Tác Giả

Đại Sư Hám Sơn


Bài Tựa Về Tịnh Độ Chỉ Quy,

Chỉ quy Tịnh Độ : Chỉ tức ý chỉ tu hành ; quy tức quy về cõi Tịnh Độ. Đức Thế Tôn nhiếp hoá quần sanh, thuyết ra bao loại pháp môn, phương tiện chẳng.... Xem Tiếp

Chánh Hạnh Niệm Phật,

Cội gốc sanh tử tức là các thứ vọng tưởng hàng ngày của chúng ta, các thứ nghiệp phiền não thương ghét, tham lam, giận hờn của chúng ta, nếu còn một.... Xem Tiếp

Cư Sĩ Tại Gia Thọ Năm Món Dục Lạc Nồng Hậu Cội Rễ Phiền Não Sâu Dày,

Cư sĩ tại gia, thọ năm món dục lạc nồng hậu, cội rễ phiền não sâu dày. Nơi việc hằng ngày thường mê muội trước mắt, như nước sôi sùng sục. Vừa an được.... Xem Tiếp

Đại Sư Hám Sơn Khai Thị Đại Chúng,

Đức Phật trụ thế, thuyết pháp lợi sanh, khiến bốn chúng đều được đắc độ. Ngài tuỳ cơ giáo hoá, mỗi mỗi đều có phương tiện quyền xảo, khiến tất cả mọi.... Xem Tiếp

Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật,

Pháp môn niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ nguyên là việc trọng đại liễu sanh thoát tử nên nói niệm Phật liễu sanh tử. Nay kẻ phát tâm.... Xem Tiếp

đối với sanh tử tâm phải khẩn thiết,

Ðiều quan trọng thứ nhất trong việc tu hành là đối với sanh tử tâm phải khẩn thiết. Ðối với sanh tử tâm chẳng khẩn thiết sao lại dám nói là niệm Phật.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Đường Mây Trong Cõi Mộng

Đại sư Hám Sơn (1546 -1623) là một trong bốn vị thánh tăng đã có công phục hưng và phát.... Xem Tiếp

Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện

Chu Nguyên Chương (1368-1398) vốn đã làm chú tiểu trước khi tham gia khởi nghĩa (1280-1368). Cuộc.... Xem Tiếp

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thông Nghĩa

Ngài Hám Sơn Thích Đức Thanh sinh ngày 5 tháng 11 năm 1546, mất năm 1623. Quê hương ngài ở Huyện.... Xem Tiếp

Mộng Du Tập

Lúc tôi ở am Tam Nhất, có cư sĩ Vương Dung Ngọc ở Hóa Châu đến thưa rằng: - Đệ tử tâm hướng về đạo.... Xem Tiếp