Tác Giả

Đại Sư Diệu Hiệp


Khai Thị Pháp Môn Thiền Và Phật Không Hai,

Đức Thích-ca Như Lai đã dạy pháp môn niệm Phật chính là thống nhiếp cả pháp giới quần cơ không hề bỏ sót một ai. Thật là chỗ Ngài Văn-thù Phổ Hiền đã.... Xem Tiếp

Mười Điều Tâm Niệm,

Trước đây 10 điều tâm niệm tôi dịch từ sự trích lục của 1 bộ sách. Nay thì tìm ra và dịch theo nguyên văn, nằm trong Chính 47/373, tên sách là Bảo.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ

Niệm Phật Tam-muội được gọi là Bảo vương cũng ví như ngọc Ma-ni là báu vật tưới nhuần khắp tất cả.... Xem Tiếp

Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ

Niệm Phật Tam Muội là phương tiện dễ dàng nhứt, nhiếp cả phàm Thánh, lợi độn gồm thâu, đệ nhứt liễu.... Xem Tiếp