Kinh Điển

Theo Thứ Tự
Ba Kinh Nhật Tụng
Phật Tổ tam kinh (佛祖三經) là ba bộ kinh sách của Phật và Tổ, bao gồm hai kinh là kinh Tứ thập nhị chương và kinh Phật di giáo do đức Phật thuyết, và một sách là Qui sơn cảnh sách do ngài Linh Hựu soạn. Danh mục Phật Tổ tam kinh có từ thời nào thì chưa ai biết được. Chỉ biết rằng, vào thời vua Nhân...
Kinh Sách Liên Quan
Di Giáo Tam Kinh , Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Phật Tổ Tam Kinh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Tam Kinh Tịnh Độ , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Phật Tổ Tam Kinh
Đức Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài nghĩ rằng lìa ham muốn, vắng lặng là hơn cả, ở trong đại định hàng phục các loài ma, và ở trong vườn Hươu chuyển bánh xe Tứ đế, độ bọn ông Kiều Trần Như năm người chứng được đạo quả. Tứ Thập Nhi Chương, Kinh Di Giáo, Quy Sơn Cảnh Sách
Kinh Sách Liên Quan
Bốn Kinh Của Phật Tổ , Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Di Giáo Tam Kinh , Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Kinh Di Giáo , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Di Giáo , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Di Giáo , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Thánh Tri Phỏng
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh Giải , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Quy Sơn Cảnh Sách , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Quy Sơn Cảnh Sách , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Quy Sơn Cảnh Sách , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Tứ Thập Nhị Chương , Ni Sư Hải Triều Âm
Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa

Kinh Giải Thâm Mật
Phần tôi, tôi xét có thể nói nội dung Giải thâm mật cũng tương tự với Lăng dà. Lăng dà, một bộ kinh căn bản khác của Duy thức học, nói về cái "Tâm của Phật thuyết" bằng 2 phần: nói cái Tâm ấy siêu việt như thế nào, nói cái Tâm siêu việt ấy là thế nào. Kinh này rõ ràng cũng vậy: phẩm hai nói Tâm siêu...

Kinh Hoa Sen Chánh Pháp
Kính lạy kinh Diệu Pháp liên hoa, bản kinh của tuệ giác bình đẳng vĩ đại, bản kinh dạy cho Bồ-tát và được Phật giữ gìn. Kính lạy tất cả Pháp-bảo trong quốc-độ này và trong mười phương quốc-độ.
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Pháp Hoa Giảng Giải , Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận , Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Pháp Hoa Bộ 1 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Huyền Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Huyền Tán Nghĩa , Hòa Thượng Thích Như Điển
Pháp Hoa Kinh Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Pháp Hoa Thông Nghĩa , Ni Sư Hải Triều Âm
Pháp Hoa Tông Yếu , Ni Sư Hải Triều Âm
Pháp Hoa Tông Yếu , Hòa Thượng Thích Như Điển
Yếu Chỉ Kinh Pháp Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Kinh Viên Giác
Viên giác là nói về tuệ giác viên mãn của Phật. Nên kinh này rõ ràng duyệt xét khá kyՠvề trí thức con người. Điều kỳ dị trong việc này là đối với trí thức ấy không công nhận mà có vẻ công nhận. Thí dụ chương Tịnh chư nghiệp chướng nói về sự tự ý thức tự ngã: tự biết mới hiện ra tự ngã, vậy là không...

Kinh Thắng Man
Ở đây nên ghi thêm về 2 điều. Một là kinh này liên hệ Pháp hoa. Hai là kinh này liên hệ Khởi tín. Kinh này không công nhận nhị thừa có niết bàn. Ngay tư tưởng hệ tứ đế, nhị thừa cũng chưa thấu hiểu tận cùng. Nhưng nhị thừa có khả năng xoay về đại thừa, tin mà nhập được đại thừa. Phật thì "đồng...

Kinh Báo Ân Cha Mẹ
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cùng với đại chúng đi về phía nam tinh xá, thấy một đống xương khô. Ngài liền lạy sát đất. Tôn giả A nan thấy vậy thì thưa rằng : "Bạch đức Thế Tôn, Ngài là đại sứ của chúng sinh, là từ phụ của muôn loài, ai cũng tôn kính, tại sao lại lạy đống xương khô này một cách cung kính...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân , Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm Giảng Thuật , Cư Sĩ Diệu Âm

Kinh Duy Ma
Kinh này có 14 phẩm, trừ 2 phẩm sau là phần lưu thông, còn 12 phẩm trước toàn là nói về tịnh độ. Tịnh độ của kinh Duy ma trình bày thật là linh động. Từ phẩm 1 nói tâm tịnh độ tịnh, đến phẩm 12 nói muốn được tịnh độ thì phải đi theo đường đi của Phật. Duy ma nói về tịnh độ dưới nhiều sự việc và...
Kinh Sách Liên Quan
Huyền Thoại Duy Ma Cật , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Kinh Duy Ma Cật , Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Kinh Duy Ma Cật Chú Giải , Đại Sư Thích Tăng Triệu
Kinh Duy Ma Cật Dịch và Chú Giải , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn

Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền
Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền nằm trong Đại tạng kinh bản Đại chính tân tu, cuốn 10, các trang 844-848. Đó là chính văn mà tôi căn cứ để dịch. Và dịch thì căn cứ ý kiến của đại sư Thái hư, qua bản giảng lục của Ngài, nằm trong Thái hư toàn thư tập 23, các trang 1027-1096. Có một chi tiết nhỏ xin ghi ở...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Thủ , Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện , Cư Sĩ Như Hòa
Mười Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền , Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Kinh Bát Đại Nhân Giác Lược Giải
Là đệ tử Phật, phải ngày lẫn đêm, chí tâm tụng niệm, Tám Điều Giác Ngộ của bậc Đại Nhân. Bất kể tại gia, xuất gia, hễ đã quy y nơi Phật, đều là đệ tử Phật. Đã là đệ tử Phật, ắt phải hằng tu Tám Điều Giác Ngộ này. Nói cả ngày lẫn đêm để nêu rõ công phu không gián đoạn.
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Bát Đại Nhân Giác , Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải , Hòa Thượng Thích Viên Giác
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải , Cư Sĩ Viên Đạt
Mười bài giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác , Thích Minh Quang

Di Giáo Tam Kinh
Đề kinh bẩy chữ, thông biệt chung hợp, nhân pháp cùng nêu. Kinh là thông danh, vì hết thẩy tạng Tu Đa La Đại Tiểu thừa đều gọi là Kinh. Phật thuyết Tứ Thập Nh| Chươhg, sáu chữ này là biệt danh, vì khác với tên các kinh. Trong biệt danh này, Phật là người năng thuyết, Tứ Thập Nh| Chươhg là pháp sở...

Kinh Pháp Cú Bắc Truyền
Nhận thấy, Pháp cú Bắc truyền có 39 phẩm, 759 bài kệ, không những chứa đủ nội dung Pháp cú Nam truyền (gồm 26 phẩm, 423 bài kệ), mà còn nhiều hơn 13 phẩm, 336 bài kệ với nhiều ý nghĩa sâu xa, thí dụ sinh động, chúng tôi mạo muội chuyển dịch tác phẩm này ra tiếng Việt với tựa đề KINH PHÁP CÚ BẮC...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Cú , Hòa Thượng Thích Minh Châu
Kinh Pháp Cú Chú Giải Song Ngữ , Thượng Tọa Thích Phước Thái

Kinh Phật Nói Về Công Đức Xuất Gia
Đăng Ngày: 11/2/2024 | Xem: 143
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật cư ngụ tại nước Tì-xá-li, đến giờ Ngài vào thành khất thực. Lúc bấy giờ, trong thành Tì-xá-li có một người dòng dõi Lê-xa, tên Tì-la-tiễn-na (Trung Quốc dịch là Dũng Quân). Gi ng như chư thiên và các tiên nữ cùng nhau vui chơi, vương tử và...
Kinh Sách Liên Quan
Công Đức Người Xuất Gia , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Đạo Đức Người Xuất Gia , Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng

Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu
Có mấy vị đồng học ngày đêm tìm kiếm trong Đại tạng kinh, trải qua nửa tháng, tổng cộng tìm ra 25 bộ kinh luận tường thuật cụ thể tình trạng địa ngục, nội dung tường tận, nghiệp nhân rõ ràng, chủng loại phong phú, quả báo tàn khốc, phủ kín tầng tầng, thật sự là nhìn thấy kinh sợ, trước đây chưa gặp....
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp , Thích Giác Nguyên
Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh Giảng Ký Quyển 1, 2 , Cư Sĩ Như Hòa
Địa Ngục Biến Tướng Đồ , Pháp Sư Minh Nhẫn
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục , Hòa Thượng Thích Như Điển
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Hạ , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Cư Sĩ Như Hòa
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan , Cư Sĩ Như Hòa
Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa , Hạnh Chơn
Địa Tạng Mật Nghĩa , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Giải Thích Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Địa Tạng Dịch Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Ni Sư Hải Triều Âm

Tư Duy Lược Yếu Pháp
Thân người có ba chứng bệnh là bệnh thuộc về phong, bệnh thuộc về hàn và bệnh thuộc về nhiệt, nhưng ba chứng bệnh này gây họa không lớn, chỉ khổ trong một đời. Tâm cũng có ba nhóm bệnh, nhưng ba bệnh này gây họa thật nghiêm trọng, khiến con người phải chịu khổ đau vô lượng kiếp. Chỉ có Đức Phật, một...

Phật Thuyết Dục Tượng Công Đức Kinh
Tôi nghe như vầy, một thời đức Bạt già phạn ở trên núi Linh Phong, (ở phía đông bắc) thành Vương Xá, cùng chúng đại Bí sô và cùng chư đại Bồ tát ma ha tát câu hội. Bấy giờ, trong hội chúng có một vị bồ tát tên là Thanh Tịnh Tuệ, khởi lên ý nghĩ, do nhân duyên gì mà chư Phật Như Lai được thân thanh...
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật , Thích Thọ Phước
Kinh Công Đức Tắm Phật , Ni Sư Thích Nữ Trung Thể
Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật , Thích Thiện Thông
Kinh Phật Nói Về Pháp Bố Thí , Thích Nguyên Lộc
Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật , Tại Gia Bồ Tát Giới Ưu Bà Tác Nguyên Thuận
Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật , Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Phật Thuyết Kinh Tạc Hình Tượng Phật
Lúc bấy giờ Đức Phật đi đến khu vườn của ông Câu-dực, thuộc nước Câu-diêm-duy. Vị quốc vương của nước này tên là Ưu-điền, chỉ mới 14 tuổi. Khi nghe tin Phật đang đến, nhà vua liền sai quần thần và đoàn tùy tùng đều đi theo hộ giá để nghênh tiếp Đức Phật.
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật , Thích Thọ Phước
Kinh Công Đức Tắm Phật , Ni Sư Thích Nữ Trung Thể
Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật , Thích Thiện Thông
Ý Nghĩa Tạo Tượng Phật , Hòa Thượng Thích Nhất Chân

Kinh Phật Nói Về Pháp Bố Thí
Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật cùng chúng đại Tì-kheo đồng cư trú ở tinh xá Kì-hoàn. Bấy giờ Ngài vì đại chúng mà nói ba mươi bảy pháp b thí.

Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật
Nhiều người biết: hễ ai thành tâm tạo tượng Phật, thì có được nhiều công đức, nhưng ít người biết số lượng công đức đó như thế nào, chính trong Kinh TẠO TƯỢNG PHẬT này, Đức Phật dạy rõ điều đó.
Kinh Sách Liên Quan
Công Đức Người Xuất Gia , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật , Thích Thọ Phước
Kinh Công Đức Tắm Phật , Ni Sư Thích Nữ Trung Thể
Phật Nói Kinh Công Đức Tắm Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phước Đức Công Đức Theo Quan Điểm Phật Giáo , Thiện Phúc

Kinh Công Đức Tắm Phật
Bấy giờ, bồ-tát Thanh Tịnh Huệ ở trong đại chúng vì thương xót các loài hữu tình, liền suy nghĩ như vầy: "Chư Phật, Như Lai nhờ nhân duyên gì mà được thân thanh tịnh, đầy đủ các tướng t t?". Rồi bồ-tát lại nghĩ: "Các loài chúng sanh được diện kiến Như Lai, được gần gũi cúng dường ngài nên có vô...
Kinh Sách Liên Quan
Công Đức Người Xuất Gia , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Công Đức Phóng Sanh , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Công Đức Hữu Nhiễu Tháp Phật , Thích Thọ Phước
Phật Nói Kinh Công Đức Tắm Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác

12345678910...