diệt tham, sân, si không? Nếu cần thì làm sao? | Xem: 173
173. Người chuyên tu Tịnh nghiệp có cần tụng Kinh sám hối như Lương Hoàng sám và Thủy sám không? | Xem: 207
174. Làm sao biết được mình đã nhập tâm? | Xem: 278
175. Nhiều khi chỉ nghe âm điệu Niệm Phật chứ không phải tiếng niệm Phật. Tại sao như thế? | Xem: 248
176. Trạng thái nhập tâm và Bất niệm tự niệm có khác nhau không? Nếu có, thì khác nhau như thế nào? | Xem: 248
177. Hành giả nhập tâm rồi, muốn nuôi lớn nó phải hành trì cách nào? | Xem: 303
178. Con nên nhiếp nhãn căn bằng cách nào, thưa Thầy? | Xem: 162
179. Nhiếp sáu căn là sao? | Xem: 256
180. Người mới nhập tâm, sao nghe tiếng của máy, hoặc tiếng của quý thầy, chứ không phải tiếng của mình? | Xem: 255
181. Khi Niệm Phật con thấy những người và thú rất xa lạ với con, con mất chánh niệm. Con phải làm sao? | Xem: 382
182. Hành giả niệm Phật phải đạt tiêu chuẩn nào để được vãng sanh Cực Lạc? | Xem: 270
183. Chuyên tu chánh hạnh là sao? | Xem: 539
184. Triệu chứng trước khi nhập tâm là thế nào? | Xem: 265
185. Bỗng dưng tâm con sinh khởi các ý tưỏng vọng động song hành với câu Phật hiệu. Sao kỳ lạ vậy, thưa Thầy? | Xem: 187
186. Phan duyên là gì, đối trị cách nào? | Xem: 304
187. Vô ký là gì, đối trị cách nào? | Xem: 246
188. Kim cang trì và mặc trì là sao, thưa Thầy? | Xem: 325
189. Tại sao ý trì hiệu quả cao? | Xem: 249
190. Cách tập ý trì như thế nào? | Xem: 332
191. Sao con ý trì mà bị nhức đầu và đau quai hàm quá, thưa Thầy? | Xem: 207
192. Ý trì có thể nhịp ngón tay hoặc lần chuỗi được không, thưa Thầy? | Xem: 228
193. Xin thầy phân biệt giữa ba cách trì danh: kim cang trì, mặc trì và ý trì, và sự lợi ích của ý trì. | Xem: 211
194. Ý trì có phải trụ tâm ở đâu không? Kính xin Thầy minh xác việc này. | Xem: 157
195. Biết rằng ý trì hiệu quả cao, nhưng khó tập quá, con tập lâu thường bị nhức đầu. Vậy phải làm sao? | Xem: 165
196. Thầy nói niệm Phật trụ ở nhịp đập của tim sẽ bị đau tim. Xin hỏi vì sao? | Xem: 235
197. Liên hữu ấy đã bị bệnh tim như vậy, phải chữa trị thế nào? | Xem: 171
198. Nhập tâm lộn lạo Đà Phật A Di là sao? | Xem: 181
199. Niệm Phật cách nào gọi là “Lão Thật niệm Phật”? | Xem: 372
TBD
Cố Giáo Sư Minh Chi
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Trí Khiêm
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Hàm Thị
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Quang
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo VisuđhacaraÁp lực, thông thường do quá để tâm vào những sự vật bên ngoài, đồng thời cũng quá chú trọng vào sự bình luận của người khác. Dùng tâm cảm ơn, dùng lòng báo ân để làm những việc về phục vụ, thì sẽ không thấy mệt mỏi và chán nản. Luôn có lòng cảm kích, dùng tiền tài, sức lực, trí tuệ, tâm lực để làm tất cả những phụng hiến.
 
Thích Thánh Nghiêm