Tác Giả

Đại Sư Tĩnh Am


Không Phát Tâm Bồ Đề Không Thể Vãng Sanh,

Niệm Phật mà không phát lòng Bồ Đề, thì không tương ứng với bổn nguyện của Đức A Di Đà Phật, tất khó được vãng sanh, thành tựu sở nguyện. Lòng Bồ Đề.... Xem Tiếp

Luận về niệm Phật bị ma chướng,

Có người thưa ngài Tỉnh Am: -  Pháp môn tham thiền hoàn toàn nhờ vào tự lực, nên thường gặp ma sự. Còn niệm Phật thì nương vào tha lực, nhờ Phật hộ.... Xem Tiếp