Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Tri-Danh-Niem-Phat-Co-Muoi-Phuong-Phap

Trì Danh Niệm Phật Có Mười Phương Pháp
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo

Trì Danh Niệm Phật Có Mười Phương Pháp Như Sau:

1. Niệm Phật Cao Tiếng: Niệm lớn tiếng, đem hết cả tinh lực toàn thân dồn vào trong câu niệm Phật, khác nào những tiếng đại hồng chung, những tiếng sư tử rống, át cả trời đất vũ trụ.

Kinh Ðại Tập nói: “Niệm Phật lớn(*) tiếng có mười công đức:

1) Ðánh tan hôn trầm mê ngủ.

2) Thiên ma kinh sợ.

3) Tiếng vang khắp mười phương.

4) Ba đường ác được dứt khổ.

5) Tiếng bên ngoài không xâm nhập.

6) Niệm tâm không tán loạn.

7) Mạnh mẽ tinh tấn.

8) Chư Phật vui mừng.

9) Tam muội hiện tiền.

10) Vãng sanh về Tịnh độ”.

2. Mặc Niệm: Lúc niệm, môi chỉ hơi mấp máy, không phát ra tiếng, niệm thầm.

3. Niệm Kim Cang: Tức niệm ra tiếng. Niệm vừa tiếng, không lớn quá, không nhỏ quá. Nghe thong thả hòa hoãn. Cứ vừa niệm vừa nghe như thế, óc sẽ không bị xao lãng và tâm thần định được. Phương pháp này hiệu lực rất lớn lao, cho nên đem ví dụ với ngọc Kim cang. Kim nghĩa là vàng, thí dụ cho sự cô đọng cẩn mật; cang nghĩa là cứng, thí dụ cho sự cứng rắn; vừa cẩn mật, vừa cứng rắn thì ngoại cảnh khó xâm nhập và tạp niệm dễ bị đánh tan.

Trong các phương pháp niệm Phật, phương pháp này được thường dùng hơn hết. Phương pháp này lại có tên là PHẢN VĂN NIỆM PHẬT, nghĩa là niệm chữ nào trở lại nghe chữ ấy, chữ ra từ miệng lại trở về tai.

Cần phải niệm Phật ra tiếng thì tam muội dễ thành. Niệm thầm nhỏ phần nhiều bị tán loạn. Ðiều này riêng hành giả tự biết, người ngoài không rõ thấu được.

4. Niệm Giác Chiếu: Một mặt xưng danh hiệu Phật, một mặt quay tâm trí của mình trở lại soi xét tự tánh.

5. Niệm Quán Tưởng: Một mặt xưng danh hiệu Phật, mặt khác quán tưởng thân Phật và Bồ tát trang nghiêm đang đứng trước ta. Quán tưởng cảnh Cực lạc với lầu đài tráng lệ, lưới báu bủa giăng, hoa nở chim kêu, đương phát ra tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng v.v…

6. Niệm Truy Đảnh: Cũng như phép niệm Kim cang nói trên, nhưng giữa chữ trước và chữ sau, giữa câu trước và câu sau, đừng để xen hở. Chữ nọ bồi vào chữ kia, câu sau chồng lên câu trước, trung gian không cho dứt hở nên gọi là truy đảnh. Truy nghĩa là đuổi theo, đảnh là đầu. Tức là đuổi theo, niệm đầu niệm sau nối liền nhau không dứt hở.

7. Niệm Lễ Bái: Ðồng thời trong khi niệm Phật thì thân lạy; hoặc niệm xong một câu, lạy một lạy; hoặc miệng niệm thì thân lạy, thân lạy thì miệng niệm.

8. Niệm Từng Loạt Mười Hơi: Tức mười niệm (sổ thập). Niệm một hơi kể một niệm, niệm mười hơi là mười niệm. Tùy hơi dài ngắn, mỗi hơi niệm 7 câu Phật chẳng hạn, lấy đó làm chừng. Niệm mỗi hơi phải thầm đếm để nhớ số 7 câu Phật (phương tiện để nhiếp tâm). Niệm đủ mười hơi rồi trở lại niệm mười hơi khác, cứ tiếp niệm như vậy và lấy đó làm chừng trong mỗi thời niệm Phật. Sau mỗi mười hơi tức mười niệm phải đếm số thứ tự ra tiếng để dễ nhớ. Ðây là pháp mượn hơi nhiếp tâm. Với phương pháp này khỏi dùng chuỗi.

9. Niệm Đếm Theo Hơi Thở (sổ tức): Niệm như phép truy đảnh ở trên, không kể số danh hiệu Phật niệm được nhiều hay ít, chỉ dùng hơi thở làm chừng. Bắt đầu thở ra thì niệm cho đến khi hết hơi thở, nghỉ niệm mà hít hơi vào. Khi thở ra lại tiếp tục niệm như trước. Cứ mười lần như vậy thì gọi là mười niệm.

10. Niệm Theo Thời Khóa Nhất Định: Một khi thời khóa biểu đã vạch sẵn rồi, thì ngày ngày cứ y theo đó mà hành trì, tự lập cho mình một thói quen và có như thế mới giữ được đạo tâm bất thối. Ðiều quan trọng là tại chỗ thường thời thực hành, đều đều chuyên nhất.

11. Niệm Bất Cứ Lúc Nào: Với những hành giả đã huân tập được tịnh chủng khá thành thục, thì tự nhiên phát ra những tiếng niệm Phật bất cứ lúc nào, cơ hồ như có một sức lực dõng mãnh nào bên trong thúc đẩy, khiến cho hành giả hằng tiến không lùi. Lúc đi đứng nằm ngồi, không lúc nào là không niệm Phật, ngoại trừ trong giấc ngủ.

12. Niệm Phật Hay Không Niệm Phật Vẫn Là NiệmPháp niệm Phật nói ở trên là chỉ cho sự niệm Phật thành tiếng phát ra nơi miệng trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Còn niệm Phật trong đoạn này chỉ là tâm niệm, tâm niệm nhớ nghĩ đến Phật. Nói “niệm hay không niệm vẫn là niệm” nghĩa là bất kể miệng có niệm thành lời hay không, luôn luôn trong tâm vẫn tưởng nhớ đến Phật, tức là vẫn có niệm Phật.

Ðây chính là người niệm Phật dụng công chuyên nhất. Ngoài sự niệm Phật không nghĩ ngợi gì khác, cho đến khi công phu được thuần thục, thế nên tâm niệm tự nhiên có sẵn câu niệm Phật luôn luôn tiếp nối nhau không hở dứt, vì vậy không cần phải dụng ý niệm Phật mà danh hiệu Phật vẫn không hở dứt trong nội tâm.

Người xưa nói: “Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm” tức là chỉ cho phép niệm Phật trong đoạn này vậy.
______
*Niệm Phật lớn cũng có nghĩa là phát tâm bồ đề rộng lớn.

Trích từ: Pháp Môn Niệm Phật
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Niệm Phật Thành Phật, Cư Sĩ Tịnh Nghiệp Tải Về
2 Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Đọc Tiếp Tải Về
3 Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư, Thích Minh Quang Tải Về
4 Niệm Phật Pháp Yếu, Cư Sĩ Như Hòa Tải Về
5 Niệm Phật Chỉ Nam, Hòa Thượng Thích Minh Thành Tải Về
6 Niệm Phật Sinh Tịnh Độ, Thượng Tọa Thích Chân Tính Tải Về
7 Niệm Phật Dẫn Đi Khỏi Luân Hồi, Mạt Nhân Đạo Quang Tải Về
8 Niệm Phật Sám Pháp, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về

Trì Danh Nói Là Thấp Song Hành Trì Không Dễ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Trì Danh Niệm Phật Đơn Giản Lắm
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Xin Sư Ông Chỉ Dạy Về Tôn Chỉ Trì Danh Niệm Phật...?
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Mười Phương Thức Trì Danh
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Các Phương Pháp Trì Danh
Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Luận Về Trì Danh Niệm Phật Cửu Phẩm Vãng Sanh
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc

Trì Danh Niệm Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang

Yếu Chỉ Pháp Trì Danh Niệm Phật Và Kệ Gia Hạnh Tu Trì
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Yếu Chỉ Pháp Trì Danh Niệm Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Pháp Học Và Pháp Hành Trì Danh Niệm Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Tôi Cả Đời Chuyên Tâm Nơi Pháp Môn Trì Danh Niệm Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh