Tác Giả

Sa Môn U Khê Truyền Đăng, ở núi Thiên Thai


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Di Đà Lược Giải Viên Trung Sao

Những kinh bàn về pháp môn Tịnh độ thì rất nhiều, không thể kể xiết. Nhưng căn bản thì có ba kinh:.... Xem Tiếp

Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận

Pháp môn Tịnh độ lớn không gì ngoài, tất cả pháp môn đều từ pháp giới này mà lưu xuất, tất cả hành.... Xem Tiếp

Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận

1. Nhất chân pháp giới môn. Trong pháp tánh Nhất chân, có đủ mười pháp giới, y chính vốn dung thông,.... Xem Tiếp