Giảng Kinh

6. Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú