Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Kinh Sách Dạng PDF

Tủ Sách Phật Học

Sắp xếp Thứ Tự
Tam Thiếp Hòa Tán và Chánh Tín Nim Pht K
Tán, nghĩa là khen ngợi, ca tụng, xưng dương. Dùng những lời hay ý đẹp để ca ngợi gọi là tán thán. Trong Phật giáo, đặc biệt có những chương cú ca ngợi, xưng dương công đức và hạnh nguyện của Đức Phật và chư Bồ tát. Trong kinh điển Phật giáo, phần lớn những kệ tụng là để tán thán trí tuệ và công đức... Xem 70
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Thông Tán Sớ , Thích Thọ Phước
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán , Cư Sĩ Quảng Minh
Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Khái Niệm Tánh Không Phật Giáo , Hoang Phong
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán , Hòa Thượng Thích Chân Thường
Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Ngộ Tánh Luận , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa , Hòa Thượng Thích Như Điển
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Huyền Thanh
Vãng Sinh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo

Hin Quán Trang Nghiêm Lun Lưc Thích
Hiện quán, là trạng thái của trí năng quán và tánh chân thật sở quán kế hợp làm một, mang ý nghĩa nhận biết, thực nghiệm, hiện chứng hay thân chứng. Luận này được gọi là hiện quán là vì những gì nó diễn giải chính là hiện quán. Trang nghiêm, là tự thể kinh Đại Bát-nhã được trang sức bằng diệu pháp Xem 70
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Duy Thức Trong Đời Sống , Cư Sĩ Thuần Bạch
Khái Luận Về Pháp Tướng Duy Thức Học , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Lun Hin Dương Thánh Giáo Trn B 2 tp
Hiển Dương Thánh Giáo luận là một trong những bộ luận quan trọng của Phật giáo Đại thừa, được ngài Vô Trước biên soạn (nhưng ngày nay, đa số các nhà nghiên cứu nhận định rằng ngài Thế Thân mới là người biên soạn bộ Luận thư này) để xiển dương giáo nghĩa của Duy Thức. Luận thư đề cập đến tất cả các... Xem 60
Kinh Sách Liên Quan
Dị Tông Luận , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Luận Đại Thừa 100 Pháp , Lê Hồng Sơn
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Tịnh Độ , Thích Ca Tài
Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ , Sa Môn Thích Bửu Hà
Phật Thừa Tôn Yếu Luận , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Triệu Luận Lược Giải , Đại Sư Hám Sơn

Kinh Pht Nói V Công Đc Xut Gia
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật cư ngụ tại nước Tì-xá-li, đến giờ Ngài vào thành khất thực. Lúc bấy giờ, trong thành Tì-xá-li có một người dòng dõi Lê-xa, tên Tì-la-tiễn-na (Trung Quốc dịch là Dũng Quân). Gi ng như chư thiên và các tiên nữ cùng nhau vui chơi, vương tử và... Xem 64
Kinh Sách Liên Quan
Công Đức Người Xuất Gia , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Đạo Đức Người Xuất Gia , Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng

Lch S Pht Giáo Vit Nam
Xem 64
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh Trọn Bộ , Nguyễn Hiền Đức
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh , Thích Như Tịnh
Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ , Lão Cư Sĩ Nguyễn Hiến Lê

Thành Tht Lun
Lại nữa, Đức Phật trọn nên mười lực nên trí huệ đầy đủ. Bởi nhân duyên đi về nên nói có mười lực. Trước tiên là thị-xứ phi-xứ lực, là trí quyết định trong nhân quả vậy: biết từ nguyên nhân nầy sinh ra quả báo như vậy: chẳng sinh quả như kia, như làm điều chẳng lành, chắc bị khổ báo, chẳng sinh báo... Xem 67
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Thành Thật Luận , Cư Sĩ Nguyên Hồng

Nhng Đóa Hoa Thin Trong Bát Nhã Tâm Kinh
Xem 68
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Nghĩa Mầu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Pháp Sư Tuệ Tịnh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thích Yếu , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thiêm Túc , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Trực Thuyết , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Bát Nhã Tâm Kinh Chỉ Chướng , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Bát Nhã Tâm Kinh Luận , Vạn Sơn
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Giải , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
TInh Túy Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Hồng Như

Tnh Đ Cnh Ng
Người vào đạo chán cõi Ta-bà[1][1] xấu xa uế trược, chí tâm niệm Phật mong muốn vãng sinh, nhưng dù trải qua nhiều năm tháng thực hành vẫn không đạt được chỗ nhất tâm bất loạn? Nguyên do là tại đâu? Bởi vì vô minh, mê lầm, cứ lầm cho mọi vật là thật, là bền lâu mãi mãi nên bám chấp vào đó… để rồi... Xem 58
Kinh Sách Liên Quan
Niệm Phật Căn Bản Cho Người Tại Gia , Thiện Phúc
Niệm Phật Kiếm , Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Niệm Phật Kính , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Trực Chỉ Niệm Phật , Đại Sư Diệu Khẩu

Quán Thé Âm B Tát Ph Môn Phm Ging Ký
Thưa chư vị Pháp sư! Quý vị Cư-sỹ! Thời gian trôi qua thật nhanh, xuân mới vừa qua độ một năm, nay đã trở thành quá khứ. Từ ngày hôm nay, tôi lại có dịp trở lại cùng với các vị để giảng Phật pháp. Năm ngoái tôi giảng kinh Thắng Man cho quý vị, về mặt lý luận thì có phần sâu hơn một chút, Xem 87
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh
Tranh Minh Họa Kinh Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Đi Tha Bách Pháp Yếu Lưc
Đại Thừa là cỗ xe lớn, một trong hai nhánh lớn Phật giáo (Tiểu thừa và Đại thừa). Đại thừa xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ I trước CN, nói là cỗ xe lớn vì tông chỉ của nó là giúp được nhiều người cùng giải thoát. Kỳ thật chủ đích của Đại thừa là cứu độ nhứt thiết chúng sanh. Xem 67
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Quyển 1, 2 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Luận , Thích Pháp Chánh
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận , Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh (Giản Chú Dịch Giải) , Nguyên Trừng
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Sa Di Luật Nghi Yếu Lược , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Vãng Sanh Thp Nghi Qung Ngũ Un Chư Lun Ging Ký
Hôm nay, tôi sẽ giảng cho quý vị bộ Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh Kệ, còn gọi là Vãng Sanh Luận. Trước khi khai giảng, trước hết hãy nói rõ nhân duyên giảng bộ luận này. Năm ngoái, Chí Liên tinh xá xây dựng xong, đã thỉnh một bức tượng A Di Đà Phật từ Hương Cảng về; [giảng kinh trong dịp... Xem 65
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Huyền Thanh
Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Ni Sư Hải Triều Âm

Thp Thin Nghip Đo Kinh Ging Ký
Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm qua, chúng tôi đã giảng viên mãn Cảm Ứng Thiên. Văn tự của Cảm Ứng Thiên tuy không dài, người xưa hội tập lại một số câu chuyện nhân duyên, cũng chính là rất nhiều câu chuyện cảm ứng trong lịch sử, sưu tập rất phong phú, có lý luận, có sự thật, nếu như giới... Xem 77

Đi Phương Qung Pht Hoa Nghiêm - Tnh Hnh Phm ging gii
Trước nay, đã có nhiều vị pháp sư hoặc thiện tri thức giảng giải kinh này, nhưng có lẽ, theo sự thấy biết hạn hẹp của mạt nhân, chưa có vị nào chú trọng giảng giải kinh này theo quan điểm của pháp môn Niệm Phật. Các bài giảng về kinh Hoa Nghiêm của lão sư phụ Tịnh Không quá dài, quá rộng, quá sâu,... Xem 75
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Những Truyện Cảm Ửng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Cái Vô Hn Trong Lòng Bàn Tay
Sự dị biệt giữa tôn giáo và khoa học được đánh dấu khởi đầu từ luận đề của Galilée và từ đó đã khiến nhiều người cho là hai thế giới này không thể nào gặp nhau được. Einstein khi đối chiếu Phật Giáo với các tôn giáo khác đã cho là: nếu có một tôn giáo có thể đáp ứng được những nhu cầu đòi hỏi của... Xem 102
Kinh Sách Liên Quan
Vô Tận Trong Lòng Bàn Tay , Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận
Vũ Trụ Và Hoa Sen , Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận

Chư Kinh Pht Thuyết Đa Ngc Tp Yếu
Có mấy vị đồng học ngày đêm tìm kiếm trong Đại tạng kinh, trải qua nửa tháng, tổng cộng tìm ra 25 bộ kinh luận tường thuật cụ thể tình trạng địa ngục, nội dung tường tận, nghiệp nhân rõ ràng, chủng loại phong phú, quả báo tàn khốc, phủ kín tầng tầng, thật sự là nhìn thấy kinh sợ, trước đây chưa gặp.... Xem 83
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp , Thích Giác Nguyên
Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Quyển 1, 2 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Địa Ngục Biến Tướng Đồ , Pháp Sư Minh Nhẫn
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục , Hòa Thượng Thích Như Điển
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Hạ , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa , Hạnh Chơn
Địa Tạng Mật Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Giải Thích Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Địa Tạng Dịch Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm

Liu Phàm T Hun Ging Gii Toàn Tp
Hôm nay, chúng ta có thể ở trong phòng quay của đài truyền hình Phụng Hoàng cùng thảo luận với mọi người về Liễu Phàm Tứ Huấn. Vào năm tôi 26 tuổi, khi mới tiếp xúc với Phật pháp, đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc. Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, có thể nói là đã ảnh hưởng cả cuộc đời tôi. Tôi... Xem 83
Kinh Sách Liên Quan
Liễu Phàm Tứ Huấn , Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Liễu Phàm Tứ Huấn GIảng Giải , Hạnh Chơn

Vô Tn Trong Lòng Bàn Tay
Ông Trịnh Xuân Thuận, giáo sư Ðại học Virginia Hoa kỳ ngành Vật lý thiên thể (Astrophysique), cũng là một người theo đạo Phật. Với hai tác phẩm khoa học là La Mélodie secrète và Le Chaos et l'Harmonie(nxb Fayard 1988 và 1998) ông là một tác giả nổi danh. (1) Ông Matthieu Ricard, Tiến sĩ Sinh học... Xem 88
Kinh Sách Liên Quan
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới , Hòa Thượng Thích Như Điển

Sng vi Thán D Sao Ca Ngài Thân Loan
Viết một quyển sách mà thay đổi được con người, ngay cả ngôn ngữ của chỉ một hàng cũng làm cho cuộc sống của con người được phong phú. Ngôn ngữ đó được gọi là một sự sâu thẳm chăng? Đó chính là sách viết, được gọi là “Thán Dị Sao”. Xem 101
Kinh Sách Liên Quan
Thân Loan Thánh Nhân Toàn Thư , Hòa Thượng Thích Như Điển

Giáo Hành Tín Chng
Tịnh độ Chân tông là một con đường đặc thù cho những phàm phu “ác nặng chướng nhiều” như chúng ta, dẫn đến cõi Niết-bàn của sự an lạc và thanh tịnh tối thắng, đó là Tịnh độ. Chính ở Tịnh độ An Lạc này, chúng ta nhận ra Phật trí và đại từ bi tâm cứu độ chúng sinh thông qua Bản nguyện của Đức Phật A... Xem 102

Thân Loan Thánh Nhân Toàn Thư
Lúc người niệm Phật cảm thấy được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, có nghĩa là tất cả những công đức của những việc làm đã được dạy cho biết rằng: đó là việc vãng sanh về Tịnh Độ (chư hạnh vãng sanh), cũng đã đề cập về phương diện này. Điều này tương ứng với việc niệm Phật tự lực. Lâm chung có nghĩa là... Xem 91
Kinh Sách Liên Quan
Sống với Thán Dị Sao Của Ngài Thân Loan , Hòa Thượng Thích Như Điển

Chú Đi Bi Ging Gii
Chú Đại Bi, vốn chẳng có cách gì giảng được, vì Chú là mật ngữ bí mật. Nếu muốn biết ý nghĩa của Chú Đại Bi thì trước hết tôi nói một bài kệ. Bài kệ này nói về Chú Đại Bi : Xem 108
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh

Tnh Tu Tip Yếu
Một pháp Tịnh tông dễ hành nhưng khó tin, [nếu] chẳng tìm tòi tra cứu biển giáo pháp, [thì] chẳng thấy được bến bờ. Tuy rằng Kinh Hoa Nghiêm dùng Mười đại Nguyện vương để quy về [Cực Lạc], ngài Thiên Thân dùng Ngũ Niệm pháp làm cửa [vãng sanh Cực Lạc] nhưng người học cạn trong thời Mạt pháp, chưa dễ... Xem 102
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Tu Tiệp Yếu , Khuyết Danh
Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm Giảng Thuật , Cư Sĩ Diệu Âm

Sa Di Lut Nghi Yếu Lưc
Để thực hiện viên mãn Tịnh nghiệp Tam Phước, các đồng tu Tịnh Tông phải học và hành được những gì Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Sa Di Luật Nghi và Đệ Tử Quy đã dạy. Hòa Thượng nhấn mạnh, không những người xuất gia phải học kỹ Sa Di Luật Nghi mà tại gia đệ tử cũng phải học Sa Di Luật Nghi vì Sa Di Luật... Xem 105
Kinh Sách Liên Quan
Sa Di Ni Kinh Luật , Khuyết Danh
Sa Di Oai Nghi Giản Lược , Thượng Tọa Thích Phước Thái
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Đi Tha Đi Tp Đa Tng Thp Luân Kinh Ging Ký Quyn 1, 2
Trước khi chúng ta học tập kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân, mọi người cần phải phát tâm, phát tâm gì vậy? Phát tâm sám hối! Tôi nghe rất nhiều người nói: “Tuy tôi chẳng liễu giải chuyện chi khác, chứ đối với chính mình, tôi còn chẳng liễu giải hay sao?” Tôi nói: “Tuy tôi xuất gia đã hơn sáu... Xem 106
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp , Thích Giác Nguyên
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục , Hòa Thượng Thích Như Điển
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Hạ , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa , Hạnh Chơn
Địa Tạng Mật Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Giải Thích Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Địa Tạng Dịch Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm

Tư Duy Lưc Yếu Pháp
Thân người có ba chứng bệnh là bệnh thuộc về phong, bệnh thuộc về hàn và bệnh thuộc về nhiệt, nhưng ba chứng bệnh này gây họa không lớn, chỉ khổ trong một đời. Tâm cũng có ba nhóm bệnh, nhưng ba bệnh này gây họa thật nghiêm trọng, khiến con người phải chịu khổ đau vô lượng kiếp. Chỉ có Đức Phật, một... Xem 193

Pht Thuyết Dc Tưng Công Đc Kinh
Tôi nghe như vầy, một thời đức Bạt già phạn ở trên núi Linh Phong, (ở phía đông bắc) thành Vương Xá, cùng chúng đại Bí sô và cùng chư đại Bồ tát ma ha tát câu hội. Bấy giờ, trong hội chúng có một vị bồ tát tên là Thanh Tịnh Tuệ, khởi lên ý nghĩ, do nhân duyên gì mà chư Phật Như Lai được thân thanh... Xem 183
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật , Thích Thọ Phước
Kinh Công Đức Tắm Phật , Ni Sư Thích Nữ Trung Thể
Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật , Thích Thiện Thông
Kinh Phật Nói Về Pháp Bố Thí , Thích Nguyên Lộc
Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật , Tại Gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tác Nguyên Thuận
Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật , Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Pht Thuyết Kinh Tc Hình Tưng Pht
Lúc bấy giờ Đức Phật đi đến khu vườn của ông Câu-dực, thuộc nước Câu-diêm-duy. Vị quốc vương của nước này tên là Ưu-điền, chỉ mới 14 tuổi. Khi nghe tin Phật đang đến, nhà vua liền sai quần thần và đoàn tùy tùng đều đi theo hộ giá để nghênh tiếp Đức Phật. Xem 184
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật , Thích Thọ Phước
Kinh Công Đức Tắm Phật , Ni Sư Thích Nữ Trung Thể
Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật , Thích Thiện Thông
Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật , Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Kinh Pht Nói V Pháp B Thí
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật cùng chúng đại Tì-kheo đồng cư trú ở tinh xá Kì-hoàn. Bấy giờ Ngài vì đại chúng mà nói ba mươi bảy pháp b thí. Xem 172

Kinh Đi Tha Công Đc To Tưng Pht
Nhiều người biết: hễ ai thành tâm tạo tượng Phật, thì có được nhiều công đức, nhưng ít người biết số lượng công đức đó như thế nào, chính trong Kinh TẠO TƯỢNG PHẬT này, Đức Phật dạy rõ điều đó. Xem 191
Kinh Sách Liên Quan
Công Đức Người Xuất Gia , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật , Thích Thọ Phước
Kinh Công Đức Tắm Phật , Ni Sư Thích Nữ Trung Thể
Phật Nói Kinh Công Đức Tắm Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phước Đức Công Đức Theo Quan Điểm Phật Giáo , Thiện Phúc

Kinh Công Đc Tm Pht
Bấy giờ, bồ-tát Thanh Tịnh Huệ ở trong đại chúng vì thương xót các loài hữu tình, liền suy nghĩ như vầy: "Chư Phật, Như Lai nhờ nhân duyên gì mà được thân thanh tịnh, đầy đủ các tướng t t?". Rồi bồ-tát lại nghĩ: "Các loài chúng sanh được diện kiến Như Lai, được gần gũi cúng dường ngài nên có vô... Xem 181
Kinh Sách Liên Quan
Công Đức Người Xuất Gia , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Công Đức Phóng Sanh , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật , Thích Thọ Phước
Phật Nói Kinh Công Đức Tắm Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác

Kinh Công Đc Hu Nhiu Tháp Pht
Một thời, Đức Phật trú ở Kì Thụ Cấp Cô Độc Viên, nước Xá-vệ, cùng với đại tì-kheo tăng và vô lượng các chúng khác vây quanh. Bấy giờ, trưởng lão Xá-lợi-phất rời chỗ ngồi, đứng dậy, đắp y để lộ vai phải, g i phải chấm đất, chắp tay hướng về phía Đức Phật, nói kệ thưa hỏi: Xem 182
Kinh Sách Liên Quan
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán

Nhng Truyn Cm ng V Kinh Đi Phương Qung Pht Hoa Nghiêm
Tập truyện này vốn do sư Huệ Anh, đệ tử của ngài Pháp Tạng[2], vị sớ chủ kinhHoa nghiêm, tập hợp thành hai quyển thượng và hạ. Nay kẻ hèn tôi tuy là người trần tục, lời lẽ vụng về, nhưng thấy những điều cảm ứng tốt lành này ghi chép lộn xộn, nên mạo muội biên soạn lại thành một quyển hầu giúp những... Xem 182
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Gii Thiu Kinh Hoa Nghiêm
Kinh Hoa Nghiêm, gọi đủ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, là bộ kinh điển trọng yếu hiển bày ý nghĩa tuyệt vời về nhân hạnh quả đức của Phật-đà như tạp hoa trang nghiêm rộng lớn viên mãn, vô tận vô ngại, qua các vị Bồ-tát lớn Phổ Hiền, Văn-thù, sau khi Phật thành đạo tại các nơi như Bồ Đề... Xem 192
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Kinh Kim Cang Dch nghĩa và lưc gii
Phật nói kinh Đại Bát Nhã, tại 4 chỗ, 16 hội, chép đến 600 quyển(1) mới hết (Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm). Tóm tắt bộ kinh lớn trên là "Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật", gọi tắt là "Kinh Kim Cang". Kinh này rút lại trong một bài là "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh", gọi tắt là "Tâm kinh", gồm... Xem 175
Kinh Sách Liên Quan
Chú Giải Kinh Kim Cang và Kinh Chánh Pháp Chưa Từng Có , Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Gậy Kim Cang Hét , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kim Cang Bát Nhã Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kim Cang Tông Thông , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Kim Cang Bát Nhã Giảng Nghĩa , Nguyên Hiển
Kinh Kim Cang Bát Nhã Luận Giải Toát Yếu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Luân Hi Trong Lăng Kính Lăng Nghiêm
Đến cuối đời, thời Pháp Hoa (Saddharma puṇḍarīka Sūtra, Đức Phật mới thọ ký cho Thanh Văn (śrāvaka) thành Phật và cho cả nữ nhân (là thành phần hạ liệt trong xã hội Ấn Độ cổ đại), cho nên đến Pháp Hoa mới thật hứa khả cho đại chúng thành Phật đạo, nghĩa là tất cả đại chúng lớn, bé, già, trẻ, nam, nữ... Xem 184
Kinh Sách Liên Quan
Chuyện Tình Nhiều Kiếp Luân Hồi , Vương Thị Minh Tâm
Đèn Soi Nẻo Giác Và Luân Hồi , Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Những Chuyện Luân Hồi Hiện Đại , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Niệm Phật Dẫn Đi Khỏi Luân Hồi , Mạt Nhân Đạo Quang
Vòng Luân Hồi , Ni Sư Thích Nữ Giới Hương

Tnh Đ Thánh Hin Lc
Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng Thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được Thánh ứng; không có lòng Thành thì do không cảm, Thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu, xao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước... Xem 400
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Mấy Điệu Sen Thanh , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Thích Pháp Chánh
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Quán Thế Âm B Tát Th Ký Kinh
Chính tôi được nghe: một thời kia đức Phật ở Tiên-nhân Lộc-Uyển (2), nước Ba-La-Nại, cùng với hai vạn chúng Đại-Tỳ-Khưu (3); một vạn hai nghìn vị Bồ-Tát (4), mà các vị: Sư-Tử Bồ-Tát, Sư-Tử-Ý Bồ-Tát, An-Ý Bồ-Tát, Vô-Dụ-Ý Bồ-Tát, Trì-Địa Bồ-Tát, Bát-La-Đạt Bồ-Tát, Thần-Thiên Bồ-Tát, Thực-Sự Bồ-Tát,... Xem 182
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh
Tranh Minh Họa Kinh Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm , Diệu Hạnh Giao Trinh

Quán Vô Lưng Th Pht Kinh Nghĩa S
Cõi Ta-bà ô nhiễm, muôn loài chúng sinh cùng chung ở; miền Lạc Bang thanh tịnh, các bậc Thượng thiện thảy đồng cư. Biết là rừng gai[1], thai ngục[2] nên quyết chí vĩnh viễn xa lìa; cõi báu[3], ao vàng[4] cần lắng tâm một đường về thẳng. Lời Thế Tôn (triều âm[5]) hết lòng khen ngợi cõi Lạc Bang, đều... Xem 157
Kinh Sách Liên Quan
Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh (Giản Chú Dịch Giải) , Nguyên Trừng
Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác , Tâm Tịnh
Kinh Quán Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Giảng Thích , Thích Hằng Quang
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Kinh Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải , Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Con Đưng Tây Phương
Hóa thành không phải là Bảo sở, nhưng muốn đi đến Bảo sở không thể không đi đến Hóa thành. Giới, định, tuệ chưa phải là cứu cánh Niết bàn. Song muốn chứng cứu cánh Niết bàn không thể không thành tựu giới, định, tuệ. Hay nói cách khác, muốn đắc thành Phật đạo không thể không đi vào cảnh giới thanh... Xem 160
Kinh Sách Liên Quan
Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương , Liên Xã Đài Trung
Tây Phương Hiệp Luận , Sa Môn Thích Trí Thông
Tây Phương Hợp Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tây Phương Huyền Bí , Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Tây Phương Xác Chỉ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy , Thích Nguyên Trang
Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Trùng Đính Tây Phương Công Cứ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Bài K Ca Ngi A Di Đà Pht
_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Phương Tây hiện tại cách cõi này. Mười vạn ức cõi An Lạc Độ. Phật Thế Tôn hiệu A Di Đà (Amita). Con nguyện vãng sinh, quy mệnh lễ. Nguyện cùng các chúng sinh. Sinh về nước An Lạc (Sukhavati) Xem 175
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Phật Thánh Điển , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Thông Tán Sớ , Thích Thọ Phước
Kinh A Di Đà Yếu Giải Toát Yếu , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Phật Thuyết A Di Đà Giảng Thuật , Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Lược Giải Kinh A Di Đà , Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Thiển Thích , Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Sự TÍch Phật A Di Đà , Ni Sư Hải Triều Âm
Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà , Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc

Hoa Nghiêm Pháp Gii Huyn Cnh
Giải thích: Đại phương quảng Phật hoa nghiêm là bộ kinh được Quán môn y cứ. Pháp giới quán môn là pháp quán y cứ nơi bộ kinh. Đại phương quảng chính là pháp mà tất cả Như Lai đã chứng ngộ. Phật hoa nghiêm, là bậc (người) chứng ngộ khế hợp pháp giới. Về pháp thì chia ra thể, tướng và dụng. Về... Xem 225
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 1 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 2 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 3 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Quyển 4 , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh