Khai Thị Phật Học

Lẽ Được Mất Của Chuyện Bàn Suông Về Không, Cư Sĩ Như Hòa, Việt Dịch

Kinh nói: “Chư Phật nói pháp Không để độ kẻ chấp trước. Nếu lại chấp nơi Không, chư Phật chẳng độ nổi”. Giáo pháp của cả Ðại Tạng là tùy bịnh cho.... Xem Tiếp

Nếu Thấy Như Lai Qua Hình Sắc Hoặc Tìm Như Lai Qua Âm Thanh, Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng, Việt Dịch

Kinh Kim cương Bát-nhã(1) nói rằng: Nếu thấy Như lai qua hình sắc, hoặc tìm Như Lai qua âm thanh, thì những người ấy đã đi lạc đường, không bao giờ.... Xem Tiếp

Khóa Tụng Sáng Tối, Cư Sĩ Diệu Âm, Việt Dịch

 (Buổi sáng 12-02-95) ‘Xã hội’ hiện nay có thể nói là đã lan rộng đến toàn thế giới, chẳng còn giới hạn ở một địa phương nào, đều có sự hiểu lầm rất.... Xem Tiếp

Nếu Không Có Tín Nguyện Dù Trì Danh Hiệu Đến Mức Gió Thổi Không Lọt Mưa Rơi Không Thấm, Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt, Việt Dịch

Di Đà Kinh Yếu Giải dạy “Nếu không có tín nguyện, dù trì danh hiệu đến mức gió thổi không lọt, mưa rơi không thấm như tường đồng vách sắt thì cũng.... Xem Tiếp

Ba Giai Đoạn Của Sự Tu Hành, Cư Sĩ Diệu Âm, Việt Dịch

(Buổi sáng 05-02-95) Ðích thực chúng ta đã gặp chẳng ít người chân chánh muốn tu hành, thực sự muốn thành tựu, nhưng cửa ải khó khăn nhất là vọng.... Xem Tiếp

Vô Qui Củ Bất Thành Phương Viên, Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành, Việt Dịch

Không Nhẫn chịu được cũng phải gắng nhẫn chịu. Ðừng sợ đau, đừng đi loanh quanh luẩn quẩn. Nếu không thì sẽ không đạt được định. Trong thời gian đả.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »»»