Giảng Kinh

Xem Dạng Khác Sắp Xếp Thứ Tự
Lược Giải Kinh A Di Đà
Kinh A Di Đà thuộc Tiểu bản, là bản kinh được trì tụng hằng ngày của Tăng già cũng như Phật tử thuộc Tông Tịnh Độ ở Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam. Còn Đại bản kinh A Di Đà là kinh Vô lượng thọ, với 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng. Kinh A Di Đà thuộc hệ kinh thời kỳ Phật Giáo Phát triển mà... Xem: 8
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Kinh Hợp Giải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Kinh Yếu Giải , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Phật Thánh Điển , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 1 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 2 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà Sớ Sao , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Thiển Thích , Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà , Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc

Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà
Nguyên vì chư Phật nghĩ thương xót quần mê, tùy theo từng căn cơ mà lập cách hóa độ. Trở về nguồn thì chẳng hai, nhưng phương tiện có nhiều cửa. Trong hết thảy các phương tiện, cầu lấy một phương tiện thẳng chóng nhất, viên đốn nhất, thì không gì bằng niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Lại nữa, trong hết... Xem: 38
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Kinh Hợp Giải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Kinh Yếu Giải , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Phật Thánh Điển , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 1 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 2 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà Sớ Sao , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Thiển Thích , Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Long Thọ Bồ Tát Trung Quán Luận
Tác giả của bổn luận là ngài Long Thọ. Ngài vốn là m?t học giả Phật giáo ở vùng nam Ấn Đ?, nhưng sau đó có đến vùng Tuyết Sơn ở bắc Ấn Đ? để tham học. Ngài đã thâm nhập được tinh nghĩa của học thuyết Nhất Thiết Pháp Tính Không (được xem trọng ở Nam Ấn), và đối với học thuyết Tam Thế Pháp Tính Hữu... Xem: 29
Kinh Sách Liên Quan
Nhập Trung Quán Luận , Thích Hạnh Tấn
Trung Quán Luận , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn

Kinh Kim Cang Bát Nhã Giảng Nghĩa
Bản dịch chính văn của Kinh Kim Cương Bát-nhã thì Tổ Huệ Năng đã theo bản Hán dịch của Tam tạng pháp sư Cưu-ma-la-thập, phần phân mục này theo Thái tử Chiêu Minh. Nay trong bản dịch tiếng Việt này, phần chính văn Kinh Kim Cương Bát-nhã thì tôi theo bản Việt dịch của Hòa thượng Thich Trí Quang, phần... Xem: 28
Kinh Sách Liên Quan
Gậy Kim Cang Hét , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kim Cang Tông Thông , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Giảng Giải , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Kim Cương Kinh Giảng Nghĩa , Đồ Nam Lão Nhân
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa , Nguyên Hiển

Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Giảng Giải
Trong tập này gồm kinh Kim Cang và phẩm Phổ Môn, cả hai nội dung này đều chuyển tải tư tưởng kinh điển thuộc hệ Bắc tông. - Nội dung kinh Kim Cang là đại ý tiêu biểu của tư tưởng hệ Bát-nhã, nhằm xiển dương tinh thần Vô trụ bất cứ đối tượng nào (sáu trần) để đoạn tận chấp thủ ngã (và pháp), thành... Xem: 41
Kinh Sách Liên Quan
Kim Cang Tông Thông , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kim Cương Kinh Giảng Nghĩa , Đồ Nam Lão Nhân
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa , Nguyên Hiển

Giảng Giải Phẩm Phổ Môn
Thánh hiệu của Bồ-tát Quán Thế Âm, tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là Thánh hiệu mà không ai chẳng biết. Tín ngưỡng Bồ-tát Quán Thế Âm cũng chẳng hạn cuộc ở chùa chiền am thất, không hạn cuộc ở Phật giáo đồ quy y Tam bảo. Bất kể là đô thị, làng quê, núi sâu, bờ biển, hễ chỗ nào có người ở, trong... Xem: 38
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Âm Huyền Nghĩa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Huyền Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành

Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa
Từ xưa đến nay, chư vị tổ sư đại đức giảng kinh chú sớ, trước khi vào giảng kinh văn, trước tiên nhất định phải đem đại ý toàn kinh, giới thiệu một cách khái lược cho thính chúng, cổ nhân dùng rất nhiều danh từ để giới thiệu. Chúng ta thường thấy nhất, như tông Thiên thai nói về ngũ trùng huyền... Xem: 32
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp , Thích Giác Nguyên
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục , Hòa Thượng Thích Như Điển
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Hạ , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giải Thích Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Địa Tạng Dịch Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Sư Bà Hải Triều Âm

Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh Giảng Ký 1
Nay chúng ta đang học kinh Hiền Hộ (賢護), tức là dùng tên người để đặt tên kinh. Do vậy, đối với [danh xưng] Hiền Hộ, cũng phải nên liễu giải nhất định. Đối với ngài Hiền Hộ, phần nhiều Ngài được gọi bằng danh xưng Bồ Tát, hoặc Khai Sĩ, hay Đại Sĩ. Trong mười hai bộ loại kinh điển của Tam Tạng do đức... Xem: 39
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Thắng Man Kinh Giảng Ký Huyền Luận
Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng, gọi tắt là Kinh Thắng Man, là kinh điển Đại thừa quan trọng giảng về Chân thường Diệu hữu. Yếu nghĩa của các kinh Pháp Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Nhập Lăng Già, v.v…, đều được bao hàm trong kinh này2. Vào thời đại Nam Bắc Triều, kinh này... Xem: 41
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Thắng Man , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Thắng Man Giảng Luận , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Giảng Ký
Pháp môn Dược Sư là một sự việc vô cùng có ý nghĩa. Bởi vì tất cả mọi loại tai nạn đều là do nghiệp lực của chúng sinh chiêu cảm. Phật giáo đứng trên lập trường từ bi giải cứu khổ nạn cho chúng sinh, cho nên thiết lập pháp môn tiêu tai, khiến cho chúng sinh tiêu trừ nghiệp chướng, thoát khỏi tai nạn... Xem: 44
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Kinh Dược Sư dịch giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức , Thích Hằng Quang
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Trực Giải Kinh Dược Sư , Thích Thọ Phước

Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội
Luận Đại Thừa Khởi Tín nói: “Tất cả chúng sinh chẳng được gọi là giác, vì từ xưa đến nay, niệm niệm tiếp nối nhau chưa từng lìa niệm”. Niệm là bất giác. Phật là giác. Niệm Phật là dùng giác để thu phục bất giác, vào trong biển Chánh giác Xem: 43
Kinh Sách Liên Quan
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Sư Bà Hải Triều Âm
Kinh Bát Chu Tam Muội , Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Luận Bảo Vương Tam Muội , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn

Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương
Ðại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương là tựa đề của một chương trong bộ kinh ấy. Hôm nay vì thời gian có hạn cho nên tôi không giải thích tựa Kinh Lăng Nghiêm. Chỉ đơn thuần giải thích tựa kinh cũng đòi hỏi rất nhiều thời giờ, vì vậy tôi chỉ giảng sơ lược mà thôi. Bộ Kinh Lăng Nghiêm này... Xem: 41
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Kinh Phổ Môn Chú Giảng
Ở kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn là nói về Hạnh môn Pháp Hoa của Bồ Tát Quán Thế Âm. Phổ Môn, tiếng Phạn là Samantamukha. Samanta là phổ biến, cùng khắp. Mukha là cửa ngõ. Ngài La Thập, Trúc Pháp Hộ và Xà Na Quật Đa, đều dịch Samantamukha là Phổ Môn. Phổ Môn nghĩa là cửa ngõ cùng khắp mọi nơi. Và là... Xem: 35
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành

Giảng Giải Kinh Bảo Tích
“Kinh Đại Bảo Tích” số lượng 120 quyển, do ngài Bồ-đề Lưu-chi bắt đầu biên dịch vào đời Đường năm thứ 2 niên hiệu Vũ Hậu Thần Long đến năm thứ 2 niên hiệu Tiên Thiên hoàn thành, là một trong năm bộ Kinh lớn được tôn sùng có địa vị rất cao trong Phật giáo Trung Quốc. Bộ Kinh này gồm 49 hội được biên... Xem: 48
Kinh Sách Liên Quan
Bộ Bảo Tích Tập 1 - Quyển 1 - 40 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bảo Tích Tập 2 - Quyển 41- 90 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bảo Tích Tập 3 - Quyển 91-120 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bảo Tích Tập 4 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Bộ Bảo Tích Tập 5 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải
Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là kinh Thủ-lăng-nghiêm. Nếu nơi nào có kinh Thủ-lăng-nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn kinh Thủ-lăng-nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng ta,... Xem: 41
Kinh Sách Liên Quan
Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải , Tỳ Kheo Thích Minh Định
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Kinh Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông , Nhẫn Tế Thiền Sư
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Thích Hằng Quang
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Sư Bà Hải Triều Âm
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông
Xưa, Ngài Thiên Thai Trí Giả theo học Đạo thiền sư Huệ Tư ở núi Nam Nhạc, đắc Pháp Hoa Tam Muội, thấy được pháp hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Từ đó xem Kinh, Luật hoát nhiên thông suốt. Đến khi Ngài giải thích ý nghĩa sáu Căn trong sạch trong kinh Pháp Hoa thì trầm ngâm rất lâu. Có một vị tăng... Xem: 34
Kinh Sách Liên Quan
Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải , Tỳ Kheo Thích Minh Định
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Kinh Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Thích Hằng Quang
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Sư Bà Hải Triều Âm
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải
Nếu trên thế gian này, không còn người nào tụng Chú Lăng Nghiêm, thì Ma Vương sẽ xuất hiện. Nếu còn một người trì tụng, thì thiên ma Ba Tuần không dám xuất hiện. Vì chúng chỉ sợ nhất là Chú Lăng Nghiêm. Chúng muốn tiêu diệt nhất là Chú Lăng Nghiêm. Khi pháp bắt đầu diệt, thì Chú Lăng Nghiêm sẽ mất... Xem: 46
Kinh Sách Liên Quan
Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Kinh Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Sư Bà Hải Triều Âm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Thích Hằng Quang
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm
Người đến đô thành lạ, nếu chẳng có bản đồ, thì không sao khỏi lầm đường lạc nẻo. Người đi trong biển khơi diệu vợi, sóng dồi gió dập, lênh đênh giữa biển, nếu không có kim chỉ nam, thì không dễ gì vượt qua mấy vạn trùng dương, trở về xứ sở. Người đi đánh giặc, nếu không đọc binh thơ đồ trận, không... Xem: 44
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Sư Bà Hải Triều Âm
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Thích Hằng Quang
Luận Câu Xá Đại Cương , Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải
Nguyện “xưng tán Như Lai” này Phật đặc biệt ở trong Năm Mươi Ba Đồng Tham làm ra cho chúng ta xem một tấm gương. Năm Mươi Ba Tham rốt cuộc là như thế nào vậy? Chúng ta phải tường tận. Phật ở trong chương sau cùng của “Hoa Nghiêm” nêu ra Thiện Tài Đồng Tử, làm thành một tấm gương tu học Đại thừa.... Xem: 65

Giảng Giải Cảm Ứng Thiên Tập 1
Hợp đạo thì tiếp tục làm, trái đạo thì thối lui. (16)Không làm những việc tà vạy. Chẳng xem thường nơi khuất tất vắng vẻ. (17)Chứa góp công đức, (18)đem lòng từ đối với muôn vật. (19) Giữ đạo trung hiếu, (20)hòa ái kính thuận. (21)Sửa mình chân chánh, cảm hóa người khác. (22)Thương yêu giúp đỡ... Xem: 46

123