Kinh Sách

Xem Dạng Khác Sắp Xếp Thứ Tự
Làm Chùa
Muốn xây một ngôi nhà chắc chắn, trước hết phải có nền móng, các cột trụ thật vững vàng, thì đúc sàn mới không sợ đổ. Cũng thế, nay chúng ta muốn xây chánh điện thờ đức Dược Sư, để chữa tất cả bệnh khổ cho pháp giới hữu tình. Trước hết phải xây dựng một nền móng"Trí tuệ Bát Nhã", soi chiếu năm uẩn... Xem: 37
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Giảng Ký , Thích Pháp Chánh
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích , Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Kinh Dược Sư dịch giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức , Thích Hằng Quang
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Trực Giải Kinh Dược Sư , Thích Thọ Phước

Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Di Giáo và Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Xem: 39
Kinh Sách Liên Quan
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn , Ni Sư Hải Triều Âm
Khuyến Phát Tâm Bồ Đề , Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Kinh Di Giáo , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Di Giáo , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Di Giáo , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Thánh Tri Phỏng
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa

Kinh Nhân Duyên Giảng Giải
Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá, trong vườn Trúc Lâm. Ngài Mục Liên đại thần thông thấy rõ những cảnh khổ ở địa ngục và ngã quỷ, bao nhiêu vị trời hết tuổi thọ đọa ba đường ác. Ngài hằng kể cho tứ chúng nghe để sách tấn. Ai có bạn đồng tu hay môn đệ bất mãn với đời sống đạo hạnh, thường đem đến... Xem: 41
Kinh Sách Liên Quan
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Thượng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Tranh Minh Họa Kinh Phổ Môn
Xem: 49
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh

Kinh Kim Cang Bát Nhã Luận Giải Toát Yếu
Gương lòng vốn tịnh, hình sắc vốn không, mộng thức không đầu, mãi thành có cảnh vật do đó nghiệp phiền não nhiễm báo ứng xoay vần. Trải vô số kiếp dào dạt sóng cồn, cho nên bậc tỉnh giác hiện thân trong cõi người trước nói nguyên nhân sanh diệt để cho ngộ pháp khổ, tập, diệt, đạo. Trừ dứt chấp ngã,... Xem: 48
Kinh Sách Liên Quan
Chú Giải Kinh Kim Cang và Kinh Chánh Pháp Chưa Từng Có , Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Gậy Kim Cang Hét , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kim Cang Bát Nhã Chú Giải , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kim Cang Tông Thông , Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Kim Cang Bát Nhã Giảng Nghĩa , Nguyên Hiển
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Giải Nghĩa
Chỉ cho pháp thế gian và xuất thế gian. Cho nên Tâm pháp có tám, Tâm sở có năm mươi mốt, Sắc pháp có mười một, Bất tương ưng có hai mươi bốn, pháp Vô vi có sáu. Do đó mà có tên là Đại thừa Bách Pháp Xem: 63
Kinh Sách Liên Quan
Luận Đại Thừa 100 Pháp , Lê Hồng Sơn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Sớ Giải , Sa Môn Đại Thừa Quang
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Sớ Giải , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn , Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa

Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao
An Dưỡng sạch vui, câu hội người lành bậc thánh. Ta Bà nhơ khổ, luân hồi sáu nẻo ba đường! Thế thì chốn gai bùn thai ngục, nên gắng chí để xa lìa; nơi báu đẹp kim trì, phải đem tâm mà nguyện đến. Giọng triều âm khen ngợi, đã thấy khắp kinh văn. Những tịnh chúng sanh về, hãy còn ghi sử sách. Chỉ có... Xem: 104
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Quán Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Giảng Thích , Thích Hằng Quang
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Đại Ý Tám Giáo Của Thiên Thai
Trước Phật, sau Phật, tự hành hóa người, rốt ráo ý chỉ ấy, đều là sự mầu nhiệm của tri kiến Phật, nhưng cơ duyên có nhiều phẩm khác nhau, ứng vật hiện hình, vì quyền thực thi, cho nên chia làm tám. Đốn tiệm, bí mật không nhất định về nghi thức giáo hóa, thí như phương thuốc, Tạng pháp giáo hóa của... Xem: 81

Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng
Sư họ Châu, người Sơn Âm, từ nhỏ đã biết lấy việc niệm Phật thoát liễu sanh tử làm việc bổn phận. Năm 19 tuổi Sư xuất gia, tham học với Hòa thượng Trạm Nhiên ở Hiển Thánh, theo Hòa thượng Kim Túc Mật thọ giới. Túc Mật dạy Sư tham thoại đầu “que phân khô”. Sau, Sư đến Bắc thiền ở Cô Tô tham vấn lão... Xem: 80
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Báo Cáo Tâm Đắc Và Những Lời Khai Thị Vàng Ngọc , Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất , Đại Sư Diệu Liên
Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị Tập 1 , Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Khai Thị , Pháp Sư Minh Nhẫn
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 , Linh Nham Tùng Thư
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2 , Linh Nham Tùng Thư
Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị , Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Thiền Môn Nhật Tụng
Xem: 87
Kinh Sách Liên Quan
Bát Thức Quy Củ Tụng Trang Chú , Cư Sĩ Quảng Minh
Kinh Nhật Tụng , Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Kinh Nhật Tụng , Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Kinh Tụng Hằng Ngày , Nhiều Dịch Giả
Kinh Tụng Hằng Ngày , Thích Thông Từ
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Thiền Môn Nhựt Tụng , Khuyết Danh

Kinh Tụng Hằng Ngày
Chứng Minh những bậc tôn đức như: Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Hòa thượng Thích Giác Nhiên, Hòa Thượng Thích Khánh Anh, Hòa Thượng Thích GIác Nguyên, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Xem: 79
Kinh Sách Liên Quan
Bát Thức Quy Củ Tụng Trang Chú , Cư Sĩ Quảng Minh
Kinh Nhật Tụng , Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Kinh Nhật Tụng , Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Kinh Tụng Hằng Ngày , Thích Thông Từ
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Thiền Môn Nhựt Tụng , Khuyết Danh

Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị Tập 1
Phật dạy chúng ta lục đạo vì sao mà có? Vì chấp trước nên mới có lục đạo; cả ba thứ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều có thì sẽ hiện thành lục đạo; nếu chỉ có vọng tưởng và phân biệt, chẳng có chấp trước thì lục đạo sẽ chẳng còn nữa, trong... Xem: 86

Nhật Liên Tông Nhật Bản
Xem: 92
Kinh Sách Liên Quan
Các Tông Phái Đạo Phật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Chân Ngôn Tông Nhật Bản , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Sư Tông Khách Ba , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Khảo Cứu Về Mật Tông , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Tịnh Độ Tông Nhật Bản , Đại Sư Thân Loan

Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn
Xem: 87
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh

Thiền Môn Nhựt Tụng
Xem: 85
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Nhật Tụng , Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Kinh Nhật Tụng , Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân

Kinh Phật Thuyết A Di Đà Giảng Thuật
Hôm nay chúng tôi mạo muội giảng thuật bộ kinh này cũng chỉ hy vọng được làm người nhắc nhở những gì các bậc tiền bối đã dạy mà thôi. Mong rằng quý độc giả hữu duyên với pháp môn tịnh độ hãy phát tâm cẩn trọng đọc và chiêm nghiệm nghĩa lý kinh văn, như thế sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều trên con... Xem: 115
Kinh Sách Liên Quan
A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Kinh Yếu Giải , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Phật Thánh Điển , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 1 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 2 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
A Di Đà Thông Tán Sớ , Thích Thọ Phước
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh A Di Đà Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh A Di Đà Sớ Sao , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Kinh Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải , Đại Sư Liên Trì
Lược Giải Kinh A Di Đà , Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Hợp Giải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Thiển Thích , Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải Giảng Ký , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn , Huyền Thanh
Yếu Giải Kinh Phật Thuyết A Di Đà , Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc

Kinh Nhật Tụng
Xem: 80
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Nhật Tụng , Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Kinh Nhật Tụng và Nghi Thức Thông Dụng , Hòa Thượng Thích Thiên Ân

Thiền Định và Cuộc Sống
Nội dung của cuốn sách “Thiền định và cuộc sống” chủ yếu là chỉnh lý lại những bài giảng, mà sau khi tôi du học Nhật Bản về nước, từ những năm 1992 đến 1997, được sở giáo dục và các đơn vị khác mời tôi chia sẻ liên quan đến “thiền định”. Đối tượng nghe giảng chủ yếu là thầy cô giáo và các sinh viên... Xem: 88
Kinh Sách Liên Quan
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh , Thích Như Tịnh
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Thiền Tứ Niệm Xứ , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Thiền Uyển Tập Anh , Lê Mạnh Thát
Thiền và Pháp Môn Vô Niệm , D. T Suzuki

Tam Kinh Tịnh Độ
Xem: 90
Kinh Sách Liên Quan
Kinh A Di Đà , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Quán Vô Lượng Thọ , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Kinh Vô Lượng Thọ Phật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh Trọn Bộ
Ông Nguyễn Hiền Đức là Nhà Nghiên cứu Sử Phật Giáo đã từng cộng tác với Báo Giáo Ngộ và viết những bài sưu khảo có giá trị. Hôm nay, ông đã hoàn thành được tác phẩm “Lịch Sử Phật Giáo Đàng Ngoài: 1593-1802” và gởi tặng tôi, xin ý kiến. Tôi nhận thấy đây là một công trình sưu tập công phu, có giá trị... Xem: 72
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

12345678910...