Đọc Kinh

13. Như mái nhà vụng lợp,
Mưa liền xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm không tu,
Tham dục liền xâm nhập.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú