Tác Giả

Đại Sư Duy Tắc Thiền sư Thiên Như Đời Dao Tần


Bậc đã ngộ đạt mà còn cầu sanh Tịnh Độ,

Hỏi:- Sở dĩ Phật, Tổ ra đời vì độ chúng sanh; học giả chỉ lo việc lớn chưa xong, nếu đã phát minh đại sự (tức ngộ đạo), nên theo gương đấng Đại Giác.... Xem Tiếp

Cực Lạc Cách Đây Mười Muôn Ức Cõi,

Hỏi:- Thuyết vãng sanh, ý nghĩa đã rõ ràng. Song về việc đó, hàng học giả đời nay, trong ngàn muôn người, mấy ai được thông hiểu? Vì thế họ đều nghi.... Xem Tiếp

Đại Khái Của Pháp Môn Tịnh Độ,

Tịnh Độ nguyên không chi tu, tu nhân bởi mê lầm mới có; pháp môn vẫn không cao thấp, cao thấp do căn lành mà phân. Vì chúng sanh căn cơ sai biệt nhau,.... Xem Tiếp

Không tu Tịnh nghiệp tất khó vãng sinh đó là điều chắc chắn,

Hỏi: Không tu Tịnh nghiệp tất khó vãng sinh, đó là điều chắc chắn. Nhưng tại sao hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung cũng có thể vãng sinh? Điểm ấy.... Xem Tiếp

Phàm Phu Nghịch Ác Khi Lâm Chung Cũng Có Thể Vãng Sanh,

Hỏi:- Không tu tịnh nghiệp, tất khó vãng sanh, đó là điều chắc chắn. Nhưng tại sao hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung cũng có thể vãng sanh? Điểm.... Xem Tiếp

Phổ Hiền Bồ Tát Khuyên Sanh Về Cực Lạc,

Hỏi:- Tôi nghe Thiện Tài Đồng Tử là bậc viên đốn lợi căn, một đời được chứng quả. Sao Đức Phổ Hiền không khuyên ngài sanh về cõi Hoa Tạng mà lại.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Tịnh Độ Hoặc Vấn

Thiên Như lão nhơn đang tĩnh tọa nơi thất Ngọa Vân, bổng có người đẩy cửa bước vào, tự xưng là Thiền.... Xem Tiếp