Phật Học Vấn Đáp


Tây phương cực lạc thường xuất hiện trước mặt, có phải đó là nguyên nhân xuất hiện pháp hỷ sung mãn?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 726

7/27/2022 8:32:02 AM
Nếu chỉ là pháp hỷ sung mãn, Cực lạc không nhất định xuất hiện. Nếu như Cực lạc hiện tiền, thì pháp hỷ được tăng thêm một bực nữa.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Tây Phương        Cực Lạc       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật