Đọc Sách

5. Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú