Pháp Luận

Xem Dạng Khác Sắp Xếp Thứ Tự
100 Câu Hỏi Phật Pháp Tập 2
Phật tử đến chùa thọ Bát quan trai giới, tức thọ giới luật tu theo phẩm hạnh cao đẹp của người xuất gia, dù chỉ trong một ngày đêm, thì cũng không được lạy các bàn thờ vong ở trong chùa. Ngoại trừ các bàn thờ của chư vị tôn túc xuất gia. Tại sao không được lạy? Như thế có phải là người Phật tử thọ...
Kinh Sách Liên Quan
Một Trăm Câu Hỏi Phật Pháp Tập 1 , Thượng Tọa Thích Phước Thái
Phật Giáo Vấn Đáp , Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Phật Học Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Phật Học Vấn Đáp , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Học Vấn Đáp Loại Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phật Pháp Bách Vấn , Huyền Ngu Quảng Tánh
Tịnh Độ Hoặc Vấn , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Tịnh Độ Vấn Đáp , Thích Nhuận Nghi

Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học
Duy thức học là một trong hai tông phái -L-/lớ n của Phật giáo Đại thừa, phát triển cực kỳ rầm rộ ở các nước Viễn Đông. Riêng ở nước ta, tư tưởng Duy thức học được xuất hiện tương đối sớm. Từ thời ngài Thường Chiếu (?-1203) chúng ta thấy Thiền sư Thường Chiếu của Thiền Kiến Sơ đã đề'cập đến phạm trù...
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Sự Kiện Quan Trọng Nhất Của Đời Người
Con người vốn do tâm thức và thể xác hòa hợp thành, tâm thức không biến hoại nhưng thể xác thì biến hoại tuân theo quy luật sanh lão bệnh tử. Mỗi khi tâm thức rời khỏi thể xác hơi thở không còn hơi ấm tiêu tan đời sống chấm dứt gọi là chết, sự thật thể xác có chết nhưng tâm thức thì không mất.
Kinh Sách Liên Quan
Chết An Lạc Tái Sanh Hoan Hỷ , Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chết và Tái Sanh , Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sanh , Diệu Hạnh Giao Trinh và Chân Giác Bùi Xuân Lý
Chuyện Vãng Sanh Tập 1 , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương , Liên Xã Đài Trung
Người Chết Đi Về Đâu , Nguyên Châu
Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Sống và Chết , Hòa Thượng Thích Như Điển
Tạng Thư Sống Chết , Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Sự Kiện Quan Trọng Nhất Của Đời Người
Con người vốn do tâm thức và thể xác hòa hợp thành, tâm thức không biến hoại nhưng thể xác thì biến hoại tuân theo quy luật sanh lão bệnh tử. Mỗi khi tâm thức rời khỏi thể xác hơi thở không còn hơi ấm tiêu tan đời sống chấm dứt gọi là chết, sự thật thể xác có chết nhưng tâm thức thì không mất.
Kinh Sách Liên Quan
Chết An Lạc Tái Sanh Hoan Hỷ , Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chết và Tái Sanh , Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sanh , Diệu Hạnh Giao Trinh và Chân Giác Bùi Xuân Lý
Chuyện Vãng Sanh Tập 1 , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương , Liên Xã Đài Trung
Người Chết Đi Về Đâu , Nguyên Châu
Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Sống và Chết , Hòa Thượng Thích Như Điển
Tạng Thư Sống Chết , Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết
Trung Phong thiền sư, nói nguyên nhân người đời nay tham Thiền không linh nghiệm vì chẳng cho rằng sanh tử vô thường là một sự kiện trọng đại. Cùng một lý ấy, nguyên nhân khiến cho người niệm Phật không linh nghiệm cũng vậy: Chẳng coi trọng sanh tử vô thường, tâm vì sanh tử chẳng tha thiết. Tâm sanh... Xem: 23
Kinh Sách Liên Quan
Khuyên Người Niệm Phật Tập 1 - Tập 4 , Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Cảnh , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Niệm Phật Chỉ Nam , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Niệm Phật Pháp Yếu , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận , Tịnh Sĩ
Niệm Phật Thành Phật , Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Thập Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sanh
Con người luôn luôn chết đi với một trong các trạng thái tâm thức: thiện, ác hoặc vô ký (tức là không thiện không ác). Trong trường hợp đầu, người sắp chết mang trong tâm thức của mình một đối tượng thiện, ví dụ như Tam Bảo (Phật, Pháp và Tăng) hay là vị thầy Bổn sư của mình và làm phát khởi tín tâm... Xem: 7
Kinh Sách Liên Quan
Chết An Lạc Tái Sanh Hoan Hỷ , Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chết và Tái Sanh , Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chuyện Vãng Sanh Tập 1 , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương , Liên Xã Đài Trung
Liên Hoa Sanh , Trần Tuấn Mẫn
Tây Tạng Sanh Tử Thư , Cư Sĩ Nguyên Phong

Tịnh Học Thù Thắng
Trong kinh Đại Tập nói: Nếu người chỉ niệm đức PHẬT A DI ĐÀ, đó gọi là thiền mầu rất cao cả. Lúc người chí thành tưởng tượng thấy đức PHẬT A DI ĐÀ, liền được pháp không sanh diệt. Cho nên chúng ta phải biết Thiền Định và Tịnh Độ chỉ có một thể, sự lý chẳng khác nhau. Thấy người đời phần nhiều dùng... Xem: 7
Kinh Sách Liên Quan
Niệm Phật Cảnh , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Niệm Phật Chỉ Nam , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư , Thượng Tọa Thích Minh Quang
Niệm Phật Pháp Yếu , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận , Tịnh Sĩ
Niệm Phật Thành Phật , Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Thập Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Niệm Phật Chỉ Nam
Tất cả pháp đều từ tâm lưu xuất, tất cả pháp cũng đều trở về tâm, do đó, chỉ có thấu suốt nguồn tâm mới là căn bảncủa sự giải thoát. Đây là nguyên lý chung của toàn bộ hệ thống giáo lý đạo Phật. Tất cả pháp môn chỉ là phương tiện hỗ trợ để đạt đến chỗ cứu cánh này, niệm Phật cũng như vậy. Vì thế nên... Xem: 18
Kinh Sách Liên Quan
48 Pháp Niệm Phật , Sa Môn Thích Tịnh Lạc
Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật , Thích Nguyên Anh
Niệm Phật Cảnh , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư , Thượng Tọa Thích Minh Quang
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh , Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Niệm Phật Luận , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Niệm Phật Pháp Yếu , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Phật , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận , Tịnh Sĩ
Niệm Phật Thành Phật , Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Thành Phật , Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
Niệm Phật Thập Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Niệm Phật Vô Tướng , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật , Cư Sĩ Diệu Âm

Nhận Thức Phật Giáo
Thời nay, chúng ta thấy ở rất nhiều quốc gia khu vực khác, người học Phật càng ngày càng nhiều. Thế nhưng rốt cuộc Phật pháp là gì thì người chân thật có thể hiểu được rõ ràng tường tận lại không nhiều. Do đó, đề giảng này đích thực là vô cùng quan trọng. Vào những năm đầu dân quốc ở Trung Quốc,... Xem: 21
Kinh Sách Liên Quan
Cẩm Nang Của Người Phật Tử , Khải Thiên
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Trình Phật Học , Lê Kim Kha
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Phật Giáo Và Cuộc Sống , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Phật Học Trung Đẳng Tập 1 , Nguyễn Khuê
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ

Pháp Môn Tịnh Độ
Giáo pháp của đức Bổn Sư hiện được lưu truyền khắp thế giới gồm có nhiều pháp môn. Ở nước Việt Nam ta pháp môn phổ biến nhất, duy có pháp môn Tịnh Ðộ. pháp môn nầy cơ hồ như lấn át luôn cả pháp môn Thiền Tông là pháp môn chính truyền từ phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi cho đến Tổ Thiệt Diệu Liễu Quán. Hiện nay... Xem: 19
Kinh Sách Liên Quan
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người niệm Phật cầu sinh tịnh độ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Lá Thư Tịnh Độ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Long Thư Tịnh Độ , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Pháp Môn Hạnh Phúc , Nguyên Phố
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tịnh Độ Hoặc Vấn , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Nhập Môn , Cư Sĩ Diệu Âm
Tịnh Độ Pháp Ngữ , Nhiều Dịch Giả
Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tịnh Độ Tập Yếu , Thích Nữ Minh Tâm
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Tịnh Độ Vấn Đáp , Thích Nhuận Nghi
Tịnh Độ Vựng Ngữ , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Tuyển Tập Khuyến Tu Tịnh Độ , Nguyễn Long

Khảo Cứu Về Tinh Độ Tông
Tông Tịnh độ lấy sự niệm Phật làm nhân duyên, dựa trên lời nguyện của Phật A Di Đà, lúc Phật còn là Bồ tát Pháp Tạng (Dharmakara) như dựa vào một sức cứu độ ngoài ta (tha lực), và cầu sanh về nước Tịnh (Tịnh độ, hay nói đúng hơn, Tịnh thổ), mà tiếng Phạn gọi là Sukhâvati: đất trong sạch an lành.... Xem: 17
Kinh Sách Liên Quan
Khái Luận Tịnh Độ Giáo , Thích Nhuận Đạt
Lá Thư Tịnh Độ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tịnh Độ Hoặc Vấn , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Pháp Ngữ , Nhiều Dịch Giả
Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tịnh Độ Tập Yếu , Thích Nữ Minh Tâm
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Tịnh Độ Vấn Đáp , Thích Nhuận Nghi
Tịnh Độ Vựng Ngữ , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Tư Tưởng Tịnh Độ Tông , Hòa Thượng Thích Như Điển
Tuyển Tập Khuyến Tu Tịnh Độ , Nguyễn Long
Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Tuyển Tập Khuyến Tu Tịnh Độ
Pháp môn Tịnh Độ gọi là phương tiện thứ nhất trong các phương tiện, là vô thượng liễu nghĩa trong các pháp liễu nghĩa, viên đốn đến cùng cực trong các pháp viên đốn. Đại sư Ngẫu Ích nói: “Chư Phật vì thương xót chúng sanh mê mờ nên theo căn cơ mà giáo hóa, tuy nẻo về không hai nhưng phương tiện có... Xem: 28
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tịnh Độ Hoặc Vấn , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Nhập Môn , Cư Sĩ Diệu Âm
Tịnh Độ Pháp Ngữ , Nhiều Dịch Giả
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Vựng Ngữ , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Tư Tưởng Tịnh Độ Tông , Hòa Thượng Thích Như Điển
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Long Thư Tịnh Độ
Vì cõi Tịnh độ do nơi bổn nguyện của Phật A Di Đà sáng lập, mà Phật A Di Đà gốc là đồng tu với Ngài một lượt. Khi Ngài chưa thành Phật, thì Đức A Di Đà cũng chưa thành Phật. (Hồi kiếp vô lượng quá khứ trở về trước, có một thuở Đức A Di Đà và Đức Thích Ca đồng tu một lượt. Lúc Vô Tránh Nhiệm tức là... Xem: 38
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tịnh Độ Nhập Môn , Cư Sĩ Diệu Âm
Tịnh Độ Pháp Ngữ , Nhiều Dịch Giả
Tịnh Độ Vựng Ngữ , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Tư Tưởng Tịnh Độ Tông , Hòa Thượng Thích Như Điển

Khai Thị 6
Phật quang ví như công ty điện lực. Như trong nhà chúng ta có trang bị một hệ thống điện lực gồm dây điện, đèn điện, tất cả đều được nối thông với nhau. Nhưng nếu chúng ta không bấm nút điện, bóng đèn sẽ không chiếu sáng và trong phòng rốt cuộc vẫn còn bị tối đen. Vì sao? Bởi điện không thông tới... Xem: 19
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất , Đại Sư Diệu Liên
Khai Thị 1 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 2 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 3 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 4 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 5 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 , Linh Nham Tùng Thư
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2 , Linh Nham Tùng Thư
Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị , Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Khai Thị 5
Pháp-môn tu Ðạo thì có tới tám vạn bốn ngàn thứ và thứ nào quý vị cũng nên hiểu biết đôi chút, chứ đừng chỉ biết độc nhất có mỗi một thứ mà thôi. Nếu về pháp-môn nào quý vị cũng có được chút ít khái niệm thì dần dần quý vị sẽ hiểu được mọi các pháp-môn. Nếu chỉ hiểu một pháp-môn thì khó mà thể hội... Xem: 18
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất , Đại Sư Diệu Liên
Khai Thị 1 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 2 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 3 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 4 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 6 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 , Linh Nham Tùng Thư
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2 , Linh Nham Tùng Thư
Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị , Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Khai Thị 4
Trước đây trong vô lượng kiếp, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát được Thiên Quang Vương Tĩnh Trú Như-lai diễn pháp Ðại-bi Thần Chú cho nghe, lấy bàn tay sắc vàng xoa đầu, khiến Ngài, khi nghe xong liền chứng được quả vị Bồ-tát bậc Bát-địa. Ngài liền sanh tâm đại hoan hỷ rồi lập tức phát nguyện lớn như sau:... Xem: 20
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất , Đại Sư Diệu Liên
Khai Thị 1 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 2 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 3 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 5 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 6 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 , Linh Nham Tùng Thư
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2 , Linh Nham Tùng Thư
Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị , Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Khai Thị 3
Tôi thì chưa thấy có người nào mến chuộng Phật Pháp mà dụng công đến độ như mến chuộng tiền của cả! Các bạn xem, người mến mộ Phật Pháp dù ham thích Phật Pháp đến thế nào đi nữa thì cũng có lúc mệt mỏi, lạy Phật, tụng Kinh hoặc niệm chú hơi lâu thì cảm thấy mệt. Thế nhưng, nếu đi kiếm tiền, thì dù... Xem: 22
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất , Đại Sư Diệu Liên
Khai Thị 1 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 2 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 4 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 5 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 6 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 , Linh Nham Tùng Thư
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2 , Linh Nham Tùng Thư
Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị , Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Khai Thị 2
Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng thấy túp lều tranh của Ngài hừng hực lửa đỏ. Ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa không trung và túp lều tranh thì sáng rực như ban ngày. Nhiều người chạy đến mộ, hô hoán: "Nhà Hiếu Tử bị cháy rồi!" Cả trăm người trong làng hè nhau xách gáo, đem xô tới để... Xem: 19
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất , Đại Sư Diệu Liên
Khai Thị 1 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 3 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 4 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 5 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 6 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 , Linh Nham Tùng Thư
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2 , Linh Nham Tùng Thư
Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị , Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Khai Thị 1
Ngày đêm như tên bắn, năm tháng như thoi đưa. Sóng trên sông, ngọn sau đẩy ngọn trước; cảnh đẹp mau tàn. Ðời người tuổi trẻ qua nhanh, chẳng mấy chốc sẽ già chết hủ diệt, không lưu lại dấu vết, đủ thấy mọi thứ thật vô thường. Do mọi thứ vô thường nên mình phải mau tìm nơi quy túc. Quý-vị rất là may... Xem: 18
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất , Đại Sư Diệu Liên
Khai Thị 2 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 3 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 4 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 5 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 6 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 , Linh Nham Tùng Thư
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2 , Linh Nham Tùng Thư
Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị , Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Khái Luận Tịnh Độ Giáo
Nếu chúng ta hiểu rằng Thiền, Mật, Tịnh là những viên thuốc hay mà bậc Đại Giác tặng cho chúng sinh đế tịnh hóa sự trở ngại, nhiều chuyện rắc rối, đau khổ do ba nghiệp hư vọng gây ra, để làm sạch môi trường (cảnh giới) thì không cỏ gì gay cấn cả. Và, nếu chủng ta biết sử dụng “gia bảo ” cộng với... Xem: 14
Kinh Sách Liên Quan
Lá Thư Tịnh Độ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tịnh Độ Hoặc Vấn , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Nhập Môn , Cư Sĩ Diệu Âm
Tịnh Độ Pháp Ngữ , Nhiều Dịch Giả
Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tịnh Độ Tập Yếu , Thích Nữ Minh Tâm
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Tịnh Độ Vấn Đáp , Thích Nhuận Nghi
Tịnh Độ Vựng Ngữ , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Tư Tưởng Tịnh Độ Tông , Hòa Thượng Thích Như Điển
Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

12345678910...