Tác Giả

Đại Sư Phi Tích


Ba Nghiệp Cúng Dường Chân Thật Biểu Lộ Sự Cung Kính,

Hỏi: Phật đã diệt độ rồi, đem ba nghiệp dâng lên cúng dường làm sao nhiều phước được? Ðáp: Luận về biểu pháp giới cúng dường thì trong vạn hạnh, tịnh.... Xem Tiếp

Đời Này Đời Sau Tuỳ Thuộc Một Niệm Và Mười Niệm,

Hỏi: Vấn đề dễ hành, khó hành và quán thân là bồ đề, yếu chỉ ấy đã rõ ràng không còn thắc mắc nữa. Xét nghĩ, con người sống trong thế gian, thế gian.... Xem Tiếp

Hiện Đang Đọa Ở Địa Ngục Cũng Vẫn Được Thọ Ký,

Hỏi: Ðối với kẻ phá giới quán Phật thành tựu Chánh Giác, không nên khinh thì có thể tin theo. Còn với kẻ đang đọa ở địa ngục hoặc vướng trong đường ma.... Xem Tiếp

Không Có Thiện Để Chọn Không Có Ác Để Bỏ,

Hỏi: Nếu chọn thiện mà theo thì đâu khác gì: chọn thiện chư Phật bỏ ác chúng sinh (chọn Phật bỏ chúng sanh), làm sao gọi là “niệm chư Phật vi lai.... Xem Tiếp

Không Nên Ăn Thịt Chúng Sinh,

-Hỏi: Thịt là thức ăn của con người. Sao người niệm Phật lại không ăn? -Ðáp: Ngày xưa vua Thi Tỳ còn tự leo lên giá cân, cân thịt mình để cứu chim bồ.... Xem Tiếp

Liễu Đạt Tâm Và Cảnh Thì Vọng Tưởng Chẳng Sanh,

Hỏi: Chẳng liễu đạt tâm và cảnh thì còn khởi hai vọng tưởng. Nay còn Phật để niệm và còn tâm khởi niệm, như vậy chẳng phải là hai vọng tưởng sao? Ðáp:.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Luận Bảo Vương Tam Muội

Ngày xưa Tổ Liên Trì rất mến mộ hai quyển Bảo Vương Tam muội luận của Phi Tích Pháp sư và Niệm Phật.... Xem Tiếp

Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận

Xét tâm nhị nguyên, nó hay sinh ra cái mê vọng. Các mê vọng mặc dầu là hư huyễn nhưng lại hay ngăn.... Xem Tiếp

Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận

uận về tâm nhị nguyên phân biệt nó hay khởi ra vọng niệm. Các vọng tuy hư giả huyễn hoặc mà lại hay.... Xem Tiếp