Giảng Kinh

14. Như ngôi nhà khéo lợp,
Mưa không xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm khéo tu,
Tham dục không xâm nhập.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú