Phật Học Căn Bản

Xem Dạng Khác Sắp Xếp Thứ Tự
Tuyển Tập Hải Triều Âm
Phật pháp tại thế gian thời kỳ mạt pháp xuất hiện nhiều dị giáo làm cho hành giả sơ tâm tu tập dễ vướng các chướng do không biện được chánh, tà. Bởi thiếu phân định nên dễ đi vào con đường thành kiến sai lầm khiến một đời nỗ lực tu tập nhưng cứ mãi lẫn quẩn trong vòng luân chuyển của khổ đau, sanh... Xem: 30
Kinh Sách Liên Quan
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Ba , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Hai , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Trình Phật Học , Lê Kim Kha
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 2 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 3 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 4 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Cho Trẻ Em , Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Phật Học Cơ Bản , Nhiều Tác Giả
Phật Học Dị Giải , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Học Đức Dục , Ni Sư Hải Triều Âm
Phật Học Phổ Thông - Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Hoa , Nguyễn Duy Cần
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Học Trung Đẳng Tập 1 , Nguyễn Khuê
Phật Học Trung Đẳng Tập 2 , Nguyễn Khuê
Phật Học Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Phật Học Vấn Đáp , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Học Vấn Đáp Loại Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ

Chăn Trâu Toát Yếu
Kinh Viên Giác, Văn Thù hỏi Phật : Thế nào là vô minh ? - Chấp nhận bốn đại hòa hợp là thân mình thật. Chấp tâm suy nghĩ tính toán theo sáu trần là tâm mình thật. Chúng sanh vì vô minh nên chịu luân hồi sanh tử. Xem: 25
Kinh Sách Liên Quan
Căn Bản Đạo Lộ , Ni Sư Hải Triều Âm
Căn Bản Phật Pháp , Ni Sư Hải Triều Âm
Luật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Niệm Phật Căn Bản Cho Người Tại Gia , Thiện Phúc
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Lý Căn Bản , Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Phật Pháp Căn Bản , Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Phật Pháp Căn Bản - Basic Buddhist Doctrines Quyển 1 , Thiện Phúc

Căn Bản Phật Pháp
Kho tàng Phật pháp là gia bảo vô giá. Đức Phật thuyết truyền ròng rã 49 năm. Giáo pháp nhiều như rừng cây. Chỗ chúng ta học được chỉ là vài cái lá. Nhưng liễu nhập giáo pháp thì chỉ một câu cũng bảo đảm an vui giải thoát. Vì vậy cuốn Căn Bản Phật Pháp này hiện hữu. Kính mong quý vị cao minh chỉ giáo... Xem: 29

Sự TÍch Phật A Di Đà
Muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp mà không lo hoán cải từng con người thì thật là chuyện mò trăng đáy nước. Đức A Di Đà đã thành tựu cõi An Lạc làm trung tâm xây dựng các vị Phật tương lai. Đức Thích Ca hướng dẫn chúng ta, chẳng những các bậc đã thành niên mà tất cả già trẻ nam nữ, Phật đều khuyên:... Xem: 26
Kinh Sách Liên Quan
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Sự Tích Phật Thích Ca , Minh Thiện

Khuyên Phóng Sanh
Gần đây trên khắp địa cầu, các thứ tai nạn xuất hiện rất nhiều. Suy cứu nguyên do đều vì ăn thịt. Từ nhân có quả, trong quả lại có nhân, biết bao giờ hết khổ. Cái thảm của sát kiếp, nhân loại tuy rất sợ nhưng ăn thịt và sát sanh thì con người lại rất ham thích. Ở Trung Hoa, muốn cứu vãn kiếp sát,... Xem: 26
Kinh Sách Liên Quan
Cẩm Nang Phóng Sanh , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Công Đức Phóng Sanh , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Phóng Sanh Chuyện Nhỏ Khó Làm , Nguyên Minh

Khai Thị
Mỗi bộ kinh bao hàm một ý riêng biệt mà vẫn soi tỏ và liên đới các bộ khác. Mục đích chung là dạy chúng ta dứt trừ tham sân các phiền não, quét sạch những thói xấu tật hư. Như thế gọi là dẹp bỏ vô minh. Như thế sẽ tỏ rõ nghĩa kinh. Vì có lau sạch bụi bặm thì sức chiếu của gương mới rạng rỡ. Xem: 26
Kinh Sách Liên Quan
Khai Thị 1 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 2 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 3 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 4 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 5 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 6 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành

Hương Vị Giải Thoát
Sư trưởng Hải Triều Âm chuyên tâm quy hướng Tịnh-độ, nghiêm thân tiến đức lấy giới luật làm căn bản. Dùng Thiền pháp rửa vọng tâm để thanh tịnh ba nghiệp mới có thể hoàn mãn chí nguyện chuyển thế gian thành Tịnh-độ, mai sau vãng sanh An Lạc thế giới, trang nghiêm Vô-thượng Bồ-đề. Cuốn Hương Vị Giải... Xem: 34
Kinh Sách Liên Quan
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Phật Học Dị Giải , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Học Đức Dục , Ni Sư Hải Triều Âm
Phật Học Tinh Hoa , Nguyễn Duy Cần
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận

Hương Trầm
Né tránh tội lỗi, tập làm thiện thần, đó là điều rất nên. Nhưng không tuệ Bát Nhã thì dễ đi vào bóng tối của ngã ái ngu muội. Sai lầm chia thế giới làm 2 (tốt xấu, đúng sai, đen trắng) mà không biết rằng thế gian tương đối thường có nguồn gốc sâu xa. Xem: 33
Kinh Sách Liên Quan
Các Bài Học Phật , Cư Sĩ Phúc Trung
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Học Phật Tam Yếu , Thích Pháp Chánh
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Phật Học Đức Dục
Đạo là tâm sáng, đức là tâm lành. Hoặc sanh ra đã biết, hoặc nhờ học mà biết, hoặc kinh nghiệm mà biết. Đến khi biết thì cả 3 cái biết cùng hay. Hoặc ưa thích mà làm lành, hoặc được lợi mà làm lành, hoặc vì bắt buộc mà làm lành. Đến khi thành công thì cả 3 kết quả cùng quý. Xem: 36
Kinh Sách Liên Quan
Giáo Trình Phật Học , Lê Kim Kha
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 2 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 3 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 4 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Cho Trẻ Em , Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Phật Học Cơ Bản , Nhiều Tác Giả
Phật Học Dị Giải , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Học Phổ Thông - Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Hoa , Nguyễn Duy Cần
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Học Trung Đẳng Tập 1 , Nguyễn Khuê
Phật Học Trung Đẳng Tập 2 , Nguyễn Khuê
Phật Học Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Phật Học Vấn Đáp , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Học Vấn Đáp Loại Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Tưởng Niệm Hòa Thượng Luật Sư Thích Đổng Minh Tôn Sư
Hòa thượng húy Đỗ Châu Lân, pháp danh Thị Khai, tự Hạnh Huệ, hiệu Thích Đỗng Minh. Hòa thượng sinh năm 1927 (Đinh mão), tại thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngài xuất thân từ một gia đình sùng mộ Phật pháp. Xem: 34
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Thích Pháp Chánh
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Tôi Làm Việc Tôi Hạnh Phúc
Nhắc tới hạnh phúc, người ta thường nghĩ nó gắn liền với sự giàu có nhất nhì một vùng, sự xuất sắc hơn người, tiếng tăm vang dậy xa gần; nói khác đi, đó chính là vinh, hoa, phú, quý. Mọi chúng sinh đều theo đuổi vinh hoa phú quý. Vì nó, họ làm việc không quản ngày đêm. Thế nhưng, công việc lại mang... Xem: 33
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân Thật , Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Tư Tưởng Thắng Man Sư Tử Hống Từ Ngóc Nhìn Như Lai Tạng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Nghi Thức Tịnh Độ
Xem: 35
Kinh Sách Liên Quan
Các Nghi Thức Thông Thường Trong Đời Sống , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Nghi Thức Lễ Phật Của Đại Sư Hoằng Tán , Đại Sư Hoằng Tán
Nghi Thức Sám Hối Kim Quang Minh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Nghi Thức Thọ Ngũ Giới , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia , Khuyết Danh
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia
Sau khi khai 3 tiếng chuông báo chúng, báo giờ truyền giới Bồ-tát tại gia bắt đầu, khoảng 10 phút, vị Dẫn thỉnh đánh 3 hồi khánh và 4 tiếng, xướng rằng: Xem: 36
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma , Thích Pháp Chánh
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Phạm Võng Bồ Tát Giới , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký , Sa Môn Thích Trí Minh
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm

Duy Thức Trong Đời Sống
Duy Thức Học Phật Giáo trên quan điểm ứ ng xử trong cuộc sống hằng ngày, nên tôi muốn dùng bài thơ này như điểm khởi đầu. Xem: 35
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Duy Thức Học , Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Duy Thức Học và Nhân Minh Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Thành Duy Thức , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Tìm Hiểu Nguồn Gốc Duy Thức Học , Thích Quảng Đại
Vạn Pháp Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Các Bài Học Phật
Phật Pháp Căn Bản Xem: 38
Kinh Sách Liên Quan
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Học Phật Tam Yếu , Thích Pháp Chánh
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 1 , Lê Mạnh Thát
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 2 , Lê Mạnh Thát
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 3 , Lê Mạnh Thát
Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Giao Tiếp Bằng Trái Tim
Thời đại toàn cầu hóa với các phương tiện kĩ thuật, công nghệ hiện đại đã giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, thế nhưng ai cũng nhận thấy không những nó không mang lại kết quả như mong muốn, ngược lại còn làm cho mọi người lạnh lùng thơ ơ và ngản cách nhau. Giao tiếp bằng trái tim là tác phẩm của... Xem: 70
Kinh Sách Liên Quan
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Học Phật Tam Yếu , Thích Pháp Chánh
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là một quyển sách khuyến thiện tốt nhất trong kho tàng kinh điển của Đạo gia, được Ngài Đại Sư Ấn Quang hết sức tán thán. Đại Sư Ấn Quang một đời cung kính ấn tống Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, ước khoảng có hơn ba triệu bản. Hơn nữa, Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Lão Pháp sư Tịnh... Xem: 59
Kinh Sách Liên Quan
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Giảng Giải - Trọn bộ , Cư Sĩ Vọng Tây

Niệm Phật Căn Bản Cho Người Tại Gia
Ngày nay con đường khó khăn nhọc nhằn của trí tuệ trong đó hành giả phải tự tu luyện chính mình không còn có thể thực hiện được đối với nhiều người, nếu không phải đối với đa số, ngay cả đối với những người xuất gia. Trong tình huống này, con đường dễ dàng của đức tin là con đường duy nhất mà người... Xem: 82
Kinh Sách Liên Quan
48 Pháp Niệm Phật , Sa Môn Thích Tịnh Lạc
Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hương Thơm Niệm Phật , Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Niệm Phật Kiếm , Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Niệm Phật Kính , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Niệm Phật Luận , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Niệm Phật Sinh Tịnh Độ , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Niệm Phật Thành Phật , Hòa Thượng Thích Phước Nhơn

Phật Học Cho Trẻ Em
Trong cung điện, Thái tử đã được học với nhiều thầy giáo. Ngài là một học trò xuất chúng. Cha của Ngài mong rằng có ngày Ngài sẽ trở thành vị vua vĩ đại. Xem: 79

Giới Định Huệ
Tam Tu "Giới-Định-Tuệ" nằm gọn trong Bát Thánh Đạo mà Đức Phật đã dạy. Đây là tám con đường chính mà người tu Phật nào cũng phải dẫm lên để được giác ngộ và giải thoát. Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng dù chúng ta đã tiến đến mức độ khá cao trong định, cũng chưa chắc cái định này bảo đảm được... Xem: 68
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Giới Tướng , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Phạm Võng Bồ Tát Giới , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký , Sa Môn Thích Trí Minh
Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Tổng Quan Về Giới Luật , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Ưu Bà Tắc Giới Kinh , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm

12345678