Tác Giả

Pháp Sư Khương Tăng Khải


48 Đại Nguyện Của Phật A Di Đà,

Kinh Cổ Âm Vương nói: "Trong kiếp quá khứ, có cõi nước tên là Diệu Hỷ, vua tên Kiều Thi Ca. Ông nội là quốc vương Thanh Thái, cha là Chuyển Luân Vương.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Vô Lượng Thọ Phật

Như vậy, tôi nghe một lúc đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà.... Xem Tiếp