Kinh Sách Tịnh Độ

Theo Thứ Tự
Tu Tập Tịnh Giới Và Pháp Môn Tịnh Độ
Đăng Ngày: 11/5/2024 | Xem: 53
Tại sao Tịnh độ của đức Phật A-diđà không có ba đường xấu ác đó? Tại vì chư thiên, nhân loại ở nơi thế giới Tịnh độ của đức Phật A-di-đà hay là những chư thiên, nhân loại trong mười phương muốn sanh về thế giới Tịnh độ của Phật A-di-đà toàn là những người không gieo nhân xấu, không gieo nhân ác,...
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Thích Nguyên Thành
Tịnh Độ Thánh Hiền Lục , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Tịnh Độ Văn Loại Tụ Sao , Cư Sĩ Quảng Minh
Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Ni Sư Hải Triều Âm

Tịnh Độ Cảnh Ngữ
Người vào đạo chán cõi Ta-bà[1][1] xấu xa uế trược, chí tâm niệm Phật mong muốn vãng sinh, nhưng dù trải qua nhiều năm tháng thực hành vẫn không đạt được chỗ nhất tâm bất loạn? Nguyên do là tại đâu? Bởi vì vô minh, mê lầm, cứ lầm cho mọi vật là thật, là bền lâu mãi mãi nên bám chấp vào đó… để rồi...
Kinh Sách Liên Quan
Niệm Phật Căn Bản Cho Người Tại Gia , Thiện Phúc
Niệm Phật Kiếm , Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Niệm Phật Kính , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Tịnh Độ Cảnh Ngữ , Cư Sĩ Như Hòa
Trực Chỉ Niệm Phật , Đại Sư Diệu Khẩu

Thân Loan Thánh Nhân Toàn Thư
Lúc người niệm Phật cảm thấy được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, có nghĩa là tất cả những công đức của những việc làm đã được dạy cho biết rằng: đó là việc vãng sanh về Tịnh Độ (chư hạnh vãng sanh), cũng đã đề cập về phương diện này. Điều này tương ứng với việc niệm Phật tự lực. Lâm chung có nghĩa là...
Kinh Sách Liên Quan
Sống với Thán Dị Sao Của Ngài Thân Loan , Hòa Thượng Thích Như Điển

Tịnh Tu Tiệp Yếu
Một pháp Tịnh tông dễ hành nhưng khó tin, [nếu] chẳng tìm tòi tra cứu biển giáo pháp, [thì] chẳng thấy được bến bờ. Tuy rằng Kinh Hoa Nghiêm dùng Mười đại Nguyện vương để quy về [Cực Lạc], ngài Thiên Thân dùng Ngũ Niệm pháp làm cửa [vãng sanh Cực Lạc] nhưng người học cạn trong thời Mạt pháp, chưa dễ...
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Tu Tiệp Yếu , Khuyết Danh
Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm Giảng Thuật , Cư Sĩ Diệu Âm

Tịnh Độ Thánh Hiền Lục
Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng Thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được Thánh ứng; không có lòng Thành thì do không cảm, Thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu, xao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước...
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Mấy Điệu Sen Thanh , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Con Đường Tây Phương
Đăng Ngày: 05/10/2023 | Xem: 236
Hóa thành không phải là Bảo sở, nhưng muốn đi đến Bảo sở không thể không đi đến Hóa thành. Giới, định, tuệ chưa phải là cứu cánh Niết bàn. Song muốn chứng cứu cánh Niết bàn không thể không thành tựu giới, định, tuệ. Hay nói cách khác, muốn đắc thành Phật đạo không thể không đi vào cảnh giới thanh...
Kinh Sách Liên Quan
Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương , Liên Xã Đài Trung
Tây Phương Hiệp Luận , Sa Môn Thích Trí Thông
Tây Phương Hợp Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tây Phương Huyền Bí , Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Tây Phương Xác Chỉ , Cư Sĩ Như Hòa
Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy , Thích Nguyên Trang
Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Trùng Đính Tây Phương Công Cứ , Cư Sĩ Như Hòa

Bài Kệ Ca Ngợi A Di Đà Phật
_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Phương Tây hiện tại cách cõi này. Mười vạn ức cõi An Lạc Độ. Phật Thế Tôn hiệu A Di Đà (Amita). Con nguyện vãng sinh, quy mệnh lễ. Nguyện cùng các chúng sinh. Sinh về nước An Lạc (Sukhavati)
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Phật Thánh Điển , Cư Sĩ Như Hòa
A Di Đà Thông Tán Sớ , Thích Thọ Phước
Kinh A Di Đà Yếu Giải Toát Yếu , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Phật Thuyết A Di Đà Giảng Thuật , Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Lược Giải Kinh A Di Đà , Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Thiển Thích , Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Sự TÍch Phật A Di Đà , Ni Sư Hải Triều Âm
Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà , Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc

Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh
Xét kỹ theo (luận) Thập Trụ Tỳ Bà Xa của Bồ Tát Long Thụ có nói: Bồ Tát cầu A Tỳ Bạt Chí (1) thời có hai con đường, một là con đường khó đi, hai là con đường dễ đi. Con đường khó đi là nói cho trong thời (kỳ thuộc) năm (thứ) đục (2), vào lúc không có Phật, (mà) cầu A Tỳ Bạt Chí thời (rất) khó (được)...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Quán Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Kinh Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Ưu Bà Tắc Giới Kinh , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa , Cư Sĩ Như Hòa

Kinh Điển Y Cứ Của Pháp Tu Tịnh Độ Và Các Nhân Vật Tiêu Biểu Thực Hành Pháp Tu Tịnh Độ
Đăng Ngày: 04/10/2023 | Xem: 241
Pháp tu Tịnh Độ đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của Phật giáo Việt Nam. Pháp tu này có cơ sở y cứ từ kinh điển Phật giáo, và có truyền thống thực hành lâu đời, rộng rãi từ Ấn Độ, Trung Quốc đến Việt Nam. Pháp tu Tịnh Độ chính là một thực thể hiện đang tồn tại trong cộng đồng người Việt và...
Kinh Sách Liên Quan
An Lạc Tịnh Độ Nghĩa , Nguyên Ngụy Huyền Trung Tự sa-môn Đàm Loan
Khái Luận Tịnh Độ Giáo , Thích Nhuận Đạt
Long Thư Tịnh Độ , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Nghi Thức Tịnh Độ , Khuyết Danh
Ngũ Kinh Tịnh Độ , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Pháp Môn Tịnh Độ , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Tam Kinh Tịnh Độ , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Tịnh Độ Cảnh Quan Yếu Môn , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Tịnh Độ Ngũ Kinh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập , Cư Sĩ Như Hòa

Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành
Chư Phật khởi lòng từ bi, mở bày nhiều phương tiện, nhưng chỉ một đường vãng sinh dễ dàng khế hợp cơ duyên. Xét lòng chí thành và chuyện cảm ứng của các bậc tiền bối trong các sách về điềm lành thì có sa-môn Văn Thẩm, tì-kheo Thiếu Khang ghi trong Cao tăng truyện[1],Luận vãng sinh[2]. Tất cả đều...
Kinh Sách Liên Quan
Cảm Ứng Thiên Vựng Biên , Cư Sĩ Như Hòa
Giảng Giải Cảm Ứng Thiên Tập 1 , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Giảng Giải Cảm Ứng Thiên Tập 2 , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Mấy Điệu Sen Thanh , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng , Cư Sĩ Như Hòa
Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên , Ban Phiên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Giảng Giải - Trọn bộ , Cư Sĩ Vọng Tây

Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi
Chư Phật vì thương xót chúng sinh mê muội, nên bày ra vô lượng phương tiện để dẫn dắt họ. Trong đó chỉ có pháp môn Tịnh độ cầu sinh Tây phương là thẳng tắt nhất, đáng nên hành trì nhất. Các kinh điển Đại thừa đều khai diễn tâm yếu này, Chư Phật khắp mười phương đều ngợi khen pháp môn này. Nếu bốn...
Kinh Sách Liên Quan
Bốn Chúng Vãng Sanh , Chúc Đức
Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Chuyện Vãng Sanh Trọn Bộ 3 Tập , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương , Liên Xã Đài Trung
Mười Điều Tâm Niệm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh , Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Tập Vãng Sanh , Thích Thọ Phước
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Huyền Thanh
Vãng Sanh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghì Hành Nguyện Nhị Môn , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Tịnh Độ Quyết Nghi Toát Yếu
Luận Trí Độ cũng nói: "Ví như hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị nước lôi cuốn. Một người tánh gấp nhảy ngay xuống nước, nhưng vì thiếu phương tiện nên bị đắm chìm. Một người sáng tỉnh hơn, vội lấy thuyền bơi ra cứu được. Bậc Bồ-tát mới phát tâm vì chưa đủ nhẫn lực nên không thể cứu chúng sanh,...
Kinh Sách Liên Quan
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Quy Nguyên Trực Chỉ
Đăng Ngày: 19/8/2023 | Xem: 241
Học đạo không có gì lạ, chỉ thanh tịnh căn trần, lấy giác tỉnh làm gốc. Cầu Vô-thượng Bồ-đề phải kiên nhẫn trì trai giữ giới. Muôn hạnh, giới là tiên phong. Lục độ, giới là nền tảng.
Kinh Sách Liên Quan
Quy Nguyên Trực Chỉ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Tín Hạnh Nguyện Giữ Vai Trò Quan Trọng Trong Tu Tập Phật Giáo
Đăng Ngày: 07/7/2023 | Xem: 171
Theo Phật giáo, "Tín" là có lòng tin sâu sắc đối với thực thể của chư pháp, tịnh đức Tam bảo, và thiện căn của thế gian và xuất thế gian; có khả năng đem lại đời sống thanh tịnh và hóa giải nghi hoặc. Câu hỏi đặt ra là niềm tin có vị trí nào trong đạo Phật? Niềm tin trong đạo Phật hoàn toàn khác hẳn...
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Lý Thuyết Nhân Tính Qua Kinh Điển Pali , Thích Chơn Thiện
Những Câu Chuyện Cổ Phật Giáo Mang Tính Giáo Dục , Cư Sĩ Đạo Quang
Phật Giáo Chánh Tín , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học

Trực Chỉ Niệm Phật
Niệm Phật Tam Muội là vua của các Tam Muội, như châu ma ni như ý, có thể xuất sanh ra các bảo châu, như vua Chuyển Luân thống nhiếp tất cả các vua. Niệm Phật tam muội này rất viên đốn, có thể nói suốt đời thuyết giáo các kinh liễu nghĩa của đức Thế Tôn, không có thời nào là không tán dương niệm Phật...
Kinh Sách Liên Quan
Cương Yếu Giới Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Luận Tịnh Độ , Thích Ca Tài
Mười Điều Tâm Niệm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tây Phương Hợp Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Tam Kinh Tịnh Độ
Đăng Ngày: 28/5/2023 | Xem: 311
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Cú , Hòa Thượng Thích Minh Châu
Kinh Quán Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Thiền Tịnh Quyết Nghi
Một hạng người tăng thượng mạn tự cao tự phụ, theo kiến thức hẹp hòi của mình, vin theo 􀆟ếng vang văng vẳng ấy, đường hoàng đứng ra công kích môn Tịnh độ cùng khinh hủy người tu tịnh nghiệp, để rồi chuốc lấy tội báng Phật, hủy Pháp, khinh Tăng. Vì môn niệm Phật vãng sanh là gốc từ Phật A Di Đà lập...
Kinh Sách Liên Quan
Luận Bảo Vương Tam Muội , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Tây Phương Hiệp Luận , Sa Môn Thích Trí Thông
Tịnh Độ Giáo Khái Luận , Ni Sư Thích Nữ Viên Thắng
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Vãng Sanh Lễ Tán Kệ
Khuyên tất cả chúng sinh nguyện sinh về nước của Đức Phật A Di Đà tại Thế Giới Cực Lạc ở phương Tây. Bài Kệ lễ tán trong sáu thời, kính y theo Kinh Đại Nhật (Mahā-vairocana-sūtra) với Vãng Sinh Lễ Tán do ngài Long Thọ (Nāgārjuna), ngài Thiên Thân (Vasubandhu) và nhóm Sa Môn (Śramaṇa) ở chốn này...
Kinh Sách Liên Quan
Bốn Chúng Vãng Sanh , Chúc Đức
Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Chuyện Vãng Sanh Trọn Bộ 3 Tập , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương , Liên Xã Đài Trung
Mười Điều Tâm Niệm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh , Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Tập Vãng Sanh , Thích Thọ Phước
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Vãng Sanh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghì Hành Nguyện Nhị Môn , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ
Kinh ghi: “Đức Phật A-di-đà khi còn tu đạo bồ-tát, làm một vị tì-kheo tên là Pháp Tạng.Ngài đã thỉnh hỏi Phật Thế Tự Tại Vương về hạnh Tịnh độ của chư Phật. Lúc đó, Đức Phật Thế Tự Tại Vương giảng cho tì-kheo Pháp Tạng nghe về hai trăm mười ức cõi Phật, những việc thiện ác của trời người, cùng sự...
Kinh Sách Liên Quan
An Lạc Tịnh Độ Nghĩa , Nguyên Ngụy Huyền Trung Tự sa-môn Đàm Loan
Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa , Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Tập Vãng Sanh
Đức Thế Tôn vừa thành Chính giác, Ngài liền nói pháp Phật thừa[2] cho tất cả chúng hữu tình nghe. Sau đó, nhận thấy Phật thừa khó phù hợp với tất cả căn cơ nên từ trong pháp Nhất thừa, Ngài diễn nói thành pháp Tam thừa[3]; rồi từ trong pháp Tam thừa ấy trình bày pháp môn Tịnh độ. Nay cách Phật ngày...
Kinh Sách Liên Quan
Bốn Chúng Vãng Sanh , Chúc Đức
Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Chuyện Vãng Sanh Trọn Bộ 3 Tập , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương , Liên Xã Đài Trung
Mười Điều Tâm Niệm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh , Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Vãng Sanh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghì Hành Nguyện Nhị Môn , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

1234567