Tác Giả

Cư Sĩ Tiểu Bình Thật


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Niệm Phật Vô Tướng

"Niệm Phật”, đối với phần đông đệ tử Phật, là xưng niệm thánh hiệu Phật và Bồ-tát. Do đem tâm chí.... Xem Tiếp