Tác Giả

Pháp Sư Viên Anh


Nhân Duyên Phát Khởi Niệm Phật,

Ðại sư Liên Trì nói rằng: “Một niệm siêu ba cõi, một lời ngang với Thánh hiền, thật là diệu dụng bất khả tư nghị, điều ấy chỉ có trong kinh A Di Ðà mà.... Xem Tiếp

Niệm Phật Chớ Cầu Phước Báo,

Người đời phần nhiều niệm Phật nhưng không hiểu ý nghĩa, hoặc hỏi: “Anh niệm Phật tinh tấn thế là để cầu gì?”. Ðáp rằng: “Ðể cầu phước báo đời sau”..... Xem Tiếp

Niệm Phật Có Thể Độ Chúng Sinh,

Pháp môn thì vô lượng, nhưng có chia ra Ðại thừa, Tiểu thừa. Tiểu thừa chỉ cầu tự lợi, riêng độ thân mình. Ðại thừa đặt nặng lợi tha, rộng độ tất cả..... Xem Tiếp

Niệm Phật Đầy Đủ Tam Học,

1.- Thật tướng niệm Phật: Theo lý thật tướng, niệm pháp thân Phật. Pháp thân thanh tịnh như hư không, biến khắp pháp giới, thật không có tướng có thể.... Xem Tiếp

Niệm Phật Đoạn Được Phiền Não,

Sức mạnh phá hoại của phiền não rất lớn, từ phiền não gốc, sinh ra biết bao phiền não cành lá, ngọn gốc trùng trùng không đếm xuể. Người đời phần.... Xem Tiếp

Niệm Phật Được Thành Phật Đạo,

Hoặc hỏi: “Niệm Phật vốn là việc rất dễ, thành Phật là điều khó, Phật đạo cao xa, trong kinh nói phải trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp, siêng tu lục độ.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật

Ðại sƣ Liên Trì nói rằng: "Một niệm siêu ba cõi, một lời ngang với Thánh hiền, thật là diệu dụng bất.... Xem Tiếp