Tác Giả

Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang


Ba Điểm Trọng Yếu Đối Với Người Lâm Chung,

Cõi trần thế thật là bi thảm! Bất cứ ai cũng phải đối diện với cái chết, từ thế hệ này đến thế hệ khác chẳng ai có may mắn thoát được cái chết ấy. Do.... Xem Tiếp

Ba Điều Tối Quan Trọng Lúc Lâm Chung,

Ðiều bi thảm nhất trong thế gian thật không chi bằng cái chết, nhưng khắp cả người đời, có ai may mắn thoát được nổi? Vì vậy, người hữu tâm muốn lợi.... Xem Tiếp

Ba Điều Trọng Yếu Để Cầu Con,

Thứ nhất giữ thân tiết dục để vun bồi Tiên Thiên. Thứ hai là giữ vẹn luân thường, tích đức để lập nền phước, thứ ba là khéo dạy từ khi còn trong thai.... Xem Tiếp

Bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình,

Muốn nói đến “hộ quốc tức tai” thì trước hết phải biết là “hộ quốc” (giữ gìn đất nước) như thế nào? “Tức tai” (dứt trừ tai nạn) như thế nào? Là vì.... Xem Tiếp

Bát Khổ,

Kinh A Di Đà dạy: “Từ đây đi về phương Tây qua khỏi mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu là A Di Đà, nay đang.... Xem Tiếp

Bệnh Do Thân Sanh, Thân Do Nghiệp Sanh,

Bệnh do thân sanh, thân do nghiệp sanh, muốn cho bệnh mau lành, các hạ nên tha thiết sám hối để tiêu trừ túc nghiệp. Với việc phòng thất, cũng phải tự.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

A Di Đà Phật Thánh Điển

Pháp môn Niệm Phật chính là pháp môn Tổng Trì trong Phật giáo, nhưng có chuyên niệm tự Phật, chuyên.... Xem Tiếp

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Pháp môn Tịnh Ðộ lý cực cao sâu, sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu.... Xem Tiếp

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải

Ấn Quang tôi là một ông Tăng phàm tục ở Tây Tần[1] chỉ biết đến cơm cháo, trăm sự không làm được.... Xem Tiếp

Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục

Kinh Đại Tập dạy: “Mạt pháp ức ức nhân tu hành, hãn nhất đắc đạo, duy y niệm Phật, đắc độ sanh tử”.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 »»»