Tác Giả

Hòa Thượng Thích Tịnh Không


Ba Cương Lãnh Chánh Của Hành Môn,

Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá (Giữ gìn khẩu nghiệp, đừng chế giễu và nói đến lỗi của người khác). Ðiều này bao hàm ý nghĩa vô cùng sâu rộng.... Xem Tiếp

Ba Giai Đoạn Của Sự Tu Hành,

(Buổi sáng 05-02-95) Ðích thực chúng ta đã gặp chẳng ít người chân chánh muốn tu hành, thực sự muốn thành tựu, nhưng cửa ải khó khăn nhất là vọng.... Xem Tiếp

Ba Loại Chướng Ngại Của Người Học Phật,

Trong “Kinh Hoa Nghiêm”, Phẩm Xuất Hiện nói được rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. “Vô lượng công đức” là đức tướng.... Xem Tiếp

Ba Nguyên Nhân Của Bịnh Tật,

(Buổi sáng 25-2-99) Nguyên nhân của bịnh tật gồm có ba loại: Loại thứ nhất là nguyên nhân thuộc về sinh lý (thuộc về phương diện sinh vật học).  Kinh.... Xem Tiếp

Ba Tâm Không Thể Nắm Bắt Vạn Pháp Đều Do Duyên Sinh,

Trong kinh Kim Cương đức Phật dạy: "Ba tâm không thể nắm bắt"(1), vạn pháp đều do duyên sinh". Ý tứ của câu này muốn nói, chúng sanh thường lấy cái.... Xem Tiếp

Bạch Y Nữ Nhân Trong Mộng Cho Thuốc,

Các bậc tổ đức ngày xưa khi vào trong đạo liền tìm cách để được định và tuệ. Chúng ta trong thời mạt pháp, lăn lóc trong ồn náo, nhiều chuyện, nhiều.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1

Trước hết, chúng tôi nói đại lược cội nguồn [tác phẩm này] cho quý vị biết. Kinh này là do Bổn Sư.... Xem Tiếp

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 2

Nếu vọng tâm ấy tạo ra nghiệp niệm A Di Đà Phật, quý vị hãy nghĩ xem: Nghiệp ấy là thiện nghiệp hay.... Xem Tiếp

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 3

“Bồ Tát liễu tri chư Phật, cập nhất thiết pháp, giai duy tâm lượng” (Bồ Tát biết rõ chư Phật và hết.... Xem Tiếp

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4

Đây là nói tới điều cảm ứng cuối cùng, tức “phu tù thoát nạn” (bị giam cầm được thoát nạn). Khi gặp.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »»»