Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Nghi-Thuc-Thap-Nhi-Danh-Le-Sam-Diet-Toi

Nghi Thức Thập Nhị Danh Lễ Sám Diệt Tội
| Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Nguyện Hương
 
Nguyện mây hương mầu này
Khắp cùng mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật
Tôn pháp, các Bồ Tát
Vô biên chúng Thanh Văn
Và cả thảy Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Trùm đến vô biên cõi,
Khắp xông các chúng sanh
Đều phát lòng bồ đề,
Hết một báo thân này
Sanh về cõi Cực Lạc.
 
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát (1 lạy)
 
Tán Phật
 
Pháp vương vô thượng tôn
Tam giới vô luân thất
Thiên nhơn chi Ðạo sư
Tứ sanh chi từ phụ
Ư nhứt niệm quy y
Năng diệt tam kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán thán
Ức kiếp mạc năng tận.
 
(Đại Chúng Đồng Tụng Nhất Tâm Đảnh Lễ)
 
(Cùng đứng xướng lễ)
 
Chí Tâm Ðảnh Lễ:
(câu này thông cả 12 câu dưới đều xướng ở đầu câu, mỗi câu một lạy).
 
Chí Tâm Đảnh Lễ:
 
Nam Mô Tận hư không, biến pháp giới, thập phương tam thế, thường trú Tam Bảo.  (1 lạy) o
 
Chí Tâm Đảnh Lễ:
 
Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) o
 
Chí Tâm Đảnh Lễ:
 
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.  (1 lạy) o
 
Từ bi trí huệ độ quần sanh,
Hỷ xả thần thông cứu hữu tình.
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ:
 
Chí tâm đảnh lễ:
 
1/. Nam mô Đông Phương Giải Thoát, Chủ Thế Giới Hư Không Công Đức, Mục Tịnh Vô Cấu Vi Trần Đẳng, Đoan Chánh Công Đức Tướng, Quang Minh Hoa Ba Đầu Ma Diễm, Lưu Ly Quang Sắc, Bảo Thể Hương, Tối Thượng Hương, Diệu Cúng Dường, Chủng Chủng Diệu Thái Trang Nghiêm, Đảnh Kế Diệu Tướng, Vô Lượng Vô Biên, Nhựt Nguyệt Quang Minh, Nguyện Lực Trang Nghiêm, Biến Hóa Trang Nghiêm, Quảng Đại Trang Nghiêm, Pháp Giới Cao Thắng Vô Nhiễm Bảo Vương Như Lai. (1lạy) o
 
Chí tâm đảnh lễ:
 
2/. Nam mô Hào Tướng Thù Thắng Như Nhựt Nguyệt Quang Minh Diệm, Bảo Liên Hoa Quang Sắc Thân, Kiên Như Kim Cang Tỳ Lô Giá Na Vô Chướng Ngại Nhãn, Viên Mãn Thập Phương, Phóng Quang Phổ Chiếu Nhứt Thiết Phật Sát Tướng Vương Như Lai. (1 lạy) o
 
Chí tâm đảnh lễ:
 
3/. Nam mô Nhứt Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai. (1 lạy) o
 
Chí tâm đảnh lễ:
 
4/. Nam mô Nam Phương Thế Giới, Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai.      (1 lạy) o
 
Chí tâm đảnh lễ:
 
5/. Nam mô Tây Phương Thế Giới Vô Cấu Nguyệt Tràng Tướng Vương Danh Xưng Như Lai. (1 lạy) o
 
Chí tâm đảnh lễ:
 
6/. Nam mô Bắc Phương Thế Giới, Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai. (1 lạy) o
 
Chí tâm đảnh lễ:
 
7/. Nam mô Đông Nam Phương Thế Giới, Tác Đăng Minh Như Lai. (1 lạy) o
 
Chí tâm đảnh lễ:
 
8/. Nam mô Tây Nam Phương Thế Giới, Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai. (1 lạy) o
 
Chí tâm đảnh lễ:
 
9/. Nam mô Tây Bắc Phương Thế Giới, Vô Úy Quán Như Lai. (1 lạy) o
 
Chí tâm đảnh lễ:
 
10/. Nam mô Đông Bắc Phương Thế Giới, Vô Úy Vô Khiếp Mao Khổng Bất Thụ Danh Xưng Như Lai. (1 lạy) o
 
Chí tâm đảnh lễ:
 
11/. Nam mô Hạ Phương Thế Giới, Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai. (1 lạy) o
 
Chí tâm đảnh lễ:
 
12/. Nam mô Thượng Phương Thế Giới, Kim Quang Oai Đức Tướng Vương Như Lai. (1 lạy) o
 
(tụng)
 
Đức Phật bảo Di Lặc Bồ tát!
 
Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào, phạm các tội Tứ trọng, Ngũ nghịch, Thập ác, phỉ báng Tam Bảo, hàng Tăng Ni phạm tội Tứ khí, bát khí, người ấy tội nặng, giả sử như đem cõi Diêm Phù Đề nầy, nghiền nát thành bụi nhỏ, mỗi hạt bụi là một kiếp tội, chỉ xưng lễ danh hiệu một vị Phật đầu tiên một lạy, thì bao nhiêu vi trần kiếp tội ấy đều được tiêu trừ. Huống chi ngày đêm đọc tụng, thọ trì nhớ niệm không quên, kẻ đó sẽ được công đức không thể nghĩ bàn.
 
Lại nếu xưng lễ 12 danh hiệu của chư Phật trên đây, trong vòng mười ngày, sám hối tất cả các tội. Khuyến thỉnh chư Phật trụ thế và chuyển pháp luân, tùy hỷ tất cả công đức của tất cả chúng sanh, đem các căn lành mình tu, hồi hướng về giải thoát, hành trì như thế, sẽ diệt được tất cả tội, sẽ trừ được tất cả nghiệp chướng, sẽ được trang nghiêm đầy đủ Phật độ, sẽ được đầy đủ đức vô úy, đầy đủ tướng hảo, đầy đủ hạnh Bồ tát, quyến thuộc vây quanh, đầy đủ vô lượng tam muội, đầy đủ cõi Phật trang nghiêm như ý, cho đến đầy đủ quả báu tốt đẹp, đáng ưa thích của quả Vô Thượng Bồ đề.
 
Bấy giờ đức Thế tôn liền nói kệ rằng:
 
Nếu có thiện nam tử
Cùng với thiện nữ nhơn,
Xưng lễ hiệu Phật trên.
Trong đời đời kiếp kiếp
Sẽ được mọi người yêu kính.
Tùy chỗ sanh ngôi vị,
Cao quý hơn tất cả.
Ánh sáng oai lực lớn.
Thành tựu đạo Bồ đề. (1 lạy) o
 
Thập nhị danh Như Lai sám hối diệt tội chơn ngôn:
 
Um! Sạt va ban ba tá, vis phô tá, na ha na va ji ra da, xóa ha. Um! A rô lít, xóa ha. Um! Bơ ra ma ni đa nin, xóa ha. Um! Kít ta bà va, sát tê ri đê ri hùm. Kít ta ri kít, xóa ha. Um ! Sát ri dà da, á ri a ra dà, ma ha và ti tra da xóa ha. (7 lần) o
 
Con nay khắp vì bốn ơn ba cõi cùng chúng sinh trong pháp giới, đều nguyện dứt trừ ba chướng nên quy mạng sám hối (1 lạy).

Chí tâm sám hối:

Đệ tử và chúng sinh trong pháp giới, từ đời vô thỉ nhẫn đến ngày nay, bị vô minh che đậy nên điên đảo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp quen theo pháp chẳng lành, rộng phạm mười điều dữ cùng năm tội vô gián và tất cả các tội khác, nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương các đức Phật thường ở trong đời, tiếng pháp không dứt, hương mầu đầy lấp, pháp vị ngập tràn, phóng ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả. Lý mầu thường trụ đầy dẫy hư không.

Con từ vô thỉ đến nay, sáu căn che mù, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy chẳng nghe, chẳng hay chẳng biết, vì nhân duyên đó trôi mãi trong vòng sinh tử, trải qua các đường dữ, trăm nghìn muôn kiếp trọn không lúc nào ra khỏi. Kinh rằng: Đức Tỳ lô Giá na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở gọi là Thường Tịch Quang, cho nên phải biết cả thảy các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí Bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sinh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới chừa bỏ ăn năn, phụng đối trước các đức Phật và A di đà Thế Tôn mà phát lồ sám hối, làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sinh, tất cả tội nặng do ba nghiệp sáu căn, gây tạo từ vô thỉ, hoặc hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo hoặc bảo người, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thảy đều được rốt ráo thanh tịnh.

Đệ tử sám hối rồi, sáu căn cùng ba nghiệp trong sạch, không lỗi lầm, căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thảy đều hồi hướng dùng trang nghiêm Tịnh độ, khắp với chúng sinh, đồng sinh về nước An Dưỡng.
Nguyện đức A di đà Phật thường đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền tăng tấn, chẳng mất nhân duyên Tịnh độ, đến giờ lâm chung, thân an niệm chánh, xem nghe đều rõ ràng, tận mặt thấy đức A di đà cùng các Thánh chúng, tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử, trong khoảng sát na sinh ra trước Phật, đủ đạo hạnh Bồ tát, rộng độ khắp chúng sinh, đồng thành Phật đạo.

Đệ tử sám hối phát nguyện rồi, quy mạng đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A di đà Như Lai, biến Pháp giới Tam Bảo (1 lạy).

Phổ Hiền Đại Sĩ Hạnh Nguyện

Nhất giả, lễ kính chư Phật.
Nhị giả, xưng tán Như Lai.
Tam giả, quảng tu cúng dường.
Tứ giả, sám hối nghiệp chướng.
Ngũ giả, tùy hỷ công đức.
 Lục giả, thỉnh chuyển pháp luân.
Thất giả, thỉnh Phật trụ thế.
Bát giả, thường tùy Phật học.
Cửu giả, hằng thuận chúng sanh.
Thập giả, phổ giai hồi hướng.
 
Phát Nguyện
 
Đệ tử chúng con, hiện là phàm phu, trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu, bản nguyện công đức, của Phật Di Đà, một lòng xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh. Nguyện Phật từ bi, xót thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng con, chưa biết thân Phật, tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện, cho con được thấy. Lại thấy tướng mầu, Quán Âm Thế Chí, các chúng Bồ Tát và thế giới kia, thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh, xin đều thấy rõ.
 
Con nguyện lâm chung không chướng ngại
A Di Đà đến rước từ xa.
Quán Âm cam lồ rưới nơi đầu
Thế Chí kim đài trao đỡ gót.
Trong một sát na lìa ngũ trược,
Khoảng tay co duỗi đến liên trì.
Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn
Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ.
Nghe xong liền ngộ Vô Sanh Nhẫn,
Không rời An Dưỡng lại Ta Bà.
Khéo đem phương tiện lợi quần sanh
Hay lấy trần lao làm Phật sự,
Con nguyện như thế Phật chứng tri.
Kết cuộc về sau được thành tựu.
 
Môn Hồi Hướng
 
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Ðộ
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Ðều phát lòng Bồ Ðề
Hết một báo thân này
Cùng sanh cõi Cực Lạc.
 
 Tam Quy Y
 
Tự Quy Y Phật, đương nguyện chúng sanh,  thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)
 
Tự Quy Y Pháp, đương nguyện chúng sanh,  thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
 
Tự Quy Y Tăng, đương nguyện chúng sanh,  thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)
 

Trích từ: TBD
Báo Lỗi

Thẻ

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Bài Khai Thị

Sám Hối Nghiệp Chướng Làm Hằng Khóa
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm

Sám Hối Tất Yếu
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi

Sám Hối
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Tam Giới Là Gì...?
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Nguyện Thứ Tư Sám Hối Nghiệp Chướng
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Kệ Tụng Sám Hối Nghiệp Chướng Của Phổ Hiền Bồ Tát
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Ý Nghĩa Hồng Danh Sám Hối
Hòa Thượng Thích Trí Quảng