Tác Giả

Thượng Tọa Thích Đức Trí


Bốn Nguyện Lớn Của Đại Thừa,

Tu đạo mới cắt đứt phiền não, tham ái để chứng đắc Niết bàn. Đại thừa thao thức con đường học đạo và độ sanh mới phát nguyện: “Pháp môn vô lượng thệ.... Xem Tiếp

Có Người Bảo Rằng Phật Thích Ca Phật A Di Đà Và Bồ Tát Quán Thế Âm Cùng Một Thể,

Luận về pháp thân có thể nói như vậy, còn về báo thân và hóa thân thì không thể nói như vậy được. Pháp thân của chư Phật không ngoài thực tại, lúc nào.... Xem Tiếp

Đại Ý Của Pháp Môn Tịnh Độ Niệm Phật Vãng Sanh,

Thông thường thì tín, hạnh, nguyện là ba điều kiện thiết yếu của pháp môn Tịnh Độ. Nhưng theo quan điểm của tôi thì người xưa đề xuất hai môn ưa thích.... Xem Tiếp

Duy Thức Học Đối Với Người Niệm Phật,

Duy thức giảng về vấn đề gì? Tư tưởng trọng tâm của duy thức là cải tạo tâm địa. Kinh Hoa Nghiêm giảng: “Tâm như người thợ vẽ, vẽ ra hết cả thế gian;.... Xem Tiếp

Duy Thức Và Tịnh Độ,

Chúng ta nghiên cứu xuyên suốt tư tưởng Phật học nhận thức được rằng, có hai pháp môn cần phải tham cứu trước. Một là “Luật Tông” là căn bản nhất của.... Xem Tiếp

Lễ Cúng Thí Thực Theo Tinh Thần Kinh Nikaya,

Theo kinh Phật dạy, các hương linh đó nếu thọ dụng được thức ăn hiến cúng đó, tương đương chúng sanh trong cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên hương linh là.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán

Đức Phật bảo chứng Ca Diếp ngộ đạo thiền, thiền là dụng tâm mà cảm đạo, ngôn ngữ muôn đời vẫn là.... Xem Tiếp

Phật Học Vấn Đáp

Thiết nghĩ, Tịnh độ là pháp môn dễ tu mà khó tin, muốn tin được cần hiểu rõ giáo lý mới giải tỏa.... Xem Tiếp