Pháp Luận


Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận
Nầy các Phật Tử! Nếu có người thọ giữ lời Phật, hay vì chúng sanh mà diễn nói pháp, trước tiên nên xưng dương công đức của Phật. Chúng sanh nghe điều ấy rồi có thể phát tâm cầu trí huệ Phật. Sau khi phát tâm rồi thì hạt giống Phật không bị mất đi. Nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nhớ nghĩ đến Phật đến Pháp là nhớ nghĩ đến Như Lai. Lúc thực hành con đường Bồ Tát vì cầu pháp, cho đến A Tăng Kỳ kiếp thọ các khó khăn, hãy nên nhớ rằng vì Bồ Tát thuyết pháp cho đến một câu và Bồ Tát nghe qua pháp ấy rồi liền dạy tiếp theo làm cho lợi lạc hoan hỷ. Đó là đang trồng căn lành tu tập Phật Pháp. Chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì muốn dứt trừ các khổ não sanh tử của vô lượng chúng sanh từ trong vô thỉ. Bồ Tát Ma Ha Tát muốn thành vô lượng thân tâm, khuyên tu tinh tấn, sâu phát đại nguyện. Hành nhiều phương tiện, khởi đại từ tâm, cầu đại trí tuệ vô kiến đảnh tướng. Cầu tất cả các pháp của chư Phật. Nên biết rằng pháp ấy nhiều không thể tính được. Vì pháp nhiều như thế, nên phước đức quả báo cũng nhiều không thể kể xiết. Như Lai nói rằng, giả như các Bồ Tát chỉ mới phát tâm ban đầu nhớ nghĩ đến quả báo của phước đức thôi, mà cho đến trăm ngàn vạn kiếp nói cũng chẳng cùng tận.  Xem: 69 

Kinh Sách Liên Quan
Vãng Sanh Luận , Đại Sư Ấn Thuận
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Luận Đại Trượng Phu , Hòa Thượng Thích Trí Quang
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm

Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận
 Xem: 88 

Kinh Sách Liên Quan
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Luận Đại Trượng Phu , Hòa Thượng Thích Trí Quang
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Bồ Đề Tư Lương Luân , Hòa Thượng Thích Như Điển

Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luật, nguyên đề Tối Cực Thanh Tịnh Bồ Tát Giới Tạng Trì Giới Hành Tướng Bồ Đề Chánh Đạo Luận, là một trong những kiệt tác của thượng sư Tsong Kha Pa, tổ sư khai sáng phái "Mũ Vàng" của Mật tông Tây Tạng. Theo truyền thuyết, Thượng sư là hóa thân của đức văn thù, thị hiện là một nhà tôn giáo vĩ đại, một bậc học giả uyên bác, tinh thông Tam tạng và cũng là một nhà canh tân vĩ đại của Phật giáo Tây Tạng vào thế kỉ thứ mười bốn!  Xem: 83 

Kinh Sách Liên Quan
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Luận Đại Trượng Phu , Hòa Thượng Thích Trí Quang

Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma
Quyển Bồ Tát Giới Bổn được trích lục từ phẩm Giới Ba La Mật, phần Bồ Tát Địa của bộ Du Già Sư Địa Luận. Tương truyền, ngài Vô Trước, vị tổ khai sáng Duy Thức Tông (hay Du Già Tông) ở Ân Độ, khi nghiên cứu về Bát Nhã đã khởi nhiều nghi vấn, ngài bèn nhập Nhật Quang Định, mỗi đêm xuất thần lên cung trời Đâu Suất hỏi pháp Bồ tát Di Lặc, và ngài Di Lặc đã giảng bộ Du Già Sư Địa Luận này.  Xem: 80 

Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Luận Đại Trượng Phu , Hòa Thượng Thích Trí Quang
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Bồ Đề Tư Lương Luân , Hòa Thượng Thích Như Điển

Bồ Đề Tư Lương Luân
Phật là kẻ ở nơi tất cả đều biết và giác ngộ. Đây nghĩa là Phật. Những gì đáng biết thì biết được. Lại ở nơi vô trí, thùy miên mà giác ngộ vậy. Giác ấy có nghĩa là giác ngộ, lìa vô trí và thùy miên (ngủ, nghỉ) Lại nữa những vị dịch chữ Phạn không rõ chữ giác nầy. Chỉ có nghe tên khắp cả ba cõi; nên có thể giác. Tất cả chư Phật có được giác là cái giác nầy. Tất cả các loại trí chỉ có Phật mới biết, mà chẳng phải Thanh Văn, Độc Giác hay Bồ Tát là những vị mà cộng pháp chưa hoàn toàn đầy đủ. Những vị nầy không phải là không lầm lỗi. Cho nên quá khứ, vị lai, hiện tại chia ra những kẻ bên trên như thế mà nên chắp tay, giữ gìn cung kính, đảnh lễ. Ta nay nói, tự phân biệt như giáo pháp mà những kinh điển kia đã nói rồi. Nay cũng lại như thế mà nói thôi.  Xem: 65 

Kinh Sách Liên Quan
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phạm Võng Bồ Tát Giới , Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm


Thắng Man Giảng Luận
«Phật tính bình đẳng trong tất cả chúng sanh,» hiểu được điều này bằng những suy luận của lý trí không phải là khó, nhưng hiểu bằng tất cả tâm nguyện và chí hướng cao cả, để rồi nỗ lực dũng mãnh, kiên quyết mà thành tựu, thì ngay cả đến những bậc thiện trí của thế gian nhiều khi cũng phải phân vân. Cho nên, để minh họa ý nghĩa này một cách sống động và thâm thiết, kinh Pháp hoa đã hình dung Tôn giả Xá-lợi-phất như là biểu tượng cho sự tương phản giữa tâm tư vĩ đại của bậc thượng trí với những giới hạn khắt khe của thực tế sinh hoạt  Xem: 66 


Phát Bồ Đề Tâm Luận
Có một pháp gọi là Ðại phương đẳng[3], tối thượng diệu[4], thuộc Ma đắc lặc già tạng[5], là chỗ tu hành của bồ tát. Pháp đó có năng lực (một) khuyến khích các vị bồ tát vui thích tu tập Vô thượng bồ đề; (hai) có thể làm cho chúng sanh phát tâm rộng sâu; (ba) kiến lập thệ nguyện đều vì trang nghiêm bồ đề[6]; (bốn) bằng caùch xả thân mạng tài bảo để nhiếp phục tham lận; (năm) tu tập ngũ tụ giới[7] để dẫn dạy chúng sanh không phạm cấm hạnh; (sáu) hành tất cánh nhẫn[8] để điều phục sân si; (bảy) phát khởi tinh tấn một cách mạnh mẽ để an chỉ chúng sanh; (tám) thực tập các thiền định để biết các loại tâm tánh; (chín) tu hành trí tuệ để diệt trừ vô minh; (mười) ngộ nhập như thật pháp môn để rời xa các chấp trước; (mười một) nói bày các pháp rất sâu là không, vô tướng; (mười hai) xưng tán công đức để Phật chủng không đoạn dứt. Có vô lượng phương tiện như vậy làm pháp môn thanh tịnh trợ giúp đạo bồ đeà. Ðây chính là những pháp thượng thượng thiện mà tôi muốn phân biệt, chỉ bày rõ ràng cho hết thảy chúng sanh đạt đến cứu cánh là quả vị Vô thượng chánh đẳng chánh giác.  Xem: 75 

Kinh Sách Liên Quan
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Bồ Đề Tư Lương Luân , Hòa Thượng Thích Như Điển

Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ
Niệm Phật Tam Muội là phương tiện dễ dàng nhứt, nhiếp cả phàm Thánh, lợi độn gồm thâu, đệ nhứt liễu nghĩa, chí viên chí đốn, khi được nhứt niệm là thẳng vào Phật hải. Người đời chấp danh không hiểu lý, nghe những kẻ ngũ nghịch nhiều tội chỉ cần mười niệm cũng được vãng sanh nên cho là chuyên nhiếp những kẻ phàm liệt độn căn, đó là mê lầm diệu chỉ của Phật, hủy báng thâm kinh vậy.  Xem: 118 


123