Giảng Giải Kinh Sách

Theo Thứ Tự
Kinh Kim Cang Lược Giảng
Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Phật ở nước xá vệ, tại rừng Kỳ-đà vườn Cấp-cô-độc, cùng với chúng đại tỳ-kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị. Lúc ấy gần đến giờ thọ trai của Đức Thế Tôn, ngài đắp y mang bát vào đại thành Xá-vệ khất thực. Trong thành ấy, Ngài theo thứ lớp khất thực, xong trở về...
Kinh Sách Liên Quan
Chú Giải Kinh Kim Cang và Kinh Chánh Pháp Chưa Từng Có , Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Gậy Kim Cang Hét , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kim Cang Bát Nhã Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kim Cang Tông Thông , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Kim Cang Bát Nhã Giảng Nghĩa , Nguyên Hiển
Kinh Kim Cang Bát Nhã Luận Giải Toát Yếu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Kim Cang Dịch nghĩa và lược giải , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh Giảng Ký Tập 2
Hiền Hộ Bồ Tát thay cho hàng đại chúng xuất gia đặt ra câu hỏi này. Vì lẽ nào? Hết thảy hữu tình trong thời Mạt Pháp chẳng khéo khải giáo, mà cũng chẳng có người khéo khải giáo! Cũng chẳng có người khéo hỏi, khéo đáp, nhằm thuận tiện truyền lại giáo pháp, cho nên Ngài thay mặt hữu tình khải vấn,...
Kinh Sách Liên Quan
Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh Giảng Ký Tập 1 , Cư Sĩ Như Hòa
Kinh Bát Chu Tam Muội , Hòa Thượng Thích Minh Lễ

Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh Giảng Ký Tập 1
Đức Thế Tôn do nương theo giáo pháp mà xuất hiện trong cõi đời, dùng văn tự làm phương tiện truyền đạt, dùng mười hai bộ loại trong Tam Tạng để lợi ích rộng khắp hữu tình vào thời Mạt Pháp. Các thiện tri thức nương theo giáo ngôn văn tự để tùy văn nhập quán, tiêu các nghiệp tướng, thấu hiểu tâm trí,...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Bát Chu Tam Muội , Hòa Thượng Thích Minh Lễ

Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh Giải
Đề kinh bẩy chữ, thông biệt chung hợp, nhân pháp cùng nêu. Kinh là thông danh, vì hết thẩy tạng Tu Đa La Đại Tiểu thừa đều gọi là Kinh. Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chươhg, sáu chữ này là biệt danh, vì khác với tên các kỉnh. Trong biệt danh này, Phật là người năng thuyết, Tứ Thập Nh| Chươhg là pháp sở...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Thánh Tri Phỏng
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Tứ Thập Nhị Chương , Ni Sư Hải Triều Âm
Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải
Lần này là lần đầu tiên chúng ta tổ chức đại hội giảng kinh hoằng pháp tại viện Tri Ân Nhật Bản. Hôm nay chúng ta nhìn thấy bản kinh này, đây là bản mà tôi mới nhìn thấy hai ngày nay. Bát Đại Nhân Giác Kinh Giảng Ký là trước đây giảng tại Đài Loan, chính bút ký của cư sĩ Hàn Anh. Chúng ta lần này sẽ...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Bát Đại Nhân Giác , Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải , Hòa Thượng Thích Viên Giác
Mười bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác , Thích Minh Quang

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải
Kinh Bát Ðại Nhân Giác do Ngài An Thế Cao dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán vào thời Hậu Hán đời vua Hán Tuyên Ðế, niên hiệu Kiến Hòa năm thứ hai (147. TL). Ngài là Thái tử nước An Tức (nay là Ba Tư). Ngài còn có tên là An Thanh hay An Hầu, nhường ngôi vua cho chú mà đi xuất gia. Ngài là một người con...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Bát Đại Nhân Giác , Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Mười bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác , Thích Minh Quang

Những Đóa Hoa Thiền Trong Bát Nhã Tâm Kinh
Đăng Ngày: 11/2/2024 | Xem: 142
Bát Nhã là âm của thuật ngữ Prajna từ Phạn ngữ có nghĩa là trí tuệ (ý thức hay trí năng). Có ba loại bát nhã: thật tướng, quán chiếu và văn tự. Bát Nhã còn có nghĩa là thực lực nhận thức rõ ràng sự vật và những nguyên tắc căn bản của chúng cũng như xác quyết những gì còn nghi ngờ. Bát Nhã có nghĩa...
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Nghĩa Mầu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Pháp Sư Tuệ Tịnh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thích Yếu , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thiêm Túc , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Trực Thuyết , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Bát Nhã Tâm Kinh Chỉ Chướng , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Bát Nhã Tâm Kinh Luận , Vạn Sơn
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Giải , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
TInh Túy Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Hồng Như

Quán Thé Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký
Thưa chư vị Pháp sư! Quý vị Cư-sỹ! Thời gian trôi qua thật nhanh, xuân mới vừa qua độ một năm, nay đã trở thành quá khứ. Từ ngày hôm nay, tôi lại có dịp trở lại cùng với các vị để giảng Phật pháp. Năm ngoái tôi giảng kinh Thắng Man cho quý vị, về mặt lý luận thì có phần sâu hơn một chút,
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh
Tranh Minh Họa Kinh Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Đại Thừa Bách Pháp Yếu Lược
Đăng Ngày: 24/1/2024 | Xem: 138
Đại Thừa là cỗ xe lớn, một trong hai nhánh lớn Phật giáo (Tiểu thừa và Đại thừa). Đại thừa xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ I trước CN, nói là cỗ xe lớn vì tông chỉ của nó là giúp được nhiều người cùng giải thoát. Kỳ thật chủ đích của Đại thừa là cứu độ nhứt thiết chúng sanh.
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Quyển 1, 2 , Cư Sĩ Như Hòa
Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Luận , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận , Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh (Giản Chú Dịch Giải) , Nguyên Trừng
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Sa Di Luật Nghi Yếu Lược , Cư Sĩ Như Hòa
Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược , Hòa Thượng Thích Từ Quang

Vãng Sanh Thập Nghi Quảng Ngũ Uẩn Chư Luận Giảng Ký
Hôm nay, tôi sẽ giảng cho quý vị bộ Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh Kệ, còn gọi là Vãng Sanh Luận. Trước khi khai giảng, trước hết hãy nói rõ nhân duyên giảng bộ luận này. Năm ngoái, Chí Liên tinh xá xây dựng xong, đã thỉnh một bức tượng A Di Đà Phật từ Hương Cảng về; [giảng kinh trong dịp...
Kinh Sách Liên Quan
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Vãng Sanh Lễ Tán Kệ , Huyền Thanh
Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Ký , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng Yếu , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi , Ni Sư Hải Triều Âm

Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Giảng Ký
Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm qua, chúng tôi đã giảng viên mãn Cảm Ứng Thiên. Văn tự của Cảm Ứng Thiên tuy không dài, người xưa hội tập lại một số câu chuyện nhân duyên, cũng chính là rất nhiều câu chuyện cảm ứng trong lịch sử, sưu tập rất phong phú, có lý luận, có sự thật, nếu như giới...

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm - Tịnh Hạnh Phẩm giảng giải
Trước nay, đã có nhiều vị pháp sư hoặc thiện tri thức giảng giải kinh này, nhưng có lẽ, theo sự thấy biết hạn hẹp của mạt nhân, chưa có vị nào chú trọng giảng giải kinh này theo quan điểm của pháp môn Niệm Phật. Các bài giảng về kinh Hoa Nghiêm của lão sư phụ Tịnh Không quá dài, quá rộng, quá sâu,...
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 4 Tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Những Truyện Cảm Ửng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Thành Duy Thức Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Trung Luận , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Liễu Phàm Tứ Huấn Giảng Giải Toàn Tập
Hôm nay, chúng ta có thể ở trong phòng quay của đài truyền hình Phụng Hoàng cùng thảo luận với mọi người về Liễu Phàm Tứ Huấn. Vào năm tôi 26 tuổi, khi mới tiếp xúc với Phật pháp, đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc. Nó có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, có thể nói là đã ảnh hưởng cả cuộc đời tôi. Tôi...
Kinh Sách Liên Quan
Liễu Phàm Tứ Huấn , Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Liễu Phàm Tứ Huấn GIảng Giải , Hạnh Chơn

Chú Đại Bi Giảng Giải
Chú Đại Bi, vốn chẳng có cách gì giảng được, vì Chú là mật ngữ bí mật. Nếu muốn biết ý nghĩa của Chú Đại Bi thì trước hết tôi nói một bài kệ. Bài kệ này nói về Chú Đại Bi :
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tinh Vân
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh

Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Quyển 1, 2
Trước khi chúng ta học tập kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân, mọi người cần phải phát tâm, phát tâm gì vậy? Phát tâm sám hối! Tôi nghe rất nhiều người nói: “Tuy tôi chẳng liễu giải chuyện chi khác, chứ đối với chính mình, tôi còn chẳng liễu giải hay sao?” Tôi nói: “Tuy tôi xuất gia đã hơn sáu...
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp , Thích Giác Nguyên
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục , Hòa Thượng Thích Như Điển
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Hạ , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Cư Sĩ Như Hòa
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan , Cư Sĩ Như Hòa
Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa , Hạnh Chơn
Địa Tạng Mật Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Giải Thích Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Địa Tạng Dịch Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm

Kinh Kim Cang Dịch nghĩa và lược giải
Đăng Ngày: 11/10/2023 | Xem: 255
Phật nói kinh Đại Bát Nhã, tại 4 chỗ, 16 hội, chép đến 600 quyển(1) mới hết (Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm). Tóm tắt bộ kinh lớn trên là "Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật", gọi tắt là "Kinh Kim Cang". Kinh này rút lại trong một bài là "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh", gọi tắt là "Tâm kinh", gồm...
Kinh Sách Liên Quan
Chú Giải Kinh Kim Cang và Kinh Chánh Pháp Chưa Từng Có , Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Gậy Kim Cang Hét , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kim Cang Bát Nhã Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kim Cang Tông Thông , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Kinh Kim Cang Bát Nhã Giảng Nghĩa , Nguyên Hiển
Kinh Kim Cang Bát Nhã Luận Giải Toát Yếu , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Kim Cang Bát Nhã Tán Thuật , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Nghĩa Sớ
Cõi Ta-bà ô nhiễm, muôn loài chúng sinh cùng chung ở; miền Lạc Bang thanh tịnh, các bậc Thượng thiện thảy đồng cư. Biết là rừng gai[1], thai ngục[2] nên quyết chí vĩnh viễn xa lìa; cõi báu[3], ao vàng[4] cần lắng tâm một đường về thẳng. Lời Thế Tôn (triều âm[5]) hết lòng khen ngợi cõi Lạc Bang, đều...
Kinh Sách Liên Quan
Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác , Cư Sĩ Như Hòa
Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh (Giản Chú Dịch Giải) , Nguyên Trừng
Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác , Tâm Tịnh
Kinh Quán Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Giảng Thích , Thích Hằng Quang
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Kinh Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải , Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký , Cư Sĩ Như Hòa
Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa , Cư Sĩ Như Hòa
Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa , Cư Sĩ Như Hòa

Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy
Giáo của đức Thích-ca thật viên thông gom hết vi trần cõi nước khắp hư không, lưới châu của Đế Thích thì rộng lớn tóm lấy pháp giới đặt trên đầu sợi lông. Dung thông vô ngại là cảnh mầu nhiệm của Lô-xá-na, không bến bờ giới hạn là chỗ soi thấy kì diệu của đôi mắt Phổ Hiền. Lời vi diệu mênh mông thật...
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 4 Tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Thành Duy Thức Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Trung Luận , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Văn Cú
Việc ủy thác giải thích về đề kinh như bên trên đã nói. Tựa ở đây nghĩa là chỉ rõ cho lời tựa. Nghĩa là tất cả như chủ khách vấn đáp, rõ ràng ở lời tựa vậy. Trải qua từ ý nghĩa nầy. Nghĩa là lần lượt do đây thuật lại. Như thế có 5 việc, mà tựa là phần đầu của kinh. Phóng ra ánh sáng sáu kiểu đoan...
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Huyền Tán Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện , Thích Thọ Phước
Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật , Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Liên Hoa Hóa Sanh , Pháp Sư Đạo Chứng
Liên Hoa Sanh , Trần Tuấn Mẫn
Văn Cú Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Nghĩa Mầu
Vì chúng sanh bị chướng buộc che ngăn, tin theo tà pháp, bài báng Đại thừa. Đ i với pháp Hữu – Vô trãi qua nếu kể sự trói buộc tùy dấu ấn mà biết nên được sanh ra đời là điều hy hữu. Giá như may được sanh làm người là nhờ thân cận bạn lành, vì mỗi người lầm một cách nên làm cho lời dạy r i rắm, e...
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sớ , Pháp Sư Tuệ Tịnh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thích Yếu , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thiêm Túc , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Trực Thuyết , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Tán , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Bát Nhã Tâm Kinh Chỉ Chướng , Cư Sĩ Quảng Minh
Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Bát Nhã Tâm Kinh Luận , Vạn Sơn
Bát Nhã Tâm Kinh Qua Cái Nhìn Của Duy Thức , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Giải , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
TInh Túy Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Hồng Như

12345678