Tác Giả

Đại Sư Tông Bổn


Ba Điều Nghi Lúc Lâm Chung,

Trong sách Tịnh độ thập môn cáo giới, ngài Từ Chiếu Tông chủ có dạy rằng: “Những người niệm Phật, nếu lúc lâm chung có ba điều nghi thì không vãng.... Xem Tiếp

Bài Kệ Dạy Người Niệm Phật, Phát Nguyện,

Sách Di đà tiết yếu dạy rằng: “Điều đáng lo nhất của người niệm Phật là chẳng khéo tương ứng.” Vì sao vậy? Tuy nói là trì giới, niệm Phật mà chưa.... Xem Tiếp

Bài Văn Của Cư Sĩ Long Thư Khuyên Giữ Gìn Khẩu Nghiệp,

Cư sĩ Long Thư nói rằng: “Miệng niệm danh hiệu Phật như nhả ra châu ngọc, sẽ được phước báo sanh về cõi trời, nước Phật. Miệng nói việc lành như phun.... Xem Tiếp

Bài Văn Giới Sát Của Tổ Sư Ưu Đàm,

Tất cả những loài sanh ra từ trứng, từ bào thai, từ nơi ẩm thấp, từ sự biến hóa, bao gồm các loài biết bay trên trời, biết chạy dưới đất, cá lặn trong.... Xem Tiếp

Bài Văn Qui Kính Chỉ Rõ Phép Tham Thiền,

Cửa vào đạo vốn cũng chẳng có chi kỳ lạ, chỉ cần tẩy sạch căn trần, lấy sự đạt ngộ làm chuẩn tắc. Này quý vị! Nếu muốn tu hành đạt đến quả Vô thượng.... Xem Tiếp

Bàn Về Ba Đại Kiếp Quá Khứ, Hiện Tại Và Vị Lai,

Trong tạng Kinh chép rằng: Kiếp quá khứ tên là Trang nghiêm, kiếp hiện tại tên là Nhân hiền, kiếp tương lai tên là Tinh tú. Trong ba kiếp ấy, mỗi kiếp.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Quy Nguyên Trực Chỉ

Quy nguyên trực chỉ là một trong số rất ít tác phẩm văn học Phật giáo được truyền lại từ cách đây cả.... Xem Tiếp

Quy Nguyên Trực Chỉ Trích Lục

Học đạo không có gì lạ, chỉ thanh tịnh căn trần, lấy giác tỉnh làm gốc. Cầu Vô-thượng Bồ-đề phải.... Xem Tiếp