Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Da-goi-thay-tanh-thanh-Phat-ha-lai-khung-chiu-cau-sinh-ve-Tay-Phuong-u...?

Đã gọi thấy tánh thành Phật há lại khứng chịu cầu sinh về Tây Phương ư...?
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Hỏi:

Sự rộng lớn và giản dị, tôi đã nghe lời chỉ dạy. Nhưng bậc ngộ đạt trong Thiền tông, đã gọi thấy tánh thành Phật, há lại khứng chịu cầu sinh về Tây Phương ư?

Đáp:

Thật ra, ông chưa biết đó thôi. Chính những bậc ngộ đạt càng cấp thiết cầu sinh. Cổ đức đã bảo: “Không cầu về Tịnh độ, còn nguyện sinh cõi nào?”. Nay ông chưa ngộ đạo, giả sử khi được tỏ ngộ rồi, e cho tâm niệm cầu sinh Cực Lạc của ông, muôn trâu cũng không thể kéo lại!


Trích từ: Tịnh Độ Hoặc Vấn