Tác Giả

Đại Sư Đời Tùy, Thiên Thai Trí Giả


Đại sư Trí Giả khuyên người chuyên tu tịnh độ,

Như có người hỏi rằng: “Chư Phật, Bồ Tát vốn lấy đức đại bi làm nghiệp. Như muốn cứu độ chúng sanh, chỉ nên nguyện sanh trong ba cõi, ở giữa ba đường.... Xem Tiếp

Năm Cửa Phương Tiện Niệm Phật,

Phàm khi trụ tâm lại một chỗ, không để cho nó chạy tán loạn lung tung, gọi là ngưng tâm. Chẳng hạn như khi hành giả niệm Phật, để hết tâm trí chiêm.... Xem Tiếp

Ngũ phương tiện niệm Phật môn,

Phật dạy: “Nếu có người niệm Phật, nên biết người này cùng với Văn Thù Sư Lợi không khác” Thứ nhất định tâm thiền; Thứ hai là chế tâm thiền; Thứ ba.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú

Việc ủy thác giải thích về đề kinh như bên trên đã nói. Tựa ở đây nghĩa là chỉ rõ cho lời tựa. Nghĩa.... Xem Tiếp

Ma Ha Chỉ Quán

Tác phẩm nguyên thủy MaHa Chỉ Quán gồm có mười chương, phân ra làm mưòi đề mục- tương đương với.... Xem Tiếp

Quán Âm Huyền Nghĩa

Pháp giới viên dung tượng vô sở tượng, chân như thanh tịnh hóa vô sở hóa, tuy tượng vô sở tượng.... Xem Tiếp

Quán Âm Huyền Nghĩa

Phàm là pháp giới thì viên dung; tượng chẳng phải là tượng; chơn như thanh tịnh; hóa không chỗ hóa..... Xem Tiếp