Tác Giả

Đại Sư Thiện Đạo Đời Đường


Đã Được Vãng Sanh Nhiều Ít,

Căn cứ vào kinh Tịnh Độ nói: "Ở thế giới Ta Bà đã có 67 ức Bồ Tát Bất Thối, niệm Phật A Di Đà, vãng sanh các quốc độ khác lại cũng như thế. Những.... Xem Tiếp

Giải Thích Các Điều Nghi Hoặc,

Sở dĩ trong Kinh Bát Nhã ngăn không cho thấy Như Lai vì người cầu tướng mạo và âm thinh là tìm cầu nhơn và ngã mà không cầu vãng sanh hoặc cầu vô.... Xem Tiếp

Khuyến Tấn Niệm Phật,

Phật là Đại Sư của Tam giới, từ phụ của bốn loài, người quy tín đó thì diệt tội hằng sa, người xưng niệm đó thì được phước vô lượng. Phàm muốn niệm.... Xem Tiếp

Niệm Phật Có 30 Lợi Ích Cả Ba Thời Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai,

1. Diệt trừ các tội: Niệm một câu Phật hiệu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. 2. Công đức vô biên: Niệm một câu Phật hiệu được 80 ức kiếp công đức.... Xem Tiếp

Niệm Phật Ra Khỏi Ba Cõi,

Tịnh độ Cực lạc chắc chắn ở ngoài ba cõi. Nói ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cõi dục từ Diêm Phù Đề này lên đến Lục dục thiên. Sắc giới từ.... Xem Tiếp

Rộng Nhiếp Các Giáo,

Pháp môn niệm Phật tổng trì biện tài vô ngại, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và nguyện lực phương tiện trí huệ đều huệ đức.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Niệm Phật Kính

Niệm Phật Tam Muội như tấm gương chiếu soi vạn tượng. Tám muôn bốn ngàn pháp môn đều là ảnh tượng,.... Xem Tiếp

Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ

Trong bộ Quán Kinh Sớ này, trước tiên chia làm bảy môn liệu giản, sau đó sẽ giải thích nghĩa lý. (1).... Xem Tiếp

Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn

Y theo Quán Kinh nói rõ Pháp Quán Phật Tam Muội [Trích trong Quán Kinh, Quán Phật Tam Muội Hải Kinh.... Xem Tiếp

Trạch Pháp Quán Niệm Niệm Phật

Người con Phật cần chọn cho mình một pháp môn rồi hành trì miên mật để được kết quả mong muốn. Quyển.... Xem Tiếp