Tác Giả

Bồ Tát Bật Sô Hành Sách Triệt Lưu


Cùng Cư Sĩ Kim Thủy Nhược Luận Về Danh Tự,

Tông Thiên Thai dùng thuyết “lục tức Phật” để phân định [sự tu chứng]. Đầu tiên là “lý tánh tức Phật”, kế đến là “danh tự tức Phật”. Kể từ mới được.... Xem Tiếp

Giãi Bày Khuyên Nhủ,

Xưa Chân Hiết hòa thượng nói: “Phật Phật trao tay, tổ tổ truyền thừa, chỉ có mỗi một sự, không còn sự nào khác. Ông cụ Thích Ca trụ thế bảy mươi chín.... Xem Tiếp

Giảng Nghĩa Chữ “Lữ Tam”,

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói: “Ba cõi không an, giống như nhà lửa, nếu tham đắm sanh lòng yêu mến sẽ bị nó thiêu đốt”. Vì thế, trước hết đức Phật Thế.... Xem Tiếp

Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Bắt Đầu Niệm Phật Trường Kỳ Suốt Ba Năm,

- Thứ nhất là sanh lòng đau tiếc quang âm dù thời gian ba năm chẳng mấy. Cổ nhân đã ví: “Như bệnh sốt rét mỗi ngày đều lên cơn, cứ ba lượt nóng lạnh.... Xem Tiếp

Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Khởi Đầu Tinh Tấn Phật Thất,

Bảy ngày trì danh quý tại nhất tâm bất loạn, không gián đoạn, không xen tạp; chứ chẳng phải niệm nhanh, niệm nhiều là hay. Cốt sao đừng rề rà, đừng.... Xem Tiếp

Khuyên Nhủ Giãi Bày Lần Nữa,

Tuy chư Phật, chư tổ cùng tán dương pháp môn Tịnh Độ, nhưng trong hiện tại, đối với giáo pháp cả một đời của đức Phật, các sĩ phu còn chưa buồn nhìn.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Tịnh Độ Cảnh Ngữ

Pháp Niệm Phật Tam Muội xét về nguồn gốc là từ Viễn Tổ (tổ Huệ Viễn) đề xướng ở Lô Sơn, sáng khởi.... Xem Tiếp

Tịnh Độ Cảnh Ngữ

Người vào đạo chán cõi Ta-bà[1][1] xấu xa uế trược, chí tâm niệm Phật mong muốn vãng sinh, nhưng dù.... Xem Tiếp