Tác Giả

Thượng Tọa Thích Phước Hòa


Luận về niệm Phật bị ma chướng,

Có người thưa ngài Tỉnh Am: -  Pháp môn tham thiền hoàn toàn nhờ vào tự lực, nên thường gặp ma sự. Còn niệm Phật thì nương vào tha lực, nhờ Phật hộ.... Xem Tiếp