Phật Học Vấn Đáp

Làm thế nào để phân biệt vô niệm và thất niệm?

7/28/2022 1:29:48 PM
Thể tánh là bất động, vốn không có niệm, đây gọi là Vô niệm. Nhân vì vô minh xuất hiện nên có nhiều vọng niệm. Tu đến lúc bỏ đi vọng niệm thì hiển bày thể tánh, trở về bản lai diện mục. Công cụ để đoạn trừ vọng niệm là Chánh niệm, hoặc gọi là Tịnh niệm. Nếu như mất đi Tịnh niệm, thì gọi là Thất niệm. Đơn giản mà nói, Vô niệm có nghĩa là không có một vọng niệm nào. Thất niệm là mất đi Chánh niệm.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức TríCâu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi