Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Ngục Vị Không Thệ Bất Thành Phật. Chúng Sanh Độ Tận Phương Chứng Bồ Đề

Đức Như Lai dạy, nếu đời sau này có người thiện nam và thiện nữ nào, thấy hình tượng Bồ-tát Địa Tạng, cho đến nghe kinh này cùng trì niệm thánh hiệu Ngài, dùng hương hoa, thức ăn, y phục, trân bảo bố thí cúng dường, ngợi khen, chiêm ngưỡng đảnh lễ, người ấy sẽ được 28 điều lợi ích:

Một là, được trời rồng ủng hộ (bởi trước đó chỉ có ác quỉ theo mà thôi).

Hai là, quả lành ngày càng tăng trưởng (bị ác quỉ theo đuổi, khởi tâm xấu ác làm việc xấu ác, khiến cho quả ác tăng trưởng. Hôm nay không như vậy nữa).

Ba là, tập hợp nhân của bậc thánh (nếu làm lành mà không phát nguyện hồi hướng, nhân đó chỉ hưởng ở cõi trời và cõi người. Hôm nay hiểu đạo rồi mình không keo rít như trước).

Bốn là, không thối chuyển trong đạo Bồ-đề.

Năm là, ăn uống, áo quần dồi dào đầy đủ.

Sáu là, không bị tật bệnh.

Bảy là, không bị tai họa về lửa và nước.

Tám là, không bị giặc cướp nhiễu hại.

Chín là, ai thấy cũng cung kính ngưỡng mộ.

Mười là, quỉ thần theo hộ trì.

Mười một, thân gái chuyển thành thân trai (đời này hoặc đời sau).

Mười hai, làm con gái hàng vua chúa, đại thần.

Mười ba, tướng hảo đoan chính trang nghiêm.

Mười bốn, phần lớn được sinh về cõi trời.

Mười lăm, hoặc sinh làm vua chúa.

Mười sáu, biết được đời trước.

Mười bảy, cầu muốn điều chi cũng được toại ý.

Mười tám, quyến thuộc hòa thuận, vui vẻ.

Mười chín, tiêu diệt các hoạnh họa.

Hai mươi, xa lìa đường xấu ác.

Hai mươi mốt, đi đến đâu cũng không bị sự trở ngại.

Hai mươi hai, đêm ngủ có giấc mộng an lành.

Hai mươi ba, những người thương đã mất lìa xa cảnh khổ.

Hai mươi bốn, nếu đời trước có phước được thọ sinh về cõi lành (người chưa phát nguyện cầu sinh Tịnh độ, sẽ được sinh về cõi trời, làm vua chúa, làm con gái hàng vua chúa, đại thần… nay đã biết đến pháp môn Tịnh Độ, mọi việc làm đều qui hướng về Cực lạc).

Hai mươi lăm, được các bậc thánh khen ngợi, tán thán.

Hai mươi sáu, thông minh lanh lợi.

Hai mươi bảy, có tâm hiểu thương, từ bi.

Hai mươi tám, rốt ráo thành Phật.

Trên đây chỉ đơn cử 28 điều lợi ích được ghi trong kinh thôi, kì thực, nếu nói đến sự lợi ích của việc trì tụng kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện, niệm thánh hiệu Bồ-tát, chiêm lễ, cúng dường… thì vô lượng vô biên, nói cả đời không hết. Nhưng bởi vì 28 điều lợi ích này lớn nhất, đồng thời người đời dễ hiểu nhất, nên đưa ra để mọi người sinh khởi tín tâm đối với Bồ-tát. Lại nữa, nên biết tất cả lợi ích đều chân thật không hư dối. Song có một số người cũng lễ kính cúng dường thánh tượng Bồ-tát Địa Tạng, nhưng chưa thấy có lợi ích như trong kinh nói, ấy là bởi vì nghiệp chướng và tâm thành kính của họ chưa đủ mạnh. Nếu có khả năng nhất tâm chí thành lễ kính cúng dường, nhất định sẽ được lợi ích như trên đã nói. Trong 28 điều đó, có điều thứ tám “không bị giặc cướp nhiễu hại”. Nhiều năm nay tôi gia tâm để ý thấy rất đúng, nay xin kể sơ lược cùng chư vị.

28 điều lợi ích được ghi trong kinh thôi, kì thực, nếu nói đến sự lợi ích của việc trì tụng kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện, niệm thánh hiệu Bồ-tát, chiêm lễ, cúng dường… thì vô lượng vô biên, nói cả đời không hết.

Lúc còn tại gia, trong nhà có thờ tượng Bồ-tát Địa Tạng, lúc ấy tôi thường dâng hoa tươi, đèn hương cúng dường, chí tâm thành kính. Sau này đầy đủ duyên lành được xuất gia nguyện sống đời tỉnh thức, cho dù đi bất cứ nơi nào, cũng đều cúng dường tượng Bồ-tát. Cách đây khoảng 7 năm, tôi an cư kiết hạ tại một ngôi chùa nhỏ ở Hàng Châu. Trong chùa có ba phòng chính, ngăn thành sáu gian. Phía trên có gác, chứa đồ vật, không có người ở. Dưới gác, gian giữa là điện Phật nơi lễ bái của chư tăng, gian sau là khách đường. Hai gian ngoài là phòng của chúng tăng, còn hai gian giữa giành cho lão Hòa thượng và vị quản chúng. Lúc đó, lão Hòa thượng bệnh nặng, nằm liệt trên giường, ngoài lão Hòa thượng còn có hai vị xuất gia và một cư sĩ, chia ở các phòng còn lại. Ngôi chùa này có điều lạ là cổng trước không bao giờ mở, tất cả đều phải đi từ sau tới.

Bữa nọ, có người khách đến, thấy ngoài góc tường xuất hiện khối đá lớn, người ấy vội vào nói với tôi:

- Đây là dấu hiệu bọn đạo tặc muốn vào nhưng chưa được.

Tôi nghe thế, càng gia tâm chú ý, dời tất cả đồ vật trên lầu xuống dưới phòng, đồng thời gia cố thêm cửa sổ của tất cả các phòng, nói chư huynh đệ cảnh giác phòng trộm, song họ không tin. Tối đó, sau thời công phu niệm thánh hiệu Bồ-tát Địa Tạng xong, tâm tôi an tĩnh lạ thường, vừa nằm xuống liền ngủ một giấc thật say. Song trong đêm tối nghe có tiếng người đi lại trên lầu, lát sau lại nghe tiếng lão Hòa thượng, tôi cho rằng lão Hòa thượng bảo người dìu lên lầu xem lại cửa nẻo.

Không lâu sau, tôi ngủ thiếp đi. Sáng ra, như thường lệ mở cửa đi công phu, thấy trong khách đường đồ đạt vung vãi tứ tung, giấy tờ sách vở nằm ngổn ngang dưới đất, chư huynh đệ chạy đến cho tôi hay:

- Thầy không biết chuyện gì xảy ra đêm qua sao, thầy thật có phước. – Vị ấy nói tiếp: Đêm qua có đám cường đạo xông vào chùa, dùng dao uy hiếp lôi hai vị tăng và một chú cư sĩ ra ngoài, tìm lấy tất cả tiền bạc, áo quần; sau đó, bức ép dẫn chúng đến phòng của lão Hòa thượng, chúng đệ bất đắc dĩ phải dẫn chúng vào phòng Hòa thượng, bọn chúng ép Hòa thượng phải đưa chúng lên lầu, mở kho. Bọn chúng lấy đi hơn 200 đồng, còn đồ đạc muốn lấy thứ gì thì lấy, còn thứ gì không muốn thì vứt tứ tung xuống đất, lấy xong ung dung bước đi.

Bởi vì 28 điều lợi ích này lớn nhất, đồng thời người đời dễ hiểu nhất, nên đưa ra để mọi người sinh khởi tín tâm đối với Bồ-tát.

Bọn đạo tặc lục soát tất cả các phòng trong chùa, duy chỉ có phòng của tôi bọn chúng bỏ qua mà thôi. Theo lời chư huynh đệ kể lại, bọn cường đạo cũng có ý định xông vào phòng tôi, nhưng chúng kéo mãi cửa chính không ra, bởi phía trong đã cài cây ngang, cố mãi hơn một giờ mở cũng không ra (bọn cường đạo mở cửa sau điện Phật, còn tôi ở phía trước nên không nghe, trước phòng còn có hai cửa nữa, nhưng bị điện hộ pháp che khuất nên bọn chúng không biết). Mở cửa chính không được, bọn chúng định vào bằng cửa sổ, song bên trong cũng đã cài kĩ, bọn chúng phần mệt mỏi, phần trời sắp sáng nên đành bỏ đi.

Nghe chư huynh đệ kể lại như thế, tôi nghĩ ngay đến điều lợi ích thứ tám trong 28 điều lợi ích mà kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện nói đến, hoàn toàn linh ứng không sai. Chư thiện tri thức, từ nay về sau, nếu chư vị có đầy đủ lòng chí thành khẩn thiết, lễ kính cúng dường Bồ-tát Địa Tạng, nhất định sẽ đạt được hoàn toàn 28 điều lợi ích này, đây là sự thật không hư dối.

Trích từ: Thánh đức và sự linh ứng của Địa Tạng Bồ Tát.