Tác Giả

Hòa Thượng Thích Thiền Tâm


Ái Tâm Chẳng Nhiễm Nặng Thì Không Sanh Ở Ta Bà,

Cư sĩ Dương Kiệt, tự Thứ Công, người đời Tống, ở huyện Vô Vi, nên tự hiệu là Vô Vi Tử. Trong niện hiệu Nguyên Phong, ông làm quan Thái thường, ban sơ.... Xem Tiếp

Ăn Chay,

Tiết mục: I. Ý nghĩa của sự ăn chay II. Những ngày chay III. Lời Phật dạy về sự đoạn nhục thực IV. Mấy lời khuyên của cổ đức Kinh sách trích dẫn:.... Xem Tiếp

Ấn Quang Đại Sư,

Ấn Quang Đại Sư, húy Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối đời nhà Thanh sang kỷ nguyên Dân Quốc, con nhà họ Triệu ở Hiệp Tây. Thuở bé.... Xem Tiếp

Bậc đã ngộ đạt mà còn cầu sanh Tịnh Độ,

Hỏi:- Sở dĩ Phật, Tổ ra đời vì độ chúng sanh; học giả chỉ lo việc lớn chưa xong, nếu đã phát minh đại sự (tức ngộ đạo), nên theo gương đấng Đại Giác.... Xem Tiếp

Bài Văn Khuyên Phát Lòng Bồ Đề,

Từng nghe: Cửa yếu vào đạo, phát tâm làm đầu. Việc gấp tu hành, lập nguyện ở trước. Nguyện lập, tất chúng sanh có thể độ. Tâm phát, thì Phật đạo mới.... Xem Tiếp

Bản Ấn,

Tỳ kheo ni Bản Ấn, tự Tòng Kỳ, người ở Ngô huyện. Thuở bé cô hay đau bịnh, nhân đó mà phát nguyện xuất gia. Đến năm 25 tuổi, cha mẹ đưa vào am Viên.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Hương Quê Cực Lạc

Đương thời giảm kiếp, trình độ đạo đức của nhân loại mỗi ngày một kém, trái lại tội ác mỗi ngày một.... Xem Tiếp

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2) ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, trong.... Xem Tiếp

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật

Như thế tôi nghe : Một thời Đức Phật ở tại thành Vương Xá, cùng với chư Bồ Tát ba vạn sáu ngàn vị,.... Xem Tiếp

Kinh Niệm Phật Ba La Mật

Như đức Thế-Tôn từng chỉ dạy, đời Mạt pháp các chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đề cang cường, ngỗ.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 »»»