Tác Giả

Pháp Sư Huệ Tịnh


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh

Pháp tu Tịnh Độ là thích ứng Căn cơ của con người trong thời kỳ Mạt pháp. Dù vậy, tu pháp Tịnh Độ.... Xem Tiếp