Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Khong-Phat-Tam-Bo-De-Khong-The-Vang-Sanh

Không Phát Tâm Bồ Đề Không Thể Vãng Sanh
Đại Sư Tĩnh Am

Niệm Phật mà không phát lòng Bồ Đề, thì không tương ứng với bổn nguyện của Đức A Di Đà Phật, tất khó được vãng sanh, thành tựu sở nguyện. Lòng Bồ Đề là tâm lợi mình, lợi người, trên cầu thành quả Phật, dưới nguyện độ chúng sanh “thượng cầu hạ hoá”, tế khổ quần mê.  

Tuy phát lòng Bồ Đề mà không chuyên trì niệm Phật, không thành nhất phiến, thì không được vãng sanh. Nên các liên hữu cần phải lấy sự phát lòng Bồ Đề làm chánh nhân, niệm danh hiệu Phật làm trợ duyên, rồi sau mới cầu sanh Tịnh Độ. Người tu tịnh nghiệp (tu pháp niệm Phật) cần phải hiểu biết điều nầy thật sâu rộng, cần thiết phải vừa tu niệm vừa nghiên cứu nghiêm tầm giáo lý pháp môn tu càng thêm hiệu quả.  

Trong đời mạt pháp, người phát tâm tu niệm Phật, vẫn có nghiệp trần dấy động, ma sự nhiễu dương, nguyên do bởi ba nguyên nhân: không rõ giáo lý, ít học kinh điển, nhất là pháp môn tu; không nhất tâm tìm cầu, phát tâm tu cho lấy lệ, để được ca tụng tán thán là Đại Sư Tịnh Độ, chỉ nghiên cứu xem chừng năm ba câu pháp, vội cho là người tu của pháp môn niệm Phật, do ngã mạn, nên không gặp thầy lành bạn sáng; thiếu tự tin, xem lại những hành động không tốt của mình, hay thích nói lỗi người, khoe khoang điều tốt của mình, hay chê Tông phái nầy khen Tông phái nọ, rốt cuộc mình không tu được ở đâu, ai nói hay cũng được, nói quấy cũng xong; họ có tu hành gì đâu mà nói hay nói quấy, biết gì mà nhận định, cuộc đời tu của họ không lúc nào tự soi xét lại chính mình, xem mình đã làm được gì, tu được gì, làm được gì cho Thầy Tổ, cho pháp môn, cho Phật pháp?  

Với ba điều trên, sự tự xét chỗ sai lầm của chính mình là điều mà người liên hữu Tịnh Độ rất cần thiết trong lúc thực tập, hành pháp. Đại để muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không phải dùng chút ít phước lành, chút ít công đức lơ là được; muốn thoát sự khổ sống chết luân hồi trong muôn vạn kiếp, không phải dùng tâm dần dà, hẹn hò, hứ khả, rồi lo rong chơi du hý, không lo tự cảnh tỉnh, trở về với cuộc sống hiện thực để có cơ hội tìm cầu giải thoát, vãng sanh Tây Phương theo sở nguyện ban đầu! Họ đâu rõ chiếc bóng vô thường cô liêu lặng lẽ, mới sớm mai hiện đó, rồi hoàng hôn xuống phủ mất đó, đâu nên không siêng năng lo dự phòng giữ tịnh tâm, gìn chánh niệm trước ư?  

Còn e sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái trong tam giới buộc ràng. Lúc bấy giờ tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần, như những kẻ niệm Phật, tu nhân hạnh kém, lơ là biếng trễ, nửa tin nửa nghi ngờ pháp Phật, thì ta cũng đành không biết làm sao vậy.  

Đại Sư có bài kệ khuyến tấn: 

Nam Mô A Di Đà, 
Người nào không biết niệm? 
Tuy niệm, chẳng tương ưng 
Mẹ con khó hội kiến 
Khi đi đứng ngồi nằm 
Đem tâm nầy thúc liễm 
Mỗi niệm nối tiếp nhau 
Niệm lâu thành nhứt phiến 
Như thế, niệm Di Đà 
Di Đà tự nhiên hiện 
Quyết định sanh Tây Phương 
Trọn đời không thối chuyển  

Niệm Phật cần phải có niềm tin sâu nguyện thiết, như Đại Sư Tỉnh Am từng khuyến tấn: đi đứng nằm ngồi luôn gìn chánh niệm, hoặc kiết thất thực tập thúc liễm thân tâm, hoặc kinh hành vào đại định, lực Phật gia trì thành nhất phiến, như Kim Cang bền chắc, một đời không thối chuyển, niềm tin yêu pháp môn, lục độ vạn hạnh ảnh hiện, lợi ích khắp mười phương, chúng sanh nương nhờ oai đức, làm bạn thánh hiền, dự hội hải chúng liên trì nơi thế giới Tây Phương mầu nhiệm. 
 
Trích từ: Tuyển Tập Khuyên Tu Tịnh Độ Nguyện
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
2 An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người niệm Phật cầu sinh tịnh độ, Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến Tải Về
3 Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp, Thượng Tọa Thích Minh Tuệ Tải Về
4 Lá Thư Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về
5 Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
6 Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về
7 Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tải Về
8 Tịnh Độ Vấn Đáp, Thích Nhuận Nghi Tải Về
9 Tịnh Độ Pháp Ngữ, Nhiều Dịch Giả Tải Về
10 Tịnh Độ Tập Yếu, Thích Nữ Minh Tâm Tải Về
11 Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật, Thích Nguyên Anh Tải Về
12 Tịnh Độ Hoặc Vấn, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về
13 Tịnh Độ Cảnh Ngữ, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
14 Tịnh Độ Nhập Môn, Cư Sĩ Diệu Âm Tải Về
15 Tịnh Độ Vựng Ngữ, Hòa Thượng Thích Minh Thành Tải Về

Phát Bồ Đề Tâm Một Hướng Chuyên Niệm
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Ý Nghĩa Của Bồ Đề Tâm
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Báo Hiếu Cha Mẹ Bằng Bồ Đề Tâm
Thượng Tọa Thích Phổ Huân

Những Huấn Thị Về Bồ Đề Tâm
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Bồ Đề Tâm Với Môn Tịnh Độ
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Làm Thế Nào Để Thành Mãn Bồ Đề Tâm
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Phát Bồ Đề Tâm
Hòa Thượng Thích Tịnh Không