Sách Phật Giáo

Theo Thứ Tự
Đạo Phật Và Dòng Sử Việt
Đăng Ngày: 13/5/2024 | Xem: 33
Đây là tập sơ thảo về Đạo Phật và Dòng Sử Việt đƣợc viết ra để giảng cho sinh viên "Chứng chỉ năm thứ nhất" của Phân Khoa Phật Học và Triết Học Đông Phƣơng, Viện Đại Học Vạn Hạnh, niên khóa 1969 - 1970. Mục đích của môn học là nhằm giúp cho sinh viên hiểu biết về nguồn gốc Đạo Phật Việt Nam, từ sơ...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Lê Mạnh Thát
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh Trọn Bộ , Nguyễn Hiền Đức
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh , Thích Như Tịnh
Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ , Lão Cư Sĩ Nguyễn Hiến Lê

Đạo Phật và Hàm Oan
Đăng Ngày: 13/5/2024 | Xem: 35
Cao Miên Phật Giáo Hội: 1940 - Hạng sâu mọt nhà Phật: Hạng này là hạng lợi dụng Phật pháp. Giới luật không thọ trì, kinh điển chẳng nghiên cứu, chỉ học làm điều thinh âm, sắc tướng: tán tụng phù trầm, chuông trống đổ hồi, đầu mỏ nhặt khoan, sớ điệp rổi tâu, mũ y lòe lẹt, khác nào thầy phù thủy vây...

Ngũ Gia Thất Tông Yếu Lược Tập 2
Đăng Ngày: 13/5/2024 | Xem: 73
Thuật ngữ "Ngũ Gia Thất Tông" được dùng trong Thiền tông Phật giáo để chỉ những tông phái chính của truyền thống Thiền dưới thời nhà Đường. Biểu đồ Ngũ Gia được tóm lược bởi Thiền sư Văn Ích. Ngũ tông là năm tông phái Thiền của Phật giáo ở Trung Hoa bắt nguồn từ Nguồn Thiền "Trực chỉ nhân tâm, kiến...
Kinh Sách Liên Quan
Ngũ Gia Thất gia Thất tông yếu lược Tập 1 , Thiện Phúc

Ngũ Gia Thất gia Thất tông yếu lược Tập 1
Đăng Ngày: 13/5/2024 | Xem: 63
Theo Phật giáo, Đức Phật là người đã đạt được Giác Ngộ và Niết Bàn qua thiền tập và tu tập những phẩm chất như trí tuệ, nhẫn nhục, bố thí. Con người ấy sẽ không bao giờ tái sanh trong vòng luân hồi sanh tử nữa, vì sự nối kết ràng buộc phàm phu tái sanh đã bị chặt đứt. Thật vậy, qua tu tập thiền định...
Kinh Sách Liên Quan
Ngũ Gia Thất Tông Yếu Lược Tập 2 , Thiện Phúc

Yếu Lược Về Thiền Tông Lâm Tế Tập 2
Đăng Ngày: 13/5/2024 | Xem: 55
Theo Thiền sư Bạch Ẩn, hành thiện tích phước, cứu độ chúng sanh, tuân thủ giới luật, và mọi hình thức sống đúng đều xuất phát từ tu tập thiền định. Dĩ nhiên, Sư không có ý nói rằng thiền định có thể thay thế được tất cả những pháp môn khác. Sư nói rằng chánh định có khả năng giải trừ ác nghiệp, chứ...
Kinh Sách Liên Quan
Biên Niên Tự Thuật Của Thiền Sư Hư Vân , Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Kinh Lăng Già Tâm Ấn Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải , Đại Sư Hàm Thị
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh , Thích Như Tịnh
Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Những Đóa Hoa Thiền Trong Bát Nhã Tâm Kinh , Thiện Phúc
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Sơ Lược Về Thiền Tông Tào Động , Thiện Phúc
Tản Mạn Thiền Tâm , Thiện Phúc
Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thiền Định và Cuộc Sống , Thích Vạn Lợi
Thiền Môn Nhật Tụng , Khuyết Danh
Thiền Môn Nhựt Tụng , Khuyết Danh
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng , Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Thiền Tứ Niệm Xứ , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Thiền Uyển Tập Anh , Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Thiền Uyển Tập Anh , Lê Mạnh Thát
Thiền và Pháp Môn Vô Niệm , D. T Suzuki
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt , Hân Mẫn Thông Thiền
Viên Ngộ Phật Qủa Thiền Sư Ngữ Lục , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Yếu Lược Về Thiền Tông Lâm Tế Tập 1 , Thiện Phúc

Yếu Lược Về Thiền Tông Lâm Tế Tập 1
Đăng Ngày: 13/5/2024 | Xem: 55
Trong Phật giáo, thiền làm công việc của một ngọn đuốc đem lại ánh sáng cho một cái tâm u tối. Nói chung, mỗi tông phái thiền cung cấp cho hành giả với loại ánh sáng của nó, nhưng đều giúp cho hành giả có ánh sáng để thấy được mọi thứ. Giả như chúng ta đang ở trong một căn phòng tối tăm với một ngọn...
Kinh Sách Liên Quan
Biên Niên Tự Thuật Của Thiền Sư Hư Vân , Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Kinh Lăng Già Tâm Ấn Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải , Đại Sư Hàm Thị
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh , Thích Như Tịnh
Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Những Đóa Hoa Thiền Trong Bát Nhã Tâm Kinh , Thiện Phúc
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Sơ Lược Về Thiền Tông Tào Động , Thiện Phúc
Tản Mạn Thiền Tâm , Thiện Phúc
Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thiền Định và Cuộc Sống , Thích Vạn Lợi
Thiền Môn Nhật Tụng , Khuyết Danh
Thiền Môn Nhựt Tụng , Khuyết Danh
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng , Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Thiền Tứ Niệm Xứ , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Thiền Uyển Tập Anh , Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Thiền Uyển Tập Anh , Lê Mạnh Thát
Thiền và Pháp Môn Vô Niệm , D. T Suzuki
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt , Hân Mẫn Thông Thiền
Viên Ngộ Phật Qủa Thiền Sư Ngữ Lục , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Yếu Lược Về Thiền Tông Lâm Tế Tập 2 , Thiện Phúc

Sơ Lược Về Thiền Tông Tào Động
Đăng Ngày: 13/5/2024 | Xem: 54
Trong khi pháp môn của tông Lâm Tế là bắt tâm của các môn đồ phải tìm cách giải quyết một vấn đề không thể giải quyết được mà chúng ta gọi là tham công án hay thoại đầu. Chúng ta có thể xem pháp môn bí truyền của tông Lâm Tế rất là rắc rối, vì lối tham thoại đầu hay công án hoàn toàn vượt ra ngoài...

Duy Thức Học Yếu Lược Tập 2
Đăng Ngày: 13/5/2024 | Xem: 49
Du già tông là một trường phái tư tưởng khác, có liên quan mật thiết với Trung Quán; tuy nhiên, ảnh hưởng của triết học Du Già Sankhya thấy rõ trong Duy Thức tông do ngài Vô Trước thành lập vào khoảng năm 400 sau Tây lịch, đặt giải thoát trên sự quán tưởng nội quán được gọi là phép Du Già.
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Học Yếu Lược Tập 1 , Thiện Phúc
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Khảo Nghiệm Duy Thức Học Trọn Bộ 2 tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Duy Thức Học Yếu Lược Tập 1
Đăng Ngày: 13/5/2024 | Xem: 55
Duy Thức Tông là một trong những trường phái chính của truyền thống Đại thừa được sáng lập vào thế kỷ thứ tư bởi ngài Vô Trước, nhấn mạnh tất cả mọi thứ đều là những biến cố của tâm. Duy Thức Tông còn được gọi là Duy Thức Gia hay Pháp Tướng tông. Nói về sự phát triển của Duy Thức Tông tại Ấn Độ, sau...
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Học Yếu Lược Tập 2 , Thiện Phúc
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Khảo Nghiệm Duy Thức Học Trọn Bộ 2 tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Từ Điển Tác Phẩm Kinh Luật Luận Phật Học Việt Nam
Đăng Ngày: 12/5/2024 | Xem: 53
Từ điển này chỉ biên soạn những tác phẩm Kinh-Luật-Luận do chư Tôn đức Tăng Ni, dịch giả, học giả, giới tri thức Phật giáo dịch, chú giải, giảng giải,… sang Việt ngữ. Từ điển đã biên soạn hầu như tất cả những tác phẩm Kinh-Luật-Luận được dịch ra Việt ngữ đã có mặt ở Việt Nam từ khởi thủy cho đến...
Kinh Sách Liên Quan
Tam Tạng Pháp Số , Lê Hồng Sơn
Từ Điển Đạo Uyển , Đạo Uyển
Từ Điển Hư Từ Hán Ngữ Cổ Đại Và Hiện Đại , Khuyết Danh
Từ Điển Phật Học Hán Việt , Kim Cương Tử
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt , Hân Mẫn Thông Thiền

Từ Điển Hư Từ Hán Ngữ Cổ Đại Và Hiện Đại
Đăng Ngày: 12/5/2024 | Xem: 50
Kinh Sách Liên Quan
Tam Tạng Pháp Số , Lê Hồng Sơn
Từ Điển Đạo Uyển , Đạo Uyển
Từ Điển Phật Học Hán Việt , Kim Cương Tử
Từ Điển Tác Phẩm Kinh Luật Luận Phật Học Việt Nam , Sa Môn Thích Hạnh Thành
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt , Hân Mẫn Thông Thiền

Từ Điển Thiền Tông Hán Việt
Đăng Ngày: 12/5/2024 | Xem: 44

Từ Điển Phật Học Hán Việt
Đăng Ngày: 12/5/2024 | Xem: 46

Đạo Phật Với Con Người
Đăng Ngày: 11/5/2024 | Xem: 30
Nhìn sâu vào thảm trạng của nhân loại, nếu ai là người còn có chút lương tâm, tất nhiên không khỏi bùi ngùi, cảm động. Đã có sự cảm động, hẳn là phải được phát hiện ra bằng công việc làm " cho vui, cứu khổ ", tùy theo hoàn cảnh và năng lực của mình.
Kinh Sách Liên Quan
Bình An Trong Nhân Gian , Khuyết Danh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Giáo Và Nhân Sanh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Mộng Du Tập
Đăng Ngày: 03/5/2024 | Xem: 59
Lúc tôi ở am Tam Nhất, có cư sĩ Vương Dung Ngọc ở Hóa Châu đến thưa rằng: - Đệ tử tâm hướng về đạo đã lâu mà chí chưa được chuyên nhất. Con nghĩ rằng sống phải có danh giáo, lấy trung hiếu làm đầu, thẹn mình chưa được công danh để tỏ lòng trung với vua, chưa gánh đá để tỏ lòng hiếu với từ thân, tâm...
Kinh Sách Liên Quan
Đường Mây Trong Cõi Mộng , Cư Sĩ Nguyên Phong
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Nhất Mộng Mạn Ngôn , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh

Phật Tử
Đăng Ngày: 03/5/2024 | Xem: 57
Phật tử là người tu học theo đạo Phật hay người muốn giác ngộ như Phật. Nói cách khác, người Phật tử là người đi tìm sự thật nơi con người và vũ trụ theo kinh nghiệm của Phật, bậc giác ngộ hoàn toàn.
Kinh Sách Liên Quan
Mi Tiên Vấn Đáp , Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Phật Giáo Vấn Đáp , Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Phật Học Vấn Đáp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Học Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Phật Học Vấn Đáp Loại Biên , Cư Sĩ Như Hòa
Phật Pháp Vấn Đáp , Phạm Kim Khánh
Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Tịnh Độ Vấn Đáp , Thích Nhuận Nghi
Vấn Đáp Về Tịnh Độ , Cư Sĩ Dương Đình Hỷ

Thắng Pháp Tập Yếu Luận
Đăng Ngày: 03/5/2024 | Xem: 44
Văn học Abhidhamma có thể xem là môn Tâm Lý Học của Phật giáo vì bốn vấn đề đƣợc đem ra giải thích cặn kẽ hoàn toàn thuộc về con ngƣời và đặc biệt là phần tâm thức. Bốn pháp đƣợc đề cập là Citta (tâm), Cetasika (tâm sở), Rùpa (Sắc) và Nibbàna (Niết bàn). Tâm, Tâm sở, Niết bàn dĩ nhiên thuộc về tâm...
Kinh Sách Liên Quan
Rộng Mở Tâm Hồn , Ngọc Cẩm
Tâm Và Ta , Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Truyền Tâm Pháp Yếu , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Phật Giáo và Xã Hội
Đăng Ngày: 03/5/2024 | Xem: 52
Xã hội là một tập hợp đa dạng bởi nhiều thành phần khác nhau, là mối tương tác đa phương mà tự thân có thể tốt hay xấu dựa trên các giải pháp được chọn lựa của đại khối dân chúng trước những biến động được phát sinh từ những bất đồng quan điểm, những xung đột quyền lợi v.v... và, những nỗ lực kết...
Kinh Sách Liên Quan
Định Nghiệp Trong Phật Giáo , Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Lược Sử Phật Giáo , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Nhận Thức Luận Phật Giáo và Không Thánh Trung Quán Luận , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Phật Giáo và Giáo Dục , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Phật Giáo Và Nhân Sanh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Không Sanh Không Diệt
Trước khi thảo luận vấn đề Không Sanh Không Diệt, đầu tiên nương theo “Pháp Hữu Vi” chúng ta bàn đến vấn đề Có Sanh Có Diệt để so sánh thì dễ bắt tay vào. Con người chúng ta trong một thời kỳ sanh mạng kể từ khi sanh ra cho đến khi chết, nếu dùng trí tuệ của nhãn quang trầm tư quán sát kỹ thì mới...

Khảo Nghiệm Duy Thức Học Trọn Bộ 2 tập
Duy Thức Học, người nào nếu như nghiên cứu đến cũng phải công nhận là một môn học rất thực tế, rất sống động, có giá trị thời gian và không gian trong mọi lãnh vực xây dựng con người tiến bộ cũng như kiến tạo xã hội văn minh theo chiều hướng tâm linh. Ngoài sự thỏa mãn phần nào vấn đề thắc mắc của...
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Lược Thích , Di Lặc Bồ Tát
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Luận Hiển Dương Thánh Giáo Trọn Bộ 2 tập , Bồ Tát Vô Trước
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

123456