Tác Giả

Hạnh Huệ


Chánh Hạnh Niệm Phật,

Cội gốc sanh tử tức là các thứ vọng tưởng hàng ngày của chúng ta, các thứ nghiệp phiền não thương ghét, tham lam, giận hờn của chúng ta, nếu còn một.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Cao Tăng Dị Truyện

Ngài Triệu Châu hỏi ngài Nam Tuyền: Thế nào là đạo? Đáp: Tâm bình thƣờng là đạo. Một câu nhƣ thế đủ.... Xem Tiếp

Giảng Giải Phẩm Phổ Môn

Thánh hiệu của Bồ-tát Quán Thế Âm, tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là Thánh hiệu mà không ai.... Xem Tiếp

Mộng Du Tập

Lúc tôi ở am Tam Nhất, có cư sĩ Vương Dung Ngọc ở Hóa Châu đến thưa rằng: - Đệ tử tâm hướng về đạo.... Xem Tiếp