Tác Giả

Sa Môn Hoài Tắc Ở Hổ Khê thuật


Kinh Sách Cùng Tác Giả

Tịnh Độ Cảnh Quan Yếu Môn

Pháp môn Tịnh Độ là con đường chính yếu dẫn chúng sanh thời nay thoát sanh tử, là chiếc thuyền vững.... Xem Tiếp