Đọc Sách

“Nếu người nào đối với pháp môn Tịnh Độ nghe như không nghe, biết như không biết, tất kẻ ấy vừa ở ba đường ác ra hoặc tội chướng quá nặng nên không sanh được lòng tin. Như Lai nói kẻ ấy kém phước duyên trên đường giải thoát. Nếu người nào khi nghe pháp môn Tịnh Độ liền thương mừng rơi lệ, cảm động đến mức nghẹn ngào, nên biết kẻ ấy đời trước đã từng nghe, tin và tu tập pháp môn này. Như họ chánh niệm tu hành, tất sẽ được vãng sanh.”
Thich Ca Mau Ni Phật