Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Hoi-Huong-Khuyen-Cau-Vang-Sanh

Xét về nguyên ủy sanh tà kiến là do vị thầy hướng dẫn bất chánh. Tuy bởi túc nghiệp đưa đẩy há tránh khỏi kiến hoặc ở tự tâm hay sao? Hoặc nghiệp đã không rời tâm thì quả báo chắc chắn khó tránh khỏi khổ ba đường, huống là một khi đã nhiễm vào tâm thức rồi thì muôn đời khó trở lại. Do đó mới soạn luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ này.

Ý chính là đem tâm hệ lụy thống khổ cõi Ta Bà này mà tưởng niệm cảnh tiêu diêu y chánh ở cõi Cực-Lạc. Bấy giờ tịnh uế xen lẫn, chúng sanh Phật cùng hiển hiện, vô lượng nghĩa tụ trong tâm, pháp hỷ tràn đầy, đến khi không còn ngã, thì sự lý vô ngại, thân độ viên dung, bấy giờ không một lời để diễn đạt nữa, thế là đã sanh ở Tịnh Độ rồi vậy. Với công đức vô lượng vô biên như vậy tôi nay nguyện đem công đức ấy và tất cả thiện căn quán tập tận cùng vị lai phát tâm cầu sanh Tịnh Độ.

Lý của pháp tánh ấy chuyển biến vô cùng đến khắp các cõi, các nhơn các quả các hạnh các nguyện đều hồi hướng đến khắp chúng sanh, tất cả được viên thành đồng sanh về Tịnh Độ.

Lại nguyện nương vào niệm lực này khiến khắp mười phương cõi và tất cả chúng sanh ở thế giới Ta Bà đều như ý nguyện của tôi, hoặc đồng hoặc biệt y chánh sắc tâm nhứt thời trụ vào hào quang sáng ngời của vị giáo chủ vô lượng quang minh tại Lạc bang, đều ở cõi nước Cực Lạc, biến hiện tự tại du hí thần thông, vĩnh viễn không còn một trở ngại nào nữa, an trụ như đức Phật, nguyện tôi mới viên mãn.

Lại nữa ngày nay một lòng đem vô lượng thiện căn hoặc lớn hoặc nhỏ của tôi đã tu tập cho ba nghiệp từ vô thỉ đến cùng tận đời vị lai xin hết lòng hồi hướng đến tất cả chúng sanh được sanh về cõi Cực Lạc.

Ngưỡng cầu thần lực chư Phật và nguyện lực đức Phật A-Di-Đà và công đức lực hai vị Đại sĩ gia bị nguyện pháp môn này làm cho thiện căn này đến khắp sáu căn và các chi thể của đệ tử khiến cho lục căn cảnh trí của đệ tử được tự tại, khắp cả hư không giới đều thành sắc thân để tuyên thuyết pháp môn này. Xin đem căn thân này vì tất cả chúng sanh cùng tận đời vị lai cúng dường kính lễ thừa sự đức Thế Tôn không sanh lòng mỏi mệt. Xin đem năm vóc sát đất, quỳ thẳng chấp tay hết lòng khuyến thỉnh, thưa rằng:

Thế giới Cực-Lạc rất thanh tịnh,
Vi diệu trang nghiêm hơn thế gian.
Nguyện lực Di-Đà đồng hư không,
Tướng tốt quang minh cũng như vậy,
Niệm niệm không lìa bỏ chúng sanh,
Khắp độ chúng sanh về Lạc cảnh.
Chúng con đã nhiều kiếp sanh tử,
Hằng bị trầm luân không siêu thoát.
Đức Phật ruổi tay đã từ lâu,
Thương thay! Ân cần khuyên nhũ nhiều,
Quang minh chiếu đến hoa sen nở
Chính là lúc sanh về Cực Lạc.
Thân thật vô thường, thời qua mau,
Các khổ bức bách gấp xa lìa,
Mau mau niệm Phật lo tu tập,
Mãn báo thân này về Cực Lạc.

Nguyện cho tập pháp môn này thường tại thế gian như Pháp thân Phật, làm bạn không thỉnh để lợi lạc tất cả đồng sanh về cõi An Dưỡng.

Nguyện Thiên Long Bát Bộ thường hộ trì pháp môn này đừng cho hủy diệt như Pháp tánh, lưu truyền vĩnh viễn cùng Phật đạo thường trụ.
 

Trích từ: Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ

Làm Thế Nào Mới Được Vãng Sanh
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Phát Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc
Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Vãng Sanh
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Lược Thuật Chư Tổ Vãng Sanh
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc