Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Kinh Sách Dạng PDF

Tủ Sách Phật Học

Theo Thứ Tự
Pht Giáo Sơ Hc
Phật có chết, nhưng chết trong chổ không chết. Ví như con người, lúc chưa sinh thì không có chết, nhưng sau khi đã sinh ra, tất nhiên có ngày phải chết. Nhưng có một lý do không chết mà chưa ai nhận được. Thế gian cho rằng hễ tắt hơi thở là chết, đối với Phật pháp, thì đó chỉ là cái chết giả tướng,... Xem 56
Kinh Sách Liên Quan
Căn Bản Đạo Lộ , Ni Sư Hải Triều Âm
Căn Bản Phật Pháp , Ni Sư Hải Triều Âm
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Lý Căn Bản , Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Phật Pháp Căn Bản , Hòa Thượng Thích Đức Thắng

Cương Yếu Gii Lut
Tính chất của sách này, ngoài sự phổ thông nghiên cứu, còn là thực dụng nữa. Nội dung quyển sách này, trừ Thức xoa ma ni giới và Cụ túc giới ra, các giới đều được giới thiệu và ghi rõ về nghi thức thọ giới với tính cách thiết thực, đơn giản, rõ ràng, rất thích ứng với nghi thức thọ giới phổ thông. Xem 68
Kinh Sách Liên Quan
Giới Tì Kheo Trong Luật Tứ Phần , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Luật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Luật Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Luật Ma Ha Tăng Kỳ Tập 1 - 40 , Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Sa Di Luật Giải Trọn Bộ 2 Quyển , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Sa Di Luật Nghi Yếu Lược , Cư Sĩ Như Hòa
Sa Di Ni Kinh Luật , Khuyết Danh
Tổng Quan Về Giới Luật , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Từ Điển Tác Phẩm Kinh Luật Luận Phật Học Việt Nam , Sa Môn Thích Hạnh Thành
Tứ Phần Luật Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Tứ Phần Luật Quyển 2 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Tứ Phần Luật Quyển 3 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Tứ Phần Luật Quyển 4 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Tứ Phần Luật Quyển 5 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Tứ Phần Luật Quyển 6 , Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn , Thích Thọ Phước
Tưởng Niệm Hòa Thượng Luật Sư Thích Đổng Minh Tôn Sư , Nhiều Tác Giả

Ba Kinh Nht Tng
Phật Tổ tam kinh (佛祖三經) là ba bộ kinh sách của Phật và Tổ, bao gồm hai kinh là kinh Tứ thập nhị chương và kinh Phật di giáo do đức Phật thuyết, và một sách là Qui sơn cảnh sách do ngài Linh Hựu soạn. Danh mục Phật Tổ tam kinh có từ thời nào thì chưa ai biết được. Chỉ biết rằng, vào thời vua Nhân... Xem 80
Kinh Sách Liên Quan
Di Giáo Tam Kinh , Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Phật Tổ Tam Kinh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Tam Kinh Tịnh Độ , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Pht T Tam Kinh
Đức Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài nghĩ rằng lìa ham muốn, vắng lặng là hơn cả, ở trong đại định hàng phục các loài ma, và ở trong vườn Hươu chuyển bánh xe Tứ đế, độ bọn ông Kiều Trần Như năm người chứng được đạo quả. Tứ Thập Nhi Chương, Kinh Di Giáo, Quy Sơn Cảnh Sách Xem 76
Kinh Sách Liên Quan
Bốn Kinh Của Phật Tổ , Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Di Giáo Tam Kinh , Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Kinh Di Giáo , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Di Giáo , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Di Giáo , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Thánh Tri Phỏng
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh Giải , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Quy Sơn Cảnh Sách , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Quy Sơn Cảnh Sách , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Quy Sơn Cảnh Sách , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Tứ Thập Nhị Chương , Ni Sư Hải Triều Âm
Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa

Sa Di Lut Gii Trn B 2 Quyn
Yếu lược đây chính ngài Vân Thê Đại Sư rút ra trong kinh Sa Di Thập Giới và các kinh khác, nghĩa rất thiết yếu và văn dón gọn, vừa dễ, kẻ sơ cơ sa di học tập rõ ràng như xem trái để trong lòng bàn tay. Xem 75
Kinh Sách Liên Quan
Giới Sa Di và Giới Sa Di Ni , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Sa Di Luật Nghi Yếu Lược , Cư Sĩ Như Hòa
Sa Di Ni Kinh Luật , Khuyết Danh
Sa Di Oai Nghi Giản Lược , Thượng Tọa Thích Phước Thái

Kinh Kim Cang Lưc Ging
Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Phật ở nước xá vệ, tại rừng Kỳ-đà vườn Cấp-cô-độc, cùng với chúng đại tỳ-kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị. Lúc ấy gần đến giờ thọ trai của Đức Thế Tôn, ngài đắp y mang bát vào đại thành Xá-vệ khất thực. Trong thành ấy, Ngài theo thứ lớp khất thực, xong trở về... Xem 72
Kinh Sách Liên Quan
Chú Giải Kinh Kim Cang và Kinh Chánh Pháp Chưa Từng Có , Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Gậy Kim Cang Hét , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kim Cang Bát Nhã Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kim Cang Tông Thông , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Kim Cang Bát Nhã Giảng Nghĩa , Nguyên Hiển
Kinh Kim Cang Bát Nhã Luận Giải Toát Yếu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Kim Cang Dịch nghĩa và lược giải , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Đi Phương Đng Đi Tp Hin H Kinh Ging Ký Tp 2
Hiền Hộ Bồ Tát thay cho hàng đại chúng xuất gia đặt ra câu hỏi này. Vì lẽ nào? Hết thảy hữu tình trong thời Mạt Pháp chẳng khéo khải giáo, mà cũng chẳng có người khéo khải giáo! Cũng chẳng có người khéo hỏi, khéo đáp, nhằm thuận tiện truyền lại giáo pháp, cho nên Ngài thay mặt hữu tình khải vấn,... Xem 72
Kinh Sách Liên Quan
Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh Giảng Ký Tập 1 , Cư Sĩ Như Hòa
Kinh Bát Chu Tam Muội , Hòa Thượng Thích Minh Lễ

Đi Phương Đng Đi Tp Hin H Kinh Ging Ký Tp 1
Đức Thế Tôn do nương theo giáo pháp mà xuất hiện trong cõi đời, dùng văn tự làm phương tiện truyền đạt, dùng mười hai bộ loại trong Tam Tạng để lợi ích rộng khắp hữu tình vào thời Mạt Pháp. Các thiện tri thức nương theo giáo ngôn văn tự để tùy văn nhập quán, tiêu các nghiệp tướng, thấu hiểu tâm trí,... Xem 72
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Bát Chu Tam Muội , Hòa Thượng Thích Minh Lễ

Đi Tha Qung Ngũ Un Lun Thích Yếu
Diệt Tận Định còn gọi là Diệt Thọ Tưởng Định, hoặc Đệ Cửu Thứ Đệ Định. Diệt Tận Định là tạm thời diệt hết sáu Thức trước và Thức thứ bảy ô nhiễm. Vì vậy gọi là Diệt Tận Định. Lại vì Thọ và Tưởng là nhân tố quan trọng nhất khiến cho hữu tình sanh tử lưu chuyển; vì thế, diệt trừ Thọ và Tưởng là chủ... Xem 77
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Vãng Sanh Thập Nghi Quảng Ngũ Uẩn Chư Luận Giảng Ký , Đại Sư Đạo Nguyên

Kinh Gii Thâm Mt
Phần tôi, tôi xét có thể nói nội dung Giải thâm mật cũng tương tự với Lăng dà. Lăng dà, một bộ kinh căn bản khác của Duy thức học, nói về cái "Tâm của Phật thuyết" bằng 2 phần: nói cái Tâm ấy siêu việt như thế nào, nói cái Tâm siêu việt ấy là thế nào. Kinh này rõ ràng cũng vậy: phẩm hai nói Tâm siêu... Xem 79

Kinh Hoa Sen Chánh Pháp
Kính lạy kinh Diệu Pháp liên hoa, bản kinh của tuệ giác bình đẳng vĩ đại, bản kinh dạy cho Bồ-tát và được Phật giữ gìn. Kính lạy tất cả Pháp-bảo trong quốc-độ này và trong mười phương quốc-độ. Xem 82
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Pháp Hoa Giảng Giải , Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận , Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Pháp Hoa Bộ 1 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Huyền Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa , Hòa Thượng Thích Như Điển
Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Thông Nghĩa , Ni Sư Hải Triều Âm
Pháp Hoa Tông Yếu , Hòa Thượng Thích Như Điển
Pháp Hoa Tông Yếu , Ni Sư Hải Triều Âm
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Tu Tp Tnh Gii Và Pháp Môn Tnh Đ
Tại sao Tịnh độ của đức Phật A-diđà không có ba đường xấu ác đó? Tại vì chư thiên, nhân loại ở nơi thế giới Tịnh độ của đức Phật A-di-đà hay là những chư thiên, nhân loại trong mười phương muốn sanh về thế giới Tịnh độ của Phật A-di-đà toàn là những người không gieo nhân xấu, không gieo nhân ác,... Xem 90
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Thích Nguyên Thành
Tịnh Độ Thánh Hiền Lục , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Văn Loại Tụ Sao , Cư Sĩ Quảng Minh
Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Ni Sư Hải Triều Âm

Pht Thuyết T Thp Nh Chương Kinh Gii
Đề kinh bẩy chữ, thông biệt chung hợp, nhân pháp cùng nêu. Kinh là thông danh, vì hết thẩy tạng Tu Đa La Đại Tiểu thừa đều gọi là Kinh. Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chươhg, sáu chữ này là biệt danh, vì khác với tên các kỉnh. Trong biệt danh này, Phật là người năng thuyết, Tứ Thập Nh| Chươhg là pháp sở... Xem 86
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Thánh Tri Phỏng
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Tứ Thập Nhị Chương , Ni Sư Hải Triều Âm
Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa

Kinh Bát Đi Nhân Giác Lưc Gii
Là đệ tử Phật, phải ngày lẫn đêm, chí tâm tụng niệm, Tám Điều Giác Ngộ của bậc Đại Nhân. Bất kể tại gia, xuất gia, hễ đã quy y nơi Phật, đều là đệ tử Phật. Đã là đệ tử Phật, ắt phải hằng tu Tám Điều Giác Ngộ này. Nói cả ngày lẫn đêm để nêu rõ công phu không gián đoạn. Xem 85
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Bát Đại Nhân Giác , Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải , Hòa Thượng Thích Viên Giác
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải , Cư Sĩ Viên Đạt
Mười bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác , Thích Minh Quang

Di Giáo Tam Kinh
Đề kinh bẩy chữ, thông biệt chung hợp, nhân pháp cùng nêu. Kinh là thông danh, vì hết thẩy tạng Tu Đa La Đại Tiểu thừa đều gọi là Kinh. Phật thuyết Tứ Thập Nh| Chươhg, sáu chữ này là biệt danh, vì khác với tên các kinh. Trong biệt danh này, Phật là người năng thuyết, Tứ Thập Nh| Chươhg là pháp sở... Xem 98

Bin Pháp Pháp Tánh Lun
Vô Trước (Skt. Asaṅga) sinh vào khoảng năm 375 CN tại Purushapura, thành phố chính của Gandhara, miền bắc Pakistan ngày nay. Người mẹ bà la môn của ông, Prakashashila (Skt. Prakāśaśīla), ở kiếp trước, từng là một học giả Phật giáo uyên bác, sùng kính Bồ tát Quán Thế Âm. Trong một cuộc tranh luận với... Xem 88
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Khảo Nghiệm Duy Thức Học Trọn Bộ 2 tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Chút Hương Ngày Cũ
Ba mươi năm không phải là nhiều hay là ít. Khi người ta có nhiều kỷ niệm, sống tràn trề nhiệt tâm thì mỗi ngày là một kỷ niệm. Khi người ta lạnh lùng thờ ơ thì dù trăm năm cũng chẳng có gì để nói. Tập sách này thay tác giả và những người hân hạnh có mặt trong đó, nói lên một khoảng đời nơi rừng Viên... Xem 82

Nhng Câu Chuyn V Luân Hi Nhân Qa Nghip Báo Tp 2
Bạn sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nào, có điều kiện sinh sống ra sao, gặp ai, sống với ai, làm gì, gặp may rủi ra sao, có phúc và họa thế nào… có phải bạn nghĩ tất cả là tự nhiên với mình phải không? Đây là một câu hỏi lớn, không phải ai cũng dám đặt ra và nghĩ đến. Có những ngƣời thì khi gặp... Xem 82
Kinh Sách Liên Quan
Báo Ứng Hiện Đời - Giai Nhân Áo Phượng - Tập 6 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 1 - Tập 3 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 4 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 5 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 7 - Khi Mẹ Tôi Đến , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang

Nhng Câu Chuyn V Luân Hi Nhân Qa Nghip Báo Tp 1
Mỗi con người chúng ta là thành viên trong cộng đồng xã hội, xã hội như một guồng quay, khi xã hội càng phát triển, thì guồng quay càng nhanh, chúng ta là cá thể trong đó, luôn phải chịu sự chi phối của guồng quay này. Trong guồng quay này luôn tồn tại song song hai mặt thiện và ác. Một khi lòng... Xem 88
Kinh Sách Liên Quan
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Truyn C Pht Giáo
Chàng nghèo thật hết chỗ nói, cả sự nghiệp của chàng chỉ có một bà mẹ già mà thôi.Lâu lắm ngƣời ta mới biếu cho chàng một cái búa để đề ơn cứu sống một em bé chết đuối. Ðƣợc búa, chàng đƣa mẹ vào núi, tìm một hang đá, chàng lót rơm êm và có gió mát để mẹ ăn ở; như hế chàng an tâm lắm. Xem 87
Kinh Sách Liên Quan
Liệt Nữ Truyện , Tống Như Cường
Những Truyện Cảm Ửng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Cuc Đi Đc Pht
Nhiều, rất nhiều năm trước tại nước nhỏ ở miền bắc Ấn Ðộ, một biến cố xảy ra đã làm thay đổi toàn thế giới. Hoàng hậu Ma-Da (Maya) 1, vợ vua Tịnh Phạn (Suddhodana) 2 nhân đức trong lúc ngủ đã thấy một điềm chiêm bao. Trong giấc mộng hoàng hậu thấy một luồng ánh sáng rực rỡ từ trên trời chiếu xuống... Xem 95
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Bồ Tát Di Lặc Hỏi Đức Phật Về Bổn Nguyện , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Những Điều Đức Phật Đã Dạy , Lê Kim Kha
Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Đức Phật , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác

Ánh Đo Vàng
Trí Phật là trí kim cương. thân Phật là thân kim sắc, cõi Phật là cõi hoàng kim, thì Ðạo Phật tất nhiên là Ðạo Vàng. Ánh Ðạo Vàng là kim quang của đức Từ bi rộng lớn phá màn vô minh, chỉ rõ đường chánh. Một đời thị hiện của Phật đều vì việc ấy, mà nhất cử nhất động của Phật cũng không ra ngoài mục... Xem 89
Kinh Sách Liên Quan
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Sự Tích Phật Thích Ca , Minh Thiện
Thích Ca Như Lai Thành Đạo Ký Chú , Thích Thọ Phước
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận

Ăn Chay Và Sc Khe
Hiện nay số người ăn chay trên thế giới càng ngày càng đông. Đối với người Việt Nam chúng ta, nói đến ăn chay thì thường nghĩ ngay đến đạo Phật hay những người phát tâm tu hành theo Phật Giáo. Nhưng đối với người Tây Phương thì ăn chay là một phương pháp dinh dưỡng mới mẻ được chứng minh bằng những... Xem 92
Kinh Sách Liên Quan
Ăn Chay - Sát Sanh Và Qủa Báo , Thích Tâm Anh
Ăn Chay Và Sát Sanh Và Qủa Báo , Thích Tâm Anh
Tuyệt Kỹ 500 Công Thức Nấu Ăn Chay , Khuyết Danh

Ăn Chay Và Sát Sanh Và Qa Báo
Từ ngàn xưa đến nay, một bát canh chúng ta ăn, nhìn qua tuy bình thường chỉ là một bát canh, nhưng sự oán hận trong đó thật sâu hơn biển. Muốn biết vì sao trên thế giới chiến tranh, tai kiếp, binh kiếp, ôn dịch xảy ra mãi không thôi? Tất cả đều do ăn thịt mà ra. Nếu bạn muốn hiểu sự thật, đang đêm... Xem 101
Kinh Sách Liên Quan
Ăn Chay - Sát Sanh Và Qủa Báo , Thích Tâm Anh
Định Nghiệp Trong Phật Giáo , Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Tuyệt Kỹ 500 Công Thức Nấu Ăn Chay , Khuyết Danh

Lit N Truyn
Nội dung chủ yếu thuật lại chuyện về 105 người phụ nữ mẫu mực, có tham khảo từ nhiều nguồn sử liệu khác như Kinh Xuân Thu, Tả truyện và Sử ký. Riêng văn phong và cách trình bày đều chịu ảnh hưởng phần lớn từ thể liệt truyện trong Sử ký của Tư Mã Thiên. Xem 90
Kinh Sách Liên Quan
Chuyến Đi Bất Ngờ , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Trên Đỉnh Thái Sơn , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Chuyến Đi Bt Ng
Tôi quanh năm cấm túc chẳng đi đâu nên việc đi chơi đó đây dù là trong nước xem như rất hiếm. Một ngày đẹp trời điện thoại reo vang, bạn bè gọi điện tới, thúc hối tôi nên làm một chuyến viễn du cho mở rộng tầm mắt và còn bảo rằng đây là chuyến đi cực kỳ thú vị, bỏ qua rất uổng. Xem 104
Kinh Sách Liên Quan
Trên Đỉnh Thái Sơn , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Trên Đnh Thái Sơn
Người ta thường dùng từ chó để ví von, để chửi nhau, hòng miệt thị, hạ nhục địch thủ trong những cuộc cãi lẫy. Thật ra con chó có lòng trung nghĩa rất đáng trân trọng, đức tính này có thể đại diện cho loài chó. Lắm lúc con người còn có thể phản bội, chứ con chó thì không. Nhiều con chó còn biết xả... Xem 107
Kinh Sách Liên Quan
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Nhân Qủa , Thiện Phúc
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Thc Biến
Lý Duy tâm thông thƣờng phân biệt thật giả chỉ là thiên chấp, vì lý ấy nhận có cảnh thiệt nhƣng tâm hồn ngƣời đã tô màu cho các cảnh đó, nhƣ lớp vỏ trùm lên gỗ, gia vị hòa vào thức ăn. Nhƣng lý ấy nào có biết thật giả, đó chỉ là đối đãi mà có, chứ cảnh trong mê đối với lúc mê vẫn thật. Xem 95
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Khảo Nghiệm Duy Thức Học Trọn Bộ 2 tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Kinh Bát Đi Nhân Giác Ging Gii
Kinh Bát Ðại Nhân Giác do Ngài An Thế Cao dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán vào thời Hậu Hán đời vua Hán Tuyên Ðế, niên hiệu Kiến Hòa năm thứ hai (147. TL). Ngài là Thái tử nước An Tức (nay là Ba Tư). Ngài còn có tên là An Thanh hay An Hầu, nhường ngôi vua cho chú mà đi xuất gia. Ngài là một người con... Xem 98
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Bát Đại Nhân Giác , Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Mười bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác , Thích Minh Quang

Biên Niên T Thut Ca Thin Sư Hư Vân
Tên tục của tôi là Trai. Dòng họ xuất thân từ Lan Lăng là hậu duệ của vua Lương Võ Đế. Gia tộc cư ngụ tại tỉnh Hồ Nam, huyện Tương Lương. Cha tên Ngọc Đường, mẹ tên Nhan Thị. Năm đầu đời nhà Thanh, cha làm quan tại tỉnh Phú Kiến. Năm mậu tuất và kỷ hợi làm quan tại châu Vĩnh Xuân. Cha mẹ đã ngoài... Xem 136
Kinh Sách Liên Quan
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt

Nhân Qa
Người Phật tử chơn thuần thiết tha với sự nghiệp tu tập, xin hãy chấm dứt ngay sự lãng phí thì giờ qua những cuộc nhàn đàm hý luận. Hãy thầm thầm mang tư tưởng từ bi hỷ xả của Phật Tổ vào đời sống hiện thực, hãy tự cải thiện mình và phục vụ tha nhân một cách tích cực, không mỏi mệt, không thối... Xem 117
Kinh Sách Liên Quan
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Thượng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Lun S Tông Tnh Đ
Nếu đem so sánh lý tưởng Đại đồng thế giới và Thiên đường thì cõi Đại đồng thế giới đẹp đẽ, vi diệu, thù thắng hơn. Tịnh độ là thế giới cư trú của chư Phật, Bồ-tát, Thánh hiền, cũng là đạo tràng thanh tịnh của chư Phật, Bồ- tát giáo hoá cứu độ chúng sanh. Cho nên trong tâm mỗi cá nhân đệ tử của Phật... Xem 118
Kinh Sách Liên Quan
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Khái Luận Tịnh Độ Giáo , Thích Nhuận Đạt
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ , Cư Sĩ Minh Chánh
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Luận Tịnh Độ , Thích Ca Tài
Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận , Tịnh Sĩ
Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn

Tam Thiếp Hòa Tán và Chánh Tín Nim Pht K
Tán, nghĩa là khen ngợi, ca tụng, xưng dương. Dùng những lời hay ý đẹp để ca ngợi gọi là tán thán. Trong Phật giáo, đặc biệt có những chương cú ca ngợi, xưng dương công đức và hạnh nguyện của Đức Phật và chư Bồ tát. Trong kinh điển Phật giáo, phần lớn những kệ tụng là để tán thán trí tuệ và công đức... Xem 182
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Thông Tán Sớ , Thích Thọ Phước
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán , Cư Sĩ Quảng Minh
Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Khái Niệm Tánh Không Phật Giáo , Hoang Phong
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán , Hòa Thượng Thích Chân Thường
Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Ngộ Tánh Luận , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa , Hòa Thượng Thích Như Điển
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Huyền Thanh
Vãng Sinh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo

Hin Quán Trang Nghiêm Lun Lưc Thích
Hiện quán, là trạng thái của trí năng quán và tánh chân thật sở quán kế hợp làm một, mang ý nghĩa nhận biết, thực nghiệm, hiện chứng hay thân chứng. Luận này được gọi là hiện quán là vì những gì nó diễn giải chính là hiện quán. Trang nghiêm, là tự thể kinh Đại Bát-nhã được trang sức bằng diệu pháp Xem 185
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Lun Hin Dương Thánh Giáo Trn B 2 tp
Hiển Dương Thánh Giáo luận là một trong những bộ luận quan trọng của Phật giáo Đại thừa, được ngài Vô Trước biên soạn (nhưng ngày nay, đa số các nhà nghiên cứu nhận định rằng ngài Thế Thân mới là người biên soạn bộ Luận thư này) để xiển dương giáo nghĩa của Duy Thức. Luận thư đề cập đến tất cả các... Xem 185
Kinh Sách Liên Quan
Dị Tông Luận , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Luận Đại Thừa 100 Pháp , Lê Hồng Sơn
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Tịnh Độ , Thích Ca Tài
Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ , Sa Môn Thích Bửu Hà
Phật Thừa Tôn Yếu Luận , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Triệu Luận Lược Giải , Đại Sư Hám Sơn

Kinh Pht Nói V Công Đc Xut Gia
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật cư ngụ tại nước Tì-xá-li, đến giờ Ngài vào thành khất thực. Lúc bấy giờ, trong thành Tì-xá-li có một người dòng dõi Lê-xa, tên Tì-la-tiễn-na (Trung Quốc dịch là Dũng Quân). Gi ng như chư thiên và các tiên nữ cùng nhau vui chơi, vương tử và... Xem 176
Kinh Sách Liên Quan
Công Đức Người Xuất Gia , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Đạo Đức Người Xuất Gia , Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng

Lch S Pht Giáo Vit Nam
Xem 168
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh Trọn Bộ , Nguyễn Hiền Đức
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh , Thích Như Tịnh
Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ , Lão Cư Sĩ Nguyễn Hiến Lê

Thành Tht Lun
Lại nữa, Đức Phật trọn nên mười lực nên trí huệ đầy đủ. Bởi nhân duyên đi về nên nói có mười lực. Trước tiên là thị-xứ phi-xứ lực, là trí quyết định trong nhân quả vậy: biết từ nguyên nhân nầy sinh ra quả báo như vậy: chẳng sinh quả như kia, như làm điều chẳng lành, chắc bị khổ báo, chẳng sinh báo... Xem 182
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Thành Thật Luận , Cư Sĩ Nguyên Hồng

Nhng Đóa Hoa Thin Trong Bát Nhã Tâm Kinh
Bát Nhã là âm của thuật ngữ Prajna từ Phạn ngữ có nghĩa là trí tuệ (ý thức hay trí năng). Có ba loại bát nhã: thật tướng, quán chiếu và văn tự. Bát Nhã còn có nghĩa là thực lực nhận thức rõ ràng sự vật và những nguyên tắc căn bản của chúng cũng như xác quyết những gì còn nghi ngờ. Bát Nhã có nghĩa... Xem 181
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Nghĩa Mầu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Pháp Sư Tuệ Tịnh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thích Yếu , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thiêm Túc , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Trực Thuyết , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Bát Nhã Tâm Kinh Chỉ Chướng , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Bát Nhã Tâm Kinh Luận , Vạn Sơn
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Giải , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
TInh Túy Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Hồng Như

Tnh Đ Cnh Ng
Người vào đạo chán cõi Ta-bà[1][1] xấu xa uế trược, chí tâm niệm Phật mong muốn vãng sinh, nhưng dù trải qua nhiều năm tháng thực hành vẫn không đạt được chỗ nhất tâm bất loạn? Nguyên do là tại đâu? Bởi vì vô minh, mê lầm, cứ lầm cho mọi vật là thật, là bền lâu mãi mãi nên bám chấp vào đó… để rồi... Xem 173
Kinh Sách Liên Quan
Niệm Phật Căn Bản Cho Người Tại Gia , Thiện Phúc
Niệm Phật Kiếm , Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Niệm Phật Kính , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Cư Sĩ Như Hòa
Trực Chỉ Niệm Phật , Đại Sư Diệu Khẩu

Quán Thé Âm B Tát Ph Môn Phm Ging Ký
Thưa chư vị Pháp sư! Quý vị Cư-sỹ! Thời gian trôi qua thật nhanh, xuân mới vừa qua độ một năm, nay đã trở thành quá khứ. Từ ngày hôm nay, tôi lại có dịp trở lại cùng với các vị để giảng Phật pháp. Năm ngoái tôi giảng kinh Thắng Man cho quý vị, về mặt lý luận thì có phần sâu hơn một chút, Xem 218
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kinh Phổ Môn Xuất Tượng , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh
Re Use This Book For 2 , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Tranh Minh Họa Kinh Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Đi Tha Bách Pháp Yếu Lưc
Đại Thừa là cỗ xe lớn, một trong hai nhánh lớn Phật giáo (Tiểu thừa và Đại thừa). Đại thừa xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ I trước CN, nói là cỗ xe lớn vì tông chỉ của nó là giúp được nhiều người cùng giải thoát. Kỳ thật chủ đích của Đại thừa là cứu độ nhứt thiết chúng sanh. Xem 172
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Quyển 1, 2 , Cư Sĩ Như Hòa
Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Luận , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận , Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh (Giản Chú Dịch Giải) , Nguyên Trừng
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Sa Di Luật Nghi Yếu Lược , Cư Sĩ Như Hòa
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Vãng Sanh Thp Nghi Qung Ngũ Un Chư Lun Ging Ký
Hôm nay, tôi sẽ giảng cho quý vị bộ Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh Kệ, còn gọi là Vãng Sanh Luận. Trước khi khai giảng, trước hết hãy nói rõ nhân duyên giảng bộ luận này. Năm ngoái, Chí Liên tinh xá xây dựng xong, đã thỉnh một bức tượng A Di Đà Phật từ Hương Cảng về; [giảng kinh trong dịp... Xem 174
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Huyền Thanh
Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Ni Sư Hải Triều Âm

Thp Thin Nghip Đo Kinh Ging Ký
Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm qua, chúng tôi đã giảng viên mãn Cảm Ứng Thiên. Văn tự của Cảm Ứng Thiên tuy không dài, người xưa hội tập lại một số câu chuyện nhân duyên, cũng chính là rất nhiều câu chuyện cảm ứng trong lịch sử, sưu tập rất phong phú, có lý luận, có sự thật, nếu như giới... Xem 187

Đi Phương Qung Pht Hoa Nghiêm - Tnh Hnh Phm ging gii
Trước nay, đã có nhiều vị pháp sư hoặc thiện tri thức giảng giải kinh này, nhưng có lẽ, theo sự thấy biết hạn hẹp của mạt nhân, chưa có vị nào chú trọng giảng giải kinh này theo quan điểm của pháp môn Niệm Phật. Các bài giảng về kinh Hoa Nghiêm của lão sư phụ Tịnh Không quá dài, quá rộng, quá sâu,... Xem 187
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 4 Tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Những Truyện Cảm Ửng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Thành Duy Thức Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Trung Luận , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Cái Vô Hn Trong Lòng Bàn Tay
Sự dị biệt giữa tôn giáo và khoa học được đánh dấu khởi đầu từ luận đề của Galilée và từ đó đã khiến nhiều người cho là hai thế giới này không thể nào gặp nhau được. Einstein khi đối chiếu Phật Giáo với các tôn giáo khác đã cho là: nếu có một tôn giáo có thể đáp ứng được những nhu cầu đòi hỏi của... Xem 212
Kinh Sách Liên Quan
Vô Tận Trong Lòng Bàn Tay , Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận
Vũ Trụ Và Hoa Sen , Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận

Chư Kinh Pht Thuyết Đa Ngc Tp Yếu
Có mấy vị đồng học ngày đêm tìm kiếm trong Đại tạng kinh, trải qua nửa tháng, tổng cộng tìm ra 25 bộ kinh luận tường thuật cụ thể tình trạng địa ngục, nội dung tường tận, nghiệp nhân rõ ràng, chủng loại phong phú, quả báo tàn khốc, phủ kín tầng tầng, thật sự là nhìn thấy kinh sợ, trước đây chưa gặp.... Xem 219