Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Khong-Sanh-Ve-Tay-Phuong-Thi-Nhat-Dinh-Se-Bi-Luan-Hoi

Không Sanh Về Tây Phương Thì Nhất Định Sẽ Bị Luân Hồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả :Cư Sĩ Diệu Âm

Nên biết rằng, không sanh về Tây Phương thì nhất định sẽ bị luân hồi. nếu bị luân hồi, nhất định đọa vào tam ác đồ ( ba đường): Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đây là việc khó tránh khỏi. Đọa tam đồ thì quá khổ, tam đồ rất dễ đi vào nhưng muốn ra thì lại quá khó! Cho nên tại đây, một lần nữa khuyên chúng ta phải cảnh giác cao độ. Đây không phải việc đùa, phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác.

Nếu đọa vào ác đạo rồi đến đời nào mới có thể trở lại làm người? Thời gian không phải tính bằng năm, bằng tháng mà tính bằng bao nhiêu kiếp. Cho nên phải nghĩ kĩ chân tướng của sự thật, từ đó mới biết được việc này thật đáng sợ, mới biết được ân đức rộng lớn của Phật.

Thật lòng mà nói, không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cuộc đời này không có ý nghĩa, không có giá trị. Ngày ngày đều làm những việc của lục đạo luân hồi thì còn có ý nghĩa gì chứ? Trong vô lượng vô biên pháp môn, chúng ta mới tìm được và thật sự nhận biết về pháp môn niệm Phật, nếu không nắm chắc pháp môn này thì đáng tiếc thay!

Chúng ta nhất định phải hiểu rõ rằng người đời sống trong thế gian này thân thể rất yếu đuối, sinh mạng rất ngắn ngủi, một khi mất thân người thì đọa vào ác đạo. Nghĩ đến đây, lòng thấy sợ hãi. Nếu không đọa ác đạo, còn có thể thành Phật cũng chỉ nhờ vào một câu Phật hiệu này.

Thật sự lý giải được, hiểu được một cách rõ ràng và thấu đáo về sanh tử luân hồi, thật sự phát tâm muốn siêu vượt lục đạo luân hồi thì Phật, Bồ Tát nhất định âm thầm chiếu cố. Chúng sanh có cảm, Phật mới có ứng. Dùng phương pháp gì? Nhất định phải y theo lời dạy mà tu hành.

Trích từ: Niệm Phật Thành Phật

Tôi Cả Đời Chuyên Tâm Nơi Pháp Môn Trì Danh Niệm Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Niệm Phật Có Phải Là Tà Vọng Chăng...?
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Luân Hồi Nghiệp Báo
Hòa Thượng Thích Đức Thắng

Pháp Môn Niệm Phật Là Thù Thắng Nhất
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Luân Hồi Và Nhân Quả
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm