Phật Học Vấn Đáp

Niệm Quán-Thế-Âm Bồ-tát mấy chục năm rồi, nay bỏ để niệm Phật A-di-đà, vậy con có lỗi không?
Con niệm Mẹ hiền Quán Thế Âm Bồ tát mấy chục năm rồi, nay bỏ để niệm Phật A di đà, vậy con có lỗi với Quan Thế Âm Bồ tát không?

8/25/2022 7:49:42 PM
Quán thế âm Bồ tát là Đẳng Giác Bồ tát, Ngài đâu còn chấp trước, phân biệt! Chẳng phải niệm danh hiệu Ngài, Ngài vui. Bỏ không niệm nữa thì Ngài buồn! Phật A di đà là thầy của Ngài, không niệm danh hiệu Ngài để niệm danh hiệu thầy của Ngài, nói theo phàm phu, thì Ngài còn vui hơn. Liên hữu đâu có lỗi với Ngài.  So sánh công đức niệm Bồ tát với công đức niệm Phật, thì công đức niệm Phật nhiều gấp trăm, ngàn, vạn, ức lần. Xin dẫn chứng như sau: 

Kinh Thập Luận nói: “Một trăm kiếp niệm Quán Thế Âm, chẳng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng”. 
Quần Nghi Luận nói: “Một đại kiếp niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng, chẳng bằng niệm một câu A di đà Phật”.  

Một lần nữa, tôi thành kính khuyên liên hữu, không chần chờ gì nữa, hãy gấp rút niệm Phật A di đà cầu vãng sanh Cực Lạc để thành Phật cứu độ chúng sanh.  Nam mô A di đà Phật.  
 

Trích từ:  Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp. Thượng Tọa Thích Minh Tuệ


Thẻ
Niệm Phật        Quán Thế Âm        A Di Đà        Bồ Tát       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi