Skip Navigation LinksHome > Phật Sự > Trang Nhà Phật Giáo Đó Đây

Trang Nhà Phật Giáo Đó Đây

12 Nhan Duyen Xem: 8
Sách Phật Xem: 2
Áp lực, thông thường do quá để tâm vào những sự vật bên ngoài, đồng thời cũng quá chú trọng vào sự bình luận của người khác. Dùng tâm cảm ơn, dùng lòng báo ân để làm những việc về phục vụ, thì sẽ không thấy mệt mỏi và chán nản. Luôn có lòng cảm kích, dùng tiền tài, sức lực, trí tuệ, tâm lực để làm tất cả những phụng hiến.
 
Thích Thánh Nghiêm