Niệm Phật Phương Pháp Dễ Tu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Môn Tịnh Độ, đặc biệt với pháp Trì Danh, là đường lối dễ tu, điều này ai cũng có thể biết. Nhưng "dễ tu" lại có nhiều nghĩa, việc này vị tất mọi người đã am tường.

Bởi tu các pháp môn khác, nếu từ Giáo mà đi vào, thì kinh điển mênh mang, nghĩa lý vô cùng sâu sắc. Trước tiên người học Phật phải lãnh hội nghĩa căn bản, rồi từ đó lần lượt ngộ giải những nghĩa sai biệt. Sau đó lại phải dung thông các đạo lý, rút lấy chỗ tinh hoa, và chọn lựa vạch mở đường lối tu tập để trọn đời noi theo. Sự kiện này nếu chẳng phí vài mươi năm công phu khổ nhọc, tất không thể hoàn thành. Nếu từ Luật mà đi vào, thì phải xuất gia, mà giới tướng rộng nhiều, hành giả cần phải rành rẽ về danh, chủng, tánh, tướng của các loại giới pháp. Lại phải có trí huệ để thông hiểu thế nào là nghĩa cùng ngữ, để áp dụng các điểm khai giá, trì, phạm tùy theo xứ sở thời cơ. Cho nên học kinh chưa phải là khó, học luật mà biết quyền biến khéo léo để không rời luật cũng không bị luật buộc ràng mới là khó. Hiểu rành xong về luật, lại phải có tinh thần nhẫn nại, có nghị lực chịu kham khổ, mới đi đến chỗ thành công. Nếu từ Thiền mà đi vào, như túc huệ chưa gieo, căn khí chẳng hợp, muốn đem cơ yếu kém để mong cầu pháp cao mầu, tất sự chia ánh sáng truyền đăng cũng tuyệt phần hy vọng. Cho nên ông Tạ Linh Vận, một danh sĩ học Phật khi xưa đã bảo: "Tu Thiền để thành Phật, phải là hàng huệ nghiệp văn nhơn." Lời này vẫn không phải sai lầm hoặc quá đáng.

Riêng về pháp Trì Danh của môn Tịnh Độ, khi đã phát lòng tín nguyện, dù căn cơ nào cũng có thể niệm Phật tu hành. Lại các pháp môn khác duy cậy nhờ tự lực, môn Tịnh Độ đã dùng hết tự lực, còn được thêm phần tha lực. Sức tha lực tức nguyện lực tiếp dẫn của Phật A Di Đà vô cùng lớn mạnh, dù người chưa sạch nghiệp hoặc, cho đến kẻ tạo nghiệp ác quá nặng biết hồi tâm niệm Phật, cũng được đón rước về Tây Phương. Cổ nhơn đã từng so sánh: "Tu các môn khác khó khăn vất vả như con kiến bò lên non cao. Niệm Phật vãng sanh mau chóng dễ dàng như đi thuyền theo nước xuôi gió thuận." Lời này thật rất xác đáng. Hơn nữa, khi sanh về Cực Lạc rồi, sống trong cảnh đẹp mầu an thuận, thường gần gũi với Phật Bồ Tát, dù tu pháp môn nào cũng đều mau thành tựu, như lăn khúc gỗ tròn từ trên non cao xuống, thế vẫn tiến mãi không tạm dừng.

Tóm lược qua các điều trên, sự dễ tu của môn Tịnh Độ gồm có ba điểm: một là dễ thật hành, hai là dễ vãng sanh, ba là dễ thành Phật. Do sự dễ dàng đó mà kết quả tu chứng xưa nay về môn Tịnh Độ như ngọc chạm vàng khua tiếng vang thảnh thót, sen cười cúc mỉm mấy phẩm tươi thơm. Trong ấy lịch trình từ phàm phu cho đến khi thành Phật cũng có giai cấp mà cũng không giai cấp. Vì khi được vãng sanh tức đã thoát khỏi sống chết luân hồi, và niệm Phật tức là thành Phật. Như con tằm, nhộng, và bướm vẫn không thể chia phân, nói bướm nguyên là tằm, hay tằm là bướm cũng chẳng xa chi mấy.

Trích từ: Niệm Phật Thập Yếu
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 48 Pháp Niệm Phật, Sa Môn Thích Tịnh Lạc Tải Về
2 Niệm Phật Thành Phật, Thượng Tọa Thích Phước Nhơn Tải Về
3 Niệm Phật Dẫn Đi Khỏi Luân Hồi, Mạt Nhân Đạo Quang Tải Về
4 Niệm Phật Sám Pháp, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về
5 Niệm Phật Chỉ Nam, Thượng Tọa Thích Minh Thành Tải Về
6 Niệm Phật Sinh Tịnh Độ, Thượng Tọa Thích Chân Tính Tải Về
7 Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư, Thượng Tọa Thích Minh Quang Tải Về
8 Niệm Phật Pháp Yếu, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
9 Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về
10 Niệm Phật Thành Phật, Cư Sĩ Diệu Âm Tải Về
11 Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật, Cư Sĩ Diệu Âm Tải Về
12 Niệm Phật Cảnh, Thượng Tọa Thích Minh Thành Tải Về
13 Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận, Tịnh Sĩ Tải Về
14 Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
15 Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tải Về

Pháp Học Và Pháp Hành Trì Danh Niệm Phật
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Yếu Chỉ Pháp Trì Danh Niệm Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật và Kệ gia hạnh tu trì
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Mười Phương Thức Trì Danh
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Trì Danh Niệm Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang

Các Phương Pháp Trì Danh
Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Trì Danh Niệm Phật Đơn Giản Lắm
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Xin Sư Ông Chỉ Dạy Về Tôn Chỉ Trì Danh Niệm Phật...?
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Tôi Cả Đời Chuyên Tâm Nơi Pháp Môn Trì Danh Niệm Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh