Pháp Luận

Theo Thứ Tự
Tin Sâu Pháp Môn Tịnh Độ
Đăng Ngày: 30/5/2024 | Xem: 12
Kinh Pháp Hoa dạy, đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên lớn “khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Chính vì thế, sau khi thành Phật, bằng tất cả tấm lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Ngài đã chu du khắp nước Ấn Độ để hoằng hóa độ sinh. Chỉ với mục đích là làm sao đưa hết thảy chúng...

Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận Thích Yếu
Diệt Tận Định còn gọi là Diệt Thọ Tưởng Định, hoặc Đệ Cửu Thứ Đệ Định. Diệt Tận Định là tạm thời diệt hết sáu Thức trước và Thức thứ bảy ô nhiễm. Vì vậy gọi là Diệt Tận Định. Lại vì Thọ và Tưởng là nhân tố quan trọng nhất khiến cho hữu tình sanh tử lưu chuyển; vì thế, diệt trừ Thọ và Tưởng là chủ...
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Vãng Sanh Thập Nghi Quảng Ngũ Uẩn Chư Luận Giảng Ký , Đại Sư Đạo Nguyên

Biện Pháp Pháp Tánh Luận
Vô Trước (Skt. Asaṅga) sinh vào khoảng năm 375 CN tại Purushapura, thành phố chính của Gandhara, miền bắc Pakistan ngày nay. Người mẹ bà la môn của ông, Prakashashila (Skt. Prakāśaśīla), ở kiếp trước, từng là một học giả Phật giáo uyên bác, sùng kính Bồ tát Quán Thế Âm. Trong một cuộc tranh luận với...
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Khảo Nghiệm Duy Thức Học Trọn Bộ 2 tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Định Nghiệp Trong Phật Giáo
Đăng Ngày: 30/4/2024 | Xem: 63
Ðức Phật thành Phật là do Ngài chiêm nghiệm hai mặt lưu chuyển và hoàn diệt của nguyên lý 12 Duyên khởi mà thành tựu. Trong kinh A-hàm đức Phật nói: "Thế nào là nguyên lý Duyên khởi? Nghĩa là do duyên với Vô minh mà Hành khởi sinh, dù Phật có ra đời hay không ra đời, nguyên lý ấy vẫn thường trú,...
Kinh Sách Liên Quan
Lược Giảng Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo , Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Giảng Ký , Ni Sư Thích Nữ Huệ Hạnh
Thiện Ác Nghiệp Báo , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Tổng Quan Về Nghiệp , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Triết Lý Về Nghiệp , Hộ Tông

Thức Biến
Đăng Ngày: 29/4/2024 | Xem: 57
Lý Duy tâm thông thƣờng phân biệt thật giả chỉ là thiên chấp, vì lý ấy nhận có cảnh thiệt nhƣng tâm hồn ngƣời đã tô màu cho các cảnh đó, nhƣ lớp vỏ trùm lên gỗ, gia vị hòa vào thức ăn. Nhƣng lý ấy nào có biết thật giả, đó chỉ là đối đãi mà có, chứ cảnh trong mê đối với lúc mê vẫn thật.
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Khảo Nghiệm Duy Thức Học Trọn Bộ 2 tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Biên Niên Tự Thuật Của Thiền Sư Hư Vân
Tên tục của tôi là Trai. Dòng họ xuất thân từ Lan Lăng là hậu duệ của vua Lương Võ Đế. Gia tộc cư ngụ tại tỉnh Hồ Nam, huyện Tương Lương. Cha tên Ngọc Đường, mẹ tên Nhan Thị. Năm đầu đời nhà Thanh, cha làm quan tại tỉnh Phú Kiến. Năm mậu tuất và kỷ hợi làm quan tại châu Vĩnh Xuân. Cha mẹ đã ngoài...
Kinh Sách Liên Quan
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt

Nhân Qủa
Đăng Ngày: 27/4/2024 | Xem: 72
Người Phật tử chơn thuần thiết tha với sự nghiệp tu tập, xin hãy chấm dứt ngay sự lãng phí thì giờ qua những cuộc nhàn đàm hý luận. Hãy thầm thầm mang tư tưởng từ bi hỷ xả của Phật Tổ vào đời sống hiện thực, hãy tự cải thiện mình và phục vụ tha nhân một cách tích cực, không mỏi mệt, không thối...
Kinh Sách Liên Quan
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Thượng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Luận Sử Tông Tịnh Độ
Nếu đem so sánh lý tưởng Đại đồng thế giới và Thiên đường thì cõi Đại đồng thế giới đẹp đẽ, vi diệu, thù thắng hơn. Tịnh độ là thế giới cư trú của chư Phật, Bồ-tát, Thánh hiền, cũng là đạo tràng thanh tịnh của chư Phật, Bồ- tát giáo hoá cứu độ chúng sanh. Cho nên trong tâm mỗi cá nhân đệ tử của Phật...
Kinh Sách Liên Quan
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Khái Luận Tịnh Độ Giáo , Thích Nhuận Đạt
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ , Cư Sĩ Minh Chánh
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Luận Tịnh Độ , Thích Ca Tài
Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận , Tịnh Sĩ
Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn

Tam Thiếp Hòa Tán và Chánh Tín Niệm Phật Kệ
Đăng Ngày: 19/2/2024 | Xem: 150
Tán, nghĩa là khen ngợi, ca tụng, xưng dương. Dùng những lời hay ý đẹp để ca ngợi gọi là tán thán. Trong Phật giáo, đặc biệt có những chương cú ca ngợi, xưng dương công đức và hạnh nguyện của Đức Phật và chư Bồ tát. Trong kinh điển Phật giáo, phần lớn những kệ tụng là để tán thán trí tuệ và công đức...
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Thông Tán Sớ , Thích Thọ Phước
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán , Cư Sĩ Quảng Minh
Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Khái Niệm Tánh Không Phật Giáo , Hoang Phong
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán , Hòa Thượng Thích Chân Thường
Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Ngộ Tánh Luận , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa , Hòa Thượng Thích Như Điển
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Huyền Thanh
Vãng Sinh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo

Hiện Quán Trang Nghiêm Luận Lược Thích
Hiện quán, là trạng thái của trí năng quán và tánh chân thật sở quán kế hợp làm một, mang ý nghĩa nhận biết, thực nghiệm, hiện chứng hay thân chứng. Luận này được gọi là hiện quán là vì những gì nó diễn giải chính là hiện quán. Trang nghiêm, là tự thể kinh Đại Bát-nhã được trang sức bằng diệu pháp
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Luận Hiển Dương Thánh Giáo Trọn Bộ 2 tập
Hiển Dương Thánh Giáo luận là một trong những bộ luận quan trọng của Phật giáo Đại thừa, được ngài Vô Trước biên soạn (nhưng ngày nay, đa số các nhà nghiên cứu nhận định rằng ngài Thế Thân mới là người biên soạn bộ Luận thư này) để xiển dương giáo nghĩa của Duy Thức. Luận thư đề cập đến tất cả các...
Kinh Sách Liên Quan
Dị Tông Luận , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Luận Đại Thừa 100 Pháp , Lê Hồng Sơn
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Tịnh Độ , Thích Ca Tài
Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ , Sa Môn Thích Bửu Hà
Phật Thừa Tôn Yếu Luận , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Triệu Luận Lược Giải , Đại Sư Hám Sơn

Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam
Đăng Ngày: 11/2/2024 | Xem: 136
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh Trọn Bộ , Nguyễn Hiền Đức
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh , Thích Như Tịnh
Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ , Lão Cư Sĩ Nguyễn Hiến Lê

Thành Thật Luận
Lại nữa, Đức Phật trọn nên mười lực nên trí huệ đầy đủ. Bởi nhân duyên đi về nên nói có mười lực. Trước tiên là thị-xứ phi-xứ lực, là trí quyết định trong nhân quả vậy: biết từ nguyên nhân nầy sinh ra quả báo như vậy: chẳng sinh quả như kia, như làm điều chẳng lành, chắc bị khổ báo, chẳng sinh báo...
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Thành Thật Luận , Cư Sĩ Nguyên Hồng

Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay
Sự dị biệt giữa tôn giáo và khoa học được đánh dấu khởi đầu từ luận đề của Galilée và từ đó đã khiến nhiều người cho là hai thế giới này không thể nào gặp nhau được. Einstein khi đối chiếu Phật Giáo với các tôn giáo khác đã cho là: nếu có một tôn giáo có thể đáp ứng được những nhu cầu đòi hỏi của...
Kinh Sách Liên Quan
Vô Tận Trong Lòng Bàn Tay , Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận
Vũ Trụ Và Hoa Sen , Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận

Sống với Thán Dị Sao Của Ngài Thân Loan
Viết một quyển sách mà thay đổi được con người, ngay cả ngôn ngữ của chỉ một hàng cũng làm cho cuộc sống của con người được phong phú. Ngôn ngữ đó được gọi là một sự sâu thẳm chăng? Đó chính là sách viết, được gọi là “Thán Dị Sao”.
Kinh Sách Liên Quan
Thân Loan Thánh Nhân Toàn Thư , Hòa Thượng Thích Như Điển

Giáo Hành Tín Chứng
Đăng Ngày: 19/12/2023 | Xem: 166
Tịnh độ Chân tông là một con đường đặc thù cho những phàm phu “ác nặng chướng nhiều” như chúng ta, dẫn đến cõi Niết-bàn của sự an lạc và thanh tịnh tối thắng, đó là Tịnh độ. Chính ở Tịnh độ An Lạc này, chúng ta nhận ra Phật trí và đại từ bi tâm cứu độ chúng sinh thông qua Bản nguyện của Đức Phật A...

Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm, gọi đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, là bộ kinh điển trọng yếu hiển bày ý nghĩa tuyệt vời về nhân hạnh quả đức của Phật-đà như tạp hoa trang nghiêm rộng lớn viên mãn, vô tận vô ngại, qua các vị Bồ-tát lớn Phổ Hiền, Văn-thù, sau khi Phật thành đạo tại các nơi như Bồ Đề...
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 4 Tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Thành Duy Thức Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Trung Luận , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Luân Hồi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm
Đăng Ngày: 11/10/2023 | Xem: 257
Đến cuối đời, thời Pháp Hoa (Saddharma puṇḍarīka Sūtra, Đức Phật mới thọ ký cho Thanh Văn (śrāvaka) thành Phật và cho cả nữ nhân (là thành phần hạ liệt trong xã hội Ấn Độ cổ đại), cho nên đến Pháp Hoa mới thật hứa khả cho đại chúng thành Phật đạo, nghĩa là tất cả đại chúng lớn, bé, già, trẻ, nam, nữ...
Kinh Sách Liên Quan
Chuyện Tình Nhiều Kiếp Luân Hồi , Vương Thị Minh Tâm
Đèn Soi Nẻo Giác Và Luân Hồi , Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Những Chuyện Luân Hồi Hiện Đại , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Niệm Phật Dẫn Đi Khỏi Luân Hồi , Mạt Nhân Đạo Quang
Vòng Luân Hồi , Ni Sư Thích Nữ Giới Hương

Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh
Giải thích: Đại phương quảng Phật hoa nghiêm là bộ kinh được Quán môn y cứ. Pháp giới quán môn là pháp quán y cứ nơi bộ kinh. Đại phương quảng chính là pháp mà tất cả Như Lai đã chứng ngộ. Phật hoa nghiêm, là bậc (người) chứng ngộ khế hợp pháp giới. Về pháp thì chia ra thể, tướng và dụng. Về...
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 4 Tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Thành Duy Thức Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Trung Luận , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa
Hỏi về Bồ Tát có hai lọai. Nghĩa là về Đ n Tiệm Ngộ. Chia rõ hai lọai ấy thì có khác nhau chăng? Đáp rằng: Chính việc chứng lý thì gọi là Đ n Ngộ. Được Thánh hồi tâm thì gọi là Tiệm Ngộ. Kẻ chưa được Thánh thì chưa ngộ lý. Nếu dùng niềm tin để Ngộ thì gọi là Tiệm Ngộ . Kẻ ấy đã có sẵn căn tánh Đại...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa Giảng Giải , Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận , Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Pháp Hoa Bộ 1 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Huyền Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Thông Nghĩa , Ni Sư Hải Triều Âm
Pháp Hoa Tông Yếu , Ni Sư Hải Triều Âm
Pháp Hoa Tông Yếu , Hòa Thượng Thích Như Điển
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

12345678910...