Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Kinh Sách Dạng PDF

Tủ Sách Phật Học

Sắp xếp Thứ Tự
Lăng Nghiêm Chính Mch Huyn Th
Ngay đầu Phật đã hứa hẹn: “Có Tamma- đề gọi là Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Vương”. Thể tánh bản lai bất động, đâu phải mượn kỹ thuật nào. Rành rành kinh nghiệm lý chân thường bất diệt. Nhìn sông, cái thấy không già. Nhận được tánh bản cụ này, sống với nó tức thành chân thật đại định. “Bỏ sanh... Xem 28
Kinh Sách Liên Quan
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Thích Hằng Quang
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Ni Sư Hải Triều Âm
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Tuyn Tp Hi Triu Âm
Phật pháp tại thế gian thời kỳ mạt pháp xuất hiện nhiều dị giáo làm cho hành giả sơ tâm tu tập dễ vướng các chướng do không biện được chánh, tà. Bởi thiếu phân định nên dễ đi vào con đường thành kiến sai lầm khiến một đời nỗ lực tu tập nhưng cứ mãi lẫn quẩn trong vòng luân chuyển của khổ đau, sanh... Xem 30
Kinh Sách Liên Quan
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Ba , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Hai , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Trình Phật Học , Lê Kim Kha
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 2 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 3 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 4 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Cho Trẻ Em , Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Phật Học Cơ Bản , Nhiều Tác Giả
Phật Học Dị Giải , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Học Đức Dục , Ni Sư Hải Triều Âm
Phật Học Phổ Thông - Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Hoa , Nguyễn Duy Cần
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Học Trung Đẳng Tập 1 , Nguyễn Khuê
Phật Học Trung Đẳng Tập 2 , Nguyễn Khuê
Phật Học Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Phật Học Vấn Đáp , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Học Vấn Đáp Loại Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ

Kinh Lăng Nghiêm Toát Yếu
Xem 26
Kinh Sách Liên Quan
Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải , Tỳ Kheo Thích Minh Định
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông , Nhẫn Tế Thiền Sư
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Thích Hằng Quang
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Nghĩa , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ , Đại Sư Hàm Thị
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ , Thích Phước Hảo
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Surangama (Kinh Thủ Lăng Nghiêm) , Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa

Kinh Th Lăng Nghiêm Ging Nghĩa
Kinh là những lời Phật nói về một vấn đề, được xâu kết lại. Phật nói kinh ở nhiều nơi, mỗi nơi một phần. Ngài A Nan nhớ từng phần rồi phân loại, tổng hợp thành các bộ kinh (Tứ Niệm Xứ, Lăng Nghiêm,…). Kinh sách Phật phải đủ hai điều kiện: Xem 25
Kinh Sách Liên Quan
Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải , Tỳ Kheo Thích Minh Định
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông , Nhẫn Tế Thiền Sư
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Thích Hằng Quang
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ , Đại Sư Hàm Thị
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ , Thích Phước Hảo
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Surangama (Kinh Thủ Lăng Nghiêm) , Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa

Chăn Trâu Toát Yếu
Kinh Viên Giác, Văn Thù hỏi Phật : Thế nào là vô minh ? - Chấp nhận bốn đại hòa hợp là thân mình thật. Chấp tâm suy nghĩ tính toán theo sáu trần là tâm mình thật. Chúng sanh vì vô minh nên chịu luân hồi sanh tử. Xem 25
Kinh Sách Liên Quan
Căn Bản Đạo Lộ , Ni Sư Hải Triều Âm
Căn Bản Phật Pháp , Ni Sư Hải Triều Âm
Luật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Niệm Phật Căn Bản Cho Người Tại Gia , Thiện Phúc
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Lý Căn Bản , Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Phật Pháp Căn Bản , Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Phật Pháp Căn Bản - Basic Buddhist Doctrines Quyển 1 , Thiện Phúc

Căn Bn Pht Pháp
Kho tàng Phật pháp là gia bảo vô giá. Đức Phật thuyết truyền ròng rã 49 năm. Giáo pháp nhiều như rừng cây. Chỗ chúng ta học được chỉ là vài cái lá. Nhưng liễu nhập giáo pháp thì chỉ một câu cũng bảo đảm an vui giải thoát. Vì vậy cuốn Căn Bản Phật Pháp này hiện hữu. Kính mong quý vị cao minh chỉ giáo... Xem 29

Pháp Hoa Thông Nghĩa
Xưa Thiên Thai Trí Giả đại sư tinh trì Pháp Hoa được Tam-muội. Ngài dùng ba pháp quán giải thích toàn kinh. Nay Ôn Lăng thiền sư làm yếu giải. Cả hai sư đều đặt 8 phẩm sau vào phần lưu thông. Đức Thanh tôi từ bé đi nghe giảng. Quanh quẩn bên ngoài các núi, mông ân pháp nhũ mỗi nơi mỗi khác. Xem 29
Kinh Sách Liên Quan
25 Bài Giảng Phật Pháp , Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Pháp Hoa Giảng Giải , Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận , Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Pháp Hoa Bộ 1 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Huyền Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Tông Yếu , Ni Sư Hải Triều Âm
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Kinh Thp Thin Nghip Đo
Kinh Thập thiện nghiệp đạo này, xưa nay có nhiều nhà giải thích; Nhưng gần đây tôi được đọc quyển “Thập thiện nghiệpđạo kinh giảng yếu” của ngài Thái Hư Pháp sư, thấy tóm tắt dễ hiểu, lời lẽ giản dị mà ý nghĩa đầy đủ, lại rất hợp với căn cơ hiện tại. Hàng Phật tử tại gia hay xuất gia muốn lợi mình... Xem 29

Làm Chùa
Muốn xây một ngôi nhà chắc chắn, trước hết phải có nền móng, các cột trụ thật vững vàng, thì đúc sàn mới không sợ đổ. Cũng thế, nay chúng ta muốn xây chánh điện thờ đức Dược Sư, để chữa tất cả bệnh khổ cho pháp giới hữu tình. Trước hết phải xây dựng một nền móng"Trí tuệ Bát Nhã", soi chiếu năm uẩn... Xem 37
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Giảng Ký , Thích Pháp Chánh
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích , Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Kinh Dược Sư dịch giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức , Thích Hằng Quang
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Trực Giải Kinh Dược Sư , Thích Thọ Phước

T Thp Nh Chương
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Di Giáo và Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Xem 39
Kinh Sách Liên Quan
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn , Ni Sư Hải Triều Âm
Khuyến Phát Tâm Bồ Đề , Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Kinh Di Giáo , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Di Giáo , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Di Giáo , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Thánh Tri Phỏng
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa

S TÍch Pht A Di Đà
Muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp mà không lo hoán cải từng con người thì thật là chuyện mò trăng đáy nước. Đức A Di Đà đã thành tựu cõi An Lạc làm trung tâm xây dựng các vị Phật tương lai. Đức Thích Ca hướng dẫn chúng ta, chẳng những các bậc đã thành niên mà tất cả già trẻ nam nữ, Phật đều khuyên:... Xem 26
Kinh Sách Liên Quan
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Sự Tích Phật Thích Ca , Minh Thiện

Khuyên Phóng Sanh
Gần đây trên khắp địa cầu, các thứ tai nạn xuất hiện rất nhiều. Suy cứu nguyên do đều vì ăn thịt. Từ nhân có quả, trong quả lại có nhân, biết bao giờ hết khổ. Cái thảm của sát kiếp, nhân loại tuy rất sợ nhưng ăn thịt và sát sanh thì con người lại rất ham thích. Ở Trung Hoa, muốn cứu vãn kiếp sát,... Xem 26
Kinh Sách Liên Quan
Cẩm Nang Phóng Sanh , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Công Đức Phóng Sanh , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Phóng Sanh Chuyện Nhỏ Khó Làm , Nguyên Minh

Khai Th
Mỗi bộ kinh bao hàm một ý riêng biệt mà vẫn soi tỏ và liên đới các bộ khác. Mục đích chung là dạy chúng ta dứt trừ tham sân các phiền não, quét sạch những thói xấu tật hư. Như thế gọi là dẹp bỏ vô minh. Như thế sẽ tỏ rõ nghĩa kinh. Vì có lau sạch bụi bặm thì sức chiếu của gương mới rạng rỡ. Xem 26
Kinh Sách Liên Quan
Khai Thị 1 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 2 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 3 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 4 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 5 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 6 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành

Kinh A Di Đà Yếu Gii Toát Yếu
Hoa Nghiêm cũng tuyên bố: "Nhất thiết duy tâm tạo". Vậy tất cả những gì nói ở trong kinh A Di Đà, đều là tâm tánh Bồ-đề của Phật, Bồ-tát và chúng sanh tạo ra. Tâm tánh này thường trụ ở khắp mười phương. Thánh phàm ai ai cũng sẵn đủ. Tâm tánh này là thể chất của đời sống nhưng chúng ta quên hẳn, vì... Xem 35
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Kinh Yếu Giải , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà Lược Giải , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh A Di Đà Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh A Di Đà Sớ Sao , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Kinh A Nan Vấn Phật Sự Cát Hung , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Kinh Anan Vấn Phật Sự Cát Hung , Thích Nhuận Nghi
Kinh Kim Cang Bát Nhã Luận Giải Toát Yếu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải , Đại Sư Liên Trì
Lược Giải Kinh A Di Đà , Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà , Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc

Tnh Đ Quyết Nghi
Luận Trí Độ cũng nói: "Ví như hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị nước lôi cuốn. Một người tánh gấp nhảy ngay xuống nước, nhưng vì thiếu phương tiện nên bị đắm chìm. Một người sáng tỉnh hơn, vội lấy thuyền bơi ra cứu được. Bậc Bồ-tát mới phát tâm vì chưa đủ nhẫn lực nên không thể cứu chúng sanh,... Xem 40
Kinh Sách Liên Quan
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Hương V Gii Thoát
Sư trưởng Hải Triều Âm chuyên tâm quy hướng Tịnh-độ, nghiêm thân tiến đức lấy giới luật làm căn bản. Dùng Thiền pháp rửa vọng tâm để thanh tịnh ba nghiệp mới có thể hoàn mãn chí nguyện chuyển thế gian thành Tịnh-độ, mai sau vãng sanh An Lạc thế giới, trang nghiêm Vô-thượng Bồ-đề. Cuốn Hương Vị Giải... Xem 34
Kinh Sách Liên Quan
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Phật Học Dị Giải , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Học Đức Dục , Ni Sư Hải Triều Âm
Phật Học Tinh Hoa , Nguyễn Duy Cần
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận

Hương Trm
Né tránh tội lỗi, tập làm thiện thần, đó là điều rất nên. Nhưng không tuệ Bát Nhã thì dễ đi vào bóng tối của ngã ái ngu muội. Sai lầm chia thế giới làm 2 (tốt xấu, đúng sai, đen trắng) mà không biết rằng thế gian tương đối thường có nguồn gốc sâu xa. Xem 33
Kinh Sách Liên Quan
Các Bài Học Phật , Cư Sĩ Phúc Trung
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Học Phật Tam Yếu , Thích Pháp Chánh
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Kinh Nhân Duyên Ging Gii
Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá, trong vườn Trúc Lâm. Ngài Mục Liên đại thần thông thấy rõ những cảnh khổ ở địa ngục và ngã quỷ, bao nhiêu vị trời hết tuổi thọ đọa ba đường ác. Ngài hằng kể cho tứ chúng nghe để sách tấn. Ai có bạn đồng tu hay môn đệ bất mãn với đời sống đạo hạnh, thường đem đến... Xem 41
Kinh Sách Liên Quan
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Thượng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Pht Hc Đc Dc
Đạo là tâm sáng, đức là tâm lành. Hoặc sanh ra đã biết, hoặc nhờ học mà biết, hoặc kinh nghiệm mà biết. Đến khi biết thì cả 3 cái biết cùng hay. Hoặc ưa thích mà làm lành, hoặc được lợi mà làm lành, hoặc vì bắt buộc mà làm lành. Đến khi thành công thì cả 3 kết quả cùng quý. Xem 36
Kinh Sách Liên Quan
Giáo Trình Phật Học , Lê Kim Kha
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 2 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 3 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 4 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Cho Trẻ Em , Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Phật Học Cơ Bản , Nhiều Tác Giả
Phật Học Dị Giải , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Học Phổ Thông - Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Hoa , Nguyễn Duy Cần
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Học Trung Đẳng Tập 1 , Nguyễn Khuê
Phật Học Trung Đẳng Tập 2 , Nguyễn Khuê
Phật Học Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Phật Học Vấn Đáp , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Học Vấn Đáp Loại Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Quy Nguyên Trc Ch
Học đạo không có gì lạ, chỉ thanh tịnh căn trần, lấy giác tỉnh làm gốc. Cầu Vô-thượng Bồ-đề phải kiên nhẫn trì trai giữ giới. Muôn hạnh, giới là tiên phong. Lục độ, giới là nền tảng. Xem 40
Kinh Sách Liên Quan
Quy Nguyên Trực Chỉ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Răn Sát Sanh
Vì quên hẳn chân như bản tánh, tối tăm mù mịt, mắc vào bào thai. Nhận âm huyết của mẹ và trược khí của cha làm thể chất của mình. Sanh ra cứ mê man điên đảo với căn trần thức. Thương thay! Thánh phàm, người vật, vốn đồng một tánh thể. Chỉ vì mê ngộ mà thành có nhiễm tịnh phân cách. Kinh Kim Cang... Xem 38
Kinh Sách Liên Quan
Ăn Chay - Sát Sanh Và Qủa Báo , Thích Tâm Anh
Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác , Thích Thiện Thông
Lược Giảng Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo , Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham

Sng Chết Bình Yên
Quán chiếu thuần thục mới không nô lệ sáu trần, khôi phục lại quyền tự do độc lập. Những cảm thọ khổ vui vốn không tự có, chỉ nảy sinh mỗi khi căn trần tiếp xúc. Đã đợi duyên mới có thì không tự thể. Con người tự phụ thông minh hơn muôn vật mà vẫn như muôn vật, cả đời bị những ảo hóa này đánh lừa.... Xem 41
Kinh Sách Liên Quan
Sự Kiện Quan Trọng Nhất Của Đời Người , Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Sự Kiện Quan Trọng Nhất Trong Đời Người , Khuyết Danh
Tây Tạng Sanh Tử Thư , Cư Sĩ Nguyên Phong
Tử Thư Tây Tạng , Cư Sĩ Nguyên Phong
Việc Lớn Nhất Của Đời Người , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên

Tam Quy Ngũ Gii
Đức Phật kể chuyện: Ông trưởng giả có 4 người bạn. Với bạn I ông chiều chuộng. Muốn ăn được ăn, muốn áo được áo. Cho đến muốn đi chơi, ông cũng lo xe kiệu cho đi chơi. Xem 27
Kinh Sách Liên Quan
Bát Quan Trai Thập Giảng , Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông - Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Tranh Minh Ha Kinh Ph Môn
Xem 49
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh

Tưng Nim Hòa Thưng Lut Sư Thích Đng Minh Tôn Sư
Hòa thượng húy Đỗ Châu Lân, pháp danh Thị Khai, tự Hạnh Huệ, hiệu Thích Đỗng Minh. Hòa thượng sinh năm 1927 (Đinh mão), tại thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngài xuất thân từ một gia đình sùng mộ Phật pháp. Xem 34
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Thích Pháp Chánh
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thut
Kinh Bát Nhã gồm 600 quyển, lấy Kim Cang làm tinh yếu, vì chỗ sâu mầu huyền áo; cách Thánh do mê cũng chẳng phải là lời không đúng đâu. Vì trước kia Ngài Vô Trước được phú pháp kệ nơi Bồ Tát Di Lặc; Thế Thân ngộ đạo nhờ hiền huynh là hai bậc luận sư xuất chúng. Ví như mặt trời mặt trăng vằng vặc soi... Xem 32
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Kim Cang Bát Nhã Giảng Nghĩa , Nguyên Hiển
Kinh Kim Cang Bát Nhã Luận Giải Toát Yếu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa , Nguyên Hiển

Kinh Kim Cang Bát Nhã Lun Gii Toát Yếu
Gương lòng vốn tịnh, hình sắc vốn không, mộng thức không đầu, mãi thành có cảnh vật do đó nghiệp phiền não nhiễm báo ứng xoay vần. Trải vô số kiếp dào dạt sóng cồn, cho nên bậc tỉnh giác hiện thân trong cõi người trước nói nguyên nhân sanh diệt để cho ngộ pháp khổ, tập, diệt, đạo. Trừ dứt chấp ngã,... Xem 48
Kinh Sách Liên Quan
Chú Giải Kinh Kim Cang và Kinh Chánh Pháp Chưa Từng Có , Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Gậy Kim Cang Hét , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kim Cang Bát Nhã Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kim Cang Tông Thông , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Kim Cang Bát Nhã Giảng Nghĩa , Nguyên Hiển
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Đa Trì B Tát Gii Bn Tiên Yếu
Quyển Tiên Yếu này do Ngẫu Ích Trí Húc Ðại Sư biên soạn. Ngài là một bậc cao tăng thạc học và cũng là một trong bốn vị cao tăng nỗi tiếng vào cuối đời Minh (ba vị kia là Liên Trì, Hám Sơn và Tử Bá). Ngài đối với giáo nghĩa của các tông phái đều đã nghiên cứu thấu triệt, và được tôn xưng là tổ của... Xem 37
Kinh Sách Liên Quan
Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma , Thích Pháp Chánh
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký , Sa Môn Thích Trí Minh

Tôi Làm Vic Tôi Hnh Phúc
Nhắc tới hạnh phúc, người ta thường nghĩ nó gắn liền với sự giàu có nhất nhì một vùng, sự xuất sắc hơn người, tiếng tăm vang dậy xa gần; nói khác đi, đó chính là vinh, hoa, phú, quý. Mọi chúng sinh đều theo đuổi vinh hoa phú quý. Vì nó, họ làm việc không quản ngày đêm. Thế nhưng, công việc lại mang... Xem 33
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật , Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Tư Tưởng Thắng Man Sư Tử Hống Từ Ngóc Nhìn Như Lai Tạng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Nghi Thc Tnh Đ
Xem 35
Kinh Sách Liên Quan
Các Nghi Thức Thông Thường Trong Đời Sống , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Nghi Thức Sám Hối Kim Quang Minh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia , Khuyết Danh
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Vic Ln Nht Ca Đi Ngưi
Mỗi chúng ta đều ngộ nhận rằng, khi người bệnh ngừng hô hấp thì tức là chết, việc ngộ nhận đó khiến cho người bệnh phải chịu sự đau đớn về thể xác lẫn tâm thức rất là lớn. Kỳ thực sau khi người bệnh ngừng hô hấp, thì linh hồn của họ (trong Phật học gọi là Thần Thức) vẫn chưa ra ngoài thể xác, mà vẫn... Xem 38
Kinh Sách Liên Quan
Chết An Lạc Tái Sanh Hoan Hỷ , Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chết Trong An Bình , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Chết và Tái Sanh , Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sanh , Diệu Hạnh Giao Trinh
Người Chết Đi Về Đâu , Nguyên Châu
Sống và Chết , Hòa Thượng Thích Như Điển
Sống và Chết Theo Quan Niệm Của Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Như Điển
Tạng Thư Sống Chết , Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
Tây Tạng Sanh Tử Thư , Cư Sĩ Nguyên Phong
Tử Thư Tây Tạng , Cư Sĩ Nguyên Phong

Tín Tâm Minh Ging Lc
“TÍN TÂM MINH” là tác phẩm nổi tiếng của đại sư Tăng Xán mà các thiền đường ở Việt Nam đều lưu trữ ít nhất một bản để làm quy chuẩn cho riêng mình. Năm 1974, có một thiền giả phát tâm dịch tác phẩm “Tín Tâm Minh Nghĩa Giải” của ngài Trung Phong Minh Bổn thiền sư. Nhưng tác phẩm này, ngài giải thích... Xem 35
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Lý Thuyết Nhân Tính Qua Kinh Điển Pali , Thích Chơn Thiện
Những Câu Chuyện Cổ Phật Giáo Mang Tính Giáo Dục , Cư Sĩ Đạo Quang
Phật Giáo Chánh Tín , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Tín Hạnh Nguyện Giữ Vai Trò Quan Trọng Trong Tu Tập Phật Giáo , Thiện Phúc

Nghi Thc Truyn Gii B Tát Ti Gia
Sau khi khai 3 tiếng chuông báo chúng, báo giờ truyền giới Bồ-tát tại gia bắt đầu, khoảng 10 phút, vị Dẫn thỉnh đánh 3 hồi khánh và 4 tiếng, xướng rằng: Xem 36
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma , Thích Pháp Chánh
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Phạm Võng Bồ Tát Giới , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký , Sa Môn Thích Trí Minh
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm

Kinh Lăng Già Tâm n Thin Sư Hàm Th S Gii
Người sớ kinh này là Lôi Phong lão nhân, vốn là móng vuốt trong tông môn, vào được hang ổ của tánh tướng. Ngài thương sự hoang rậm của nghĩa học và xót chỗ hỗn độn của thiền môn, nên từ năm Quí Tỵ (1653) lui về ẩn nơi Khuông Phụ, treo bầu ở Kim Tỉnh, dựng gậy tại Ngọc Uyên. Hỏi về chỗ khế chứng thì... Xem 33
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già , Ni Sư Thích Nữ Trí Hải

Duy Thc Trong Đi Sng
Duy Thức Học Phật Giáo trên quan điểm ứ ng xử trong cuộc sống hằng ngày, nên tôi muốn dùng bài thơ này như điểm khởi đầu. Xem 35
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Các Bài Hc Pht
Phật Pháp Căn Bản Xem 38
Kinh Sách Liên Quan
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Học Phật Tam Yếu , Thích Pháp Chánh
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 1 , Lê Mạnh Thát
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 2 , Lê Mạnh Thát
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 3 , Lê Mạnh Thát
Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Tn Mn Thin Tâm
Cuộc sống và hành trạng của bất cứ hành giả tu Phật nào cũng luôn hướng đến một trạng thái tâm thanh sạch, nơi mà mọi dục vọng và thôi thúc đều được điều phục để tâm trở nên tập trung và thể nhập vào trạng thái minh mẫn và tỉnh thức. Mọi phương pháp tu tập của hành giả đều gắn liền với những sinh... Xem 34
Kinh Sách Liên Quan
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh , Thích Như Tịnh
Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thiền Định và Cuộc Sống , Thích Vạn Lợi
Thiền Môn Nhật Tụng , Khuyết Danh
Thiền Môn Nhựt Tụng , Khuyết Danh
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng , Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Thiền Tứ Niệm Xứ , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Thiền Uyển Tập Anh , Lê Mạnh Thát
Thiền Uyển Tập Anh , Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Thiền và Pháp Môn Vô Niệm , D. T Suzuki
Viên Ngộ Phật Qủa Thiền Sư Ngữ Lục , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Muôn Kiếp Nhân Sinh Trn B 3 Tp
 8/10/2023
“Hiện nay thế giới đang trải qua giai đoạn hỗn loạn, xáo trộn, mà thật ra thì mọi quốc gia đều đang gánh chịu những nghiệp quả mà họ đã gây ra trong quá khứ. Mỗi quốc gia, cũng như mọi cá nhân, đều có những nghiệp quả riêng do những nhân mà họ đã gây ra. Cá nhân thì có ‘biệt nghiệp‘ riêng của từng... Xem 32
Kinh Sách Liên Quan
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Thượng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Dc Và Tình Theo Quan Đim Pht Giáo
 8/10/2023
Tham muốn hay tham dục của cải trần thế. Hầu hết người đời thường định nghĩa hạnh phúc trần tục như là sự thỏa mãn của mọi tham dục. Tham dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra chúng và tham dục không được thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiền não cho mình và cho người. Xem 34
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Pháp Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Những Câu Chuyện Cổ Phật Giáo Mang Tính Giáo Dục , Cư Sĩ Đạo Quang
Phật Giáo và Giáo Dục , Hòa Thượng Thích Viên Lý

Lý Thuyết Nhân Tính Qua Kinh Đin Pali
Giáo dục thường được hiểu những gì làm nên văn hóa và văn minh của một xứ sở. Các công trình sáng tạo là suối nguồn của văn minh, và các vai trò xây dựng và phát triển xã hội của giáo dục là nguồn suối của văn hóa một dân tộc. Giáo dục, văn hóa, văn minh đều là sản phẩm của tư duy con người. Trong... Xem 29
Kinh Sách Liên Quan
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Thượng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Tín Hnh Nguyn Gi Vai Trò Quan Trng Trong Tu Tp Pht Giáo
Theo Phật giáo, "Tín" là có lòng tin sâu sắc đối với thực thể của chư pháp, tịnh đức Tam bảo, và thiện căn của thế gian và xuất thế gian; có khả năng đem lại đời sống thanh tịnh và hóa giải nghi hoặc. Câu hỏi đặt ra là niềm tin có vị trí nào trong đạo Phật? Niềm tin trong đạo Phật hoàn toàn khác hẳn... Xem 39
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Lý Thuyết Nhân Tính Qua Kinh Điển Pali , Thích Chơn Thiện
Những Câu Chuyện Cổ Phật Giáo Mang Tính Giáo Dục , Cư Sĩ Đạo Quang
Phật Giáo Chánh Tín , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học

Lun Đi Tha Bách Pháp Minh Môn S Gii
Phàm hữu tình trong ba cõi, năm đường cứ mãi chìm nổi, xoay vần không ngừng nghỉ, đều do vọng chấp đoạn, thường, có và không, làm cho lòng rối loạn. Sở dĩ Bồ-tát giáng sinh làm mô phạm lợi ích cho chúng sinh, cũng vì muốn trừ chấp hai bên có và không. Khai mở hai môn có và không: Trước nói rõ Bách... Xem 66
Kinh Sách Liên Quan
Luận Đại Thừa 100 Pháp , Lê Hồng Sơn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Giải Nghĩa , Đại Từ Ân tự Sa Môn Khuy Cơ
Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn , Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa

Lun Đi Tha Bách Pháp Minh Môn Gii Nghĩa
Chỉ cho pháp thế gian và xuất thế gian. Cho nên Tâm pháp có tám, Tâm sở có năm mươi mốt, Sắc pháp có mười một, Bất tương ưng có hai mươi bốn, pháp Vô vi có sáu. Do đó mà có tên là Đại thừa Bách Pháp Xem 63
Kinh Sách Liên Quan
Luận Đại Thừa 100 Pháp , Lê Hồng Sơn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Sớ Giải , Sa Môn Đại Thừa Quang
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Sớ Giải , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn , Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa

Lun Đi Tha Trăm Pháp Minh Môn
Quyển Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận này được Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng vào năm 1970 cho các đệ tử người Mỹ nghe. Tuy có nhiều vị trong số những thanh niên này, có trình độ Thạc sĩ hay Tiến sĩ; nhưng họ không biết tiếng Hoa, không hiểu giáo lý đạo Phật. Cho nên Hòa Thượng dùng từ ngữ đơn giản... Xem 68
Kinh Sách Liên Quan
Luận Đại Thừa 100 Pháp , Lê Hồng Sơn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Giải Nghĩa , Đại Từ Ân tự Sa Môn Khuy Cơ
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Sớ Giải , Sa Môn Đại Thừa Quang
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Sớ Giải , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Quán Vô Lưng Th Kinh S Sao
An Dưỡng sạch vui, câu hội người lành bậc thánh. Ta Bà nhơ khổ, luân hồi sáu nẻo ba đường! Thế thì chốn gai bùn thai ngục, nên gắng chí để xa lìa; nơi báu đẹp kim trì, phải đem tâm mà nguyện đến. Giọng triều âm khen ngợi, đã thấy khắp kinh văn. Những tịnh chúng sanh về, hãy còn ghi sử sách. Chỉ có... Xem 104
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Quán Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Giảng Thích , Thích Hằng Quang
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Trc Ch Nim Pht
Niệm Phật Tam Muội là vua của các Tam Muội, như châu ma ni như ý, có thể xuất sanh ra các bảo châu, như vua Chuyển Luân thống nhiếp tất cả các vua. Niệm Phật tam muội này rất viên đốn, có thể nói suốt đời thuyết giáo các kinh liễu nghĩa của đức Thế Tôn, không có thời nào là không tán dương niệm Phật... Xem 67
Kinh Sách Liên Quan
Cương Yếu Giới Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Luận Tịnh Độ , Thích Ca Tài
Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tây Phương Hợp Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Vãng Sanh Luận Giảng Ký Thiên Thân Bồ Tát , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn