Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Tro-Niem-Cho-Nguoi-Lam-Chung-Giup-Ho-Duoc-Vang-Sanh-Cuc-Lac-Thi-Nguoi-Tro-Niem-Phai-Ganh-Lay-Nhung-Nghiep-Chuong-Dang-Con-Cua-Nguoi-Do-Cau-Noi-Ay-Chinh-Xac-Khong...?

Trợ Niệm Cho Người Lâm Chung Giúp Họ Được Vãng Sanh Cực Lạc Thì Người Trợ Niệm Phải Gánh Lấy Những Nghiệp Chướng Đang Còn Của Người Đó Câu Nói Ấy Chính Xác Không...?
Pháp Sư Tín Nguyện | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Giác Qủa

Hỏi: Có người nói: “Trợ niệm cho người lâm chung giúp họ được vãng sanh Cực Lạc, thì người trợ niệm phải gánh lấy những nghiệp chướng đang còn của người đó”, câu nói ấy chính xác không?

Đáp: Câu nói ấy rất sai lầm! Chẳng biết gì về Phật pháp mà mù mờ nói càn, chẳng hiểu gì về Nhân quả mà điên đảo nói bậy. Theo nguyên lý Nhân quả, người làm Thiện sẽ gặp quả báo Lành, người làm Ác sẽ gặp quả báo Dữ, Nhân như vậy thì Quả như vậy, tại sao lại có lý lẽ tạo Nhân thiện mà gặp Quả báo ác? Hơn nữa, sự báo ứng của Nhân quả thì người nào làm người ấy chịu, thân thiết như tình Cha Con cũng không thể chịu thay cho nhau được, tương tự như người nào ăn thì người ấy no bụng vậy. Các đấng Như Lai là các bậc Đại từ Đại bi xem tất cả chúng sanh như “con một”, quên thân mạng cứu độ hết thảy chúng sanh, xem đây là trách nhiệm chính. Nhưng trái lại, mọi người chẳng tin Phật pháp, không Bái sám, không niệm Phật, không Tu hành, như vậy, làm sao nghiệp chướng tiêu trừ, thoát khỏi hoạn hạn?

Trong kinh Lăng Nghiêm ghi rằng: “Tỷ-kheo ni Bồ-Tát Bảo Liên Hoa lén lút làm chuyện dâm dục, rồi nói bậy rằng: “Hành dâm chứ đâu phải sát sanh, trộm cướp mà có quả báo?”. Vừa nói xong, trước hết phần sinh dục của cô phát lửa lớn, kế tiếp tay chân thân hình của cô bị thiêu cháy và bị đọa vào Địa Ngục Vô gián”. Lại nữa, kinh Sư Tử Nguyệt Phật Bổn Sanh ghi rằng: “Tỷ-kheo ni Liên Hoa thường liên hệ với nhiều thành phần như Vua, Quan, Trưởng giả, Cư sĩ… kết làm bè bạn thân thiết, để rồi rơi vào cuộc sống bợ đỡ, nịnh hót tà mạng, quên mất hành trì Giới luật, vì nhân duyên ấy sau khi chết, đọa vào đại Địa Ngục A-Tỳ”.

Thời đức Phật tại thế, những Đệ tử xuất gia theo Ngài tu học, lỡ tạo tội ác phải bị quả báo là đọa vào Địa Ngục, huống gì là kẻ phàm phu há có thể gánh chịu tội chướng của người khác được sao! Riêng những người trợ niệm hoàn toàn không gánh chịu nghiệp chướng đang còn của người lâm chung, đấy là chưa nói quả báo tốt đẹp của những người phát nguyện trợ niệm cho kẻ khác vậy .

Trích từ: Lợi Ích Thù Thắng Của Khai Thị Trợ Niệm
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Niệm Phật Thành Phật, Hòa Thượng Thích Phước Nhơn Tải Về
2 Niệm Phật Vô Tướng, Cư Sĩ Hạnh Cơ Tải Về
3 Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh, Thượng Tọa Thích Minh Tuệ Tải Về
4 Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận, Tịnh Sĩ Tải Về
5 Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tải Về
6 Niệm Phật Cảnh, Hòa Thượng Thích Minh Thành Tải Về
7 Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh, Hòa Thượng Thích Giác Qủa Tải Về
8 Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về

Trợ Niệm Là Gì
Thượng Tọa Thích Giải Hiền